Delårsrapport januari - september 2002

Report this content

Delårsrapport januari - september 2002 Tredje Nio månader Tolv månader kvartalet 0110 Mkr (om ej annat anges) 2002 2001 2002 2001 - 0209 2001 Orderingång 283 258 771 942 1049 1219 Orderstock 424 517 424 517 424 399 Nettoomsättning 154 254 743 949 1139 1345 Rörelseresultat -26 -5 -4 33 26 63 Resultat före skatt -28 -8 -11 24 16 51 Resultat efter skatt -27 -6 -17 17 0 34 Vinst per aktie, kr -5,41 -1,12 -3,51 3,42 -0,13 6,81 - Resultat före skatt -11 Mkr (24). Förlusten beror på att netto- omsättningen minskat med drygt 200 Mkr jämfört med 2001 varav tredje kvartalet svarat för 100 Mkr - Ytterligare kostnadsminskningar på 45 Mkr genomförda, - med fullt genomslag från början av 2003 - kostnader för personalanpassningar om 15 Mkr belastar fjärde kvartalet - Genombrottsorder från nya kunder i USA och Kina - Lars Bergström tillträder som ny koncernchef från 1 januari 2003 då Björn Kumlin går i pension - Prognos för 2002: Resultatet före skatt förväntas bli -20 till -30 Mkr VDs kommentarer Koncernens rörelseresultat för niomånadersperioden minskade till -4 Mkr (33). Resultatet före skatt minskade till -11 Mkr (24). Minskningen kommer till betydande del från tredje kvartalets mycket låga fakturering, som följd av en fortsatt svag maskininvesteringsnivå, bland annat inom fordonsindustrin och att leveranstiderna i orderstocken har en tyngdpunkt på fjärde kvartalet och nästa år. Att resultatförsämringen för niomånadersperioden stannade på 35 Mkr, trots att omsättningen minskade med drygt 200 Mkr, kan tillskrivas genomförda rationaliseringar samt att flera av dotterbolagen förbättrat sina marginaler. Även fokuseringen på minskad kapitalbindning ger fortsatt positiva effekter. Niomånadersperiodens kassaflöde uppgick till 46 Mkr, vilket medverkade till fortsatt god likviditet. Soliditeten ökade till 40 procent (38). Några av dotterbolagen har förbättrat sina resultat jämfört med föregående år, t ex Lidköping. Förbättringarna kunde dock inte kompensera för bland annat ett betydande resultatfall i UVA. Orderingången för koncernen har minskat väsentligt ända sedan 11 september förra året. Flertalet av KMTs kunder har överkapacitet och håller igen på investeringar. Samtidigt är det allmänna marknadsläget osäkert i såväl USA som Europa. Däremot är den kinesiska marknaden fortsatt stark vilket medverkat till att KMTs satsning med eget säljkontor i Peking gjort Kina till en av koncernens mest betydande marknader. Orderingången i kvartal tre ökade till 283 Mkr (258). Det var den första kvartalsökningen sedan andra kvartalet 2001. En glädjande förbättring bland annat som följd av genombrottsorder för UVA, Lidköping och Ursviken till nya betydande kunder inom fordonsindustrin i USA och Kina. De ytterligare kostnadsreduceringar som aviserades i halvårsrapporten har genomförts. Omkostnadsnivån sänks med cirka 45 Mkr och åtgärderna får fullt genomslag från början av 2003. De rörliga kostnaderna har samtidigt anpassats till det senaste årets låga orderingångstakt. Därutöver fortsätter den redan pågående processen att öka försäljningsmarginalerna. FRAMTIDSUTSIKTER I halvårsrapporten lämnades en prognos "Resultatet före skatt kommer att bli väsentligt längre än föregående år (51)". Prognosen har nu preciserats till ett resultat före skatt på -20 till -30 Mkr. Prognosen inkluderar kostnader för personalanpassningar om 15 Mkr. Med utgångspunkt i de åtgärder som tidigare redovisats har KMT skapat goda förutsättningar för att uppnå ett bättre resultat 2003 även i en fortsatt svag marknad. Vi står också väl rustade när industrins investeringar på nytt tar fart. Upplands Väsby den 14 november 2002 Björn Kumlin Verkställande direktör och koncernchef KOMMANDE INFORMATION Bokslutskommuniké 13 februari, Delårsrapport tre 9 maj, 2003 2002 2003 månader Delårsrapport sex 14 augusti, Delårsrapport nio 13 november, månader 2003 månader 2003 Vid frågor kontakta Björn Kumlin, VD Karolin Machine Tool AB, telefon 08-594 211 50 eller 070-587 26 60 eller via e-post: bjorn.kumlin@kmt.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/14/20021114BIT00590/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/14/20021114BIT00590/wkr0002.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar