KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA

KCI KONECRANES ABP   BÖRSMEDDELANDE    15.11.2004 kl. 10.00      1

KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA

Aktieägarna i KCI Konecranes Abp kallas till extraordinarie bolagsstämma som
hålls fredagen den 10.12.2004 kl. 11.00 på bolagets huvudkontor, Koneenkatu 8,
05830 Hyvinge.

PÅ STÄMMAN BEHANDLAS FÖLJANDE ÄRENDE:

1. Styrelsens förslag gällande utdelning av extradividend

Styrelsen föreslår för bolagsstämman, att på basen av den fastställda
balansräkningen för den räkenskapsperiod som utgick 31.12.2003 utdelas en
extradividend på 1,00 euro per aktie utöver den dividend (1,00 euro) som redan
utdelats. Dividenden utbetalas till den aktieägare som på avstämningsdagen är
antecknad som aktieägare i bolagets aktieägarförteckning som upprätthålls av
Finlands Värdepapperscentral Ab. Avstämningsdagen för dividendutbetalning är den
15.12.2004. Dividenden utbetalas den 22.12.2004.

RÄTT ATT DELTA

Aktieägare som den 30.11.2004 har antecknats som aktieägare i den av Finlands
Värdepapperscentral Ab upprätthållna aktieägarförteckningen har rätt att delta i
bolagsstämman. Ägare av förvaltarregistrerade aktier som önskar delta i
bolagsstämman bör i god tid underrätta den som sköter förvaltarregistreringen om
detta samt följa instruktioner givna av den som sköter förvaltarregistreringen.
Registreringen i aktieägarförteckningen skall vara i kraft den 30.11.2004.

ANMÄLNING

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ombeds anmäla om deltagande till
bolagets huvudkontor senast den 7.12.2004 före kl. 16.45 till Maija Jokinen: per
e-post: maija.jokinen@kcigroup.com, per telefax: +358 20 427 2099 (från
utlandet) eller 020 427 2099 (inom Finland), per post: PB 661, FIN-05801
HyvingeYVINGE, eller per telefon +358-20-427 2001 (från utlandet) eller 020 427
2001 (inom Finland) eller via internet: http://www.kcigroup.com/egm2004. I de
fall som deltagande sker med stöd av fullmakt ombeds att detta uppges i samband
med anmälningen. En modellfullmakt finns tillgänglig på den ovannämnda
webbplatsen.

Hyvinge den 15 november 2004
KCI Konecranes Abp
Styrelsen

KCI KONECRANES ABP


Franciska Janzon
Chef för investerarrelationer

VIDARE INFORMATION
KCI Konecranes Abp
Sirpa Poitsalo, chefsjurist, tel. +358-20 427 2011

DISTRIBUTION
Helsingforsbörsen
Medierna

Prenumerera