Bokslutskommuniké 2002

KCI KONECRANES INTERNATIONAL ABP  BÖRSMEDDELANDE     1 (27)
                  11.2.2003 kl. 10.00

KCI KONECRANES KONCERNEN
Bokslutskommuniké 2002

AFFäRSOMRåDENA KLARADE SIG BRA I EN SVAG MARKNAD.
KONCERNVINSTEN BELASTAS AV UTVECKLINGSKOSTNADER.

Omsättningen sjönk 5.6 % i en miljö av låg investeringsvilja.
Rörelsevinsten sjönk med 32.0 % p.g.a. lägre omsättning och ökade
utvecklingskostnader
Ökande effektivitet i verksamheten, affärsområdenas vinstmarginaler
välhävdade
Operativa kassaflödet rekordstarkt (66.3 miljoner euro dvs. 4.54
euro/aktie)

MEUR      1-12/   % 1-12/  %  För- 10-12/ 10-12/  För-
OMSÄTTNING     02      01    ändr.%   02   01 ändr.%
 Underhållst                             
 jänster    372,4    365,2     2,0  104,7  104,6   0,0
 Standard-                              
 lyft-utrust-                             
 ningar                                
        204,5    244,9    -16,5  58,5  66,4  -11,9
 Special-                               
 kranar    209,2    227,3     -8,0  61,2  74,6  -18,0
 Internt    -72,5    -81,1    -10,6  -20,9  -26,1  -19,9
Omsättning                               
totalt     713,6  100 756,3 100  -5,6  203,5  219,6  -7,3
Vinst från                               
rörelsen                                
(EBITA)     40,9  5,7  59,4 7,9  -31.1  17,8  22,6  -21,3
Goodwill-                               
avskriv-                                
ningar      -3,3     -4,1    -19,6  -0,7  -1,0  -28,6
Rörelsevinst                              
(EBIT)      37,6  5,3  55,3 7,3  -32,0  17,1  21,6  -20,9
                                    
Finansiella                              
intäkter och                              
kostnader    -1,1     -2,8    -60,4  -0,3  -1,0  -71,9
Vinst före                               
skatt och                               
minoritets-                              
intressen    36,5  5,1  52,4 6,9  -30,4  16,8  20,6  -18,5
                                    
Nettovinst    24,6  3,5  35,3 4,7  -30,2  11,4  13,5  -16,0
                                    
                               2 ()
                              2 (27)

Vinst per                               
aktie (EUR)   1,69     2,40    -29,6  0,78  0,92  -15,3
Kassaflöde                               
per aktie                               
(EUR)      4,54     2,93     54,9  1,76  1,55  13,5
Dividend per   0,95     0,90     5,6            
aktie (EUR)    (1
                                    
ORDERINGÅNG                              
 Underhålls                              
 tjänster   310,2    307,2     1,0  70,2  66,0   6,3
 Standard-                              
 lyft-                                
 utrust-                               
 ningar    203,2    229,2    -11,3  49,2  50,2  -2,1
 Special-                               
 kranar    154,9    209,6    -26,1  30,3  43,6  -30,4
 Internt    -69,4    -66,9     3,8  -17,4  -18,2  -4,2
Orderingång                              
totalt     598,9    679,1    -11,8  132,2  141,6  -6,6
                                    
Orderstock   206,0    279,7    -26,4            

1) Styrelsens förslag


Resultatkommentar, helåret, framtidsutsikter:

Trots en marknad med låg investeringsvilja och dåligt utnyttjad
produktionskapacitet i industrin fortsatte Underhållet att växa, och
de andra affärsområdena försvarade framgångsrikt sina positioner. Vi
upprätthöll våra vinstmarginaler och våra marknadsandelar ökade.

Koncernvinsten sjönk, men bara måttligt tack vare en fortgående
kostnadsanpassning. Framtidssatsningarna, i form av FoU och
förvärvsansträngningar ökade och tog sin del av vinsten.

Underhållet fortsätter att växa. Orderingången inom
Standardlyftutrustningar och Specialkranar stabiliseras. Orderstocken
ligger stadigt på en tillräckligt hög nivå.

Våra nyvunna marknadspositioner i Asien innebär stora
tillväxtmöjligheter.

                              3 (27)

Vår starka marknadsposition, vår goda geografiska spridning, vår höga
tekniska nivå är alla faktorer som bidrar till en god fortsatt
framgång, speciellt i förhållande till de övriga marknadsaktörerna.
Vår starka balansräkning ger oss möjligheter att leva upp till vår
ambition att bidra till en branschkonsolidering.


Stig Gustavson, VD och koncernchef

Vid en första anblick verkar år 2002 inte ha varit särskilt
framgångsrikt för koncernen. Varken omsättningen eller vinsten nådde
fjolårsnivån.

En noggrannare analys ger dock en annan bild. Fastän marknaden för
investeringsvaror fortsatte att minska är det för mig mycket
tillfredsställande att kunna rapportera väsentliga framgångar på många
för koncernen viktiga områden: Vårt största affärsområde Underhåll
fortsatte att växa, vi röjde nya marknader (Kina, Japan), vi
utvecklade nya produkter och våra marknadsandelar förstärktes på många
marknader.

Vår interna effektivitet blev allt bättre. Vårt kassaflöde slog nytt
rekord.

Vår vinst var klart lägre. Orsaken är förstås en lägre omsättning men
också det att vi ökade våra utgifter för produktutveckling och
förvärv, dvs. för aktiviteter ägnade att skapa bättre
framtidsutsikter.


Affärsutveckling

2002 var ett framgångsrikt år för koncernen, trots en marknad med låg
investeringsvilja och dåligt utnyttjad produktionskapacitet i
industrin. Underhållet fortsatte att växa, och de andra affärsområdena
försvarade framgångsrikt sina positioner. Vi upprätthöll våra
vinstmarginaler och våra marknadsandelar ökade.
Koncernvinsten sjönk, men bara måttligt tack vare en fortgående
kostnadsanpassning. Framtidssatsningarna, i form av FoU och
förvärvsansträngningar ökade och tog sin del av vinsten.
År 2002 var koncernomsättningen 713,6 miljoner euro och rörelsevinsten
37,6 miljoner euro. Koncernomsättningen minskade med 5,6 % och
rörelsevinsten med 32,0 %. Finanskostnaderna minskade ytterligare tack
vare det starka kassaflödet. Koncernens vinst minskade med 30,2 % till
24,6 miljoner euro jämfört med år 2001. Koncernens vinst per aktie
minskade med 29,6 % till 1,69.


                              4 (27)
Omsättning

Koncernomsättningen minskade med 42,7 miljoner euro eller 5,6 % till
713,6 miljoner euro jämfört med 756,3 miljoner euro år 2001.
Utvecklingen varierade kraftigt mellan de olika regionerna och
affärsområdena. Omsättningen ökade inom Underhållstjänster, speciellt
inom fältverksamheten, men minskade inom affärsområdena för ny
utrustning. Inom Europa var marknaden stabil, medan omsättningen
minskade i Amerika och Asien- och Stillahavsområdet.


