Delårsrapport 2003 1 januari-31 mars

DELåRSRAPPORT 2003 1 JANUARI-31 MARS · Rörelseresultatet uppgick till 440 (193) Mkr. I rörelseresultatet ingår resultat av företagsutveckling och resultat vid försäljning av värdepapper med 190 (36) Mkr, varav 158 Mkr avser realisationsvinst vid försäljning av CISs inkassoverksamhet. Korrigerat för dessa engångseffekter är rörelseresultatet 250 (157) Mkr. · Resultatandelar i intresseföretag uppgick netto till 50 (-160) Mkr, varav Tele2 AB uppgick till 78 (-) Mkr, Millicom International Cellular S.A. till 0 (-89) Mkr och Metro International S.A. till -27 (- 54) Mkr. · Marknadsvärdet av koncernens innehav av börsnoterade värdepapper uppgick per den 31 mars 2003 till 8.762 Mkr. Den 24 april 2003 uppgick värdet till 9.358 Mkr, vilket innebär att marknadsvärdet överstiger bokfört värde på koncernens börsportfölj vid samma datum med 1.590 Mkr. FÖRVALTNING Kinneviks styrelse har till bolagsstämman den 16 maj föreslagit en kontantutdelning om 4 kronor per aktie. Sedan 1976 har Kinnevikaktien, genom kursstegring och utdelningar, inklusive värdet av erbjudanden om teckning av aktier, givit en genomsnittlig effektiv avkastning om 13% per år. Under de senaste 5 åren har Kinnevikaktien givit en genomsnittlig effektiv avkastning om -4% per år. Marknadsvärdet av koncernens innehav av börsnoterade värdepapper uppgick per den 31 mars 2003 till 8.762 Mkr. Den 24 april 2003 uppgick värdet till 9.358 Mkr, vilket innebär att marknadsvärdet överstiger bokfört värde på koncernens börsportfölj vid samma datum med 1.590 Mkr. I januari utbetalades 150 Mkr i lån till Metro International S.A. (Metro) enligt styrelsens beslut i oktober 2002. Den 14 mars träffade Kinnevik avtal med Transcom WorldWide S.A. om försäljning av Credit International Services (CIS) inkassoverksamhet till Transcom. Köpeskillingen om 180 Mkr betalas 75% kontant och 25% med nyemitterade aktier i Transcom. Reavinsten vid försäljningen uppgick till 158 Mkr vilken redovisas under resultat av företagsutveckling i Kinnevikkoncernen. Den 14 mars ansökte Kinnevik om avregistrering av bolagets depåbevis (American Depositary Shares, ADS) hos amerikanska SEC enligt Securities Exchange Act från 1934. Sista handelsdag för handel med depåbevis på Nasdaq National Market var den 21 mars. Avnoteringen på Nasdaq påverkar inte bolagets notering på Stockholmsbörsen. Den 20 mars avslutade Kinnevik tvisten med tjänstepensionsföretaget Alecta avseende budet på Korsnäs AB från 1992. Kinnevik erlade per samma datum 300 Mkr kontant för resterande 4% av aktierna i Korsnäs AB inklusive räntor till Alecta. Transaktionen innebar att ett övervärde om 29 Mkr, vilket allokerats till skogsfastigheter, uppstod i Kinnevikkoncernen. KONCERNENS RESULTAT FÖR DET FÖRSTA KVARTALET 2003 Nettoomsättningen de tre första månaderna uppgick till 1.496 Mkr jämfört med 1.544 Mkr föregående år. Rörelseresultatet uppgick till 440 (193) Mkr. I rörelseresultatet ingår resultat av företagsutveckling med 190 (1) och resultat vid försäljning av värdepapper med 0 (35) Mkr. Korrigerat för dessa engångseffekter är rörelseresultatet 250 (157) Mkr. Resultatandelar i intresseföretag uppgick netto till 50 (-160) Mkr, varav Tele2 AB (Tele2) uppgick till 78 (-) Mkr, Millicom International Cellular S.A. (MIC) till 0 (-89) Mkr och Metro till -27 (-54) Mkr. Övriga finansiella intäkter och kostnader uppgick netto till -128 (-86) Mkr, varav valutakursdifferenser utgjorde 12 (-15) Mkr. Det försämrade finansnettot förklaras av att koncernens resultat belastats med tidigare ej reserverade räntekostnader om 67 Mkr till följd av uppgörelsen med tjänstepensionsföretaget Alecta avseende resterande 4% av aktierna