Delårsrapport januari-mars 2003

KCI KONECRANES ABP         BÖRSMEDDELANDE     1 (16)
                  6.5.2003 kl. 10.00

KCI Konecranes koncernen
Delårsrapport januari-mars 2003

LÅG OMSÄTTNING, SVAGT RESULTAT, ORDERINGÅNGEN STABIL

Omsättningen under Q1/03 ner med - 5,1 % jämfört med Q1/02
Den låga omsättningen slår hårt mot lönsamheten, rörelsevinsten (EBIT)
Q1/03 1,4 MEUR
Orderingången upp med 6 % i lokala valutor, efter omräkning till EUR
blir siffran minus 2,4 %
Orderstocken ökade 2,1 % från början av året
Två mindre förvärv: ett kran/serviceverksamhet i Texas, USA, ett
serviceföretag i Tyskland (4.4.2003)
Underhållstjänsterna är nu 48 % av senaste 12 månaders
koncernomsättning

          Första kvartalet   Senaste 12 månader  2002
MEUR       1-3/  1-3/ Förändr 4/02- 4/01- Förändr 1-12/
OMSÄTTNING     03   02    %  3/03  3/02    %   02
 Underhålls-                            
 tjänster     80,7  81,4   -0,9 371,7  366,   1,4  372,
                          5        4
 Standardlyft-                           
 utrustningar   41,7  48,0  -13,1 198,2  233,  -15,0  204,
                          3        5
 Specialkranar  43,6  47,2   -7,6 205,6  232,  -11,5  209,
                          3        2
 Intern                               
 omsättning   -15,2 -17,7  -14,1 -70,0   -  -13,4   -
                        80,8      72,5
Omsättning                             
totalt      150,8 158,9   -5,1 705,5 751,3   -6,1 713,6
Vinst från                             
rörelsen                              
(EBITA)      2,2  7,6  -70,7  35,6  58,3  -39,0  40,9
Goodwill-                              
avskrivningar   -0,8  -1,0  -19,0  -3,2  -4,0  -22,2  -3,3
Rörelsevinst                            
(EBIT)       1,4  6,6  -78,5  32,4  54,3  -40,2  37,6
                                  
Finansiella                             
intäkter och                            
kostnader     -0,5  -0,4   21,6  -1,2  -2,5  -50,9  -1,1
Vinst före                             
skatt och                              
minoritets-                             
intressen     0,9  6,2  -85,6  31,2  51,8  -39,7  36,5
                                  
Periodens vinst  0,6  4,2  -85,6  21,1  34,8  -39,4  24,6
Vinst per aktie                           
(EUR)       0,04  0,28  -85,7  1,46  2,37  -38,4  1,69
                              2 (16)

                                  
ORDERINGÅNG                             
 Underhålls-                            
 tjänster     74,6  84,1  -11,3 300,7 310,6   -3.2 310,2
 Standardlyft-                           
 utrustningar   49,3  51,5   -4,3 201,0 218,0   -7,8 203,2
 Specialkranar  41,0  34,8   17,8 161,1 159,3   1,1 154,9
 Intern                               
 orderingång   -15,4 -17,3  -11,0 -67,5 -68,5   -1,5 -69,4
Orderingång                             
totalt      149,5 153,1   -2,4 595,3 619,4   -3,9 598,9
Orderstock    210,3 266,5  -21,1   -   -    - 206,0


Resultatkommentar, januari-mars 2003:

Koncernresultatet för årets första kvartal blev en klar besvikelse.
Många faktorer inverkade: Omsättningen utvecklades mycket trögt under
början på året i januari och februari (mars var bra), utan draghjälp
av vinst från standardlyftdonsleveranser gjorda under Q4/02, ett
fortsatt ansträngt marknadsläge med ökande priskonkurrens,
valutaförändringar, fortsatta förvärvskostnader, inga bokade
engångsvinster.

Men: Den totala orderingången ökade med 6 % räknat i lokala valutor (=
volymökning) men minskade med 2,4 % omräknat till euro, jämfört med
Q1/02. Inom Underhållstjänster fortsätter fältverksamheten att växa
snabbt och moderniseringsverksamheten ligger kvar på en stabil, fastän
låg nivå. Inom Specialkranar var orderingången god.

Underhållstjänsterna utgör nu 48 % av koncernens omsättning under
senaste 12 månaders period. Orderstocken ökade något med 2,1 % från
början av året.