Lönsamhet

Rörelsevinsten minskade med 32,0 % till 37,6 miljoner euro jämfört med
55,3 miljoner euro år 2001. Rörelsevinstmarginalen var 5,3 % jämfört
med 7,3 % år 2001. Inom Underhållstjänster ökade lönsamheten både i
absoluta termer och i jämförelse med affärsområdets omsättning. Inom
Specialkranar ökade rörelsevinstmarginalen som procent av omsättningen
medan rörelsevinsten minskade i absolut belopp. Inom
Standardlyftutrustningar minskade rörelsevinsten både som procent av
omsättningen och i absolut belopp. Detta var främst en följd av lägre
omsättning. Inom Specialkranar ökade vinstmarginalen som en följd av
att kostnaderna minskade mer än omsättningen. År 2002 påverkades inte
rörelsevinsten av betydande engångsvinster. Istället minskade vinsten
med 7,3 miljoner euro på grund av engångskostnader för ett specifikt
utvecklingsprojekt och dess marknadslansering. De första två kranarna
av denna teknologi levererades och togs i bruk under år 2002. Vidare
ökade kostnaderna för förvärvsprojekt.

Rörelsevinsten före goodwillavskrivningar (EBITA) var 40,9 miljoner
euro eller 5,7 % av koncernomsättningen jämfört med 7,9 % år 2001.
Rörelsevinsten före alla avskrivningar (EBITDA) var 53,1 miljoner euro
eller 7,4 % av koncernomsättningen jämfört med 9,4 % år 2001.

Netto av finanskostnader och- intäkter minskade med över hälften till
1,1 miljoner euro jämfört med 2,8 miljoner euro i kostnader år 2001.
Vinsten före skatt var 36,5 miljoner euro eller 5,1 % av omsättningen
jämfört med 52,4 miljoner euro eller 6,9 % år 2001. Räkenskapsårets
skatter minskade med 5,3 miljoner euro till 11,8 miljoner euro jämfört
med år 2001. Skattesatsen var 32,5 % jämfört med 32,7 % år 2001.
Nettovinsten d.v.s. vinsten efter skatt minskade med 10,7 miljoner
euro eller 30,2 % till 24,6 miljoner euro.

Avkastningen på sysselsatt kapital var 17,8 % jämfört med 24,3 % år
2001. Trots den lägre omsättningen försämrades inte
kapitalomsättningshastigheten. Avkastningen på eget kapital var 14,2 %
jämfört med 22,0 % år 2001. Försvagningen var främst en följd av lägre
nettovinst.


                              5 (27)

Koncernens lönsamhet förbättrades klart under årets sista kvartal
(Q4/02) jämfört med årets tidigare kvartal. Jämfört med sista
kvartalet år 2001 var omsättningen dock 7,3 % lägre och rörelsevinsten
20,9 % lägre. Under årets sista kvartal var rörelsevinstmarginalen 8,4
% jämfört med 9,8 % under motsvarande period senaste år.
Rörelsevinsten under Q4/02 var i absolut belopp på samma nivå som
under Q4/01 korrigerat för engångsposter.

I BöRJAN AV RäKENSKAPSåRET 2002 BöRJADE KONCERNEN INTäKTSFöRA
LåNGVARIGA KRANBYGGNADS- OCH MODERNISERINGSPROJEKT ENLIGT
TILLVERKNINGSGRAD, (“POC REDOVISNINGö, PERCENTAGE OF COMPLETION). POC
REDOVISNING HADE TIDIGARE TILLäMPATS ENBART I HAMN- OCH
VARVSKRANSPROJEKT (= KONECRANES VLC CORP.). INOM ALLA öVRIGA PROJEKT
BOKADES INTäKTERNA I SIN HELHET VID öVERLåTELSETIDPUNKTEN. KONCERNEN
BöRJADE OCKSå REDOVISA VISSA FINANSIELLA LEASINGAVTAL I EN FORM SOM
MOTSVARAR ETT FöRVäRV AV TILLGåNGEN IFRåGA. MED DESSA FöRäNDRINGAR HAR
KONCERNEN INLETT öVERGåNGEN TILL ATT REDOVISA ENLIGT INTERNATIONELLA
REDOVISNINGSPRINCIPER (=IAS). DESSA FöRäNDRINGAR I
REDOVISNINGSPRINCIPEN HADE ENDAST EN MARGINELL INVERKAN På BALANS- OCH
RESULTATRäKNINGEN OCH PåVERKAR INTE JäMFöRBARHETEN MED TIDIGARE åRS
SIFFROR.


Kassaflöde och balansräkning

Affärsverksamhetens kassaflöde var rekordstarkt, 66,3 miljoner euro,
vilket är en ökning på 23,3 miljoner euro eller 54,1 % jämfört med år
2001. Kassaflödet per aktie ökade med 55 % från 2,93 till 4,54 euro.
Genom att nettorörelsekapitalets omsättningshastighet ökade, uppgår
nettorörelsekapitalet nu till 16.2 % av koncernomsättningen jämfört
med 18,1% år 2001.

Kassaflödet användes för kapitalinvesteringar inklusive förvärv,
(totalt 21,1 miljoner euro), för förvärv av bolagets egna aktier (9,9
miljoner euro), för dividendutdelning (13,2 miljoner euro).
Ytterligare avkortades räntebärande och övriga skulder med 22,4
miljoner euro.

Koncernens räntebärande nettoskulder vid slutet av räkenskapsperioden
uppgick till 33,0 miljoner euro, vilket motsvarar en gearing på 19,1 %
jämfört med 50,1 miljoner euro och 28,9 % år 2001. Koncernens
soliditet ökade till 45,5 % jämfört med 41,4 % år 2001.

Vid slutet av år 2002 var koncernens beredskapskredit på 100 miljoner
euro helt orörd.
                              6 (27)

Valutor

Av valutorna var det främst den svagare dollar/eurokursen som
inverkade på orderingången och omsättningen. Med oförändrade
valutakurser minskade koncernens orderingång med 9,3 % och
omsättningen med 4,0 % (de rapporterade siffrorna var 11,8 % och 5,6
%). Valutakurserna hade endast en marginell inverkan på koncernens
nettovinst.

De genomsnittliga konsolideringskurserna för de viktigaste valutorna
utvecklades enligt följande (valuta/euro):

     2002  2001 Förändring
                 %
USD  0,94573 0,89599    -5,26
CAD  1,48420 1,38670    -6,57
GBP  0,62887 0,62193    -1,10
SEK  9,16070 9,25580    +1,04
NOK  7,50820 8,04790    +7,19
SGD  1,69150 1,60400    -5,17
AUD  1,73780 1,73240    -0,31

Koncernen följde sin valutariskpolicy genom att skydda alla
transaktioner gjorda i annan valuta än euro. Transaktionerna skyddas
huvudsakligen genom terminavtal. Valutariskerna skyddas i medeltal 12
månader framöver.


Orderingång och orderstock

Koncernens orderingång (utan underhållsavtalsbasen och nya
underhållsavtal) minskade med 80,2 miljoner euro eller 11,8 % till
598,9 miljoner euro (med konstanta valutakurser var minskningen 9,3
%).

Orderingången minskade med 54,7 miljoner euro eller 26,1 % inom
Specialkranar. Beställningarna inom hamn- och varvskranar minskade med
över 50 % som en följd av att kunderna uppsköt investeringsbeslut.
Inga storbeställningar på hamnkranar bokades under år 2002, medan
orderingången år 2001 innehåller en stor beställning på
ombordmonterade portalkranar värd 32 miljoner euro. Övriga
beställningar på Specialkranar, speciellt till kraftverk och olika
processindustrier ökade med ca 12 %.

