KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA

KCI KONECRANES INTERNATIONAL ABP  BÖRSMEDDELANDE      1 (5)
                  13.2.2003 kl. 10.15

KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA

Aktieägarna i KCI Konecranes International Abp kallas till ordinarie
bolagsstämma som hålls torsdagen den 6.3.2003 kl. 11.00 på bolagets
huvudkontor, Koneenkatu 8, 05830 Hyvinge.

PÅ STÄMMAN BEHANDLAS FÖLJANDE ÄRENDEN:

1. De i bolagsordningens § 12 nämnda ärenden som ankommer på den
ordinarie bolagsstämman

2. STYRELSENS FöRSLAG TILL PARTIELL äNDRING AV BOLAGSORDNINGEN

Styrelsen föreslår att bolagsordningen ändras partiellt enligt
följande:
1 §: Bolagets nya firma är KCI Konecranes Abp, på finska KCI
Konecranes Oyj och på engelska KCI Konecranes Plc.
2 §: Fabriksunderhåll och underhållstjänster inkluderas i föremålet
för bolagets verksamhet.
6 §: Antalet ordinarie styrelsemedlemmar är minst fem och högst åtta
(5-8). I samband med valet kan beslutas om kortare mandattid för
styrelsemedlem (styrelsemedlems tur att avgå).
11 §: Tidpunkten för att utfärda kallelse till bolagsstämma ändras
till att motsvara aktiebolagslagen i dess ändrade form.
12 §: Omnämnande beträffande beslut om styrelsemedlems mandattid
tilläggs.

3. Fullmakt för styrelsen att förvärva egna aktier

Styrelsen föreslår att bolagsstämman befullmäktigar styrelsen att
besluta om förvärv av bolagets egna aktier med medel som kan användas
för vinstutdelning på följande villkor:

Egna aktier kan förvärvas för att användas av bolaget för
incentivprogram för nyckelpersoner i bolaget eller som vederlag för
tjänster, som vederlag vid eventuella företagsförvärv och andra
omstruktureringar, för utveckling av bolagets kapitalstruktur, för att
transporteras vidare på annat sätt eller för att ogiltigförklaras.

Högst 715.431 aktier kan förvärvas, dock med iakttagande av de
bestämmelser i aktiebolagslagen gällande det högsta antalet egna
aktier som bolaget kan inneha.

Aktierna förvärvas vid offentlig handel på Helsingforsbörsen.
Förvärvspriset för aktierna skall grunda sig på aktiens marknadspris
vid offentlig handel. Vid förvärv av egna aktier kan användas
sedvanliga derivativavtal, avtal om aktielån eller andra avtal inom
                               2 (5)

ramen för gällande lag och övriga bestämmelser. Förvärvspriset för
aktierna erläggs till säljarna inom den tidsperiod som anges i
reglerna för Helsingforsbörsen och Finlands Värdepapperscentral Ab.

Aktierna förvärvas inte i förhållande till aktieägarnas aktieinnehav i
och med att aktierna förvärvas vid offentlig handel.

Aktieförvärven minskar bolagets utdelningsbara fria egna kapital.

I och med att det högsta antal aktier som kan förvärvas utgör högst 5
% av bolagets aktiekapital och högst 5 % av aktiernas sammanlagda
röstetal har förvärven inte väsentlig inverkan på fördelningen av
aktieägande och röster i bolaget.

Fullmakten är i kraft ett år från bolagstämmans beslut den 6.3.2003
till och med den 5.3.2004.


4. Fullmakt för styrelsen att avyttra av de egna aktier som innehas av
bolaget

Styrelsen föreslår att bolagsstämman befullmäktigar styrelsen att
besluta om att avyttra de egna aktier som förvärvats av bolaget på
följande villkor:

Högst 715.431 aktier omfattas av fullmakten. Aktiebeloppet som
fullmakten avser motsvarar högst 5 % av bolagets aktiekapital och
aktiernas sammanlagda röstetal. Aktierna kan avvyttras i en eller
flere partier.

Styrelsen befullmäktigas att besluta om till vem, i vilken ordning, på
vilka villkor, hur stort antal och på vilket sätt de egna aktierna
avyttras. Aktierna kan användas som vederlag vid eventuella
företagsförvärv och andra omstruktureringar eller som incentiv för
nyckelpersoner i bolaget eller som vederlag för tjänster. Vid
avyttring av egna aktier kan användas sedvanliga derivativavtal, avtal
om aktielån eller andra avtal inom ramen för gällande lag och övriga
bestämmelser. Aktierna kan också avyttras vid offentlig handel.

Styrelsen kan besluta om att avyttra egna aktier med avvikelse från
det förhållande enligt vilket aktieägarna har företrädesrätt att
förvärva bolagets aktier om det finns ett vägande ekonomiskt skäl för
bolaget att avvika från företrädesrätten. Förverkligande eller
finansiering av företagsförvärv eller andra omstuktureringar eller
incentivprogram för nyckelpersoner eller vederlag för tjänster kan
anses utgöra vägande ekonomiska skäl för bolaget.                               3 (5)

Styrelsen är berättigad att besluta om avyttringspris, om grunderna
för avyttringspriset samt om avyttring av aktierna mot annat vederlag
än penningersättning.