Resultatkommentar, helår:

Koncernresultatet uppvisar nu samma tendens till säsongvariation som
gällde under 1990-talet (under åren 2001 och 2002 stördes mönstret av
vissa speciella omständigheter). Intjäningen är låg i början av året
och förstärks starkt mot slutet av året.

Den resultatnivå som uppnåddes under år 2002, kan uppnås också i år,
men affärsklimatet är synnerligen krävande.

Koncernens marknadsandelar ökar. Företagsförvärven torde fortsätta.                              3 (16)

Stig Gustavson VD

Resultatet för Q1/03 innebär en klar besvikelse.

I januari och februari blev vår omsättning väldigt låg, med en låg
intjäning som följd. Utvecklingen innebär en återgång till den praxis
som rådde under 1990-talet. Intjäningen var starkt säsongsberoende: en
mycket låg intjäning i början av året och en kraftig ökning mot
slutet.

Däremot är utvecklingen inte så starkt kopplad till rådande ekonomiska
cykler. Speciellt fältverksamheten (ca 85 % av hela
Underhållstjänster) har visat tillväxt i alla förhållanden.

Valutorna påverkar jämförelsen mellan kvartalssiffrorna för första
kvartalen 2003 och 2002. Volymutvecklingen, dvs. omsättningen mätt i
lokal valuta, ökade med 2,4 %. Vid en omräkning till euro blir
tillväxten en minskning på 5,1 %.

Orderingången som var dålig under slutet av år 2002 och bidrog till
den svaga utvecklingen i början av året ökade vackert med 13 % jämfört
med Q4/02. Ökningen inträffade dock för sent för att höja resultatet i
Q1. Jämfört med Q1/02 var ökningen 6 % mätt i lokal valuta, men en
minskning med 2,4 % efter en översättning till euro.

I nurådande affärsklimat är det mycket vanskligt att göra en
framtidsbedömning. Den osäkerhet som präglar marknaderna slår i
synnerhet mot investeringarna.

Underhållstjänster utvecklas däremot utan att påverkas av
investeringsnivån. Tillväxten fortsätter inom fältverksamheten, medan
moderniseringstjänsterna ser ut att ha stabiliserats på den låga nivå
som uppvisades under slutet av år 2002. Intjäningen ökar när året
framskrider, och de förvärv som gjordes under slutet av fjolåret och
under Q1/03 börjar bidra till vinsten.

Verksamheten inom Standardlyftutrustningar uppvisar en god stabilitet.
Trots krympande marknader har detta affärsområde uppvisat en konstant
orderingång för varje enskilt kvartal sedan Q3/01. Intjäningen har
varierat mellan olika kvartal beroende på hur leveranserna infallit,
men på helårsnivå är vinstkapaciteten intakt.

Inom Specialkranar har vi en orderstock som innebär en god beläggning
för resten av året. Beläggningen är dock inte jämnt fördelad mellan
våra olika specialkransföretag. Vissa företag har en beläggning som
sträcker sig in i nästa år och ännu längre, medan vissa andra behöver
mer beställningar inom detta år för att kunna nå sina resultatmål. I
detta sammanhang är det skäl att ytterligare påpeka, att det osäkra
marknadsläget kan komma att påverka utfallet.
                              4 (16)

Sammantaget är den operativa affärsmiljön svår. Resultatnivån som
uppnåddes år 2002, kan uppnås också i år, trots att början på året
inte var så bra. Kostnaderna för förvärvsansträngningar fortsätter.

Det svåra marknadsläget innebär också möjligheter för koncernen.
Eftersom vi är ett av de starkaste och mest vältrimmade företagen i
vår bransch har vi möjligheter att flytta fram våra positioner på
många marknader. En konstant orderingång i en krympande marknad
betyder ju att marknadsandelarna ökat. Vi avser fortsätta våra
företagsförvärv i takt med att vår industribransch konsolideras.

Årets första kvartal 2003
Allmän översikt

Koncernens omsättning under årets första tre månader uppgick till
150,8 miljoner euro, vilket är en minskning på 5,1 % jämfört med samma
period senaste år. Omsättningen sjönk inom affärsområdena för
nyutrustning (Standardlyftutrustningar och Specialkranar). Inom
Underhållstjänster är omsättningsminskningen en direkt följd av
valutakursfluktuationer. Med oförändrade valutakurser ökade
koncernomsättningen med 2,4% som en följd av den goda utvecklingen
inom Underhållstjänster.

