Delårsrapport januari - september 2003

KCI KONECRANES ABP         BÖRSMEDDELANDE     1 (18)
                  30.10.2003 kl. 10.00

KCI Konecranes koncernen
Delårsrapport januari - september 2003

BRA KVARTAL, MEN INGEN åTERHäMTNING I SIKTE

Rörelsevinsten för tredje kvartalet klart bättre än föregående år,
rörelsevinsten efter 9 månader ligger ännu efter föregående årsnivå

Amerika och speciellt Asien-Stillahavsområdet växer, Norden och Europa
minskar

Orderingången: uppåt inom Specialkranar, dämpad inom små kranar, nya
underhållsavtal på god nivå men industrins omstrukturering pressar
vinsten inom underhåll

Orderstocken ökade 14,6% jämfört med årsskiftet (samtliga
affärsområden ökade)

Förlikning ingicks gällande samtliga tvister med Baan

Interna effiktivitetsprogram accelererar


          tredje kvartalet    årets första nio   2002
                        månader
MEUR      Q3/  Q3/  Förändr. 1-9/  1-9/  förändr. 1-12/
OMSATTNING   2003  2002  %     03   02   %    02
 Underhålls-                             
 tjänster    89.0  94.0   -5.3 254.4 267.8   -5.0 372.4
 Standardlyft-                            
 utrustningar  44.3  49.2   -10.0 132.7 146.0   -9.1 204.5
 Specialkranar  42.4  41.5    2.3 133.5 148.1   -9.8 209.2
 Intern                               
 omsättning   -16.9 -21.2   -20.3 -49.3 -51.6   -4.5 -72.5
Omsättning                              
totalt     158.8 163.4   -2.8 471.3 510.2   -7.6 713.6
Vinst från                              
rörelsen                               
(EBITA)     10.4  8.0   30.5  12.4  23.1   -46.3  40.9
Goodwill-                              
avskrivningar   0.7  0.8   -5.6  -2.2  -2.6   -15.7  -3.3
Rörelsevinst                             
(EBIT)      9.7  7.2   34.4  10.2  20.5   -50.3  37.6
Rörelsevinst                             
(EBIT) före                 
struktur-                  
kostnader                17.2
Finansiella                             
intäkter och                             
kostnader    -0.8  -0.3   183.5  -1.8  -0.8   107.6  -1.1
Vinst före                              
finansiella                             
poster      8.9  7.0   28.5  8.4  19.7   -57.1  36.5


                              2 (18)

Extraordinära                            
poster      -8.2  0.0       -8.2  0.0       0.0
Vinst före                              
skatt och                              
minoritetsintre                           
ssen       0.7  7.0   -89.4  0.2  19.7   -98.8  36.5
                                
Periodens vinst                           
         0.7  4.7   -86.0  0.2  13.3   -98.9  24.6
Vinst per aktie                           
(EUR)      0.47  0.32   46.3  0.43  0.91   -52.6  1.69
                                   
ORDERINGÅNG                             
 Underhålls-                             
 tjänster    70.2  72.7   -3.5 226.8 240.0   -5.5 310.2
 Standardlyft-                            
 utrustningar  47.4  49.1   -3.5 146.7 154.0   -4.7 203.2
 Specialkranar  60.3  33.4   80.7 134.3 124.6    7.7 154.9
 Intern                               
 orderingång  -15.6 -15.9   -1.7 -46.8 -52.0   -9.9 -69.4
Orderingång                             
totalt     162.3 139.4   16.5 461.0 466.7   -1.2 598.9
Orderstock vid                            
periodens slut             236.0 260.8   -9.5 206.0


Resultatkommentar, januari-september:

Affärsaktiviteten fortsatte att öka under tredje kvartalet och den
operativa lönsamheten förbättrades jämfört med första halvåret 2003
och tredje kvartalet 2002. Den totala orderingången januari-september
låg (utan valutaeffekt) på en 5,5% högre nivå jämfört med samma
tidpunkt 2002 (men –1,2% enligt dagskurser). Omsättningen ökade i
Amerika (i lokala valutor) och i Fjärran Östern, och fortsatte att
minska i Norden och resten av Europa. Orderingången inom Specialkranar
visar god tillväxt. Antalet nya underhållsavtal ökade i god takt, men
omstrukturering inom kundindustrierna har ökat omsättningen av
underhållsavtal och begränsar nettoökningen i avtalsbasen till 4% och
omsättningsökningen till 3,2%.


Resultatkommentar, helår:

Trots några försiktiga positiva tecken (skeppsvarv, sjöfart, Amerika),
är framtiden inom industrin ännu osäker. Asien-Stillahavsområdet är nu
världens tillväxtmotor. Koncernen intensifierar sina
effektiveringsprogram. Omstruktureringskostnaderna kommer att öka, men
möjligheterna till effektivitetsvinster är avsevärda. Koncernens
rörelsevinst under årets sista kvartal har alltid varit hög och så
blir det även i år. Trots denna positiva trend är det dock inte
troligt att rörelsevinsten i år kommer upptill fjolårsnivån.
Omstruktureringskostnaderna och nedskrivningen för Omnimanprojektet
minskar nettovinsten.                              3 (18)

Stig Gustavson, VD och koncernchef

Vändpunkt?

Koncernen nådde goda resultat under det tredje kvartalet (Q3/03).
Vinsten ökade och orderboken växte.

Vi har upplevt klara förbättringar inom många marknadssegment. De
verksamheten som är beroende av världshandeln (hamnar, sjöfart) visar
tillväxt, och vissa industrisektorer (spec. bilindustrin) har börjat
investera igen. I Amerika får vi hela tiden positiva signaler, och i
Kina ökar tillväxttakten.

