Delårsrapport januari - september 2002

Report this content

KLIPPAN AB - Delårsrapport januari - september 2002 * Resultat efter finansnetto 47,1 Mkr (15,1) * Försvagat orderläge * Förvärvet av KLIPPAN Mölndal har bidragit till ett förbättrat resultat Allmänt KLIPPAN AB köpte Stora Enso Mölndal AB per den 2 april 2002, varefter detta bolag har ändrat namn till KLIPPAN Mölndal AB. Detta förvärv har medfört att vissa historiska jämförelsetal inte är relevanta. Försäljning Den europeiska marknaden för finpapper försvagades ytterligare under det tredje kvartalet. Detta gäller i synnerhet de obestrukna kvaliteterna, som visat en minskad orderingång med ca 4% jämfört med föregående år. Priserna är under press för bestruket papper, där det råder en överkapacitet på marknaden om ca 20%. Den säsongsmässiga återhämtningen under hösten har fördröjts detta år, vilket i sin tur har påverkat marknaden för pappersmassa negativt. KLIPPANs orderstock har reducerats under tredje kvartalet för att nu uppgå till endast 1-2 veckor mot normalt 3-4 veckor. Försäljningsvolymen har under året ökat med ca 4%. Prisnivån för de viktigaste produkterna har kunnat upprätthållas. [REMOVED GRAPHICS] Produktion Under tredje kvartalet har, i likhet med tidigare år, bruken i Klippan och Lessebo haft ett fyra veckors långt semesterstopp medan bruket i Mölndal har producerat hela sommaren. Den strategiska omflyttningen av produktion mellan bruken har påbörjats. Sålunda har anläggningarna i Mölndal kunnat utnyttjas effektivt under den tid bruken i Klippan och Lessebo haft sina underhållsstopp. Den relativt svaga orderingången efter semestern har inneburit att vissa maskiner stått stilla några dygn mot slutet av perioden. Årets produktion av papper var 108.300 ton (67.800). KLIPPAN Mölndals andel av denna tillverkning var 35.400 ton. Tillverkningen av massa ökade med drygt 700 ton till 21.300 ton. Resultat Koncernens rörelseresultat uppgick till 62,1 Mkr (25,4) och resultatet efter finansiella poster till 47,1 Mkr (15,1). Avkastningen på sysselsatt kapital för den senaste 12-månadersperioden blev 15,2% (för helåret 2001 12,1%). Trots en svagare finpappersmarknad jämfört med föregående år förbättrades resultatet för tredje kvartalet med 9,0 Mkr. Huvudorsaken till detta var förvärvet av Mölndals Bruk och den flexibilitet som därmed uppnåtts vad beträffar placeringen av körningar. Som ovan nämnts har anläggningarna kunnat utnyttjas mer effektivt under sommaren, vilket bidragit till det förbättrade resultatet. Vid tredje kvartalets utgång var antalet anställda i arbete 923 (505). Investeringar Periodens investeringar i moderbolaget var 84,8 Mkr (10,1), varav huvuddelen avsåg förvärvet av KLIPPAN Mölndal AB. Därtill kommer investeringar i KLIPPAN Mölndal om 10,9 Mkr. Stora investeringsprojekt utöver företagsförvärvet var A4-linjen i Mölndal, nytt massatorn i Lessebo samt sprinkleranläggningar i såväl Klippan som Lessebo. Förändring av eget kapital [REMOVED GRAPHICS] Likviditet och finansiering Koncernens likvida medel, inklusive outnyttjad del av checkräkningskredit, uppgick vid periodens slut till 115,8 Mkr (73,5). Den räntebärande nettoskulden har sedan årsskiftet ökat med 182,2 Mkr till 321,3. Soliditeten uppgick till 29,2% (36,8) och skuldsättningsgraden till 1,1 (0,9). Kassaflödesanalys [REMOVED GRAPHICS] Inveresk PLC Diskussioner har inletts med Inveresk PLC i syfte att undersöka möjligheterna för ett eventuellt samgående mellan bolagen. Nästa rapporteringstillfälle KLIPPANs bokslutskommuniké kommer att presenteras den 13 februari 2003. Mölndal den 24 oktober 2002 Bengt Östensson Verkställande direktör Innehållet i denna rapport har inte varit föremål för granskning av företagets revisorer. För vidare information kontakta VD Bengt Östensson, tel 0771-11 00 00 eller 070 595 86 27, eller ekonomichef Kenneth Nellros, tel 031-67 51 16 eller 070 542 93 25. RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG [REMOVED GRAPHICS]* Rapporteras årsvis ** Aktiekurs per 02-09-30 kr 35,00, per 01-12-31 kr 21,00, per 01-09-30 kr 15,00 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/24/20021024BIT00720/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/24/20021024BIT00720/wkr0002.pdf

Dokument & länkar