Know IT AB bokslutskommuniké jan 2002 - dec 2002

Report this content

Bokslutskommuniké jan 2002 - dec 2002 * Nettoomsättningen för nuvarande verksamhet uppgick för okt - dec till 83,0 (99,9) MSEK * Rörelseresultatet före goodwillavskrivningar uppgick för okt - dec till 2,8 (-4,2) MSEK * Rörelseresultatet efter finansiella poster uppgick för okt - dec till 0,1 (-4,9) MSEK * Kassaflödet för okt - dec uppgick till -1,3 (2,6) MSEK Bokslutskommuniké jan 2002 - dec 2002 Marknad IT-konsultmarknaden har under oktober-december varit fortsatt svag, liksom under hela 2002, med prispress och senareläggning av nya projekt. Tendensen att kunderna rekryterar egen kompetens i syfte att bli mindre beroende av externa konsulter håller i sig. Det innebär att konsultföretagen måste anstränga sig hårdare för varje vunnet uppdrag. En trend är att köpare av IT-konsulttjänster vill minska antalet leverantörer. Speciellt inom offentlig sektor sker minskningen i samband med att ramavtal tecknas eller avtal med prioriterade leverantörer om nära samarbete. Ramavtalen är en viktig del av IT-konsultföretagens strukturkapital. Under oktober-december har Know IT tecknat eller förlängt ramavtal med bland andra Banverket, Landstinget Dalarna, Naturvårdsverket och Riksförsäkringsverket. Dessutom har Know IT blivit utsedd till prioriterad leverantör av Riksförsäkringsverket. Efter räkenskapsårets utgång har Know IT också tecknat ramavtal med Lantmäteriet, Statskontoret (informationsförsörjning) och Vattenfall Norrnät. Inom Know IT:s erbjudande av systemutveckling och applikatonsförvaltning har Know IT i december bland annat tagit en order till Försvarets Materielverk avseende förvaltning och vidareutveckling av ammunitions- och minröjningssystemet EOD IS. Avtalet är värt 12,5 MSEK under en leveransperiod fram till 2005. Know IT levererar förvaltning och vidareutveckling av befintligt EOD IS samt systemutveckling av EOD IS version 3. I Know IT:s erbjudande inom Strategisk IT-rådgivning ingår upphandling som en specialitet. Know IT har i december tecknat ett ramavtal med Ekonomistyrningsverket om upphandlingstjänster. Avtalet omfattar leveranser av konsulttjänster för framtagning och dokumentation av behovsanalyser/kravspecifikationer avseende IT-stöd inom löne- och PA- området samt vid utvärdering av olika systemalternativ. Under oktober-december har Know IT inlett nya, eller fått förlängda, uppdrag med bland andra Försvarets Materielverk, ICA, Zurich, Handelsbanken, Lantmäteriverket, LGP Telecom, Riksrevisionsverket, Telia Mobile, Umeå Energi och Vinnova. I de nya uppdragen märks ett stort intresse för mobila lösningar och Content Management-system, där Know IT etablerat sig som en stark aktör. Inom det mobila området har tekniken mognat och kunderna kan på kort tid räkna hem investeringarna i effektivitetsvinster. Under räkenskapsåret har Know IT bland annat utvecklat en mobil lösning för butikspersonal åt K-Rauta och ett mobilt tågbesiktningssystem åt SJ. Inom Content Management-lösningar som säkerställer att rätt mottagare får rätt information märks en ökad efterfrågan av webbpubliceringssystem. Bland uppdragsgivarna under räkenskapsåret kan nämnas Jernhusen, Svensk Bilprovning och Banverket. Kommande informationstillfällen Den fullständiga årsredovisningen för Know IT AB (publ) kommer att finnas tillgänglig i början av mars i Know IT:s lokaler på Kungsgatan 72 i Stockholm. Den kommer samtidigt att skickas ut till Know IT:s aktieägare. 18 mars 2003 bolagsstämma 24 april 2003 delårsrapport jan-mars 2003 11 juli 2003 delårsrapport jan-juni 2003 21 okt 2003 delårsrapport jan-sept 2003 Stockholm den 29 januari 2003 Ingrid Engström VD och koncernchef Rapporten har inte granskats av företagets revisor. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/29/20030128BIT01290/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/29/20030128BIT01290/wkr0002.pdf Hela rapporten

Prenumerera

Dokument & länkar