Förstås finns det negativa signaler också, speciellt i Europa, som har
en negativ tillväxt. Våra kunder vidtar strukturåtgärder, och detta är
illa för vår Underhållsverksamhet. Fabriksnedläggningar och
sammanslagen produktion tillsammans med krympande tillverkning har
lett till uppsagda underhållsavtal och ett minskat behov av underhåll.
Lyckligtvis är inflödet av nya underhållsavtal på en lika hög nivå som
alltid, och vår Underhållsverksamhet visar därför fortsatt tillväxt.

Under senaste år har koncernen gjort stora investeringar inom
produktutveckling. Vi förfogar nu över ett alltigenom modernt och
synnerligen konkurrenskraftigt sortiment.

Nu har turen kommit till produktionsapparaten. I och med vårt insteg
på den kinesiska marknader har vi hittat flera nya
komponentleverantörer, som är kapabla att hålla en hög kvalitet och en
mycket attraktiv prisbild. I samband med EUs förestående utvidgning
har också ett stort antal kompetenta tjänstvilliga underleverantörer
dykt upp. De flesta kommer från de Baltiska staterna, och deras
konkurrenskraft är mycket god.

När vi nu ersätter egentillverkning, speciellt den del av vår
egentillverkning som har en relativt låg förädlingsgrad, med
underleveranser, blir vi tvungna att minska vår egen personal och
utföra andra strukturåtgärder. Allt detta kostar ju pengar, men den
positiva effekten på koncernens lönsamhet är betydande. Inom
Standardlyftutrustningar ser vi effekterna tydligt redan nu, inom år
2004 kommer effekterna att märkas inom hela koncernen.

Med en väsentligt mindre kostnadskostym och en marknad som så
småningom vaknar till liv är koncernen i ett gott läge för tillväxt.


Allmän översikt

(Siffrorna inom parentes utgör motsvarande värde under samma period
för ett år sedan om inte annat anges.)

Koncernens omsättning under januari-september uppgick till 471,3
miljoner euro (510,2 miljoner euro), vilket är en minskning med 7,6% i
jämförelse med samma period föregående år. Utan valutapåverkan
(=volymutveckling) var minskningen 2,2%. Omsättningsvolymen ökade inom
Underhållstjänster och minskade inom affärsområdena för nyutrustning.
Under det tredje kvartalet minskade omsättningen med 2,8% jämfört med
                              4 (18)

samma period senaste år, men affärsvolymen var på samma nivå som
senaste år. Ur ett geografiskt perspektiv, ökade omsättningen under
januari-september i Asien och Stillahavsområdet med 36,9% med
draghjälp från Kina. Affärsvolymen ökade i Amerika med ca 5% men
omräknat till euro minskade omsättningen. I Europa minskade
omsättningen med 14,2%.

Koncernens rörelsevinst under tredje kvartalet uppgick till 9,7
miljoner euro (7,2 miljoner euro), vilket är en ökning på 34,4%
jämfört med motsvarande period senaste år. Rörelsevinsten under
januari-september var 10,2 miljoner euro (20,5 miljoner euro).
Minskningen i rörelsevinsten är främst en följd av strukturkostnader
på ca 7 miljoner euro och lägre affärsvolymer. Valutakursförändringar
och prisutvecklingen hade också en negativ effekt på
lönsamhetsutvecklingen.

Vinsten från rörelsen under januari-september var 12,4 miljoner euro
eller 2,6% av omsättningen efter en strukturkostnad om 7 miljoner euro
(23,1 miljoner eller 4,5% av omsättningen) och motsvarande siffror för
tredje kvartalet var 10,4 miljoner euro eller 6,5% av omsättningen
(8,0 miljoner euro eller 4,9% av omsättningen).

Netto av finanskostnader och intäkter under januari-september var 1.8
miljoner euro (0,8 miljoner euro) och under det tredje kvartalet 0,8
miljoner euro (0,3 miljoner euro). De högre finansieringskostnaderna
är främst är en följd av en ökning i det sysselsatta kapitalet.

Koncernen ingick förlikning gällande det avbrutna ERP-projektet (även
kallat Omniman-projektet) för vilket koncernen hade bokat en fordran
på ca 14 miljoner euro i balansräkningen. Förlikningsavtalet innebär
en nedskrivning om 8,2 miljoner euro som rapporteras under
extraordninära poster. Nedskrivningen hade ingen effekt på koncernens
kassaflöde. Nedskrivningen medför en negativ vinstpåverkan efter skatt
med ca 5,9 miljoner euro.

Skattekostnaden för perioden har beräknats med en 35 % skattesats som
använts i halvårsresultatet 2003. Den effektiva skattesatsen för hela
året förväntas stiga ytterligare från denna nivå och fastställs under
slutet av året.

Nettovinsten under januari-september var 0,2 miljoner euro (13,3
miljoner euro). Utan ovannämnda extraordinära kostnad var nettovinsten
6,1 miljoner euro. Vinsten per aktie under januari-september var 0,01
euro eller utan extraordinära kostnader 0,43 euro (0,91 euro).
Nettovinsten under tredje kvartalet var 0,7 miljoner euro eller utan
extraordinära kostnader 6,6 miljoner euro. På motsvarande sätt var
vinsten per aktie 5 cent eller 0,47 euro (0,32 euro).

