Kallelse till ordinarie bolagsstämma i Know IT Aktiebolag (publ)

KALLELSE TILL ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA I KNOW IT AKTIEBOLAG (publ) Ordinarie bolagsstämma i Know IT AB (publ), 556391-0354, ("Bolaget") kommer att hållas tisdagen den 18 mars 2003, kl 17.00, i Bolagets lokaler, Kungsgatan 72 i Stockholm. Anmälan Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall: - vara införd i den av Värdepapperscentralen VPC AB ("VPC") förda aktieboken senast den 4 mars 2003. Aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank- eller värdepappersinstitut måste, för att få delta i bolagsstämman, med verkan senast den 4 mars 2003 tillfälligt hos VPC ha låtit inregistrera aktierna i eget namn och - senast den 7 mars 2003 klockan 16.00 ha anmält sitt deltagande till Bolaget, antingen skriftligen under rubriken "Bolagsstämma", Know IT AB, på adress Box 3383, 103 68 Stockholm; per telefax 08-700 66 10; per telefon 08-700 66 00 eller per e-post info@knowit.se. Vid anmälan bör uppges namn, person- /organisationsnummer, adress och telefonnummer samt registrerat aktieinnehav. Förslag till dagordning: På bolagsstämman skall följande ärenden behandlas: 1. Val av ordförande vid stämman 2. Upprättande och godkännande av röstlängd 3. Framläggande och godkännande av dagordning 4. Val av en eller flera justeringsmän 5. Prövning av om stämman har blivit behörigen sammankallad 6. Anförande av verkställande direktören 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse 8. Beslut om a. fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning b. dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör 9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter i enlighet med bolagsordningen 10. Fastställande av styrelsearvoden och revisorsarvoden 11. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter 12. Val av revisorer 13. Övriga frågor Redovisningshandlingar och revisionsberättelse enligt punkt 7-8 kommer att hållas tillgängliga för aktieägarna på Bolagets kontor, på ovan angiven adress, senast två veckor före stämman. Styrelsens fullständiga förslag enligt punkt 12 kommer att hållas tillgängligt i sin helhet för aktieägarna på Bolagets kontor senast en vecka före stämman. Ovan nämnda dokument kommer att framläggas på stämman och sänds per post till aktieägare som så begär och uppger sin postadress. 8b. Dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen Styrelsen föreslår att bolagets förlust avräknas mot överkursfonden och att ingen vinstutdelning lämnas för räkenskapsåret. 9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter i enlighet med bolagsordningen Aktieägare som representerar mer än 39,3 % av det totala antalet röster i Bolaget har förklarat att de avser framlägga följande förslag till antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter: Antalet styrelseledamöter skall vara 4 och antalet suppleanter 0. 10. Fastställande av styrelsearvoden Aktieägare som representerar mer än 39,3 % av det totala antalet röster i Bolaget har förklarat att de avser framlägga följande förslag till styrelsearvode och revisorsarvode: Arvode till styrelsen, för tiden intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma, skall utgå med 337 500 kronor att fördelas enligt beslut av styrelsen. Arvoden till revisor, för tiden intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma har hållits, föreslås liksom tidigare utgår enligt separat räkning. 11. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter Aktieägare som representerar mer än 39,3 % av det totala antalet röster i Bolaget har förklarat att de avser framlägga följande förslag till styrelseledamöter: Följande ordinarie styrelseledamöter föreslås: omval av Mats Olsson, Håkan Berntsson och Thomas Ahrens samt nyval av Anders Nordh. STYRELSEN, i februari 2003 Know IT AB (publ) är ett konsultföretag som bidrar till sina kunders framgång genom att utveckla och ta långsiktigt ansvar för värdeskapande IT-lösningar. Verksamheten omfattar allt från uppbyggnaden av komplexa databaser till kommunikationssystem som integrerar olika kanaler och information. Sedan starten 1990 har Know IT vuxit till ca 300 medarbetare som finns representerade på tiotal orter i Sverige. Know IT AB (publ) är noterat på OM Stockholmsbörsens O-lista. För mer information om Know IT besök gärna www.knowit.se För mer information kontakta: Patrik Syrén, informationsdirektör Know IT AB (publ), 08-700 66 00 eller 0730-74 66 30 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/14/20030214BIT01090/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/14/20030214BIT01090/wkr0002.pdf

Om oss

Knowit AB (publ) är ett konsultbolag som skapar unika kundvärden genom att erbjuda digitala och gränsöverskridande lösningar från tre affärsområden, Experience, Insight och Solutions. Det är förmågan att kombinera kompetenser inom design och kommunikation, managementkonsulting samt it, som skiljer oss från andra konsultbolag. Vår vision är att skapa ett hållbart och mänskligt samhälle genom digitalisering och innovation. Knowit etablerades 1990 och har idag cirka 2400 medarbetare representerade på 14 orter i Sverige och på fem i Norge samt en vardera i Danmark, Finland, och Tyskland. Knowit AB (publ) är noterat på den Nordiska Börsen i Stockholm. För mer information om Knowit, besök gärna knowit.se.

Prenumerera

Dokument & länkar