Ny rapport Individuell lön ökar fackligt intresse

Ny rapport Individuell lön ökar fackligt intresse Mer frihet i arbetet och individuell lön ökar intresset för facket. På ar- betsplatser där kulturen är mer individualistisk har medlemmarna störst fackligt engagemang. Det konstaterar forskaren Jan Wallenberg vid Arbets- livsinstitutet i en undersökning åt Kommunal. Rapporten, Löner och arbetsplatsförhållanden bland Kommunals medlemmar, bygger på intervjuer med närmare 7000 medlemmar i Kommunal. Lönerna ska bestämmas direkt på arbetsplatserna. Det är den vanligaste uppfattningen bland Kommunals medlemmar. Nästan en tredjedel av medlemmarna vill själva komma överens med sin närmaste chef om sin lön. Bland medlemmar under 35 år är det uppemot hälf- ten som vill ha den möjligheten. Ytterligare ungefär en fjärdedel av medlemmarna anser att lönen ska gö- ras upp i förhandlingar mellan facket och närmsta chefen. Resten föredrar att facket förhandlar om lönen på andra nivåer. 45 procent av medlemmarna säger att skillnader i arbetsprestation ska resultera i löneskillnader. 25 procent säger nej till det och ungefär lika många vet inte. 40 procent säger dessutom att lönerna bör bli mer individuella än i dag. Nästan lika många vill ha mer kollektiv lönesättning och ca 20 procent an- ser att det ska vara som nu. Medlemmarna under 35 år är betydligt positivare än de äldre både till lö- neskillnader och till mer individuella löner. Samtidigt är det vanligt att både unga och äldre har en ganska positiv inställning till effekterna av individuella löner. Jan Wallenberg konstaterar att de medlemmar som har bra förhållanden på arbetsplatsen är friskare, har högre motivation för jobbet, är nöjdare med lönen och vill i högre grad än de som har sämre förhållanden ha individu- ella löner. Om arbetsgivaren vill höja motivationen bland de anställda så räcker det inte med att bara höja lönerna, även om lönerna är en viktig "pusselbit"; Wallenbergs slutsats är att det finns olika arbetslivskulturer, där olika faktorer hänger ihop och påverkar varandra långsiktigt på ett komplicerat sätt. Generellt sett är Kommunals medlemmar ofta ganska nöjda med kompetensut- veckling och självständighet i arbetet och de är bra motiverade för jobb- et. Samtidigt är arbetsbelastningen ganska hög. Men de ger sin närmaste chef relativt dåligt betyg. Medlemmarnas tillfredsställelse med facket, då? Överlag blir det neutrala eller svagt positiva värden, säger utredaren. Detsamma gäller möjligheter- na för medlemmarna att få stöd från facket. Dock ger män något lägre betyg än kvinnor och privatanställda något lägre betyg än offentliganställda. Det visar sig att det finns ett visst samband; den som är missnöjd med lö- nen och den som tycker att lönen är orättvis är mindre nöjd med Kommunal. Ju mer orättvis lön man tycker sig ha, desto mindre stöd tror man sig få från Kommunal. Omvänt, ju mer lärande moment det finns i det dagliga jobbet, desto nöjda- re är medlemmarna med Kommunal. Mer frihet i arbetet och individuell lön ökar intresset för facket. På ar- betsplatser där kulturen är mer individualistisk har medlemmarna störst fackligt engagemang, konstaterar rapporten. Ytterligare upplysningar: Avtalsombudsman Jan Sjölin. Tel 08-728 28 00. Rapporten finns i sin helhet på www.kommunal.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/23/20001023BIT00520/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/23/20001023BIT00520/bit0002.pdf

Dokument & länkar