Orderingången inom Standardlyftutrustningar minskade också med 26,0
miljoner euro eller 11,3 %. Jämfört med år 2001 var minskningen klart
mindre under årets andra halvår, men utvecklingen övergick ännu inte i
tillväxt.

                              7 (27)

Inom Underhållstjänster ökade orderingången med 1,0 %. Utvecklingen
varierade mellan de olika servicetjänsterna. Fältverksamheten ökade
med 11,8 % jämfört med år 2001, medan moderniseringar och stora
uppgraderingsprojekt minskade med 22,9 %. Moderniserings- och
uppgraderingsprojektens andel av affärsområdets omsättningen föll till
under 20 %. Antalet kranar i underhållsavtalsbasen ökade med 12%
jämfört med år 2001 till 208.270 kranar. Det genomsnittliga
avtalsvärdet utvecklades också fördelaktigt och visade en ökning på ca
4 %.

Geografiskt sett var tillväxten snabbast i Kina. I Europa var
utvecklingen stabil, med undantaget Tyskland där orderingången sjönk
ytterligare p.g.a. en krympande marknad. I Amerika minskade koncernens
orderingång med 5 % men visade klar tillväxt under Q4/02 och ökade med
30 % jämfört med Q4/01.

Orderstockens värde vid slutet av år 2002 var 206 miljoner euro,
vilket är 73,7 miljoner euro eller 26,3 % mindre jämfört med slutet av
år 2001. Orderstocken innehåller främst Specialkransbeställningar som
trots minskningen säkrar en god operativ nivå under 6-8 månader
framåt. Inom Standardlyftutrustningar och Underhållstjänster minskade
orderstocken något, men i dessa affärsområden är inte orderstocken
lika riktgivande som inom Specialkranar. Vår målsättning är att
minimera både på leverans- och responstider.


Investeringar

Investeringarna i materiella tillgångar (exkl. företagsförvärv) var
12,9 miljoner euro jämfört med 10,0 miljoner euro år 2001.
Investeringarna var främst ersättningsinvesteringar för maskiner,
informationsteknologi och utrymmen. Investeringarna siktar på att höja
effektiviteten. Investeringarna i immateriella tillgångar (exkl.
företagsförvärv) var 1,0 miljoner euro jämfört med 1,3 miljoner euro
år 2001.

De sammanlagda investeringarna överskred avskrivningarna av
motsvarande tillgångar med ca 1,7 miljoner euro.


Forskning och utveckling

De direkta FoU kostnaderna ökade med 6,5 % till 8,2 miljoner euro
jämfört med 7,7 miljoner euro år 2001. Kostnaderna utgör 2 % av
affärsområdenas omsättning för ny utrustning, men nästan 6 % av värdet
av omsättningen av motsvarande komponenter och nyckelteknologi.
Ytterligare, 7,3 miljoner euro investerades i utvecklingen av ny
containerhanteringsteknologi.

                              8 (27)

Utvecklingskostnaderna hänför sig närmast till utvecklingen av
telfrar, elektriska och elektroniska komponenter samt mekaniska
egenskaper. Ett nytt fokus för FoU är utveckling av verktyg för
Underhållstjänster.

Personalutveckling

Koncernen fortsatte sina satsningar på utbildning och
personalutveckling. Utbildningsprogrammet “KCI Konecranes Academyö för
chefer på mellannivå och experter fortsatte planenligt.
Utbildningsprogrammet för den högsta koncernledningen i samarbete med
IMD (Lausanne, Switzerland) fortsatte. Utbildning i koncernens nya
produkter och teknologier fortsatte. Koncernen investerade ca 9000
dagar i personalutbildning och utveckling.

Personal

I slutet av år 2002 hade koncernen 4.441 anställda. Nettoökningen var
40 personer från 4401 personer i slutet av år 2001.

Inom Underhållstjänster ökade antalet anställda med 217 personer eller
8,7 %, medan antalet anställda inom affärsområdena för ny utrustning
minskade med 180 personer. Antalet anställda som ökade via förvärv var
140 personer. Det genomsnittliga antalet anställda under år 2002 var
4396 personer jämfört med 4434 år 2001.

Försäkringar

Koncernen ser regelbundet över sin försäkringspolitik som en del av
sin riskhantering. Vi vill säkerställa att alla de risker som av
ekonomiska eller andra orsaker är skäligen försäkringsbara har
försäkringsskydd. Eftersom försäkringsmarknaden har hårdnat har
koncernen ökat användningen av andra riskhanteringsmetoder inom varje
enhet.

Rättsärenden

Skiljemannaförfarandet i Stockholm mellan Baan Company N.V. och KCI
Konecranes International Abp fortsätter men framskrider långsamt.
Slutförhandlingen förväntas nu äga rum i slutet av år 2003. I
skiljemannaförfarandet kräver KCI Konecranes skadestånd av Baan, medan
Baan har ett motkrav på KCI Konecranes. I balansräkningen ingår en
fordran (ca. 14 miljoner euro) som gäller kostnader för projektet. KCI
Konecranes krav överstiger den summa som ingår i balansräkningen.
Baans motkrav är något lägre än detta belopp. KCI Konecranes har
vidtagit ett antal säkringsåtgärder i Holland mot Baan Company N.V.
och Invensys International B.V..


                              9 (27)

Under år 2002 väckte Invensys International B.V., Baan Development
B.V. and BAAN USA, Inc. talan mot KCI Konecranes och dess amerikanska
dotterbolag Konecranes, Inc. och Novasoft Information Technology, Inc
vid Förenta Staternas distriktsdomstol för Kaliforniens norra
distrikt. I sin stämningsansökan kräver Invensys/Baan bland annat
ersättning för en ospecificerad mängd skador, som skall bevisas vid
rättegången, men som kärande påstår att skulle uppgå till minst USD 50
miljoner och därutöver ersättningar av straffnatur för påstått
avtalsbrott och ett antal övriga påstådda handlingar. Eftersom KCI
Konecranes anser att målet hör nära samman med det ovannämnda
skiljemannaförfarandet som pågår i Stockholm har KCI Konecranes
anhållit att talan skall läggas ner eller överföras till
skiljemannaprocessen. Den första förhandlingen i detta mål har
hållits, men beslutet har ännu inte meddelats.

VID SLUTET AV åR 2002 HADE KONCERNEN INGA ANDRA öPPNA REKLAMATIONER
ELLER RäTTSPROCESSER AV VäSENTLIG EKONOMISK BETYDELSE.


KONCERNSTRUKTUR

Den 5 mars 2002 beslöt koncernen att förvärva Shepard Niles, Inc:s
telfer- och kranverksamhet Montour Falls, New York, USA. I slutet av
mars slutförde koncernen förvärvet och siffrorna inkluderades i
balansräkningen fr.o.m. 1.4.2002.

Den 3 juni 2002 förvärvade koncernen Burlington Engineerings division
för kran- och serviceverksamhet (Boston, Massachusetts, USA).
Verksamheten konsoliderades med koncernens siffror fr.o.m.
förvärvsdagen.

