KMT slutför förvärvet av Waterjet samt genomför företrädesrättsemission

KMT slutför förvärvet av Waterjet samt genomför företrädesrättsemission § Styrelsen för Karolin Machine Tool AB har den 30 september 2003 beslutat att, med stöd av bemyndigande erhållet av extra bolagsstämma den 16 september 2003, genomföra en nyemission med företräde för bolagets aktieägare § Emissionen genomförs för att säkerställa finansieringen av förvärvet av, dels Ingersoll-Rand Companys tillgångar inom Waterjet Division, dels av aktier i ABB I-R Waterjet Systems AB och tillför bolaget 225 miljoner kronor före avdrag för transaktionskostnader § Bolagets aktieägare äger rätt att för varje befintlig aktie teckna en ny aktie. Avstämningsdag för rätt till deltagande i företrädesemissionen har fastställts till den 23 oktober 2003 § Teckningskursen har fastställts till 45 kronor per aktie § KMTs huvudägare Nordstjernan AB, idag ägare till 38,4 procent av aktierna i KMT, har förbundit sig att teckna sin andel. Därutöver har Nordstjernan förbundit sig att teckna samtliga aktier som inte tecknas av övriga aktieägare Bakgrund och motiv KMT offentliggjorde den 26 augusti 2003 att man tecknat avtal med Ingersoll-Rand Company ("Ingersoll-Rand") om förvärv av Ingersoll-Rands tillgångar inom Waterjet Division ("Waterjet") samt att man samtidigt tecknat avtal med Ingersoll-Rand om förvärv av Ingersoll-Rands 49- procentiga ägarandel i ABB I-R Waterjet Systems AB ("ABB I-R Waterjet"). Båda förvärven var villkorade bland annat av godkännande från berörda konkurrensmyndigheter. Förvärvet av Ingersoll-Rands aktier i ABB I-R Waterjet var också villkorat av att ABB inte utnyttjade sin förköpsrätt enligt befintligt aktieägaravtal mellan Ingersoll-Rand och ABB. Samtliga utestående villkor avseende förvärvet av Waterjet är nu uppfyllda och Waterjet kommer att konsolideras i KMTs räkenskaper från och med 1 oktober 2003. Vad avser förvärvet av Ingersoll-Rands 49-procentiga ägarandel i ABB I-R Waterjet har ABB meddelat att man inte har för avsikt att utnyttja sin förköpsrätt. Förvärvet är dock fortfarande villkorat av godkännande från berörda konkurrensmyndigheter. KMT betalar 46,5 miljoner USD till Ingersoll-Rand för tillgångarna inklusive Ingersoll-Rands 49-procentiga ägarandel i ABB I-R Waterjet. Förvärvet finansieras dels via lån från Nordea, dels via den beslutade nyemissionen. För att säkerställa bolagets kortsiktiga finansieringsbehov till dess att nyemissionslikviden har influtit har KMT erhållit ett kortfristigt lån om 200 miljoner kronor från Nordstjernan. För att säkerställa finansieringen av förvärvet har styrelsen beslutat att genomföra en nyemission med företräde för bolagets aktieägare. Nyemissionslikviden kommer primärt att användas till att återbetala det kortfristiga lånet från Nordstjernan. Företrädesrättsemission Styrelsen har den 30 september 2003 beslutat att, med stöd av bemyndigande erhållet av extra bolagsstämma den 16 september 2003, genomföra en nyemission med företräde för befintliga aktieägare, varvid antalet aktier ökar från 5.000.000 till 10.000.000, envar om nominellt 4 kronor. Teckningskursen har fastställts till 45 kronor och bolaget kommer att tillföras 225 miljoner kronor före avdrag för transaktionskostnader. Aktiekapitalet kommer, som följd av nyemissionen, att öka från 20.000.000 till 40.000.000 kronor. Emissionsgaranti KMTs huvudägare Nordstjernan AB, idag ägare till 38,4 procent av aktierna i KMT, har förbundit sig att teckna sin andel. Därutöver har Nordstjernan förbundit sig att teckna samtliga aktier som inte tecknas av övriga aktieägare. Villkor i sammandrag Nedan följer i sammandrag villkor och tidsplan för emissionen. § Varje befintlig aktie berättigar till teckning av en ny aktie § Teckningskursen har fastställts till 45 kronor per aktie § Avstämningsdag för rätt till deltagande i företrädesemissionen har fastställts till den 23 oktober 2003, vilket innebär att sista handelsdag i KMT-aktien inklusive teckningsrätt är den 20 oktober 2003 § Handel i teckningsrätter kommer att ske under perioden 28 oktober - 4 november 2003 § Teckningstid är 28 oktober - 7 november 2003 § Prospekt, anmälningssedel samt emissionsredovisning kommer att skickas till aktieägarna med början omkring den 27 oktober 2003 Ändrat rapportdatum KMT kommer att avge sin delårsrapport för perioden januari - september 2003 fredagen den 24 oktober, istället för som tidigare meddelats den 23 oktober. För ytterligare information kontakta: Lars Bergström, VD och koncernchef Karolin Machine Tool AB Tel: 08-594 211 50 eller via e-mail: lars.bergstrom@kmt.se Karolin Machine Tool (KMT) marknadsför, utvecklar och tillverkar avancerade produktionsmaskiner och systemlösningar för verktygsindustrin inom segmenten Vattenskärning, Precisionsslipning, Plåtbearbetning och Rörformning . KMT noterades på Stockholmsbörsens O-lista den 3 april 1998 1998. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/01/20031001BIT00180/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/01/20031001BIT00180/wkr0002.pdf

Om oss

Karolin Machine Tool AB (KMT) är moderbolag i en verkstadskoncern som marknadsför, utvecklar och tillverkar avancerade produktionsmaskiner och utrustningar för verkstadsindustrin.

Dokument & länkar