Koncernens rörelsevinst (EBIT) var 1,4 miljoner, vilket är betydligt
lägre jämfört med första kvartalet år 2002 (6,6 miljoner euro). Den
lägre rörelsevinsten är främst en följd av lägre omsättning inom
nyutrustning och en tillsvidare svag lönsamhet inom de nyförvärvade
serviceenheterna. Priserna på lyftutrustning har också sjunkit något
jämfört med samma period senaste år. Valutaförändringarna hade endast
en marginell inverkan på koncernens totala rörelsevinst, men den
försvagade euron minskade på vinsten inom Underhållstjänster med 0,5
miljoner euro. Rörelsevinsten under Q1/02 innehöll dock engångsvinster
på 0,5 miljoner euro (av övergången till att intäktsföra långvariga
projekt enligt tillverkningsgrad och försäljningsvinster av vissa
aktier). Inga betydande engångsvinster bokades under första kvartalet
detta år.

Netto av finanskostnader och intäkter var 0,5 miljoner euro, vilket är
en ökning på 0,1 miljoner euro i kostnader jämfört med samma period
senaste år. Vinsten före skatt var 0,9 miljoner euro jämfört med 6,2
miljoner euro under motsvarande period senaste år.

Skattesatsen för årets första kvartal var 32,5 %. Skattesatsen
motsvarar vårt estimat för hela årets skatter.

De internt tillförda medlen under kvartalet var 4,8 miljoner euro
(Q1/02: 8,9 miljoner euro). Det sysselsatta kapitalet ökade med 10,4
miljoner euro främst som en följd av en ökning i produkter-i-arbete
och färre förskottsbetalningar från kunderna. Affärsverksamhetens
                              5 (16)


kassaflöde var –5,5 miljoner euro jämfört med +30,9 miljoner euro
under samma period senaste år.


Kassaflödet efter investeringar (8,2 miljoner euro) och
dividendutdelning (13,3 miljoner euro) var –27,1 miljoner euro jämfört
med 13,7 miljoner under samma period senaste år. Investeringarna
omfattade köp av bolagets egna aktier och uppgick till ca 5,5 miljoner
euro.

Koncernens netto räntebärande skulder ökade till 63,9 miljoner euro
vid slutet av det första kvartalet (Q1/02: 40,1 miljoner euro).
Skuldsättningsgraden (Gearing) ökade från 24,5 % till 41,3 %. En
förändrad redovisning av alla finansiella leasingavtal som om de vore
förvärvade ökade de räntebärande skulderna under första kvartalet med
3,6 miljoner euro.

Avkastningen på sysselsatt kapital (ROCE) var 3,3 % (Q1/02: 12,8 %).

Koncernens orderingång var 149,5 miljoner euro, vilket är en minskning
på 2,4 % jämfört med nivån för första kvartalet år 2002. Med
oförändrade valutakurser ökade orderingången med ca 6 %. Orderingången
ökade klart inom Specialkranar (+17,8 %) och förblev på ungefär samma
nivå inom Standardlyftutrustningar (en minskning på 4,3 %, räknat med
oförändrade valutakurser en ökning på 0,2 %). Orderingången inom
Underhållstjänster minskade med 11,3 %, med oförändrade valutakurser
var minskningen 2,1 % som en följd av lägre beställningar på
moderniseringar.

Per region fortsatte den snabba orderingången i Kina, vände till
tillväxt i Tyskland och förblev på fjolårsnivån i Amerika (USD).
Jämfört med sista kvartalet år 2002 ökade orderingången med 13,1 % och
alla affärsområden visade tillväxt.

Totalt uppgick orderstocken vid slutet av mars 2003 till 210,3
miljoner euro (Q1/02: 266,5 miljoner euro). Orderstocken står på en
nivå som är 4,3 miljoner euro eller 2,1 % högre jämfört med slutet av
år 2002.


Översikt enligt affärsområde

Underhållstjänster

Orderingången uppgick till 74,6 miljoner euro, vilket är en minskning
på 11,3 % jämfört med motsvarande period för ett år sedan och en
ökning på 6,3 % jämfört med sista kvartalet år 2002. Med oförändrade

                              6 (16)

valutakurser minskade orderingången endast med 2,1 %. Minskningen är
enbart en följd av färre beställningar på moderniseringsprojekt.

Omsättningen minskade med 0,9 % (med oförändrade valutakurser ökade
omsättningen med 11,8 %). Med oförändrade valutakurser ökade
omsättningen både inom Fältverksamheten och moderniseringar.

