Delårsrapport maj 2001 - okt 2001

Delårsrapport maj 2001 - okt 2001 · Nettoomsättningen för nuvarande verksamhet uppgick för andra kvartalet till 106,5 (120,0) MSEK · Rörelseresultatet före goodwillavskrivningar uppgick för andra kvartalet till 0,0 (2,1) MSEK · Rörelseresultat före engångsposter och goodwillavskrivningar uppgick för andra kvartalet till 6,1 (-6,0) MSEK · Kassaflödet för andra kvartalet uppgick till -7,3 (4,5) MSEK · Nyemission fulltecknad och genomförd, koncernen skuldfri Delårsrapport maj 2001 - okt 2001 Strategisk inriktning och strukturåtgärder under rapportperioden Den generellt svaga marknadsutvecklingen under rapportperioden har lett till fortsatt arbete med att åstadkomma en kostnadseffektivare struktur. Ett första åtgärdsprogram för att bland annat minska andelen icke debiterande medarbetare, genomfördes under augusti. Därefter har ytterliggare neddragningar gjorts och såväl obelagda konsulter som icke debiterande medarbetare har lämnat företaget. Totalt har under kvartalet 14 icke debiterande medarbetare och 44 konsulter lämnat företaget. Även i övrigt har effektiviseringsarbetet och kostnadsbesparingar prioriterats hårt under kvartalet. Marknad Den försvagning av marknaden som drabbat hela IT-konsultbranschen har etablerat efterfrågan på en lägre nivå. Under perioden har vi märkt en fortsatt försiktighet inför nya projekt och större IT-investeringar. De två tydligaste tendenserna är prispress och senareläggning av projekt. I Know IT:s fall har försvagningen främst drabbat verksamheten i Stockholm medan övriga landet märkt mindre av nedgången. Under kvartalet har Know IT inlett nya eller fått förlängda projekt med bland andra Rikspolisstyrelsen, Statens Räddningsverk, AFA och Sveriges Riksdag. Efter rapportperiodens utgång har ramavtal tecknats med Statskontoret. Sammantaget medförde detta att debiteringsgraden var 70 procent under kvartalet att jämföra med 75 procent för motsvarande verksamhet under hela föregående år. Debiteringsgraden beräknas på normal arbetstid med avdrag för uttagen semester. Nettoomsättning Nettoomsättningen minskade med 26,2 procent till 195,6 (265,1) MSEK. I årets nettoomsättning ingår all fakturering hänförlig till underkonsulter. Föregående år gjordes till viss del avdrag i omsättningen för underkonsulter och om föregående års siffra för motsvarande verksamhet justeras för detta ökar den med 19,9 MSEK till 285,0 MSEK. Jämförs kvartalets nettoomsättning med motsvarande verksamhet föregående år så blev minskningen 11,3 procent. Fördelning av nettoomsättning mellan koncernens verksamhetsområden med hänsyn tagen till ovannämnda fakturering av underkonsulter: maj-okt maj-okt Förändring aug-okt aug-okt Förändring 01 00/01 % 01 00/01 % System 195,6 219,2 -10,8 106,5 120,0 -11,3 utveckling och övrig verksamhet Affärssyst - 65,8 - 35,1 em och annan avyttrad verksamhet Totalt 195,6 285,0 -31,4 106,5 155,1 -31,3 Resultat Rörelseresultat före goodwillavskrivningar uppgick för kvartalet till 0,0 (2,1) MSEK medan goodwillavskrivningarna uppgick till 2,8 (5,8) MSEK. Rörelseresultatet har under kvartalet belastats med kostnader på totalt 5,2 MSEK avseende neddragning av personal. Under kvartalet samlades Stockholmsverksamheten och flyttade till nya lokaler vilket medförde flyttkostnader av engångskaraktär på 0,9 MSEK. Rörelseresultatet före goodwillavskrivningar uppgick för perioden maj- oktober 2001 till -9,1 (-6,1) MSEK. Engångsnedskrivningar av goodwill gjordes under första kvartalet med 19,4 (-) MSEK för att anpassa goodwillvärden efter den intjäningspotential som vissa enheter då bedömdes ha. Något behov av ytterliggare goodwillnedskrivningar har inte bedömts föreligga. Realiserade och orealiserade resultat från företagets värdepappersportfölj påverkade kvartalets resultat med -0,6 (-3,4) MSEK. Tjänstebilsparken har minskat med 3,4 MSEK till 11,0 MSEK under kvartalet, varav 2,6 MSEK är en följd av personalneddragningar. Detta har medfört att räntekostnaden påverkats positivt med 0,2 MSEK jämfört med föregående kvartal. Finansiell ställning Soliditeten uppgick per 31 okt 2001 till 40,3 (34,9) procent. Likvida medel inklusive kortfristiga placeringar uppgick vid periodens utgång till 37,6 (64,7) MSEK. Värdet av de kortfristiga placeringarna minskade under kvartalet genom försäljning och kursförändringar med 1,2 MSEK till 3,5 (19,5) MSEK. De immateriella tillgångarna uppgick per 31 okt 2001 till 70,5 (182,2) MSEK, varav goodwill var 70,5 (181,1) MSEK. Investeringar i inventarier uppgick under kvartalet till 4,1 (0,8) MSEK. Investeringar i samband med flytten till nya lokaler i Stockholm uppgick till 4,0 MSEK. Kassaflödet under kvartalet uppgick till -7,3 (4,5) MSEK. Tilläggsköpeskillingar på 2,6 (0,1) MSEK har utbetalats under kvartalet. Det innebär att kassaflödet före tilläggsköpeskillingar under kvartalet var -4,7 (4,6) MSEK. En riktad nyemission om 75 198 aktier för att reglera en tilläggsköpeskilling om totalt 2,0 MSEK registrerades i augusti 2001. En nyemission om 3,3 milj aktier, motsvarande ett belopp på 29,9 MSEK med företrädesrätt till befintliga aktieägare liksom en emission på totalt 0,8 milj aktier riktad till de anställda beslöts vid den ordinarie bolagsstämman den 6 september 2001. Företrädesemissionen som var garanterad av Traction AB fulltecknades genom att Traction tecknade 2,7 milj aktier vilket motsvarar en andel av kapital och röster efter emissionen på 26,8 %. Företrädesemissionen var per 31 oktober till fullo betald och registrerades i början av november hos PRV. Det egna kapitalet ökade genom emissionen med 27,2 MSEK efter avdrag för emissionskostnader på 2,7 MSEK. I den riktade emissionen till de anställda tecknades inga aktier. Under teckningsperioden låg börskursen under teckningskursen. Per 30 oktober förföll det konvertibellån som togs upp från de anställda hösten 1998. Återstående lånebelopp, 33,6 MSEK, återbetalades till fullo på förfallodagen. Moderbolaget Resultatet efter finansiella poster uppgick för kvartalet till -5,5 (- 11,5) MSEK. Det egna kapitalet var per den 31 oktober 86,8 (184,2) MSEK. Investeringar i inventarier gjordes under kvartalet med 4,1 (0,0) MSEK. Likvida medel uppgick vid periodens utgång till 16,8 (-10,3) MSEK. Redovisningsprinciper I delårsrapporten har samma redovisningsprinciper som i årsredovisningen 00/01 tillämpats. Medarbetare Antalet medarbetare var vid periodens slut 331 (544), vilket är en nettominskning med 47 (43) under kvartalet. Antalet kontrakterade personer som ännu inte påbörjat sin anställning var 4 den 31 okt 2001. Medeltalet anställda under året uppgick till 364 (578). Utblick Know IT bedömer att den rådande svaga marknadssituationen, särskilt i Stockholm, kommer att bestå under första halvåret 2002. Som en konsekvens av detta varslade Know IT efter rapportperiodens utgång om en neddragning med 20 anställda i Stockholm. Kostnaden för detta åtgärdsprogram kommer att belasta december 2001 och bedöms i dagsläget komma att uppgå till ca 4 MSEK. Sammantaget kommer Know IT under verksamhetsåret att ha belastats med engångskostnader för personalneddragningar på 10 MSEK inklusive detta åtgärdsprogram. Neddragningarna medför att Know IT:s kostnadsmassa kommer att minska med ca 25 MSEK på årsbasis med full effekt från 2002. Kommande informationstillfällen 30 januari 2002 bokslutskommuniké maj-dec 2001 21 mars 2002 bolagsstämma 25 april 2002 delårsrapport jan-mars 2002 12 juli 2002 delårsrapport jan-juni 2002 17 okt 2002 delårsrapport jan-sept 2002 Stockholm den 28 november 2001 Ingrid Engström VD och koncernchef Rapporten har inte granskats av företagets revisor. För mer information kontakta: Ingrid Engström, vd och koncernchef Know IT, tel: 08-700 66 00 Claes Silfverstolpe, ekonomidirektör Know IT, tel: 08-700 66 00 eller 0730-74 68 00 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/28/20011127BIT00590/bit0001.doc Hela Rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/28/20011127BIT00590/bit0002.pdf Hela Rapporten

Om oss

Knowit AB (publ) är ett konsultbolag som utvecklar sina kunders affärer och verksamhet genom att skapa kreativa lösningar med hjälp av information, design och teknik. Med entreprenörsdrivna enheter verksamma på kundens lokala marknader erbjuder vi stor förståelse för både verksamhet och behov. Vår kultur präglas av öppenhet, entreprenörskap, hög kompetens och en vilja att ständigt utvecklas. Knowit etablerades 1990 och har idag cirka 1700 medarbetare representerade på 20 orter i Sverige och på fem i Norge samt en vardera i Estland, Finland, och Ryssland. Knowit AB (publ) är noterat på den Nordiska Börsen i Stockholm. För mer information om Knowit, besök gärna knowitgroup.com.

Prenumerera

Dokument & länkar