De internt tillförda medlen under januari-september var 18,8 miljoner
euro (28,2 miljoner euro). De internt tillförda medlen ökade snabbt
under tredje kvartalet. Affärsverksamhetens kassaflöde var –11,4
miljoner euro (40,6 miljoner euro), vilket främst var en följd av en
ökning i produkter-i-arbete, i lager (+17 miljoner euro), skatter och
en förändring i produktmixen inom Specialkranar.


                              5 (18)

Investeringarna uppgick till 13,9 miljoner euro (17,7 miljoner euro).
Investeringarna omfattar förvärv av egna aktier och
anläggningstillgångar i samband med företagsförvärv för 7,6 miljoner
euro (6,5 miljoner euro). I övrigt gällde investeringarna främst
ersättningsinvesteringar.

Kassaflödet före finansiering var i slutet av september –25,3 miljoner
euro (22,8 miljoner euro) och i slutet av juni var –22,1 miljoner
euro.

Koncernens netto räntebärande skulder uppgick till 74,6 miljoner euro
(45,0 miljoner euro) vid slutet av september. Skuldsättningsgraden
(Gearing) var 48,9% (26,6%). Koncernens soliditet var 39,5% (44,7%).

Avkastningen på sysselsatt kapital var 6,8% (13,2%) och avkastningen
på eget kapital var 5,0% (10,3%).

Koncernens orderingång januari-september 2003 uppgick till 461,0
miljoner euro (466,7 miljoner euro), vilket är en minskning med 1,2% i
jämförelse med föregående år. Utan valutapåverkan ökade orderingången
med 5,5%. Inom Specialkranar ökade orderingången med 7,7%
(affärsvolymen ökade med 12,8%). Inom Underhållstjänster minskade
orderingången med 5,5% men räknat i lokala valutor ökade den med 3,6
%. Orderingången inom Underhållstjänster påverkades av den ovanligt
höga förändringen i underhållsavtalsbasen. Detta är främst en följd av
kapacitetsnedskärningar inom de flesta kundindustrierna. Antalet
lyftdon i avtalsbasen ökade till 217,949 vid slutet av september.
Ökningen var 5,5% i jämförelse med nivån vid slutet av september
senaste år och 4,6% jämfört med slutet av år 2002. Inom
Standardlyftutrustningar minskade orderingången med 4,7%, utan
valutapåverkan var orderingången på samma nivå som föregående år.

Orderingången ökade under tredje kvartalet med 16,5 %, utan
valutapåverkan uppgick ökningen till 22 %. Specialkranar hade den
snabbaste tillväxten men affärsvolymen ökade även inom
Underhållstjänster. Inom Standardlyftutrustningar var orderingången
under juli-september på samma nivå som under föregående år.

Sett ur ett geografiskt perspektiv ökade orderingången snabbast i
Asien (tillväxten i Kina accelererade) medan den minskade med 9% i
Nordamerika. Räknat i lokala valutor uppvisade Nordamerika en klar
tillväxt. Orderingången varierade inom Europa: antingen förblev
orderingången på samma nivå eller också minskade den som i Norden och
i Storbritannien, medan de tyska enheternas sammanlagda orderingång
ökade snabbt.

Koncernens totala orderstock uppgick till 236.0 miljoner euro vilket
är en ökning med 14,6% i jämförelse med nivån vid slutet av år 2002.
Däremot står orderstocken på en nivå som är 9,5% lägre i jämförelse
med nivån för ett år sedan. Minskningen i orderstocken speglar
utvecklingen inom Specialkranar där den rullande 12 månaders
orderingången övergick i tillväxt först under tredje kvartalet. I
jämförelse med slutet av år 2002 har orderstocken ökat snabbt inom
Underhållstjänster på grund av tillväxten inom moderniseringar.
Orderstocken inom Standardlyftutrustningar ökade eftersom ett stort

                              6 (18)

antal beställningar inte kommer att levereras förrän i slutet av året
eller i början på nästa.

I juni fattade koncernen beslut att intensifiera och i snabb takt
verkställa åtskilliga effektivitetshöjande åtgärder samt
kapacitetsrationaliseringar. Sammanlagt förväntas åtgärderna leda till
en engångsstrukturkostnad på ca 7 miljoner euro som reserverats i
halvårsresultatet 2003 och bokades i sin helhet under
koncernkostnader. Efter att effektivitetsprogrammen startat har nya
strukturåtgärder identifierats som kommer att höja koncernens
operativa effektivitet ytterligare. Med dessa åtgärder vill vi ta
tillvara alla möjligheter arbeta globalt med underleveranser och inköp
för lägsta enhetskostnader och ökad flexibilitet.

Genom de nya strukturåtgärderna och de som meddelades i juni kommer
antalet anställda inom affärsområdena för nyutrustning att minska med
400 personer framtill slutet av år 2004 jämfört med slutet av år 2002.
Antalet anställda inom vissa underhållsenheter kommer också att
minska.

De strukturåtgärder som offentliggjordes i juni och de nya åtgärderna
som nu utarbetats innebär en förbättring av kostnadseffektiviteten som
rör sig kring 15-20 miljoner euro årligen. Kostnadsinbesparingarna
blir synliga till 50-60% under 2004 och i sin helhet under 2005.

De nya strukturåtgärderna kommer att fastställas under slutet av året
och beslut fattas i december eller i januari nästa år. Sammanlagt
kommer engångskostnaderna för de nya åtgärderna och de som meddelades
i juni att stiga till ca 11-13 miljoner euro och de kommer sannolikt
att bokföras i årets resultat.

Vid slutet av september 2003 var det totala antalet anställda inom
koncernen 4392 (4419). Sedan slutet av år 2002 har nettominskningen i
antalet anställda varit 49 personer. Antalet anställda har ökat inom
de växande affärsenheter och som följd av företagsförvärv med ca 90
personer. Strukturåtgärderna har minskat antalet anställda med 140
personer.


