Delårsrapport januari - september 2002

Report this content

Delårsrapport januari - september 2002 · Nettoomsättningen uppgick för tredje kvartalet till 66,5 (81,2) MSEK · Rörelseresultatet före goodwillavskrivningar uppgick för tredje kvartalet till -0,2 (-10,6) MSEK · Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick för tredje kvartalet till 6,8 (-11,9) MSEK Delårsrapport januari - september 2002 Marknad Den generellt svaga marknadsutvecklingen under den aktuella rapportperioden har inneburit fortsatt sparsamhet. Know IT:s strategi att erbjuda skräddarsydd systemutveckling och applikationsförvaltning kvarstår. Det finns en fortsatt efterfrågan hos kunderna att köpa funktionsåtaganden. Aktiviteten hos kunder och prospekt har under kvartalet legat på samma nivå som före semesterperioden. Mönstret hos kunderna är fortsatt stor försiktighet avseende start av nya projekt och nybeställningar. Förlängningar av pågående projekt liksom komplettering av affärerna mot befintliga uppdragsgivare fortsätter i samma utsträckning som tidigare. Tendensen med prispress kvarstår och omfattar nu också marknaden utanför Stockholm. Under kvartalet har Know IT inlett nya, eller fått förlängda, uppdrag hos bland andra Skandiabanken, Amersham Biosciences, Zurich, Teknik i media, K-rauta, AB Trav och Galopp, Sveriges Television, Patent och Registreringsverket, Astra Zeneca och Vinnova. Know IT har dessutom fått ramavtal med Naturvårdsverket avseende webbtjänster. Debiteringsgraden var 73 procent under kvartalet att jämföra med 67 procent för motsvarande period föregående år. Debiteringsgraden beräknas på normal arbetstid med avdrag för uttagen semester. Strategisk inriktning och strukturåtgärder under och efter kvartalets utgång I juli 2002 förvärvades ytterligare 41 procent i ett dotterbolag där Know IT tidigare ägde 52 procent. Köpeskillingen är utformad så att 1,6 MSEK utbetalades under kvartalet och ytterligare 1,6 MSEK i kvartal fyra. Resterande 7 procent av aktierna kommer att förvärvas under 2003 enligt avtalet. Den slutgiltiga köpeskillingen är beroende av bolagets resultat för året 2002. Inom ramen för Know IT:s norrlandsverksamhet har åtta konsulter i Gävle anställts med första arbetsdag den 1 november 2002. Satsningen innebär att Know IT etablerar sig i Gävle och förstärker Know IT:s erbjudande med bland annat Oracle-kompetens inom skräddarsydd systemutveckling och applikationsförvaltning. Know IT:s kärnverksamhet är skräddarsydd systemutveckling och applikationsförvaltning. Som en konsekvens av den fortsatta fokuseringen på nämnda verksamhet beslöts på styrelsemöte den 16 oktober 2002 att i Stockholm lägga ner verksamheten inom infrastruktur, informationssäkerhet, produktutveckling av realtidssystem, test och testledning. Det konstaterades också att det råder övertalighet inom projektledning. Som en konsekvens av detta varslas om neddragning med 15 medarbetare i Stockholm. Neddragningarna medför att Know IT:s kostnadsmassa minskar med ca 10 MSEK på årsbasis. Nettoomsättning Nettoomsättningen för kvartalet minskade med 18,1 procent till 66,5 (81,2) MSEK. I årets nettoomsättning ingår all fakturering hänförlig till underkonsulter. Föregående år gjordes till viss del avdrag i omsättningen för underkonsulter och om föregående års ackumulerade omsättning för perioden jan-sept justeras för detta ökar den med 15,5 MSEK till 324,4 MSEK. Inget av detta är hänförligt till det tredje kvartalet. Fördelning av nettoomsättning mellan koncernens verksamhetsområden med hänsyn tagen till ovan nämnda fakturering av underkonsulter: [REMOVED GRAPHIC] Resultat Rörelseresultatet före goodwillavskrivningar uppgick för tredje kvartalet till -0,2 (-10,6) MSEK medan goodwillavskrivningarna uppgick till -2,7 (-22,3) MSEK. Finansiell ställning Soliditeten ökade från 28,4 procent den 30 september 2001 till 46,3 procent den 30 september 2002. Likvida medel inklusive kortfristiga placeringar uppgick vid periodens utgång till 40,8 (30,5) MSEK. Värdet av de kortfristiga placeringarna uppgick till 0,4 (4,3) MSEK vid kvartalets utgång. Goodwill uppgick per 30 september 2002 till 60,5 (71,4) MSEK. Investeringar i inventarier gjordes under kvartalet med 0,1 (2,2 MSEK). Kassaflödet under kvartalet uppgick till 2,8 (-21,3) MSEK. Tilläggsköpeskillingar utbetalades under kvartalet med 0,2 MSEK (4,6). Det innebar att kassaflödet före tilläggsköpeskillingar var 3,0 (-16,7) MSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick för tredje kvartalet till 6,8 (-11,9) MSEK. Moderbolaget Resultatet efter finansiella poster uppgick för tredje kvartalet till - 1,2 (-3,5) MSEK. Det egna kapitalet var per den 30 september 2002 58,6 (62,2) MSEK. Inga investeringar i inventarier gjordes under kvartalet (2,0 MSEK). Likvida medel uppgick vid periodens utgång till 14,6 (8,3) MSEK. Redovisningsprinciper I delårsrapporten har samma redovisningsprinciper som i årsredovisningen 2001 tillämpats. Medarbetare Antalet medarbetare var vid periodens slut 273 (336), vilket är en nettominskning med 13 under det tredje kvartalet. Antalet kontrakterade konsulter som ännu inte påbörjat sin anställning var 9 den 30 september 2002. Medeltalet anställda under kvartalet uppgick till 280 (356). Utblick Know IT bedömer att den rådande marknadssituationen kommer att bestå under nästa halvårsperiod. Tecken på avmattning av efterfrågan kan skönjas på marknaden utanför Stockholm. I föregående delårsrapport den 12 juli 2002 lämnades följande utblick: "Know IT bedömer att den rådande marknadssituationen kommer att bestå hela 2002. Tecken på viss avmattning av efterfrågan kan skönjas på marknaden utanför Stockholm". Kommande informationstillfällen 29 januari 2003 bokslutskommuniké 2002 18 mars 2003 bolagsstämma 2003 24 april 2003 delårsrapport jan-mars 2003 11 juli 2003 delårsrapport jan-juni 2003 21 oktober 2003 delårsrapport jan-sept 2003 Stockholm den 17 oktober 2002 Ingrid Engström VD och koncernchef Rapporten har inte granskats av företagets revisor. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/17/20021017BIT00010/wkr0001.doc Hela Rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/17/20021017BIT00010/wkr0002.pdf Hela Rapporten

Prenumerera

Dokument & länkar