De förvärvade verksamheterna kommer att förstärka koncernens ställning
i de nordöstra delarna av USA och utvidgar ytterligare vårt service
och distributionsnät.

Den 16 oktober 2002 förvärvade koncernen underhålls- och
reservdelsverksamheten (substansköp) i Crane Manufacturing & Service
Corporation (CMS) i Milwaukee, Wisconsin, USA. CMS konsoliderades i
koncernens siffror från och med förvärvsdagen.

Koncernen förvärvade ytterligare verksamheten i några mindre bolag i
Finland.

Sammanlagt, kommer de förvärvade verksamheterna att bidra till
koncernens årsomsättning med ca 15 miljoner euro.

Den 6 november 2002 undertecknade koncernen ett avtal med japanska
Meidensha Corporation (som räknas till Sumitomosfären) om ett joint
venture delägarskap i deras dotterbolag Meiden Hoist System Company
                              10 (27)

Ltd. Jointventurebolaget koncentrerar sig på den japanska telfer- och
kranmarknaden. Koncernens ägarandel blir 49 % med en option att öka
den till 65 %. Meiden är det äldsta telfervarumärket i Japan. Med en
årsomsättning på 17 miljoner euro, har Meiden en 10 %:s marknadsandel
i Japan. I enlighet med jointventureavtalet kommer Meiden Hoist System
att inleda sin verksamhet under första kvartalet år 2003.

Vår fabrik för standardlyftutrustning i Shanghai i Kina inledde
verksamheten. I avsikt att accelerera vår penetration på telfer och
kranmarknaden, ingick KCI Konecranes tre joint venture avtal där
koncernen kommer att ha en minoritetsägarandel och även andra
samarbetsavtal som inte innebär en ägarposition.

Koncernen ämnar fortsätta göra nya förvärv och etablera andra
samarbetsformer.

KURSUTVECKLING OCH AKTIEOMSäTTNING

KCI Konecranes aktie sjönk med 18.28% under år 2002. Slutkursen för
året var 23,29 euro ( 2001: 28,50). Årshögsta var 36,83 euro (2001:
38,46 euro) och årslägsta var 19,80 euro (2001: 25,00 euro). Under
samma period har HEX general index fallit med 34,41 %, HEX-
porföljindex med 16,68 % och HEX sektorindex (Metallindustri) med 4.06
%.

Vid slutet av år 2002 hade bolaget ett börsvärde på 333,2 miljoner
euro (2001: 427,5 miljoner euro), det 33. största bland bolagen på
Helsingforsbörsen.

Den totala handelsvolymen för KCI Konecranes aktie var 11.938.647
aktier, vilket motsvarar 83,44 % av antalet utestående aktier.
Uttryckt i pengar uppgick handelsvolymen till 343,1 miljoner euro, den
23. största bland bolagen på Helsingforsbörsen.

Bolagets egna aktier

KCI Konecranes International Abp förvärvade 300.000 av bolagets egna
aktier under år 1999 och ytterligare 391.370 aktier under år 2002. Det
nominella värdet av de av bolaget förvärvade egna aktierna var
1.382.740 euro. Aktierna motsvarade 4,6% av bolagets totala antal
utomstående aktier och röster. En extraordinarie bolagsstämma beslöt
den 20 december 2002 att makulera samtliga bolagets egna aktier. Den
totala anskaffningsutgiften för de makulerade aktierna var ca. 17,4
miljoner euro. Nedsättningen av bolagets aktiekapital registrerades i
handelsregistret 31.12.2002. Eftersom aktiekapitalet nedsatts genom
makulering av aktier i bolaget som bolaget äger inverkar makuleringen
av aktierna inte på fördelningen av röstmängden i bolaget. Genom
makuleringen av aktierna ökade dock andelen av aktiekapitalet som
tillhör övriga aktieägare i motsvarande grad.
                              11 (27)

I slutet av år 2002 ägde koncernen inga av bolagets egna aktier.
Enligt beslutet vid ordinarie bolagsstämman 2002 kan styrelsen inom
ramen för sin fullmakt ytterligare förvärva högst 358.630 av bolagets
egna aktier.


Förslag till utdelning

Styrelsen föreslår för bolagsstämman att 0,95 euro per aktie utdelas
till aktieägarna för räkenskapsåret 2002. Aktieägare som är antecknade
i aktieboken vid avstämningsdagen den 11 mars 2003 erhåller utdelning.
Betalning av utdelning sker den 18 mars 2003.


Översikt enligt affärsområdena

Underhållstjänster

Omsättningen inom Underhållstjänster ökade med 2.0% till 372,4
miljoner euro jämfört med 365,2 miljoner euro år 2001. Rörelsevinsten
ökade med 8,7 % till 26,2 miljoner euro jämfört med 24,1 miljoner euro
år 2001. Rörelsevinstmarginalen ökade från 6,6 % till 7.0%.

Lönsamheten ökade främst som en följd av förbättrad operativ
effektivitet och högre kvalitet i verksamheten. Med en
rörelsevinstmarginal på 9,0 % under årets sista tre månader uppnådde
koncernen sitt kortsiktiga lönsamhetsmål (över 8%).

Underhållstjänster utvecklades positivt under året; Fältverksamheten,
kärnverksamheten inom Underhållstjänster ökade klart jämfört med
senaste år, orderingången ökade med 12 % och omsättningen med 6 %;
medan orderingången för moderniseringsprojekt minskade med 23 % och
omsättningen med 17 % p.g.a. kunderna uppsköt beslut.
Moderniseringsverksamhetens andel sjönk till under 20% av
affärsområdets totala omsättning. Utvecklingen var logisk mot
bakgrunden av den allmänna utvecklingen på våra huvudmarknader.

Orderingången ökade med 1,0 % till 310,2 miljoner jämfört med 307,2
miljoner år 2001.

Underhållsavtalsbasen utvecklades positivt både i avseende av antal
kranar och värde. Antalet kranar i avtalsbasen ökade med 12 % jämfört
med år 2001 till 208.270 kranar vid slutet av år 2002.


                              12 (27)

Framtidsutsikter

Det finns inga klara tecken på en nära förestående ökning av
resursutnyttjandet bland kunderna, vilket skulle öka behovet av
underhållstjänster. Ifall marknaden förblir på en låg nivå utan nya
kapacitetsökningar eller ersättningsinvesteringar kommer efterfrågan

på reparationer och underhållstjänster att öka.

Kärnverksamheten inom Underhållstjänster, Fältverksamheten,
utvecklades positivt under år 2002 på alla fronter. Vi ser inga
orsaker för att utvecklingen inte skulle fortsätta.

Möjligheterna att accelerera tillväxten genom geografisk expansion och
företagsförvärv är goda.


Standardlyftutrustningar

Omsättningen inom Standardlyftutrustningar minskade med 16,5 % till
204,5 miljoner euro jämfört med 244,9 miljoner euro i slutet av år
2001. Rörelseresultatet sjönk med 33,2 % till19,5 miljoner euro
jämfört med 29,2 miljoner euro år 2001. Rörelsevinstmarginalen sjönk
från 11,9 % till 9,5 %.

Inom affärsområdet siktar koncernen på en 12 %:s rörelsevinstmarginal.