Rörelsevinsten (EBIT) var 2,7 miljoner euro eller 3,3 % av
omsättningen (Q1/02: 3,6 miljoner euro eller 4,4 % av omsättningen).
Den förstärkta euron (speciellt gentemot dollarn och övriga valutor
länkade till dollarn) minskade klart på rörelsevinsten (totalt var
effekten ca 0,5 miljoner euro). Vidare var lönsamhetsnivån inom de
nyförvärvade serviceenheterna ännu klart under medelnivån inom
koncernen.

Antalet anställda ökade med 45 personer sedan årsskiftet och med 188
personer jämfört med samma period senaste år. Ökningen är främst en
följd av företagsförvärv.

Antalet lyftdon i avtalsbasen ökade till 214.616, vilket motsvarar en
ökning på 11,2 % jämfört med samma period senaste år och en ökning på
3,0 % jämfört med nivån vid årsskiftet.

Standardlyftutrustningar

Orderingången uppgick till 49,3 miljoner euro, vilket är en minskning
på 4,3 % jämfört med första kvartalet år 2002. Räknat med oförändrade
valutakurser förblev orderingången på samma nivå som under första
kvartalet senaste år.

Omsättningen minskade till 41,7 miljoner euro jämfört med 48,0
miljoner euro under motsvarande period år 2002. Minskningen var 13,1 %
och med oförändrade valutakurser 9,5 %. Året startade med en låg
orderstock och orderingången under januari och februari var låg,
vilket förklarar den lägre omsättningen.

Rörelsevinsten var 2,9 miljoner euro eller 7,0 % av omsättningen
(Q1/02: 5,1 miljoner euro eller 10,6 % av omsättningen).
Rörelsevinsten minskade främst som en följd av lägre omsättning men
påverkades också av ökad prispress.

Utvecklingen och lanseringen av den nya lintelferserien är nästan
slutförd. Över 96 % av beställningarna och ca 83 % av omsättningen
gäller den nya linjen.

Antalet anställda minskade med 35 personer jämfört med samma period
senaste år, men ökade med 26 personer jämfört med årsskiftet. Antalet
anställda ökade främst i Kina och inom den nyetablerade verksamheten i
Sydkorea.
                              7 (16)

De effektivitetshöjande åtgärderna fortsätter. Åtgärderna har flyttats
från tillverkningsprocessen till försäljnings-och logistikkedjan samt
stödfunktionerna.

Specialkranar

Orderingången uppgick till 41,0 miljoner euro, vilket är en ökning på
17,8 % jämfört med Q1/02 och en ökning på 35 % jämfört med sista
kvartalet ifjol.

Omsättningen var 43,6 miljoner euro, vilket är en minskning på 3,6
miljoner euro eller 7,6 % jämfört med samma period senaste år.
Rörelsevinsten minskade från 3,0 miljoner euro under första kvartalet
2002 till 1,1 miljoner euro. Minskningen är främst en följd av lägre
omsättning och något starkare prispress.

Valutakursfluktuationerna hade endast en marginell effekt på
omsättningen och rörelsevinsten inom Specialkranar.

Orderstocken förblev på en tillfredställande nivå. Situationen
varierar mycket mellan de olika operativa enheterna och kommer att
leda till kapacitetsanpassning.

Antalet anställda minskade med 17 personer jämfört med Q1/02 och med
26 personer sedan början av året.

Koncernkostnader och konsolideringsposter

Koncernens fasta kostnader, som inte förs direkt på affärsområdena,
består av kostnader för Forskning och Utveckling, administration,
koncernfinansiering och juridiska kostnader. Kostnaderna minskade med
0,2 miljoner euro från 4,8 miljoner euro under första kvartalet år
2002.

Koncernens konsolideringsposter, som består av amortering av
koncerngoodwill, eliminering av intern vinst och andel av
intressebolags resultat ökade (koncernresultatet minskade med 0,4
miljoner euro jämfört med Q1/02). Detta är en följd av en ökning i
eliminering av intern vinst som beror på en ökning i produkter-i-
arbete.

Koncernstruktur

I början av år 2003 slöt KCI Konecranes ett Jointventureavtal med en
kinesisk krantillverkare Shanghai High Tech Industrial Crane Co. Ltd.

I avsikt att stärka marknadspositionen på den stora koreanska
lintelfer- och industrikranmarknaden, har KCI Konecranes i början av

                              8 (16)

året etablerat ett nytt bolag Konecranes (KOREA) Co., Ltd. Ett
säljkontor finns i Söul och huvudkontoret i Kimhae, nära Pusan.