i Korsnäs AB. Resultat efter finansiella poster uppgick till 362 (-53) Mkr. MELLERSTA SVERIGES LANTBRUKS AB Jordbruket var Kinneviks ursprungliga rörelse. Mellersta Sveriges Lantbruks AB (MSLA) äger idag gården Ullevi utanför Vadstena, samt gårdarna Barciany och Garbno i Polen. Egendomarna i Sverige uppgår till 665 hektar varav 93 hektar är arrenderat. Hela arealen är under omläggning till ekologisk odling. Den totala arealen i Polen omfattar 6.727 hektar samt 750 mjölkkor och 560 ungdjur. Vinterns kalla temperaturer har haft en negativ inverkan på odlingarna, framförallt på de höstsådda oljeväxterna medan övriga grödor har klarat sig något bättre. Vårsådden som blev klar i mars månad har trots allt fallit väl ut och ger hopp om en normal skörd. Försäljningen av förra årets skörd har påverkats av att marknaden i hela Europa under de senaste två kvartalen präglats av stora inneliggande lager. Detta har generellt pressat priserna på i princip alla kvaliteter. Förutsättningarna är dock goda för att marknadsläget kommer att förbättras under våren. Nettoomsättningen för det första kvartalet uppgick till 8 (4) Mkr och rörelseresultatet blev -4 (-1) Mkr. Den polska verksamheten konsolideras som helägt dotterbolag från den 31 december 2002 varför jämförelsetal för 2002 endast avser den svenska verksamheten. KORSNÄS HOLDING AB Korsnäs Holding AB är moderbolag till Korsnäs AB, som tillsammans med sina dotterbolag bildar Korsnäskoncernen. Nettoomsättningen för Korsnäskoncernen uppgick under det första kvartalet till 1.438 (1.470) Mkr och rörelseresultatet blev 249 (170) Mkr. Resultat efter finansnetto uppgick till 275 (189) Mkr. Jämförelsetal för 2002 inkluderar Kastets sågverk vilket avyttrades i augusti 2002. Sågverkets omsättning uppgick till 75 Mkr och rörelseresultatet var -5 Mkr för de tre första månaderna 2002. Korsnäs Skog Virkesmarknaden kännetecknas av god efterfrågan på både sågtimmer och massaved. Priserna på sågtimmer höjdes under början av kvartalet, medan massavedspriserna varit oförändrade. Lagret av massaved minskade under årets första månader, bland annat på grund av ansträngda leveransförhållanden genom det svåra isläget i Östersjön. Lagret är dock i åter i balans och försörjningen till Korsnäs Industri är tryggad. Produktionen har karakteriserats av goda drivningsförhållanden, vilket inneburit att trakter med sämre bärighet avverkats med ökad andel lövmassaved som följd. Detta har delvis kompenserat för den lägre importen av lövmassaved under perioden. Verksamheten i Lettland utvecklas enligt plan med ökande volymer och lönsamhet. Nettoomsättningen för Korsnäs Skog uppgick till 381 (371) Mkr och rörelseresultatet blev 46 (41) Mkr. Korsnäs Industrirörelse Marknadsläget har under årets första tre månader präglats av en god efterfrågan på pappers- och kartongprodukter samt fluffmassa. Leveransvolymerna för pappers-, massa- och kartongprodukter ligger sammanlagt 1% över motsvarande tid föregående år. Den goda efterfrågan på pappers- och kartongprodukter har bidragit till relativ stabilitet vad gäller priser, trots de i övrigt negativa konjunktursignalerna. Priserna på säckpapper har höjts under perioden, medan priserna på kraftpapper legat stilla. Priserna på vit kraftkartong har sänkts på enskilda marknader, medan priserna på fluffmassa har varit stabila under perioden. Det förstärkta valutaläget har dock medfört att medelpriset under perioden varit 2% lägre än motsvarande period föregående år. De totala intäkterna för pappers-, massa och kartongprodukter är 1% lägre än motsvarande period förra året. På kostnadssidan fortsätter effekterna av pågående effektiviseringsprogram att visa sig i reducerade personalkostnader. Åtgärder