KCI KONECRANES: ÄNDRINGAR I BOLAGSORDNIN

KCI KONECRANES ABP         BÖRSMEDDELANDE      1 (3)
                  10.3.2003 kl. 10.15

KCI KONECRANES: ÄNDRINGAR I BOLAGSORDNINGEN INFÖRDA I HANDELSREGISTRET

Följande ändringar av bolagsordningens § 1, § 2, § 6, § 11 och § 12
som KCI Konecranes International Abp:s ordinarie bolagsstämma beslöt
om den 6 mars 2003 har införts i handelsregistret.

De förändrade paragraferna i bolagsordningen är sålydande:

1 § Bolagets firma och hemort
Bolagets firma är KCI Konecranes Abp.
Bolagets firma på finska är KCI Konecranes Oyj och på engelska KCI
Konecranes Plc.
Bolagets hemort är Hyvinge.

2 § Föremålet för bolagets verksamhet
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva köp, försäljning,
import, export, tillverkning, reparation, uthyrning och leasing av
utrustning för materialhantering, samt att erbjuda konsult-,
forsknings- och marknadsföringstjänster. Föremålet för bolagets
verksamhet är också att idka fabriksunderhåll och underhållstjänster.
För sitt ändamål kan bolaget äga och hyra fastigheter samt äga
värdepapper och idka handel med värdepapper och fastigheter.
Verksamheten kan idkas direkt i bolaget, i dotter- och intressebolag
och i samföretag. Bolaget kan som moderbolag handha koncernes
förvaltning, finansiering, marknadsföring och övriga för koncernen
gemensamma uppgifter.

6 § Styrelsens sammansättning och mandattid
Bolaget har en styrelse som består av minst fem (5) och högst åtta (8)
ordinarie medlemmar. Mandattiden för styrelsemedlem utgår vid slutet
av den tredje ordinarie bolagsstämman som följer efter valet såvida
inte bolagsstämman har beslutat om en kortare mandattid.
Styrelsen väljer bland sig ordförande att verka ända till att följande
ordinarie bolaggstämman avslutas.
Bolagets verkställande direktör kan inte väljas till styrelsens
ordförande.
Verkställande direktören kan vara styrelsemedlem.

11 § Bolagsstämma
Styrelsen skall införa kallelse till bolagsstämma i två (2) av
styrelsen utsedda rikstidningar tidigast två (2) månader före den i
kallelsen nämnda sista anmälningsdagen och senast en (1) vecka före
den dag som anges i 3 a kap. 11 § 1 mom. aktiebolagslagen.
Aktieägare bör för att få deltaga i bolagsstämma anmäla sig till
bolaget på det sätt och inom den tid som anges i kallelsen. Den sista
anmälningsdagen, som kan vara tidigast tio (10) dagar före den

                               2 (3)

ifrågavarande bolagsstämman, får inte vara lördag, söndag eller annan
helgdag.
Bolagsstämma kan förutom på bolagets hemort även hållas i Helsingfors.

12 § Ordinarie bolagsstämma
Ordinarie bolagsstämma skall hållas årligen på den av styrelsen
fastställda dagen inom sex månader efter utgången av
räkenskapsperioden.
Vid ordinarie bolagsstämma skall föredras:
1. bokslutet omfattande resultaträkning, balansräkning och
verksamhetsberättelse samt koncernbokslutet omfattande
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
2. revisionsberättelsen och koncernrevisionberättelsen;
beslutas:
3. om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
4. om åtgärd som föranleds av vinst eller förlust enligt den
fastställda balansräkningen;
5. om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsemedlemmarna och
verkställande direktören;
6. om styreslemedlemmarnas arvode och grunderna för ersättning av
deras resekostnader;
7. om fastställande av revisorernas arvode;
8. om fastställande av antalet styrelsemedlemmar och vid behov deras
mandattid samt antalet revisorer;
väljas:
9. styrelsemedlemmarna;
10. revisorn eller revisorerna och vid behov suppleant;
behandlas:
11. övriga i kallelsen upptagna ärenden.

Bolagsstämman befullmäktigade styrelsen att besluta om att avyttra
egna aktier. Högst 715.431 aktier omfattas av fullmakten. Fullmakten
är i kraft ett år från bolagsstämmans beslut den 6.3.2003 till och med
den 5.3.2004. Fullmakten innebär en rätt att styrelsen kan besluta om
att avyttra egna aktier med avvikelse från det förhållande enligt
vilket aktieägarna har företrädesrätt att förvärva bolagets aktier.

Bolagsstämman beslöt att emittera optionsrätter. KCI Konecranes Abp:s
aktiekapital kan till följd av aktieteckningar som görs i stöd av 2003
års optionsrätter öka med högst 1.200.000 euro och aktiernas antal med
högst 600.000 nya aktier.


KCI KONECRANES ABP


Franciska Janzon
Chef för investerarrelationer
                               3 (3)
VIDARE INFORMATION
KCI Konecranes Abp
Sirpa Poitsalo, chefsjurist
Tel. +358-20 427 2011
DISTRIBUTION
Helsingforsbörsen
Medierna

Prenumerera