Orsaken till svagare lönsamhet var främst den lägre omsättningen och i
viss mån lägre försäljningspriser. Lönsamheten fick gott stöd av en
fortgående kostnadsanpassning och andra effektivitetsförbättringar, av
den nya lintelferserien och av tillväxt i omsättning av
kättingtelfrar. Nettominskningen i antalet anställda inom
affärsområdet var 160 personer eller 14,4 % jämfört med slutet av
senaste år.

Våra ansträngningar att höja effektiviteten fortsatte. Den sista
telferstorleken av den nya telferserien börjar vara färdig för
lansering. Över 91% av alla telferbeställningar och 70 % av
leveranserna gäller den nya serien. Kostnaderna för utveckling,
tillverkning och lansering av den nya telferserien som är inkluderade
i affärsområdets siffror uppgick till 1,3 miljoner euro jämfört med
1,4 miljoner euro under år 2001.

Orderingången föll med 11,3 % till 203,2 miljoner euro jämfört med
229,2 miljoner år 2001. Orderingången minskade mindre än omsättningen.
Orderboken låg ungefär på samma nivå som vid slutet av år 2001.
                              13 (27)

Framtidsutsikter

Några klara tecken på tillväxt på de europeiska och amerikanska
marknaderna finns inte. I Asien är situationen god och tillväxten
drivs av den kinesiska marknaden.


Koncernens utvidgning i Kina, inträde på den japanska marknaden, den
nya lintelferserien och den ökade användningen av Underhållsnätverket
för distribution av affärsområdets produkter kommer att stöda
utvecklingen i en omgivning full av utmaningar. De
effektivitetsfrämjandeåtgärderna kommer att fortsätta.


Specialkranar

Omsättningen inom Specialkranar föll med 8,0 % till 209,2 miljoner
euro från 227,3 miljoner euro år 2001. Rörelsevinsten sjönk endast med
2,3 % till 16,7 miljoner euro från 17,1 miljoner euro år 2001.
Rörelsevinstmarginalen ökade från 7,5 % till 8,0 %.

Inom affärsområdet siktar koncernen på en 10%:s rörelsevinstmarginal.
Detta mål blev uppnått endast under årets sista tre månader.

Lönsamheten förbättrades genom åtgärder för ökad kostnadseffektivitet,
men drogs ner av den lägre omsättningen.

Orderingången minskade med 54,7 miljoner euro eller 26,1 % till 154,9
miljoner euro jämfört med slutet av år 2001.

Beställningarna på hamn- och varvskranar minskade med över 50 % som en
följd av att kunderna tvekade och uppsköt sina beslut. Istället ökade
beställningarna på stora traverskranar främst till pappers, metall och
kraftverksindustrin med 11 % jämfört med år 2001, även om
beslutsfattandet också här gick långsamt.

Orderstocken vid slutet av året var en tredjedel lägre jämfört med
nivån för ett år sedan. Orderstocken ligger fortfarande på en nivå som
säkerställer en god kapacitetsanvändning, utan nya beställningar under
ca. 6-8 månader framöver. Utvecklingen varierar mycket mellan de olika
länderna och operativa enheterna.

Flera åtgärder för att öka effektiviteten är på gång inom
affärsområdet. Nettominskningen i antalet anställda inom affärsområdet
var 20 personer eller 2,8 %.

                              14 (27)

Framtidsutsikter

Under år 2002 framskred köpbeslut långsamt på den nordamerikanska och
den europeiska marknaden. Främst av denna orsak minskade orderingången
inom Specialkranar klart jämfört med senaste år. Trots att
orderstocken vid slutet av år 2002 var en tredjedel lägre jämfört med
för ett år sedan, säkrar den ändå en god aktivitetsnivå under 6-8
månader framöver.

Koncernens nya konkurrenskraftiga produkter i kombination med en
relativt stark orderstock och ett stort antal offertförfrågningar
pekar på tillväxt. Den operativa effektiviteten kommer att öka
ytterligare genom bättre kapacitetsanvändning, kortare leveranstider
och ökat inköp av stålkonstruktioner och komponenter med lågt
förädlingsvärde. Dessa åtgärder verkar marginalförstärkande.
Marknadssituationen är mycket beroende av världspolitiken. I vår
planering har vi utgått ifrån att marknadssituationen inte förbättras
jämfört med år 2002.


Viktiga beställningar

Här några exempel på nya beställningar under året. Förteckningen
illustrerar vår spännvidd, både i fråga om kundbas och geografisk
täckning.

Elsner Stahlbau Maschinenbau GmbH beställde en specialkran och tre
industrikranar för en ny stålkonstruktionsfabrik i Schrobenhausen,
Tyskland.

BILK Kombiterminal Rt. (BILK = Budapest Intermodal Logistics Centre) i
Ungern beställde två containerportalkranar för en ny
omlastningsterminal i södra Budapest.

KCI Konecranes erhöll många beställningar på industrikranar till
sopförbränningsanläggningar bland dessa flera kranar till Hässleholm
Fjärrvärme och Osby Fjärrvärme i Sverige, till Silea Spa i Italien och
till Hjorring Energy i Danmark.

CNIM beställde sex kranar till två sopförbränningsanläggningar i
Frankrike, Lillebonne och Compiegne och två kranar inklusive en
slaggkran till Marchwood, UK.

I Österrike beställde VA Tech Hydro Gmbh fyra kranar av varierande
lyftkapacitet till vattenkraftverk i Ankara, Turkiet och fem kranar
till ett kraftverk i Nordirland.                              15 (27)

Toshiba beställde av Konecranes Singapore två kraftverkskranar för sin
kund Asia Cement Group i Taiwan.

Bechtel beställde en kraftverkskran med 130 tons lyftkapacitet till
ett projekt i Rotterdam, Holland.

APM, S.A. DE C.V. BESTäLLDE ELVA TRAVERSKRANAR TILL ETT STåLVERK I
MONTERREY, MEXIKO.

Alcan Rolled Products beställde an specialkran för att hantera
aluminiumrullar vid sin fabrik i Rogerstone, Södra Wales i
Storbritannien.

Nucor Corporation beställde två kranar som skall hantera smält stål
och en underhållskran till ett stålverk i Jewett, Texas, USA. Det är
första gången som ett av Amerikas stora stålverk väljer KCI Konecranes
och även första gången som ett amerikanskt stålverk väljer kranar med
växelströmsstyrningar.

Hamburger Stahlwerke GmbH i Hamburg, Tyskland beställde modernisering
av en traversportalkran som hanterar skrot.

Daimler Chrysler Corporation (USA) beställde tre specialkranar för
utbyggnaden av gjuteriet vid motor-/transmissionsfakriken i Kokomo,
Indiana.

Volkswagen Sachsen GmbH beställde en traverskran för presslinjen vid
fabriken i Mosel, Tyskland och Volkswagen de Mexico i Puebla, Mexico
beställde två traverskranar för målning vid deras utvidgade pressverk.

General Motors Pontiac, USA beställde en pressverkskran med
tilläggstelfer.

Jaguar Cars i Halewood, Liverpool, England beställde en ny
pressverkskran.

Viktiga beställningar från pappersindustrin i Kina inkluderade
beställnibgar från Chandong Huatai Paper Co. , Taishan Paper Co. och
Shandong Bohui Paper.

