Kollegiet utfärdar anvisning om könsfördelning i börsbolagens styrelser

Från och med den 1 januari 2015 ändras ett antal regler i Svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”) mot bakgrund av Kollegiet för svensk bolagstyrnings (”Kollegiets”) initiativ beträffande könsfördelningen i börsbolagens styrelser. Ändringarna sker genom Anvisning 1-2014, eftersom Kollegiets generella översyn av Koden inte är färdig till årsskiftet. 

Kollegiet offentliggjorde den 30 maj 2014 ett antal initiativ för att uppnå en jämnare könsfördelning i börsbolagens styrelser, se Kollegiets webbplats www.bolagsstyrning.se, bl.a.: 

  • Förtydligade principer. God bolagsstyrning innebär att bolagen för ägarna ska skötas hållbart och ansvarsfullt för att åtnjuta lagstiftarnas och allmänhetens förtroende och på ett effektivt sätt för att kunna locka investeringskapital. Härigenom tryggas näringslivets frihet att utvecklas och dess försörjning av riskkapital och kompetens. Ett breddat rekryteringsunderlag ger goda förutsättningar för bolagen att utvecklas på bästa möjliga sätt.
  • Skärpta regler. Valberedningarna är ägarledda och de åläggs nu:
    • att analysera styrelsens utvärdering också i perspektivet av jämn könsfördelning,
    • att i förslag till styrelseval i anslutning till kallelse till bolagsstämma tydligt motivera sina överväganden mot bakgrund av kodens krav om att eftersträva en jämn könsfördelning i styrelsen och
    • att vid bolagsstämman särskilt redovisa hur den arbetat för att eftersträva en jämn könsfördelning i styrelsen, vilket därmed blir en bolagsstämmofråga.

– Vi utgår från att ägare med ambitiösa policys på jämställdhetens område välkomnar dessa skärpningar och att ägare och bolag tar de nya reglerna på största allvar. Detta är ett gemensamt ansvar för att visa att självregleringen är effektiv, säger Kollegiets ordförande Arne Karlsson. Att stärka kvinnors ställning i företagen är ett bredare arbete än val till styrelse. Många börsbolag bedriver ambitiösa jämställdhetsaktiviteter för att bredda rekryteringsunderlaget till ledningspositioner och styrelseplatser och jag hoppas att fler tar efter.

I samband med offentliggörandet den 30 maj 2014 angavs att de nya reglerna skulle träda i kraft samtidigt med de övriga justeringar i Koden som Kollegiet sedan en tid arbetar med, dock senast den 1 januari 2015. Eftersom arbetet med den generella revideringen av Koden ännu inte slutförts, utfärdar Kollegiet nu dessa regler i form av Anvisning 1-2014 så att förändringarna avseende könsfördelningen i styrelserna kan träda i kraft vid årsskiftet. Anvisningen finns tillgänglig på Kollegiets webbplats. Förslag till ändringar på grund av Kollegiets generella översyn av Koden beräknas presenteras under våren 2015.

Ytterligare information och kommentarer

Björn Kristiansson, bjorn.kristiansson@bolagsstyrningskollegiet.se, 076-000 00 78

Prenumerera

Dokument & länkar