Översikt enligt affärsområde

Underhållstjänster

Orderingången under januari-september uppgick till 226,8 miljoner euro
(240,0 miljoner euro), vilket är en minskning på 5,5% jämfört med
nivån för ett år sedan. Räknat med oförändrade valutakurser ökade
orderingången med 3,6%. Koneports (koncernens hamnkransservice-
organisation) beställningar för hamnkransservice och
moderniseringsprojekt ökade snabbt med 15% och utan valutapåverkan var
ökningen 22%.

Omsättningen under januari-september var 254,4 miljoner euro (267,8
miljoner euro), vilket är en minskning på 5,0% jämfört med senaste år
(utan valutapåverkan ökade omsättningen med 3,2%). Trots den snabba
orderingången, minskade omsättningen inom moderniseringar med 5%,

                              7 (18)

medan omsättning inom fältverksamheten ökade med nästan samma
procenttal.

Rörelsevinsten under januari-september var 11,7 miljoner euro (16,8
miljoner euro), vilket är en minskning på 30,4% jämfört med föregående
år.

Under januari-september omsattes ett stort antal underhållsavtal.
Antalet långvariga väletablerade underhållsavtal minskade med 9% och
värdet av avtalsbasen minskade med 7,5% jämfört med slutet av år 2002.
Under samma period ökade antalet nya underhållsavtal med 13% och
värdet av avtalsbasen ökade med 17%. Nettoökningen i antalet
underhållsavtal var 4% och i värdet (utan valutapåverkan) var 10%.
Långvariga underhållsavtal sades upp huvudsakligen på grund av att
kunderna minskar sin produktionskapacitet och lägger ner fabriker. Den
omallokering av våra resurser som följer av detta påverkar lönsamheten
inom Underhållstjänster negativt. Den försämrade lönsamheten förklaras
också av att ett stort antal moderniseringar levereras först i slutet
av året och av en svag produktivitetsutveckling inom vissa enheter.
Omräknat till euro påverkade den försvagade amerikanska dollarn och
övriga valutor rörelsevinsten negativt med ca 1,2 miljoner euro.

Rörelsevinsten under tredje kvartalet förbättrades betydligt jämfört
med början av året och uppgick till 5,4 miljoner euro eller 6,1 % av
omsättningen. Detta var fortfarande en lägre nivå jämfört med samma
period senaste år (7,3 miljoner euro eller 7,8% av omsättningen), men
skillnaden minskade jämfört med början av året.

Antalet anställda i slutet av september var 2708 (2671). Bortsett från
personalökning på grund av växande affärsenheter och företagsförvärv,
minskade antalet anställda med 25 personer jämfört med föregående år
och med 50 personer jämfört med slutet av år 2002.

De produktivitetshöjande åtgärderna inom fältaktiviteten och inom
stödfunktioner fortsätter. Dessa åtgärder leder till att antalet
anställda kommer att minska ytterligare inom vissa enheter.

Standardlyftutrustningar

Orderingången under januari-september uppgick till 146,7 miljoner euro
(154,0 miljoner euro), vilket är en minskning med 4,7 % jämfört med
samma period senaste år. Minskningen förklaras i huvudsak av
valutakursförändringar. Orderstocken var på en 12,4 % högre nivå
jämfört med samma period senaste år och på en 40,6 % högre nivå
jämfört med slutet av år 2002.

Omsättningen under januari-september var 132,7 miljoner euro (146,0
miljoner euro), vilket är en minskning på 9,1% jämfört med samma
period senaste år. Utan valutapåverkan var minskningen 5,3%.
Omsättningen var 44,3 miljoner euro under tredje kvartalet, vilket är
en låg nivå jämfört med orderingången. Detta är en följd av att ett
stort antal beställningar inte kommer att levereras förrän i slutet av
året eller i början på nästa år.

Rörelsevinsten januari-september var 11,8 miljoner euro eller 8,9% av
omsättningen (13,9 miljoner euro eller 9,5% av omsättningen).
                              8 (18)

Rörelsevinsten minskade främst som en följd av lägre affärsvolymer.
Den negativa effekten av lägre volymer motverkades framgångsrikt av
effektivitetshöjande åtgärder som redan verkställts. Priskonkurrensen
fortsatte, men tilltog inte. Den förstärkta euron inverkade inte på
lönsamhetsutvecklingen.

Rörelsevinsten för tredje kvartalet var 4,9 miljoner euro eller 11,1%
av omsättningen (5,0 miljoner eller 10,2% av omsättningen).

Den operativa effektiviteten inom affärsområdet har ökat betydligt
under de tre senaste åren. Under samma tid har en helt ny
lintelferserie introducerats på marknaden. Trots tillväxten i antalet
anställda i Asien har antalet anställda inom affärsområdet minskat med
20 % jämfört med slutet av år 2000.

Antalet anställda i slutet av september var 937 (969). Antalet
anställda i slutet av år 2002 var 949. Flera effektivitetsprogram är
ännu på gång som kommer att höja kostnadseffektiviteten ytterligare.
På grund av dessa program minskar affärsområdets personal ytterligare.

Specialkranar

Orderingången under januari - september uppgick till 134,3 miljoner
euro (124,6 miljoner euro), vilket är 7,8% högre jämfört med samma
period senaste år. Räknat med oförändrade valutakurser ökade
orderingången med 12,8%. Tillväxten var speciellt snabb inom
hamnkranar, men beställningarna på Processkranar (pappers, metall osv)
ökade också under tredje kvartalet och överskred klart föregående års
nivå.