I februari förvärvade KCI Konecranes verksamheten i CraneMann Inc. som
ligger i Houston, TX, USA. CraneMann Inc. är en heltäckande
kranleverantör med egen tillverkning av industrikranar och
specialkranar och underhålls- och reservdelstjänster. Till en början
kommer detta bolag att bidra med en årsomsättning på ca 5 miljoner
euro.

Efter slutet av första kvartalet, 4.4.2003 meddelade KCI Konecranes om
förvärvet av KUBI GmbH som ligger i Lampertheim, Tyskland. KUBI
specialiserar sig på underhåll av stora kranar vid flodhamnar, men
också vid havshamnar. Bolaget kommer att bidra med en årsomsättning på
ca 6 miljoner euro. KUBI blir det sydvästra servicekontoret inom KCI
Koneports organisation i Tyskland och organiseras under Noell
Konecranes.

Den 25 april 2003 meddelade KCI Konecranes att joint venture avtalet
med Meidensha Corporation slutligt trätt i kraft och att verksamheten
inom JV- företaget Meiden Hoist System Company Ltd inletts.


Viktiga händelser

Ordinarie bolagsstämman den 6 mars 2003 godkände en dividend om 0,95
euro (2001:0,90 euro) att utdelas för envar av de 14.044.530
utestående aktierna.

Stämman förnyade styrelsens fullmakt att förvärva eller avyttra egna
aktier upptill högst 5 % av utestående aktier.

Bolagsstämman gjorde vissa förändringar i bolagsordningen, bl.a.
ändrades bolagets firma till KCI Konecranes Abp. Fabriksunderhåll och
underhållstjänster inkluderas i föremålet för bolagets verksamhet.
Antalet ordinarie styrelsemedlemmar är minst fem och högst åtta (5-8).

Bolagsstämman beslöt utge ett fjärde optionsprogram riktat till
nyckelpersoner i koncernen. Optionsrätterna berättigar till teckning
av sammanlagt högst 600.000 aktier. Inlösen av optionerna sker i tre
omgångar, 200.000 st. av optionerna efter två år, 200.000 st. efter
tre år och 200.000 st. efter fyra år.

Stämman återvalde styrelsemedlemmarna Timo Poranen, och KCI Konecranes
VD Stig Gustavson. De övriga styrelsemedlemmarna är Björn Savén, Juha
Rantanen, Stig Stendahl och Matti Kavetvuo.

Vid sitt första möte återvalde styrelsen Björn Savén som styrelsens
ordförande.
                              9 (16)

Viktiga beställningar

Här några exempel på nya beställningar under januari-mars 2003.
Förteckningen illustrerar vår spännvidd, både i fråga om kundbas och
geografisk täckning.

APM Terminals gjorde en nybeställning på 8 av Konecranes RTG-kranar
(Rubber Tyred Gantry Cranes) försedda med 16 hjul. APM Terminals hör
till A.P.Moller/Maersk koncernen i Danmark och är en av världens
största hamnoperatörer med över 30 terminaler runt hela världen.

Georgia Ports Authority (GPA), USA, gjorde en nybeställning på sex
Konecranes RTG-kranar till Savannah, GA, USA.

SCA, Wisconsin, USA bygger ett pappersbruk i nordvästra Alabama. KCI
Konecranes fick en beställning på tre pappersbrukskranar och ett
automatiserat lagersystem.

Tyska papperstillverkaren Leipa Georg Leinfelder GmbH beställde sju
process-och industrikranar till en ny pappersmaskin (PM4) i
Schwedt/Oder i Tyskland.

Metso Paper Oy bygger världens största pappersmaskin för pappersbruket
Xiaoping Ningbo i Kina och beställde fyra pappersmaskinskranar till
bruket.

Georgia Pacific Corp., SLC, USA beställde tre 5 tons CXTD kranar med
tilläggstelfrar för hantering av pappersrullar.

Xiamen WTE, i södra Kina, beställde två kranar för avfallshantering
till fabriken i Xiamen city. Detta är det första helautomatiska system
som beställts till den kinesiska sopförbränningsindustrin.

Toshiba Corporation beställde två 250 tons kraftverkskranar till ett
nytt kraftverksprojekt (Purulia Hydro Power) i Västra Bengal, Indien.

Bohai Shipyard i Kina har gjort en nybeställning på två 100 tons
traverskranar.

AvestaPolarit beställde en 80 tons skänkkran för hantering av
ferrokrom vid gjuterihallen i Torneå i Finland.