M-real beställde flera pappersbrukskranar och moderniseringar av gamla
kranar vid pappersbruket i Sittingbourne, Kent i Storbritannien.

UPM Kymmene beställde två processkranar för Shotton Paper i Norra
Wales, Storbritannien, för en ny anläggning för returfiber och Svenska
Cellulosa Aktiebolaget (SCA) beställde en papperbrukskran till
Laakirchen i Österrike.


                              16 (27)

Metso Paper i Sverige beställde en 45 tons Specialkran till en
pappermaskinsfabrik.

Konecranes VLC tecknade avtal med ZAO First Container Terminal (FCT)
om två Panamax container kranar för kajmontage (Ship-to-shore cranes)
till St Petersburg i Ryssland.

KCI Konecranes fick en beställning från TMM Puertos y Terminales, S.A.
de C.V. för fyra gummihjulsportalkranar (Rubber Tyred Gantry Cranes,
RTG) till den näststörsta hamnen i Mexico, Operadora Portuaria de
Manzanillo (OPM).

Världens tredjestörsta hamnoperatör APM Terminals (som hör till danska
A.P.Moller/ Maersk koncernen) beställde sex stycken RTG-kranar som
levereras till APM Terminals hamnterminal i Elizabeth i New Jersey i
USA.

Kinesiska skeppsvarvet i Dalian i Kina beställde konstruktion och
komponenter till två jätteportalvarvskranar.


Framtidsutsikter

Trots en marknad med låg investeringsvilja och dåligt utnyttjad
produktionskapacitet i industrin fortsatte Underhållet att växa, och
de andra affärsområdena försvarade framgångsrikt sina positioner. Vi
upprätthöll våra vinstmarginaler och våra marknadsandelar ökade.

Koncernvinsten sjönk, men bara måttligt tack vare en fortgående
kostnadsanpassning. Framtidssatsningarna, i form av FoU och
förvärvsansträngningar ökade och tog sin del av vinsten.

Underhållet fortsätter att växa. Orderingången inom
Standardlyftutrustningar och Specialkranar stabiliseras. Orderstocken
ligger stadigt på en tillräckligt hög nivå.

Våra nyvunna marknadspositioner i Asien innebär stora
tillväxtmöjligheter.
Vår starka marknadsposition, vår goda geografiska spridning, vår höga
tekniska nivå är alla faktorer som bidrar till en god fortsatt
framgång, speciellt i förhållande till de övriga marknadsaktörerna.
Vår starka balansräkning ger oss möjligheter att leva upp till vår
ambition att bidra till en branschkonsolidering.

Helsingfors, 11.2.2003
Styrelsen


                              17 (27)

Formell anmärkning

Vissa uttalanden i denna rapport berör framtiden. Uttalandena grundar
sig på företagsledningens bästa omdöme vid den tidpunkt då uttalandet
ifråga gjordes. På grund av att förändringar i det allmänna ekonomiska
klimatet eller inom branschen är möjliga, innehåller dessa uttalanden
risk och osäkerhet.


UTVECKLING ENLIGT AFFÄRSOMRÅDE OCH REGION

Orderingång enligt affärsområde

             2002    % av   2001    % av
             MEUR   total   MEUR   total
                 antalet       antalet
Underhållstjänster  310,2 (1    47 307,2 (1     41
Standardlyft-                        
utrustningar      203,2     30   229,2     31
Specialkranar      154,9     23   209,6     28
./. Intern       -69,4        -66,9      
Totalt        598,9 (1    100 679,1 (1    100
1) exkl. årsavtal inom Underhåll


Orderstock (2
             2002        2001
             MEUR        MEUR
Totalt         206,0        279,7
2) den intäktstförda delen av icke slutfakturerande order har
eliminerats.

Omsättning enligt affärsområde

             2002   % av   2001   % av
             MEUR  omsätt-   MEUR  omsätt-
                 ningen       ningen
Underhållstjänster   372,4    47   365,2    44
Standardlyft-                       
utrustningar      204,5    26   244,9    29
Specialkranar      209,2    27   227,3    27
./. Intern       -72,5        -81,1     
Totalt         713,6    100   756,3    100


                              18 (27)

Rörelseresultat enligt affärsområde (MEUR)

             2002     2002    2001     2001
           Rörelse-     % av  Rörelse-     % av
             vinst omsättningen   vinst omsättningen
Underhållstjänster    26,2      7,0    24,1      6,6
Standardlyft-                            
utrustningar       19,5      9,5    29,2     11,9
Specialkranar       16,7      8,0    17,1      7,5
Koncernkostnader     -23,8          -11,9       
Konsoliderings-                           
poster          -1,0           -3,2
Totalt          37,6           55,3       


Omsättning enligt region

              2002   % av   2001   % av
              MEUR  omsätt-   MEUR  omsätt-
                  ningen       ningen
Norden och                          
Centraleuropa       179,4    25   183,4    24
EU (exkl. Norden)     220,9    31   213,6    28
Amerika          242,4    34   277,4    37
Asien och                          
Stillahavsområdet     70,9    10   81,9    11
Totalt          713,6    100   756,3    100

Anställda enligt affärsområde (vid slutet av perioden)
              2002   % av   2001    % av
                  total        total
                 antalet       antalet
Underhållstjänster    2.698    61   2.481     56
Standardlyft-                         
utrustningar        949    21   1,109     25
Specialkranar        685    15    705     16
Koncernens                          
gemensamma personal     109     3    106     3
Totalt          4.441    100   4.401    100


KONCERNENS RESULTAT

Resultaträkning              2002   2001
                      MEUR   MEUR
Omsättning                713,6  756,3
Övriga rörelseintäkter (1          2,9   12,2
Andel av intresseföretags resultat     -0,2   -0,3
Avskrivningar               -15,5  -16,0
                              19 (27)
Övriga rörelsekostnader         -663,2  -697,0
Rörelsevinst                37,6   55,3
                            
Finansiella intäkter och kostnader     -1,1   -2,8
Vinst före skatter             36,5   52,4
                            
Skatter                  -11,8  -17,1
Räkenskapsperiodens vinst         24,6   35,3
1) varav 9,9 MEUR försäljningsvinst från Vacon Oyj’s aktier (2001)

                      2002   2001
                      MEUR   MEUR
                            
Dividendintäkter              0,0   0,3
Ränteintäkter från rörliga aktiva      1,9   2,7
Övriga finansiella intäkter         1,5   0,7
                            
Räntekostnader               -3,9   -6,1
Övriga finansiella kostnader        -0,7   -0,5
Totalt                   -1,1   -2,8

Investeringar
                      2002   2001
                      MEUR   MEUR
Totalt (exkl. företagsförvärv)       13,9   11,3

KONCERNENS BALANSRÄKNING
AKTIVA                31.12.2002  31.12.2001
Bestående aktiva              MEUR     MEUR
IMMATERIELLA TILLGÅNGAR                   
Immateriella rättigheter           6,0     3,7
Goodwill                  17,9     18,9
Koncerngoodwill               5,6     6,6
Förskottsbetalningar             5,8     3,7
                      35,3     32,9
MATERIELLA TILLGÅNGAR                    
Jordområden                 3,8     4,1
Byggnader och konstruktioner        22,0     21,7
Maskiner och inventarier          29,8     29,1
Förskottsbetalningar och pågående              
nyanläggningar                0,6     1,8
                      56,2     56,7
PLACERINGAR                         
Andel i ägarintresseföretag         1,0     1,2
Övriga aktier och andelar          1,0     0,7
Egna aktier                 0,0     7,5
                       2,0     9,4
Rörliga aktiva                        
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR                    
Material och förnödenheter         39,6     39,7
                              20 (27)

