Kallelse till bolagsstämma

KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA I KLIPPAN AB (publ) Aktieägarna i KLIPPAN AB, org nr 556360-1821, hälsas välkomna till ordinarie bolagsstämma onsdagen den 7 maj kl 16.00 på Klippans Bruk, Bruksallén, Klippan. Anmälan Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämman skall - dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken fredagen den 25 april 2003 - dels senast den 2 maj 2003 kl 12.00 ha anmält sitt deltagande och eventuellt biträde under adress KLIPPAN AB, Attention Beryl Sten, 264 23 Klippan. Anmälan kan också göras per telefon till Beryl Sten 0435- 292 03, alternativt via växeln 0771-11 00 00 eller telefax 0435-109 92 eller e-post: beryl.sten@klippan-paper.se Vid anmälan uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid, aktieinnehav samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare, ombud och biträde. För ombud krävs fullmakt. Om fullmakt utfärdas för juridisk person skall bestyrkt kopia av ett ej äldre än ett år gammalt registreringsbevis för den juridiska personen bifogas. Fullmakt i original och eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman skickas till KLIPPAN AB, Attention Beryl Sten, 264 23 Klippan. Endast ägarregistrerade aktieinnehav återfinns under aktieägarens namn i aktieboken. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom banks notariatavdelning eller enskild fondförvaltare måste begära att tillfälligt föras in i den av VPC förda aktieboken. Aktieägare måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före fredagen den 25 april 2003, då sådant införande skall vara verkställt. Personuppgifter som tillhandahålls av aktieägare i samband med anmälan kommer enbart att behandlas för vidtagande av erforderliga registreringar i samband med bolagsstämman. FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning 5. Val av en eller två justeringsmän 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 7. Verkställande direktörens anförande 8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen 9. Beslut om: a)fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen b)dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen c)ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören 10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter 11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna 12. Val av styrelse 13. Val av nomineringskommitté 14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att förvärva egna aktier i bolaget 15. Övriga ärenden 16. Stämmans avslutande Förslag till beslut Disposition av bolagets vinst (punkt 9b) Styrelsen föreslår en utdelning om 1,25 kronor per aktie för verksamhetsåret 2002. Som avstämningsdag för rätt att erhålla utdelning föreslås måndagen den 12 maj 2003. Utbetalning genom VPC beräknas ske torsdagen den 15 maj 2003. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter (punkt 10) Styrelseledamöterna föreslås vara oförändrat åtta till antalet. Antalet suppleanter föreslås ändras till två. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna (punkt 11) Arvode till styrelsen föreslås utgå med ett fast belopp om 900.000 kr, att fördelas av styrelsen mellan de av bolagsstämman valda styrelseledamöterna och suppleanterna. Ledamöter/suppleanter anställda i bolaget uppbär inget arvode. Arvode till revisorerna föreslås utgå enligt räkning. Val av styrelse (punkt 12) Omval föreslås av ledamöterna Jan Bernander, Bertil Bernadotte, Ulf Ek, Björn Gillberg, Tommy Kullberg, Stefan Lersten och Kjell Svensson. Vidare föreslås omval av suppleanterna Gunnar Bergstrand och Bengt Östensson. Till ny ordinarie ledamot föreslås Mariana Burenstam Linder. Val av nomineringskommitté (punkt 13) Omval föreslås av ledamöterna Jan Bernander (sammankallande), Lars-Åke Helgesson och Göran Sundström Beslut om bemyndigande för styrelsen att förvärva egna aktier i bolaget (punkt 14) Förslaget innebär i huvudsak att styrelsen bemyndigas att fatta beslut om att före nästa ordinarie bolagsstämma förvärva högst så många aktier att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Förvärv skall ske på OM Stockholmsbörsen. Syftet med återköpet är att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i sitt arbete att skapa värde för bolagets aktieägare. Bolaget har underrättats om att aktieägare som representerar ca 36% av samtliga röster i bolaget kommer att stödja förslagen ovan. Övrigt Sveriges Aktiesparares Riksförbund har, i egenskap av aktieägare, begärt att följande frågor behandlas på bolagsstämman - Beslut av bolagsstämman om att ge styrelsen i uppdrag att utse en ersättningskommitté - Beslut av bolagsstämman om att ge styrelsen i uppdrag att utse en revisionskommitté Årsredovisning, revisionsberättelse jämte övriga stämmohandlingar kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor från och med den 22 april 2003 och sändas till aktieägare som så begär. Visning av Klippans Bruk I samband med bolagsstämman kommer guidad visning av Klippans Bruk att ske. Visningarna börjar kl 13.30 och samling sker vid fabriksporten, Bruksallén i Klippan. Efter visningen serveras en lättare förtäring i anslutning till stämmolokalen. Vi ber Dig anmäla Ditt intresse om deltagande i visningen när Du anmäler Dig till stämman. Klippan i april 2003 KLIPPAN AB Styrelsen KLIPPAN AB, 264 23 Klippan Tel 0771-11 00 00, Fax 0435-109 92 E-post: info@klippan-paper.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/02/20030402BIT01070/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/02/20030402BIT01070/wkr0002.pdf

Om oss

KLIPPAN AB utvecklar, producerar och säljer papper och kartong av högsta kvalitet.

Dokument & länkar