Shanghai Krupp Stainless Co., som hör till Krupp Koncernen beställde
fem processkranar och 6 CXT industrikranar. Shanghai Krupp Stainless
är den största tillverkaren av rostfritt stål i Kina.

J.M. Bastille Inc., Quebec, Canada, som är en stålgrossist beställde
två traverskranar inklusive räls och strömtillförsel.

                              10 (16)

Metals USA Inc., Laghorne, Penn, USA beställde flera traverskranar
för att användas inom stålbearbetning och -transport.

Pechiney Softal beställde modernisering av 10 kranar vid sitt
aluminiumverk i Frankrike.

Brahms Industries Inc, Windsor, Ontario, Canada som verkar inom
bilindustrin beställde tre traverskranar inklusive räls och
strömtillförsel.

Drive Automotive beställde två processkranar för utvidgningen av
pressverkstaden i Greenville, SC, USA. Detta är den tredje
nybeställningen för denna verkstad.

Man Takraff beställde en 100 tons processkran för ett stenbrott i
Skottland i Storbritannien.

Plastic Omnium i West Midlands, UK beställde en processkran för en
verkstad som gör plastdelar till bilindustrin.

Siemens SGP Verkehrstechnik GmbH, Graz, Österrike beställde
modernisering av två kranar med nya CXT lintelfrar inklusive nya
elsystem och åkvagnar.

KCI Konecranes vann ett underhållskontrakt av Mälarhamnar AB som
täcker underhållet av 18 hamnkranar vid två hamnar vid Mälaren i
Sverige.


Kursutveckling och aktieomsättning

KCI Konecranes aktiekurs sjönk med 25,08 % under januari-mars 2003.
Slutkursen för perioden var 17,45 euro. Den högsta kursen under
perioden var 25,01 euro och den lägsta var 17,40 euro. Under samma
period sjönk HEX general index med 14,79 %, Hex portföljindex med
13,61 % och HEX sektorindex (Metallindustri) med 7,24 %.

Vid slutet av mars hade bolaget ett börsvärde på 249,7 miljoner euro,
det 39. största bland bolagen på Helsingforsbörsen.

Den totala handelsvolymen för KCI Konecranes aktie var 4.239.141
aktier, vilket motsvarar 30,18 % av antalet utestående aktier.
Uttryckt i pengar uppgick handelsvolymen för KCI Konecranes aktie till
87,7 miljoner euro, den 23. största bland bolagen på
Helsingforsbörsen.

Andelen aktieägare utanför Finland svarade för 59,63 % av kapitalet
vid slutet av mars år 2003.

                              11 (16)

Bolagets egna aktier

I enlighet med beslut av ordinarie bolagsstämman förvärvade bolaget
264.100 egna aktier under tiden 20.2.2003 – 5.3.2003 till ett
medelpris av 20,75 euro per aktie. Per 30.3.2003 innehade bolaget
264.100 egna aktier med ett sammanlagt nominellt värde av 528.200 euro
och ett sammanlagt anskaffningsvärde av 5,5 miljoner euro som är 1,85
% av totala aktieantalet och rösterna.

Helsingfors, 6.5.2003
Styrelsen

Formell anmärkning

Vissa uttalanden i denna rapport berör framtiden. Uttalandena grundar
sig på företagsledningens bästa omdöme vid den tidpunkt då uttalandet
ifråga gjordes. På grund av att förändringar i det allmänna ekonomiska
klimatet eller inom branschen är möjliga, innehåller dessa uttalanden
risk och osäkerhet.FINANSIELL STÄLLNING

Resultaträkning (MEUR)
               1-3/2003   1-3/2002 1-12/2002
Omsättning            150,8     158,9   713,6
Andel av intresseföretags                   
resultat             -0,1     -0,1    -0,2
Avskrivningar           -4,1     -4,0   -15,5
Övriga rörelsekostnader     -145,2    -148,2   -660,3
Rörelsevinst            1,4      6,6    37,6
Räntor,netto           -0,6     -0,6    -2,0
Övriga finansiella                       
intäkter och kostnader       0,1      0,2    0,8
Vinst före skatter         0,9      6,2    36,5
Skatter             -0,3(1    -2,0(1   -11,8
Räkenskapsperiodens vinst     0,6      4,2    24,6
Resultat/aktie (EUR)       0,04     0,28    1,691) Enligt beräknad skattesats


                              12 (16)