Orderstocken inom Specialkranar började växa under tredje kvartalet.
Orderstocken var 2,5% högre jämfört med slutet av år 2002 och 15,4%
lägre jämfört med samma period föregående år. Rullande 12 månaders
orderingången inom Specialkranar övergick i tillväxt först under
tredje kvartalet.

Omsättningen under januari-september var 133,5 miljoner euro (148
miljoner euro), vilket är en minskning med 9,8% jämfört med senaste
år. Räknat med oförändrade valutakurser minskade omsättningen med
7,0%.

Rörelsevinsten minskade från 8,9 till 7,5 miljoner euro främst som en
följd av lägre affärsvolymer.

Under tredje kvartalet fördubblades rörelsevinsten till 3,0 miljoner
euro eller 7,1% av omsättningen jämfört med samma period föregående
år. Denna förbättringen speglar den förbättrade
kostnadseffektiviteten, även om de viktigaste
effektivitetsförbättringarna ännu inte syns i lönsamhetsutvecklingen.

Antalet anställda i slutet av september var 634 (671). Detta är en
minskning på 37 personer jämfört med samma period föregående år och 51
personer jämfört med slutet av år 2002. Siffran kommer att minska
ytterligare betydligt.


                              9 (18)

Koncernkostnader och konsolideringsposter

De koncernkostnader som inte allokeras per affärsområde är främst
kostnader för FoU, personalutveckling, koncernfinansiering, juridiska
ärenden och koncernadministration. Koncernkostnaderna uppgick till
19,2 miljoner euro (17,6 miljoner euro) under perioden januari-
september. Ökningen förklaras av en engångsstrukturkostand 7 miljoner
euro.

Koncernens konsolideringsposter (=eliminering av intern vinst, andel
av intressebolags resultat och amortering av koncerngoodwill) uppgick
till 1,6 miljoner euro, vilket är på samma nivå jämfört med samma
period föregående år. Jämfört med föregående år ökade elimineringen av
intern vinst på grund av en ökning i produkter-i-arbete. Koncernens
goodwillavskrivningar minskade med samma belopp.

Förlikningsavtalet gällande det sk. Omniman-projektet medför en
negativ effekt på vinsten före skatt om ca 8,2 miljoner euro och
effekten på vinsten efter skatt är ca 5,9 miljoner euro. På grund av
denna kostnads natur har den bokats i koncernens resultaträkning under
extraordinära poster. I enlighet med detta speglar koncernens
rörelsevinst verksamhetens riktiga lönsamhet och utveckling.

Omsättningen enligt marknadsområde

Omsättningen enligt region utvecklades på följande sätt (MEUR):

           1-9/03 1-9/02 Förändr. %  Förändr. (utan
                         valutaeffekter)
Europa        245,1  285,5    -14,2      -13,3
Amerika        162,9  178,3    -8,6       +5,3
Asien-                             
Stillahavsområdet   63,4  46,3    +36,9      +42,2
TOTALT        471,3  510,2    -7,6       -2,2


Kommentar till valutautvecklingen

Alla transaktioner gjorda i andra valutor förutom euro skyddas genom
terminavtal som sträcker sig över ca 12 månader. Alternativt skyddas
valutakursrisken även med andra instrument. Följaktligen har eurons
förstärkning speciellt mot den amerikanska dollarn hittills endast
haft en liten effekt på koncernens lönsamhetsutveckling. Ökad
tillverkning och underleveranser i US-dollar eller relaterade valutor
har haft en motverkande effekt, ävenom effekten hittills ännu varit
liten kommer den att tillta.

Den förstärkta euron har inverkat något negativt på koncernens totala
omsättning, orderingång och lönsamhetsutveckling. Valutaeffekterna har
kommenterats under rubrikerna allmän översikt och översikt enligt
affärsområde.

De genomsnittliga konsolideringskurserna för vissa valutor som är
viktiga för koncernen utvecklades enligt följande:


                              10 (18)

   September 2003 September 2002 förändr.%
USD     1,11233     0,92771   -16,60
CAD     1,5883     1,4556   -8,35
GBP     0,6904     0,62649   -9,26
SEK     9.1691     9,1831    0,15
NOK     7,9333     7,5721   -4,55
SGD     1,9447     1,6659   -14,34
AUD     1,7644     1,7197   -2,53


Rättsärenden

I september 2003 ingick KCI Konecranes Apb, Konecranes Inc.
(koncernens amerikanska dotterbolag), Baan Company N.V., Baan
International B.V., Baan Development B.V., Baan USA Inc och SSA Global
Technologies, Inc. (Baans nya ägare) förlikning gällande det avbrutna
ERP-projektet (även kallat Omniman-projektet). Förlikningsavtalet
omfattar samtliga tvister, såväl i Sverige som i USA och
Nederländerna. Samtliga tvister är bilagda och slutligt reglerade. Det
närmare innehållet i förlikningsavtalet är konfidentiellt, men avtalet
medför en negativ total engångseffekt på resultatet efter skatt om
cirka 5,9 miljoner euro. Förlikningsavtalet har ingen omedelbar effekt
på kassaflödet, men kommer i framtiden att stöda koncernens
kassaflöde.