i syfte att sänka kostnadsnivån fortgår, och en fortsatt anpassning av personalnivåer är under genomförande. Produktionsutfallet inom Korsnäsverken uppgick under det första kvartalet till totalt 175.000 ton, en ökning med 5% jämfört med samma period föregående år. Produktionen av papper och kartong löper mycket väl, med successivt ökande kapacitet över budgeterad nivå och med ett kvalitetsutfall som motsvarar ställda förväntningar. Under perioden har ett flertal produktionsrekord slagits i Korsnäsverken. Den starka försäljningen innebär sammantaget att endast en marginell lagerökning genererats under perioden. De kostnadssänkande åtgärderna har i kombination med stark produktion och försäljning medfört en kraftig resultatförbättring för Korsnäs Industrirörelse jämfört med motsvarande period förra året. Nettoomsättningen för Korsnäs Industrirörelse uppgick till 981 (1.067) Mkr och rörelseresultatet nådde 222 (137) Mkr. Jämförelsetal för 2002 inkluderar Kastets sågverk vilket avyttrades i augusti 2002. Korsnäs Packaging Korsnäs Packaging är den näst största producenten av papperssäckar och papperspåsar i Europa med 11 produktionsanläggningar och en årlig produktionskapacitet på över 900 miljoner säckar och påsar. Försäljningen sker från säljkontor i 15 europeiska länder. Under 2001 startades en produktionsanläggning och ett försäljningskontor i USA. Marknaden för Korsnäs Packaging har varit fortsatt svag med låg efterfrågan, vilket i kombination med ökade råmaterialkostnader, haft en negativ effekt på resultatet för årets första kvartal. Med syfte att minska rörelsekostnaderna och höja kapacitetsutnyttjandet har Korsnäs Packaging fortsatt att förbättra produktiviteten i alla anläggningar. I mars avyttrades Cargo Pak, en rörelsegren inom Korsnäs Packaging till industrikoncernen Illinois Tooling. Cargo Pak är marknadsledande inom luftkuddar för laststabilisering utanför Nordamerika. Reavinsten vid försäljningen uppgick till 42 Mkr vilken redovisas under resultat av företagsutveckling i Kinnevikkoncernen. Under kvartalet har Korsnäs Packaging också avyttrat sina aktier i det polska intressebolaget Smurfit-Korsnäs Paper Sacks (Polska) Ltd till sin samarbetspartner, för att framöver fokusera på försäljning från helägda anläggningar i regionen. Vidare har kontrakt slutits avseende försäljning av Korsnäs Packagings fastighet i Northfleet utanför London. Affären kommer att avslutas i december 2003 i samband med att produktionen i England flyttar till en för verksamheten mer ändamålsenlig anläggning. Nettoomsättningen för Korsnäs Packaging uppgick till 362 (366) Mkr och rörelseresultatet blev -19 (-8) Mkr, exklusive reavinst vid avyttring av Cargo Pak. CIS CREDIT INTERNATIONAL SERVICES AB Den 14 mars träffade Kinnevik avtal med Transcom WorldWide S.A. om försäljning av CISs inkassoverksamhet till Transcom. Köpeskillingen om 180 Mkr betalas 75% kontant och 25% med nyemitterade aktier i Transcom. Kinnevik har under april 2003 erhållit 2.270.647 A-aktier och 2.179.002 B-aktier i Transcom. Antalet aktier har fastställts utifrån genomsnittlig aktiekurs på Transcoms A- och B-aktier under perioden 10- 21 mars 2003. Av den kontanta delen av köpeskillingen har 72 Mkr erlagts per den 31 mars och resterande del kommer att erläggas senast den 30 september 2003. Reavinsten vid försäljningen uppgick till 158 Mkr vilken redovisas under resultat av företagsutveckling i Kinnevikkoncernen. Inkassoverksamheten värderades före försäljningen av två oberoende ledande konsultbolag och deras bedömning presenterades för de oberoende ledamöterna inom Kinneviks styrelse. CISs inkassoverksamhet passar väl in i Transcoms befintliga verksamhet och