Balansräkning (MEUR)
                3/2003     3/2002    12/2002
Anläggningstillgångar      100,3     100,4      93,5
Omsättningstillgångar       81,5      83,2      73,9
Fordringar            200,9     213,6     214,6
Kassa och bank          15,7      13,8      15,2
Aktiva totalt          398,4     411,0     397,1
Eget kapital           159,9     171,3     173,2
Minoritetsandel          0,1      0,1      0,1
Avsättningar           11,8      12,4      12,0
Långfristigt främmande                       
kapital              33,7      42,2      31,4
Kortfristigt främmande                       
kapital             193,0     185,0     180,4
Passiva totalt          398,4     411,0     397,1
Gearing (Räntebärande                        
lånenetto jämfört med eget                     
kapital)             41,3%     24,5%     19,1%
Soliditet            40,7%     44,0%     45,5%
Avkastning på              LTM 03     LTM 02    
sysselsatt kapital (2       3,3%  15,8% 12,8%  26,3% 17,8%
Eget kapital/aktie(EUR)     10,99     11,15     12,11

2) Kalkylerad på årsnivå

I enlighet med beslut av bolagsstämman förvärvade bolaget 264.100 egna
aktier under tiden 20.2.2003 – 5.3.2003 till ett medelpris av 20,75
euro per aktie. Per 31.3.2003 innehade bolaget 264.100 egna aktier med
ett sammanlagt nominellt värde av 528.200 euro och ett sammanlagt
anskaffningsvärde av 5,5 MEUR som är 1,85 % av totala aktieantalet och
rösterna.

Koncernens finansieringsanalys (MEUR)

                 1-3/2003  1-3/2002  1-12/2002
Internt tillförda medel        4,8     8,9     46,2
Nettorörelsekapitalets                       
förändring              -10,4    22,0     20,1
Affärsverksamhetens                        
kassaflöde              -5,5    30,9     66,3
Investeringarnas kassaflöde      -8,2    -4,0    -31,0
Kassaflöde före finansiering     -13,8    26,9     35,4
Förändring av skulder,                       
ökning(+), minskning (-)       27,8    -16,5    -22,4
Utdelning              -13,3    -13,2    -13,2
Korrigeringsposter (1         -0,2    -0,2     -1,4
Förändring i likvida medel                     
enligt denna beräkning         0,5    -3,0     -1,6

                              13 (16)

Kassa och bank i början av                     
period                15,2    16,8     16,8
Kassa och bank i slutet av                     
period                15,7    13,8     15,2
Förändring i likvida medel                     
enligt balansräkning          0,5    -3,0     -1,6

1) Omräkningsdifferenser i kassa och bank

Ställda panter och ansvarförbindelser (MEUR)

                  3/2003   3/2002   12/2002
Inteckningar och ställda panter                 
 Inteckningar för egna skulder    5,9    5,9     5,9
 Panter för kommersiella                    
 förbindelser             0,8    0,7     0,9
Garantier för egna kommersiella                 
förbindelser             163,3   138,8    141,6
Garantier                            
 För intresseföretags skulder     0,8    0,8     0,8
 För övriga              0,1    0,2     0,1
Leasingansvar             16,1    20,1    18,8
Övriga ansvar             0,7    0,8     1,0
Totalt                187,8   167,3    169,1

Nominellt värde av derivat (MEUR)

               3/2003    3/2002   12/2002
Terminavtal          453,5     569,8    411,4
Avtal om ränteutbyte      25,0     25,0    25,0
Valutaoptioner         236,7     87,4     0,0
Totalt             715,2     682,2    436,4

Derivat används enbart som skydd mot valuta- och ränterisker. Det
totala nominella värdet ger inte en rättvis bild av exponeringen
därför att största delen av transaktionerna tar ut varandra. Den
skyddade orderstocken och det valutabaserade egna kapitalet utgör ca.
hälften av derivatens ackumulerade värde.