I oktober 2003 har Morris Materials Handling, Inc., en av KCI
Konecranes nordamerikanska konkurrenter, väckt talan mot KCI
Konecranes Plc och Konecranes Inc.(Koncernens dotterbolag i USA) vid
Förenta Staternas distriktsdomstol för Wisconsins östra distrikt. I
stämningsansökan påstås brott mot Morris immateriella rättigheter och
orättvis konkurrens. Rättssaken är ännu i ett tidigt skede och
kärandes anklagelser undersöks för tillfället av KCI Konecranes.
Koncernen har inte för närvarande orsak att förvänta sig att
rättssaken skulle vara av stor betydelse men rapporterar fallet i
delårsrapporten eftersom Morris Materials Handling, Inc.
offentliggjorde sin stämningsansökan tidigare denna månad.


Viktiga beställningar

Här några exempel på nya beställningar under det tredje kvartalet.
Förteckningen illustrerar vår spännvidd, både i fråga om kundbas och
geografisk täckning.

Israeliska hamnmyndigheten (IPA) beställde 24 nya generationens
Gummihjulsportalkranar (RTG) av Konecranes VLC. Detta är KCI
Konecranes största RTG-beställning någonsin och signalerar den totala
framgången för Konecranes RTG-kran. IPA reseverade också en option att
köpa ytterligare 15 likadana kranar.

ABP (Associated British Ports) beställde modernisering av en
konsolkran vid hamnen i Ipswich i Storbritannien.
                              11 (18)

Meiden Hoist System (vårt japanska jointventurebolag) fick en
beställning av Topia Corporation via Yamazen och SMK handelskammare
för 18 industrikranar som används vid tillverkning av
metallkomponenter för bilindustrin vid en ny fabrik i Suzuka i Japan

Honda UK Manufacturing Co Ltd. beställde en 30 tons industrikran för
en plastverkstad vid fabriken i Swindon i Storbritannien.

Drive Automotive beställde en helautomatisk balhanteringshantering för
sin bilfabrik i Greenville, Södra Carolina, USA.

General Motors beställde en 65 tons kran för pressverktyg och
modernisering av en 45 tons lyftvagn till bilfabriken i Dorraville,
USA. Totalt, har GM 22 st. Konecranes tunga processkranar i bruk vid
sina fabriker i USA och Kanada.

Schuler Guss beställde en Specialkran som används vid transport av
gjutformar vid ett gjuteri i Göppingen i Tyskland.

UPM Kymmene beställde modernisering av en 75 tons pappersbrukskran vid
pappersbruket i Shotton i Storbritannien.

Asian Pulp and Paper i Ningbo i Kina beställde 25 CXT Industrikranar
som används till underhållsfunktioner vid pappersbruket.

Andritz AG i Österrike beställde en 100/50/10T traverskran för
pappersbruket APP Hainan Jinhai i Kina.

UPM Kymmene beställde flera pappersbrukskranar inklusive ett
automatiskt lagringssystem för pappersrullar till pappersbruket i
Changsu i Kina.

Corus Workington Engineering division (tidigare British Steel)
beställde två industrikranar för verket i Workington i Storbritannien.

Nucor Corporation beställde en 75 tons högkapacitets kran för
billethantering som används vid ett kritiskt skede i
produktionsprocessen tillsammans med den skänkkran och de
chargeringskranar som Nucor beställde senaste år av KCI Konecranes
till stålverket i Jewett, Texas.

AvestaPolarit Stainless Oy beställde en helautomatiserad traverskran
för hantering av stålrullar stålverket i Torneå, Finland.

Acelforma beställde fyra magnetkranar för hantering av stål vid sitt
stålservicecenter i Ungern.

Wanji Aluminiun beställde 17 CXT industrikranar till sin
aluminiumfabrik i provinsen Henan i Kina.

Thyssen-Ferroglobus beställde modernisering av två Industrikranar för
hantering av stålbalkar med special magnet vid sin fabrik i Budapest,
Ungern.                              12 (18)

Herkules Maschinenf beställde två automatiska Specialkranar som skall
användas vid underhåll av valsar i Baosteels stålverk i Shanghai,
Kina.

TBEA Hengyang Transformer Co, Ltd beställde flera specialkranar med
upptill 300 tons lyftkapacitet för hantering av stora transformatorer
vid sin fabrik i Hengyang City i Hunan, Kina.

Abu Dhabi Water & Electricity Authority (ADWEA) beställde fem standard
kranar och två lättkranssystem till vattenprojektet i Shuweihat.


Kursutveckling och aktieomsättning

KCI Konecranes aktiekurs steg med 8,59 % under januari-september 2003.
Slutkursen för perioden var 25,29 euro. Den högsta kursen under
perioden var 28,50 euro och den lägsta var 17,20 euro och
genomsnittskursen var 21,13 euro. Under samma period sjönk HEX general
index med 2,92 %, HEX portföljindex steg med 4,95 % och HEX
sektorindex (Metallindustri) steg med 17,18 %.

Vid slutet av september hade bolaget ett börsvärde på 362 miljoner
euro, det 37. största bland bolagen på Helsingforsbörsen.

Den totala handelsvolymen för KCI Konecranes aktie var 9.737.986
aktier, vilket motsvarar 68,06 % av totala antalet aktier. Uttryckt i
pengar uppgick handelsvolymen för KCI Konecranes aktie till 206
miljoner euro, den 21. största bland bolagen på Helsingforsbörsen.

Andelen aktieägare utanför Finland svarade för 58,08 % av kapitalet
vid slutet av september år 2003.

KCI Konecranes har 14.044.530 utestående aktier (utöver dessa innehar
bolaget 264.100 st. av bolagets egna aktier).


Bolagets egna aktier

I slutet av september 2003 innehade koncernen 264.100 egna aktier med
ett sammanlagt nominellt värde av 528.200 euro, vilket motsvarar 1,85
% av totala aktieantalet och rösterna. Aktierna förvärvades under
tiden 20.2.2003 – 5.3.2003 till ett medelpris av 20,75 euro per aktie.
Det sammanlagda anskaffningsvärdet var 5,5 miljoner euro.