Fullmakten föreslås inte omfatta rätten att avyttra aktier till förmån
för personer som tillhör bolagets närmaste krets som avses i 1 kap. 4
§ 1 mom. aktiebolagslagen.

Fullmakten är i kraft ett år från bolagstämmans beslut den 6.3.2003
till och med den 5.3.2004.


5. Optionsrätter 2003

Styrelsen föreslår att optionsrätter emitteras till nyckelpersoner i
KCI Konecranes –koncernen och till ett av KCI Konecranes International
Abp helägt dotterbolag. Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt
till teckning föreslås på grund av att optionsrätterna är avsedda som
en del av incentivprogrammet för nyckelpersonerna. Optionsrätternas
antal är 600.000 stycken. Av optionsrätterna betecknas 200.000 med
signumet 2003A, 200.000 med signumet 2003B och 200.000 med signumet
2003C. Optionsrätterna berättigar till teckning av sammanlagt högst
600.000 aktier i KCI Konecranes International Abp.

Beträffande samtliga optionsrätter är teckningspriset för en aktie den
med handelsvolym vägda medelkursen för aktien i KCI Konecranes
International Abp på Helsingforsbörsen 1.4. – 30.4.2003 ökat med tio
(10) procent.

Styrelsen kan dock besluta att höja aktieteckningspriset i stöd av
optionsrätterna 2003B och 2003C från det ovannämnda före det att
aktieteckningstiden enligt ifrågavarande optionsrätter inletts.

Styrelsen har rätt att besluta att aktieteckningspriset i stöd av
optionsrätterna på avstämningsdagen för var och en dividend som
bestäms efter att perioden för fastställande av teckningspriset har
inletts men före aktieteckning nedsätts med högst beloppet av de av
styrelsen definierade särskilda dividender som överskrider utdelning
enligt sedvanlig dividend. Aktiens teckningspris uppgår dock alltid
till minst aktiens nominella värde.

Teckningstiden för aktier är 2.5.2005 – 31.3.2007 i stöd av
optionsrätterna 2003A, 2.5.2006 – 31.3.2008 i stöd av optionsrätterna
2003B och 2.5.2007 – 31.3.2009 i stöd av optionsrätterna 2003C.

KCI Konecranes International Abp:s aktiekapital kan till följd av
aktieteckningar som görs i stöd av 2003 års optionsrätter öka med
högst 1.200.000 euro och aktiernas antal med högst 600.000 nya aktier.

                               4 (5)

TILLGÅNG TILL DOKUMENT OCH ÅRSBERÄTTELSE

Bokslutshandlingarna och styrelsens ovannämnda förslag finns i sin
helhet till påseende på bolagets huvudkontor under en vecka före
stämman. Styrelsens förslag finns i sin helhet till påseende även på
internetadressen http://www.kcigroup.com/agm2003. Koncernens
årsberättelse 2002 finns tillgänglig på engelska på internetadressen
http://www.kcigroup.com fr.o.m. den 21.2.2003 kl. 10.00.
Årsberättelsen postas till aktieägarna genast efter den 25.2.2003.

DIVIDENDUTDELNING

Styrelsen föreslår för bolagsstämman att 0,95 euro per aktie utdelas
som dividend. Dividenden utbetalas till aktieägare som på
avstämningsdagen har antecknats som aktieägare i den av Finlands
Värdepapperscentral Ab upprätthållna aktieägarförteckningen.
Avstämningsdagen för dividendutbetalning är den 11.3.2003. Dividenden
utbetalas den 18.3.2003.

STYRELSENS SAMMANSÄTTNING

Styrelsemedlemmarna Stig Gustavson och Timo Poranen är i tur att avgå
vid bolagsstämman. Stig Gustavson och Timo Poranen har meddelat att de
står till förfogande för omval.

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLNING

Aktieägare som den 24.2.2003 har antecknats som aktieägare i den av
Finlands Värdepapperscentral Ab upprätthållna aktieägarförteckningen
har rätt att delta i bolagsstämman. Ägare av förvaltarregistrerade
aktier som önskar delta i bolagsstämman bör i god tid underrätta den
som sköter förvaltarregistreringen om detta samt följa instruktioner
givna av den som sköter förvaltarregistreringen. Registreringen i
aktieägarförteckningen skall vara i kraft den 24.2.2003.

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall anmäla sitt
deltagande till bolagets huvudkontor senast den 3.3.2003 före kl.
16.45 till Maija Jokinen per e-post: maija.jokinen@kcigroup.com, per
telefax: +358 20 427 2099 (från utlandet) eller 020 427 2099 (inom
Finland), per post: PB 661, FIN-05801 HYVINGE, eller per telefon +358-
20-427 2001 (från utlandet) eller 020 427 2001 (inom Finland) eller
via internet: http://www.kcigroup.com/agm2003. I de fall som
deltagande sker med stöd av fullmakt ombeds detta uppges i samband med
anmälningen. En modell på en fullmakt finns tillgänglig på den
ovannämnda internetadressen.

Hyvinge den 13 februari 2003
KCI Konecranes International Abp
Styrelsen
                               5 (5)

KCI KONECRANES INTERNATIONAL ABP


Franciska Janzon
Chef för investerarrelationer
VIDARE INFORMATION
KCI Konecranes International Abp
Sirpa Poitsalo, chefsjurist
Tel. +358-20 427 2011
DISTRIBUTION
Helsingforsbörsen
Medierna


Prenumerera