Varor under tillverkning          30,4     48,1
Resultatregleringar             4,0     3,0
                      73,9     90,8
LÅNGFRISTIGA FORDRINGAR                   
Lånefordringar                0,2     0,6
Övriga fordringar              0,3     0,3
Resultatregleringar             0,0     0,1
                       0,5     1,1
KORTFRISTIGA FORDRINGAR                   
Kundfordringar               123,4    138,5
Fordringar hos ägarintresseföretag      3,0     2,6
Lånefordringar                0,0     0,1
Övriga fordringar              21,5     21,6
Latenta skattefordringar           4,0     4,9
Resultatregleringar             62,2     80,6
                      214,1    248,3
                               
KASSA OCH BANK               15,2     16,8
Rörliga aktiva totalt           303,7    356,9
AKTIVA TOTALT               397,1    455,9

                               
PASSIVA                31.12.2002  31.12.2001
                      MEUR     MEUR
Eget kapital                         
Aktiekapital                28,6     30,0
Överkursfond                21,8     20,5
Fond för egna aktier             0,0     7,5
Den del av reserver och                   
avskrivningsdifferens som förts till             
eget kapital                 3,3     3,3
Omräkningsdifferens             -4,3     -3,6
Balanserad vinst från tidigare                
räkenskapsperioder             99,2     87,2
Räkenskapsperiodens vinst          24,6     35,3
                      173,2    180,2
                               
Minoritetsandel               0,1     0,1
                               
Avsättningar                12,0     12,9
                               
Främmande kapital                      
LÅNGFRISTIGT                         
Masskuldebrevslån              25,0     25,0
Lån från penninginrättningar         0,0     25,0
Pensionslån                 2,0     2,5
Optionslån                  0,0     0,1
Övriga lån                  1,8     0,6
Latent skatteskuld              2,6     2,8
                              21 (27)

                      31,4     56,0
KORTFRISTIGT                         
Lån från penninginrättningar        10,3     0,4
Pensionslån                 0,5     0,5
Optionslån                  0,1     0,0
Erhållna förskott              16,5     31,4
Skulder till leverantörer          50,0     58,4
Skulder till ägarintresseföretag       0,0     0,1
Övriga skulder               21,7     29,9
Resultatregleringar             81,2     85,9
                      180,4    206,7
                               
Främmande kapital totalt          211,9    262,7
                               
PASSIVA TOTALT               397,1    455,9
                               
Räntebärande skulder            48,4     67,5


Säkerheter, ansvarsförbindelser och övriga ansvar (MEUR)

SÄKERHETER                   2002     2001
För egna skulder                        
 Inteckningar i jordområden och                
 byggnader                   5,9     5,9
För egna kommersiella förbindelser               
 Panter                    0,9     0,8
 Garantier                  141,6    143,7
För intresseföretags skulder                  
 Garantier                   0,8     0,7
För övriga                           
 Garantier                   0,1     0,2
ANSVARSFÖRBINDELSER OCH ÖVRIGA EKONOMISKA            
ANSVAR
Leasingansvar                          
 Betalas under innevarande                   
 räkenskapsperiod               7,3     8,6
 Betalas under följande                    
 räkenskapsperioder              11,5     9,4
 Övriga ansvar                 1,0     2,2
Totalt                    169,1    171,6

Leasingavtalen följer gängse praxis i
respektive land

Totalt per kategori                       
 Inteckningar i jordområden och                
 byggnader                   5,9     5,9
                              22 (27)

 Panter                    0,9     0,8
 Garantier                  142,5    144,6
 Övriga ansvarsförbindelser och ansvar    19,8     20,3
Totalt                    169,1    171,6

Nominellt värde av derivat (MEUR)
                        2002     2001
                                
Terminavtal                  411,4    582,7
Avtal om ränteutbyte              25,0     25,0
Totalt                    436,4    607,7

Derivat används som skydd mot valuta- och ränterisker. Det totala
nominella värdet ger inte en rättvis bild av exponeringen därför att
största delen av transaktionerna tar ut varandra. De skyddande
orderstocken och det valutabaserade egna kapitalet utgör ca. hälften
av derivatens ackumulerade värde.KONCERNENS FINANSIERINGSANALYS       2002   2001
                      MEUR   MEUR
Rörelsevinst (1               37,9   45,4
Avskrivningar                15,5   16,0
Finansiella intäkter och kostnader      4,4   -4,7
Skatter                  -11,6   -16,7
Internt tillförda medel           46,2   40,0
                             
Ökning i affärsfordringar          26,1   -5,2
Ökning i omsättningstillgångar       11,6    3,6
Ökning i räntefria kortfristiga              
skulder                  -17,6    4,6
Affärsverksamhetens kassaflöde       66,3   43,0
                             
Investeringar och                     
förskottsbetalningar i                  
anläggningstillgångar           -12,1   -9,3
Investeringar och                     
förskottsbetalningar i immateriella            
rättigheter och långfristiga               
placeringar                 -3,4   -4,5
Anläggningstillgångar i                  
företagsförvärven              -6,8   -0,8
Förvärv av egna aktier           -9,9    0,0
Försäljning av anläggningstillgångar     1,2   15,7
Investeringarnas kassaflöde        -31,0    1,1
                             
Kassaflöde före finansiering        35,4   44,1
                             
                              23 (27)

Långfristiga skulder, ökning (+),             
minskning (-)               -25,5   12,1
Kortfristiga skulder, ökning (+),             
minskning (-)                3,1   -40,5
Utdelning                 -13,2   -10,4
Extern finansiering            -35,6   -38,8
                             
Korrigeringsposter (2            -1,4    0,3
                             
Förändring i likvida medel enl. denna           
beräkning                  -1,6    5,6
                             
Kassa och bank 1.1.             16,8   11,2
Kassa och bank 31.12.            15,2   16,8
                             
Förändring i likvida medel enl.              
balansräkning                -1,6    5,6


1) Rörelsevinsten har korrigerats med koncernens andel av
intressebolagens resultat och vinst/förlust vid försäljning av
anläggningstillgångar.
2) Omräkningsdifferenser i kassa och bank.