bolagen delade redan före försäljningen lokaler på flera platser. För Transcom, som fram till september 2001 var ett bolag inom Kinnevikkoncernen, erbjuder affären en möjlighet att utveckla inkassoverksamheten i Europa genom att utnyttja existerande infrastruktur och tillgångar. CIS resterande verksamheter inom ekonomi och lön, vilka inte uppnått tillfredsställande lönsamhet, kommer att avvecklas under första halvåret 2003. CIS nettoomsättning uppgick under första kvartalet till 46 (50) Mkr och rörelseresultatet nådde 8 (8) Mkr. I resultatet ingår ej reavinst vid försäljning av inkassoverksamheten. ÖVRIGA DOTTERBOLAG Övriga dotterbolag består av N.P. Birraria Hugo's i Kosovo, Förvaltnings AB Eris & Co. och Bison Air AB. N.P. Birraria Hugo's startade under 2001 produktion av det enda inhemskt producerade lagerölet i Kosovo. Nettoomsättningen för övriga dotterbolag uppgick till 5 (14) Mkr och rörelseresultatet blev -2 (-7) Mkr. I jämförelsetal för 2002 ingår AirTime (AT) AB. AirTimes omsättning uppgick till 9 Mkr och rörelseresultatet var -4 Mkr för de tre första månaderna 2002. INTRESSEBOLAG OCH ÖVRIGA AKTIEINNEHAV Per den 31 mars 2003 bestod Kinneviks långsiktiga innehav av följande börsnoterade värdepapper: - Tele2 AB, 6.498.880 A-aktier och 24.611.121 B-aktier motsvarande 26,2% av rösterna och 21,1% av kapitalet. - Millicom International Cellular S.A., 5.799.433 aktier motsvarande 35,6% av rösterna och kapitalet. - Metro International S.A., 15.999.010 A-aktier och 835.000 B- aktier motsvarande 28,7% av rösterna och 15,4% av kapitalet. - Modern Times Group MTG AB, 3.529.637 A-aktier och 1.418.081 B- aktier motsvarande 17,8% av rösterna och 7,5% av kapitalet. - Transcom WorldWide S.A., 962.050 A-aktier motsvarande 2,9% av rösterna och 1,5% av kapitalet. Efter rapportperiodens utgång har ytterligare 2.270.647 A-aktier och 2.179.002 B-aktier erhållits som likvid vid försäljning av CISs inkassoverksamhet till Transcom, varefter andelen röster uppgår till 9,2% och andelen kapital till 7,8%. - Viking Telecom AB, 4.657.000 aktier motsvarande 23,6% av rösterna och kapitalet. - Cherryföretagen AB, 1.402.500 A-aktier och 7.378.249 B-aktier motsvarande 26,4% av rösterna och 28,7% av kapitalet. - Invik & Co. AB, 391.430 A-aktier motsvarande 9,4% av rösterna och 5,0% av kapitalet. TELE2 AB Marknadsvärdet på Kinneviks innehav av aktier i Tele2 uppgick per den 31 mars 2003 till 7.937 Mkr. Den 24 april var marknadsvärdet 8.174 Mkr. Tele2s A och B-aktier är noterade på Stockholmsbörsens Attract 40-lista och på Nasdaq i New York. Tele2 är det ledande alternativa paneuropeiska telekommunikationsföretaget som erbjuder fast och mobil telefoni samt datanät- och Internettjänster under varumärkena Tele2, Tango och Comviq till 17,7 miljoner kunder i 22 länder. Tele2 driver Datametrix, som är specialiserat på systemintegration, 3C Communications, verksamt inom Internetbetalning, kontokorttransaktioner samt telefonautomater, Transac, inom databehandling av bland annat korttransaktioner och fakturor, C3, inom kontantkort för fast telefoni samt Optimal Telecom, med lägsta-pris-garanti för hushåll. Koncernen erbjuder även kabel-TV under varumärket Kabelvision. Nettoomsättningen under årets första tre månader uppgick till 8.616 (7.386) Mkr. Rörelseresultatet uppgick till 669 (160) Mkr och resultat efter finansnetto blev 491 (11) Mkr. MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR S.A. Marknadsvärdet på Kinneviks innehav av MIC-aktier uppgick per den 31 mars 2003 till 306 Mkr. Den 24 april var marknadsvärdet 472 Mkr. MICs aktier är noterade på Nasdaq i New York samt på Luxemburgs Fondbörs. MIC är en global operatör för mobiltelefonitjänster