Hyvinge, 30.10.2003

Styrelsen


Formell anmärkning

Vissa uttalanden i denna rapport berör framtiden. Uttalandena grundar
sig på företagsledningens bästa omdöme vid den tidpunkt då uttalandet
ifråga gjordes. Förändringar i ekonomin och inom branschen är möjliga
och därför kan dessa uttalanden innehålla risk och osäkerhet.

                              13 (18)

FINANSIELL STÄLLNING

Resultaträkning (MEUR)

               1-9/2003   1-9/2002   1-12/2002
Omsättning            471,3     510,2     713,6
Andel av intresseföretags                     
resultat             -0,2     -0,2     -0,2
Avskrivningar          -12,0     -11,7     -15,5
Övriga rörelsekostnader   -448,9 (1    -477,8    -660,3
Rörelsevinst           10,2     20,5     37,6
Räntor,netto           -2,3     -1,4     -2,0
Övriga finansiella                        
intäkter och kostnader       0,5      0,5     0,8
Vinst efter finansiella                     
poster               8,4     19,7     36,5
Extraorninära poster       -8,2      0,0     0,0
Vinst före skatter         0,2     19,7     36,5
Skatter            -0,1 (2    -6,4 (2     -11,8
Räkenskapsperiodens vinst     0,2     13,3     24,6
Resultat/aktie (EUR)       0,43     0,91     1,69

1) Innehåller 7,0 MEUR reorganisering kostnader
2) Engligt beräknad skattesats


Balansräkning (MEUR)

                9/2003     9/2002    12/2002
Anläggningstillgångar      101,0      103,0      93,5
Omsättningstillgångar      89,0      87,8      73,9
Fordringar           208,8      207,6     214,6
Kassa och bank          14,9      12,1      15,2
Aktiva totalt          413,7      410,5     397,1
Eget kapital          159,1      179,7     173,2
Minoritetsandel          0,1       0,1      0,1
Avsättningar           17,2      11,6      12,0
Långfristigt främmande                       
kapital             33,1      41,1      31,4
Kortfristigt främmande                       
kapital             204,3      178,0     180,4
Passiva totalt         413,7      410,5     397,1
Gearing (Räntebärande                        
lånenetto jämfört med                        
eget kapital)          48,9%      26,6%     19,1%
Soliditet            39,5%      44,7%     45,5%
Avkastning på             LTM 03     LTM 02    
sysselsatt kapital (3      6,8%  12,8%  13,2%  18,8% 17,8%
Eget                                
kapital/aktie(EUR)       10,94      11,59     12,11


3) Kalkylerad på årsnivå                              14 (18)

I enlighet med beslut av bolagsstämman förvärvade bolaget 264.100 egna
aktier under tiden 20.2.2003 – 5.3.2003 till ett medelpris av 20,75
euro per aktie. Per 30.9.2003 innehade bolaget 264.100 egna aktier med
ett sammanlagt nominellt värde av 528.200 euro och ett sammanlagt
anskaffningsvärde av 5,5 MEUR som är 1,85 % av totala aktieantalet och
rösterna.


Koncernens finansieringsanalys (MEUR)

                1-9/2003  1-9/2002  1-12/2002
Internt tillförda medel       18,8    28,2    46,2
Nettorörelsekapitalets                     
förändring             -30,3    12,4    20,1
Affärsverksamhetens                       
kassaflöde             -11,4    40,6    66,3
Investeringarnas kassaflöde    -13,9    -17,7    -31,0
Kassaflöde före                         
finansiering            -25,3    22,8    35,4
Förändring av skulder,                     
ökning(+), minskning (-)      38,8    -13,3    -22,4
Utdelning             -13,3    -13,2    -13,2
Korrigeringsposter (1        -0,5    -0,9    -1,4
Förändring i likvida medel                   
enligt denna beräkning       -0,3    -4,6    -1,6
Kassa och bank I början av                   
period               15,2    16,8    16,8
Kassa och bank i slutet av                   
period               14,9    12,1    15,2
Förändring i likvida medel                   
enligt balansräkning                      
                  -0,3    -4,6    -1,6

1) Omräkningsdifferenser i kassa och bank


Ställda panter och ansvarförbindelser (MEUR)

                   9/2003   9/2002   12/2002
Inteckningar och ställda panter                   
 Inteckningar för egna                       
 Skulder                5,9     5,9     5,9
 Panter för kommersiella                      
 Förbindelser              0,6     0,9     0,9
Garantier för egna kommersiella                   
förbindelser              149,8    146,5    141,6
Garantier                              
 För intresseföretags                       
 skulder                0,8     0,8     0,8
 För övriga               0,1     0,2     0,1
Leasingansvar              16,9    17,6    18,8
Övriga ansvar              0,9     0,8     1,0
Totalt                 174,9    172,7    169,1                              15 (18)

Nominellt värde av derivat (MEUR)

                9/2003     9/2002    12/2002
Terminavtal           523,7      417,9     411,4
Avtal om ränteutbyte       25,0      25,0     25,0
Valutaoptioner         156,6      203,7      0,0
Totalt             705,3      646,5     436,4

Derivat används enbart som skydd mot valuta- och ränterisker. Det
totala nominella värdet ger inte en rättvis bild av exponeringen
därför att största delen av transaktionerna tar ut varandra. Den
skyddade orderstocken och det valutabaserade egna kapitalet utgör ca.
hälften av derivatens ackumulerade värde.