KCI KONECRANES KONCERNEN 1998-2002

AFFäRSUTVECKLING        2002  2001  2000  1999  1998
Orderingång       MEUR 598,9 679,1 764,4 538,7 542,8
Orderstock        MEUR 206,0 279,7 308,8 178,4 194,8
Omsättning        MEUR 713,6 756,3 703,0 591,5 597,0
utanför Finland     MEUR 634,2 679,2 644,2 538,3 542,3
Export från Finland   MEUR 256,9 263,5 217,8 180,7 213,0
Medelantal anställda      4.396 4.434 4.244 4.050 3.968

Investeringar      MEUR  13,9  11,3  14,7  12,9  15,1
procent av omsättningen %    1,9  1,5  2,1  2,2  2,5
Forsknings- och                         
utvecklingskostnader   MEUR  8,2  7,7  6,9  7,8  7,2
PROCENT AV                           
STANDARDLYFTUTRUSTNINGA                     
RS OMSäTTNING 1)     %    4,0  3,1  2,7  3,6  3,5
procent av omsättningen %    1,1  1,0  1,0  1,3  1,2
                                
Lönsamhet                            
                                
Omsättning        MEUR 713,6 756,3 703,0 591,5 597,0
                                


                              24 (27)

Resultat från rörelsen                        
(före goodwill                            
avskrivningar)      MEUR  40,9  59,4  43,7  34,8   44,5
procent av omsättningen %    5,7   7,9   6,2   5,9   7,5
                                   
Rörelseresultat     MEUR  37,6  55,3  39,6  32,1   42,6
procent av omsättningen %    5,3   7,3   5,6   5,4   7,1
                                   
Vinst före                              
extraordinära poster   MEUR  36,5  52,4  34,0  30,2   43,3
procent av omsättningen %    5,1   6,9   4,8   5,1   7,2
                                   
Vinst före skatter    MEUR  36,5  52,4  34,0  30,2   43,3
procent av omsättningen %    5,1   6,9   4,8   5,1   7,2
                                   
Räkenskapsperiodens                          
vinst          MEUR  24,6  35,3  23,4  21,8   31,4
procent av omsättningen %    3,4   4,7   3,3   3,7   5,3
                                   
Balansräkning och                           
nyckeltal
                                   
Eget kapital       MEUR  173,2  180,2  155,3  143,7  131,2
Balansomslutning     MEUR  397,1  455,9  450,0  352,3  308,3
Avkastning på eget                          
kapital         %    14,2  22,0  16,4  16,3   25,7
Avkastning på                             
sysselsatt kapital    %    17,8  24,3  19,4  21,7   32,6
Current ratio           1,6   1,6   1,4   1,7   1,3
Soliditet        %    45,5  41,4  35,8  42,2   47,0
Gearing         %    19,1  28,9  57,7  35,8   7,2
                                   
                                   
Uppgifter om aktierna
                                   
Resultat/aktie      EUR   1,69  2,40  1,59  1,48   2,09
Eget kapital/aktie    EUR  12,11  11,75  10,06  9,27   8,75
Kassaflöde/aktie     EUR   4,54  2,93 - 0,29 - 0,33   2,36
Dividend/aktie      EUR  0,95*  0,90  0,71  0,71   0,71
Dividend/resultat    %    56,2  37,5  44,7  48,0   34,2
Effektiv                               
dividendavkastning    %    4,1   3,2   2,6   1,9   1,8
P/E-tal             13,8  11,9  17,0  25,8   18,5
Börskurser lägsta/    EUR  19,80/ 25,00/ 25,10/ 23,05/ 26,07/5
Börskurser högsta        36,83  38,46  39,90  38,30   3,48
Börskursens medelvärde  EUR  28,74  31,72  32,67  30,24  37,50                              25 (27)

Aktiestockens                             
markanadsvärde      MEUR  333,2  427,5  405,0  572,7  580,2
Antal omsatta      (100 11,939  8,581  7,379 13,198  8,039
             0)
Aktiernas omsättning   %    83,4  57,2  49,2  88,0   53,6

* Styrelsen förslag till bolagsstämman
1) FoU-verksamheten hänför sig närmast till affärsområdet
StandardlyftutrustningarDEFINITIONER AV NYCKELTALEN

Avkastning på eget kapital = ((Vinst före extraordinära poster -
räkenskapsperiodens skatter) : (Eget kapital - egna aktier ( i
genomsnitt under året)) x 100

Avkastning på sysselsatt kapital = ((Vinst före skatter + räntor och
andra finansiella kostnader) : (Balansräkningens slutsumma - räntefria
skulder - egna aktier ( i genomsnitt under året)) x 100

Current ratio = Rörliga aktiva : Kortfristiga främmande kapital


Soliditet = ((Eget kapital ./. egna aktier) : (Balansräkningens
slutsumma - erhållna förskott - egna aktier)) x 100

Gearing = ((Räntebärande skulder - likvida medel – lånefordringar) :
(Eget kapital + minoritetsandelar - egna aktier)) x 100

Resultat/aktie = (Räkenskapsperiodens vinst +/- extraordinära poster)
: (Antal aktier - antal egna aktier)

Eget kapital/aktie = (Eget kapital i balansräkningen - egna aktier) :
(Antal aktier - antal egna aktier)

Kassaflöde/aktie = Affärsverksamhetens kassaflöde : (Antal aktier –
antal egna aktier)

Effektiv dividendavkastning = ((Dividend/aktie) :   Börskurs vid
redovisningsperiodens slut) x 100

P/E -tal = Börskurs vid redovisningsperiodens slut : (Resultat/aktie)

Aktiestockens marknadsvärde = Antal aktier vid redovisningsperiodens
slut multiplicerat med börskurs vid redovisningsperiodens slut                              26 (27)

Medelantal anställda = Uträknat som medelantal av kvartalantalen

Obs!
Sifferuppgifterna i rapporten har avrundats till närmaste 0,1 MEUR.
Vid uträkning av nyckeltal har oavrundade siffror använts.


Förslag till utdelning

Styrelsen föreslår för bolagsstämman att 0,95 euro per aktie utdelas
till aktieägarna för räkenskapsåret 2002. Aktieägare som är antecknade
i aktieboken vid avstämningsdagen den 11 mars 2003 erhåller utdelning.
Betalning av utdelning sker den 18 mars 2003.

Telefonkonferens

En internationell telefonkonferens ordnas idag, 11.2.2003 kl. 16.00
finsk tid (kl. 14.00 i London), tel. +44-(0)20 8041 1043. Vänligen
ring in redan kl. 15.50. Grafer för presentationen finns som bilaga
till rapporten på internet. Konferensen bandas och kan avlyssnas under
påföljande 48 timmer per tel. +44-(0)20 828 4459, kod 976622.

Internet

Denna rapport finns också på internet: www.kcigroup.com. En bandad
version av Stig Gustavsons presentation på engelska vid
telekonferensen kommer att finnas tillgänglig via internet senare den
11 februari.


Ordinarie bolagsstämma

KCI Konecranes International Abp:s ordinarie bolagsstämma hålls den
6.3.2003 klockan 11.00 på bolagets huvudkontor vid Koneenkatu 8, 05830
Hyvinge, Finland. Ett pressmeddelande med stämmobesluten kommer att
avges genast efter mötets slut.

Förslagen till den ordinarie bolagsstämman 2003 ges offentlighet på
onsdagen den 12 februari 2003.


Nästa rapport

Delårsrapport, rapport över första kvartalet, publiceras 6.5.2003 kl.
10.00.
                              27 (27)

Bilagor

En grafisk presentation av rapporten finns tillgänglig på webbplatsen
www.kcigroup.com.


KCI KONECRANES INTERNATIONAL ABP


Franciska Janzon
Chef för investerarrelationerVIDARE INFORMATION

Stig Gustavson, VD,
tel. +358-20 427 2000
Teuvo Rintamäki, finansdirektör,
tel. +358-20 427 2040
Franciska Janzon, chef för investerarrelationer,
tel. +358-20 427 2043
DISTRIBUTION
Helsingforsbörsen
Medierna

Prenumerera