Caldwells

Report this content

KLIPPAN AB - Caldwells Som tidigare meddelats förvärvade KLIPPAN AB genom ett för ändamålet nybildat bolag, KLIPPAN International PLC, rörelsen i den av Inveresk PLC ägda pappersfabriken Caldwells i Inverkeithing, Skottland. KLIPPAN köpte rörelsen med inneliggande lager av råvaror, produkter i arbete och färdigvarulager samt inneliggande order och övriga till rörelsen hörande tillgångar, som kundregister och varumärken. Lagret betalas till bokfört värde efter avdrag för inkurans, skadat gods och lågt omsatta varor. KLIPPAN har erlagt 1 MGBP i anslutning till avtalets tecknande, samt 1 MGBP en vecka efter övertagandet. Resterande betalning för lagret skall ske efter slutlig värdering. I dagsläget beräknas det totala beloppet bli ca 2,5 MGBP. För övriga tillgångar inklusive inneliggande order, kundregister, varumärken och goodwill betalar KLIPPAN 2 GBP (ca 30 SEK). KLIPPAN övertar ansvaret för 158 av de 209 anställda vid Caldwells. Ansvaret för uppsägningar och kostnader för avgångsvederlag mm till dem som KLIPPAN inte anställer åvilar Inveresk. KLIPPAN International PLC har enligt avtalet erhållit en licens att nyttja anläggningen i Caldwells och avtalat om att ingå ett hyresavtal på fem år med rätt till förlängning. Hyran första året är 100.000 GBP, och därefter med ökning av hyran med 100.000 GBP per år så att femte året hyran uppgår till 500.000 GBP. KLIPPAN har en ensidig rätt att när som helst köpa anläggningen till bokfört värde vid den tidpunkt optionen utövas. Någon förpliktelse att köpa anläggningen åvilar inte KLIPPAN. Några andra förpliktelser gentemot Inveresk föreligger inte. Affären beräknas ge positivt bidrag till KLIPPANs resultat redan första året. Finansiering av rörelsen i KLIPPAN International PLC avses ske genom sedvanlig rörelsekredit i bank. Hittills har finansieringen skett med koncernens egna likvida medel. Rörelsen i Caldwells övertogs av KLIPPAN den 30 oktober 2002, varefter tillverkning och försäljning kommit i gång enligt plan. KLIPPAN har utarbetat en affärsplan för bruket i Caldwells. Denna innefattar bl a en förenkling av produktsortimentet, fokusering på ett färre antal artiklar och därigenom rationellare produktion. Detta skall uppnås genom flyttning av produkter från Caldwells till bruken i Klippan, Lessebo och Mölndal. Dessutom kommer viss produktion att flyttas från de svenska enheterna till Caldwells. Produkt- och produktionsrationaliseringar tillsammans med övriga synergier beräknas ge koncernen en resultatförbättring om minst 30 MSEK per år. KLIPPAN och Inveresk har under ett par års tid haft nära kontakt och undersökt möjligheter för ett samgående. Betydande synergier har identifierats, speciellt inom området grafiska papper. Genom förvärvet av Caldwells har ett stort steg tagits för att åstadkomma en strukturering av den europeiska marknaden, där KLIPPAN kommer att vara en flexibel och trygg samarbetspartner. KLIPPAN är i dag Europas ledande leverantör av bl a färgat finpapper och växer genom det genomförda förvärvet än mer i detta viktiga segment. KLIPPAN AB [REMOVED GRAPHICS] Bengt Östensson VD För mer information kontakta Bengt Östensson, VD KLIPPAN AB, tel 0435-291 01 eller 070-595 86 27 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/13/20021113BIT00490/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/13/20021113BIT00490/wkr0002.pdf

Dokument & länkar