Investeringar

               1-3/2003   1-3/2002  1-12/2002
Totalt (exkl. förvärv av                     
dotterföretag) (MEUR)       3,9      4,7     13,9
                              14 (16)

UTVECKLING ENLIGT AFFÄRSOMRÅDE OCH REGIONER

Omsättning enligt affärsområde (MEUR)

          1-3/   1-3/   LTM*     LTM   1-12/
          2003   2002      senaste år    2002
Underhålls-                            
tjänster      80,7   81,4   371,7    366,5   372,4
Standardlyft-                           
utrustningar    41,7   48,0   198,2    233,3   204,5
Specialkranar    43,6   47,2   205,6    232,3   209,2
./. Intern     -15,2   -17,7   -70,0    -80,8   -72,5
Totalt       150,8   158,9   705,5    751,3   713,6

* LTM = last 12 months, senaste 12 månader (hela året 2002 ./. tre
månader 2002 + tre månader 2003)


Rörelsevinst enligt affärsområde (MEUR)

         1-3/2003  1-3/2002  1-12/2002  LTM*  LTM
                              Senaste
                               år
         MEUR  %  MEUR  %  MEUR  %  MEUR  MEUR
Underhålls-                            
tjänster     2,7 3,3  3,6  4,4  26,2 7,0  25,3   23,9
Standardlyft-                           
utrustningar   2,9 7,0  5,1 10,6  19,5 9,5  17,3   26,9
Specialkranar   1,1 2,5  3,0  6,4  16,7 8,0  14,8   17,9
Koncern-                              
kostnader    -4,6    -4,8    -23,8    -23,6  -12,5
Konsoliderings-                          
poster      -0,7    -0,3     -1,0    -1,4   -1,9
Totalt      1,4     6,6     37,6    32,4   54,3


Anställda enligt affärsområde (vid slutet av perioden)

                3/2003     3/2002   12/2002
Underhållstjänster       2.743      2.555    2.698
Standardlyft-                           
utrustningar           975      1.010     949
Specialkranar           659       676     685
Koncernens gemensamma                       
personal             111       104     109
Totalt             4.488      4.345    4.441
Totalt i genomsnitt       4.465      4.373    4.396

                              15 (16)

Orderingång enligt affärsområde (exkl. årsavtal inom Underhåll) (MEUR)

          1-3/   1-3/   LTM*     LTM   1-12/
          2003   2002      Senaste år   2002
Underhålls-                            
tjänster      74,6   84,1   300,7    310,6   310,2
Standardlyft-                           
utrustningar    49,3   51,5   201,0    218,0   203,2
Specialkranar    41,0   34,8   161,1    159,3   154,9
./. Intern     -15,4   -17,3   -67,5    -68,5   -69,4
Totalt       149,5   153,1   595,3    619,4   598,9

* LTM = last 12 months, senaste 12 månader (hela året 2002 ./. tre
månader 2002 + tre månader 2003)


Orderstock (MEUR) (exkl. årsavtal inom Underhåll)

             3/2003    3/2002    12/2002
Totalt (MEUR)       210,3     266,5     206,0


Omsättning enligt region (MEUR)

           1-3/   1-3/   LTM*     LTM   1-12/
           2003   2002      Senaste år   2002
Norden och Östra                          
Europa        33,4   38,9   173,9    187,7   179,4
EU (exkl.Norden)   44,5   48,3   217,2    216,5   220,9
Amerika       55,0   57,9   239,5    266,0   242,4
Fjärran Östern    17,9   13,8   74,9    81,2   70,9
Totalt       150,8   158,9   705,5    751,4   713,6

* LTM = last 12 months, senaste 12 månader (hela året 2002 ./. tre
månader 2002 + tre månader 2003)


Telefonkonferens

En internationell telefonkonferens ordnas idag, 6.5.2003 kl. 16.00
finsk tid (kl. 14.00 i London), tel. +44-(0)20 8401 1043. Vänligen
ring in redan kl. 15.50. Graferna till presentationen finns som bilaga
till rapporten på Internet. Konferensen bandas och kan avlyssnas under
påföljande 48 timmars tid per tel. +44-(0)20 8288 4459, kod 976622.

                              16 (16)

Internet

Denna rapport finns också på Internet: www.kcigroup.com. En bandad
version av Stig Gustavsons presentation på engelska vid
telekonferensen kommer att finnas tillgänglig via internet (klicka på
öInterim Reportö) senare den 6 maj.


Nästa rapport

Delårsrapporten januari-juni 2003 publiceras 7.8.2003 kl. 10.00 finsk
tid (kl. 8.00 i London).


Bilagor

En grafisk presentation av delårsrapporten finns under
internetadressen www.kcigroup.com.


KCI KONECRANES ABP


Franciska Janzon
Chef för investerarrelationer
VIDARE INFORMATION
Stig Gustavson, VD
Tel. +358-20 427 2000
Teuvo Rintamäki, finansdirektör
Tel. +358-20 427 2040
Franciska Janzon, chef för investerarrelationer
Tel. +358-20 427 2043
DISTRIBUTION
Helsingforsbörsen
MediernaPrenumerera