Kallelse till bolagsstämma

KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA INDUSTRIFÖRVALTNINGS AB KINNEVIK (publ) kallar härmed bolagets aktieägare till ordinarie bolagsstämma fredagen den 16 maj 2003 klockan 11.00 på Gamla Stans Bryggeri, Tullhus 2, Skeppsbron, Stockholm. ANMÄLAN M.M. Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall: -dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken tisdagen den 6 maj 2003. -dels anmäla sin avsikt att delta senast måndagen den 12 maj 2003 klockan 15.00. Anmälan skall ske via bolagets hemsida, www.kinnevik.se, eller skriftligen till bolaget under adress: Industriförvaltnings AB Kinnevik Box 2094 103 13 Stockholm eller på telefon 033-724 12 67. Vid anmälan bör uppges namn, personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav samt eventuella biträden. Sker deltagande med stöd av fullmakt bör denna insändas i samband med anmälan om deltagande i bolagsstämman. Märk gärna anmälan per brev med "Bolagsstämma". Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före 6 maj 2003. ÄRENDEN PÅ STÄMMAN 1. Val av ordförande. 2. Upprättande och godkännande av röstlängd. 3. Godkännande av dagordning. 4. Val av en eller två justeringsmän. 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredo-visningen och koncernrevisionsberättelsen. 7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncern-resultaträkningen och koncernbalansräkningen. 8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen. 9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören. 10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter. 11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna. 12. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter. 13. Val av revisorer och revisorssuppleanter. 14. Förslag från aktieägaren Farallon Capital angående erbjudande om omstämpling av A-aktier till B-aktier. 15. Förslag från aktieägaren Sveriges Aktiesparares Riksförbund att bolagsstämman skall: (a) utse en nomineringskommitté; (b) ge styrelsen i uppdrag att utse en ersättningskommitté; samt (c) ge styrelsen i uppdrag att utse en revisionskommitté. 16. Stämmans avslutande. UTDELNING Styrelsen föreslår att utdelning för 2002 lämnas till aktieägarna med ett kontant belopp om fyra (4) kronor per aktie. Styrelsen föreslår vidare att avstämningsdag för erhållande av utdelning skall vara onsdagen den 21 maj 2003. STYRELSE OCH REVISORER Till styrelseledamöter föreslås omval av Bruce Grant, Edvard von Horn, Wilhelm Klingspor, Stig Nordin, Ulf Spång och Dag Tigerschiöld samt nyval av Anders Fällman och Cristina Stenbeck. Till revisor föreslås omval av Carl Lindgren och till revisorssuppleant föreslås omval av Björn Flink. Vid ordinarie stämma 2001 utsågs Lars Träff och Erik Åström till revisorer och Thomas Forslund och Anders Wiger till revisorssuppleanter för en mandatperiod om fyra år. Bakom förslagen står aktieägare som tillsammans representerar mer än 50 procent av samtliga röster i bolaget. ERBJUDANDE OM OMSTÄMPLING AV A-AKTIER TILL B-AKTIER Aktieägaren Farallon Capital föreslår att bolagsstämman beslutar att ägare av A-aktier skall äga rätt att omstämpla A-aktier till B-aktier, varvid varje A-aktie skall kunna omstämplas till en B-aktie. Begäran om omstämpling skall kunna göras under tiden från och med den 23 maj 2003 till och med den 6 juni 2003. För ytterligare information kontakta: Vigo Carlund, VD, Industriförvaltnings AB Kinnevik tel: +46 8 562 000 00 Henrik Persson, Investor & Press Relations tel: +44 207 321 5010 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/17/20030416BIT01710/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/17/20030416BIT01710/wkr0002.pdf

Om oss

Satsar på långsiktig förvaltning av större aktieposter i rörelsedrivande företag, i syfte att öka substansvärdet. (Källa: http://www.delphi.se).

Dokument & länkar