Investeringar
               1-9/2003    1-9/2002  1-12/2002
Totalt (exkl. förvärv av                     
dotterföretag) (MEUR)       9,1      12,3     13,9


UTVECKLING ENLIGT AFFÄRSOMRÅDE OCH REGIONER

Omsättning enligt affärsområde (MEUR)

         1-9/2003 1-9/2002   LTM*    LTM* 1-12/2002
                         senaste
                           år
Underhålls-     254,4   267,8   359,1   372,4   372,4
tjänster
Standardlyft-    132,7   146,0   191,2   212,4   204,5
utrustningar
Specialkranar    133,5   148,1   194,7   222,7   209,2
./. Intern     -49,3   -51,6   -70,2   -77,7   -72,5
Totalt       471,3   510,2   674,7   729,7   713,6


*) LTM = last 12 months, senaste 12 månader (hela året 2002 ./. nio
månader 2002 + nio månader 2003)


Rörelsevinst enligt affärsområde (MEUR)

         1-9/2003   1-9/2002  1-12/2002  LTM*  LTM
                              Senaste
                                år
        MEUR   %  MEUR  %  MEUR  %  MEUR  MEUR
Underhålls-                             
tjänster     11,7  4,6  16,8 6,3  26,2 7,0  21,1   24,9
Standardlyft-                            
utrustningar   11,8  8,9  13,9 9,5  19,5 9,5  17,4   21,0
Specialkranar   7,5  5,6  8,9 6,0  16,7 8,0  15,3   16,0
Koncern-                              
kostnader   -19,2(1    -17,6    -23,8    -25,4  -19,1


                              16 (18)

Konsoliderings-                           
poster      -1,6     -1,6    -1,0    -1,0   -0,8
Totalt      10,2     20,5    37,6    27,3   42,1


*) LTM = last 12 months, senaste 12 månader (hela året 2002 ./. nio
månader 2002 + nio månader 2003)

1) Innehåller 7,0 MEUR reorganisering kostnaderAnställda enligt affärsområde (vid slutet av perioden)

                9/2003     9/2002   12/2002
Underhållstjänster       2.708      2.671    2.698
Standardlyft-                           
utrustningar           937       969     949
Specialkranar           634       671     685
Koncernens gemensamma                       
personal             113       108     109
Totalt             4.392      4.419    4.441
Totalt i genomsnitt       4.441      4.384    4.396Orderingång enligt affärsområde (exkl. årsavtal inom Underhåll) (MEUR)

         1-9/2003 1-9/2002   LTM*    LTM 1-12/2002
                         Senaste
                           år
Underhålls-                            
tjänster      226,8   240,0   297,0   306,0   310,2
Standardlyft-                           
utrustningar    146,7   154,0   195,9   204,2   203,2
Specialkranar    134,3   124,6   164,6   168,1   154,9
./. Intern     -46,8   -52,0   -64,3   -70,2   -69,4
Totalt       461,0   466,7   593,2   608,2   598,9


*) LTM = last 12 months, senaste 12 månader (hela året 2002 ./. nio
månader 2002 + nio månader 2003)


Orderstock (MEUR) (exkl. årsavtal inom Underhåll)

              9/2003     9/2002     12/2002
Totalt (MEUR)        236,0      260,8      206,0
                              17 (18)
Omsättning enligt region (MEUR)

         1-9/2003 1-9/2002   LTM*    LTM   1-12/
                         Senaste   2002
                            år
Norden och                             
Östra Europa     117,4   126,5   170,2   195,7   179,4
EU (exkl.                             
Norden)       127,7   159,0   189,6   224,3   220,9
Amerika       162,9   178,3   227,0   244,3   242,4
Fjärran Östern    63,4   46,3   88,0    65,4   70,9
Totalt        471,3   510,2   674,8   729,7   713,6


*) LTM = last 12 months, senaste 12 månader (hela året 2002 ./. nio
månader 2002 + nio månader 2003)


Telefonkonferens

En internationell telefonkonferens ordnas idag, 30.10.2003 kl. 16.00
finsk tid (kl. 14.00 i London), tel. +44-(0)20 8401 1043. Vänligen
ring in redan kl. 15.50. Graferna till presentationen finns som bilaga
till rapporten på internet. Konferensen bandas och kan avlyssnas under
påföljande 48 timmars tid per tel. +44-(0)20 8288 4459, kod 976622.


Internet

Denna rapport finns också på internet: www.kcigroup.com. En bandad
version av Stig Gustavsons presentation på engelska vid
telekonferensen kommer att finnas tillgänglig via internet senare den
30 oktober.


Nästa händelse

KCI Konecranes ordnar en kapitalmarknadsdag för analytiker och
investerare på sin fabrik i Shanghai den 2 December 2003.
Kapitalmarknadsdagen ingår i programmet för den finska
verkstadsindustrins roadshow till Shanghai 1-5 december som KCI
Konecranes ordnar i samarbete med Wärtsilä, Metso och KONE.


Nästa rapport

KCI Konecranes publicerar sin finansiella kalender för år 2004 under
november 2003.


Bilagor

En grafisk presentation av delårsrapporten finns under
internetadressen www.kcigroup.com.                              18 (18)

KCI KONECRANES ABP


Franciska Janzon
Chef för investerarrelationer
VIDARE INFORMATION
Stig Gustavson, VD, tel. +358-20 427 2000
Teuvo Rintamäki, finansdirektör, tel. +358-20 427 2040
Franciska Janzon, chef för investerarrelationer, tel. +358-20 427 2043
DISTRIBUTION
Helsingforsbörsen
Medierna


Prenumerera