med verksamhet i Asien, Latinamerika och Afrika. MIC är för närvarande delägare i 16 bolag i 15 länder som tillsammans utgör en marknad omfattande 382 miljoner människor. Det totala antalet abonnenter i dessa bolag uppgick per den 31 mars 2003 till 4.248.714 (3.331.533), vilket innebär en ökning med 28% under den senaste 12- månadersperioden. Antalet abonnenter proportionellt till MICs ägarandel uppgick till 2.962.603 (2.369.603), en ökning med 25%. Nettoomsättningen under årets första tre månader uppgick till 145 (145) MUSD. Rörelseresultatet uppgick till 35 (22) MUSD och resultat efter finansnetto blev 40 (-19) MUSD. METRO INTERNATIONAL S.A. Marknadsvärdet på Kinneviks innehav av aktier i Metro uppgick per den 31 mars 2003 till 61 Mkr. Den 24 april var marknadsvärdet 67 Mkr. Metros A och B-aktier är noterade på Stockholmsbörsens O-lista och på Nasdaq i New York. Metro är världens största gratistidning och ger ut 25 upplagor i 16 länder på 14 språk. Tidningen är den snabbast växande i världen med 12,3 miljoner läsare per dag. Intäkter genereras genom annonsförsäljning. Nettoomsättningen under årets första tre månader uppgick till 44 (28) MUSD. Rörelseresultatet uppgick till -10 (-19) MUSD och resultat efter finansnetto blev -16 (-21) MUSD. FINANSIELL STÄLLNING Koncernens likviditet inklusive kortfristiga placeringar och outnyttjade kreditlöften var per 31 mars 1.247 (1.962) Mkr. Koncernens räntebärande nettoupplåning uppgick till 6.712 (7.464) Mkr. Den genomsnittliga räntekostnaden för årets tre första månader uppgick till 5,1% (4,6%) (räknat som räntekostnader i relation till genomsnittliga räntebärande skulder exklusive pensionsskulder). Investeringar i anläggningstillgångar uppgick till 221 (123) Mkr, varav 65 (103) Mkr avsåg materiella anläggningstillgångar och 156 (0) Mkr finansiella anläggningstillgångar. Soliditeten uppgick per den 31 mars till 45% (53%). Efter hänsyn tagen till övervärde (2002 undervärde) i börsnoterade värdepapper uppgick soliditeten till 47% (49%). Koncernens upplåning sker i huvudsak i svenska kronor. Utländska dotterföretag finansieras dock huvudsakligen i lokal valuta. Nettoflödet av koncernens in- och utflöden av utländsk valuta uppgår på årsbasis till ett nettoinflöde om ca 1.500 Mkr. MODERBOLAGET Moderbolagets nettoomsättning uppgick till 4 (4) Mkr. Resultat av företagsutveckling och resultat vid försäljning av värdepapper uppgick till -3 (1) Mkr. Nettot av övriga finansiella intäkter och kostnader uppgick till -16 (- 24) Mkr. Moderbolagets resultat efter finansiella poster blev -25 (-32) Mkr. Investeringar i anläggningstillgångar uppgick till 151 (1) Mkr varav 151 (0) Mkr avsåg investeringar i finansiella anläggningstillgångar. Moderbolagets likviditet inklusive kortfristiga placeringar och outnyttjade kreditlöften uppgick vid periodens slut till 545 (276) Mkr. Räntebärande externa skulder uppgick till 3.639 (3.949) Mkr. REDOVISNINGSPRINCIPER Denna delårsrapport har upprättats med tillämpning av Redovisningsrådets rekommendation 20 "Delårsrapportering". Redovisningsprinciperna är oförändrade från de som tillämpades vid upprättande av årsredovisning för 2002. NÄSTA RAPPORTTILLFÄLLE Delårsrapporten för perioden januari-juni 2003 offentliggöres den 7 augusti 2003. Stockholm 25 april 2003 Verkställande direktören Delårsrapporten har ej varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/25/20030425BIT00310/wkr0001.DOC Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/25/20030425BIT00310/wkr0002.PDF Hela rapporten

Om oss

Satsar på långsiktig förvaltning av större aktieposter i rörelsedrivande företag, i syfte att öka substansvärdet. (Källa: http://www.delphi.se).

Dokument & länkar