KCI KONECRANES: STYRELSENS FÖRSLAG TILL

KCI KONECRANES INTERNATIONAL ABP  BÖRSMEDDELANDE     1 (15)
                  12.2.2003 kl. 17.00

KCI KONECRANES: STYRELSENS FÖRSLAG TILL ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 2003

Dividendförslag 0,95 euro per aktie
Ändring av bolagsordningens § 1, § 2, § 6, § 11 och § 12
Fullmakt för styrelsen att förvärva egna aktier
Fullmakt för styrelsen att avyttra av de egna aktier som innehas av
bolaget
Styrelsens förslag att emittera optionsrätter till nyckelpersoner i
KCI Konecranes –koncernen

Den ordinarie bolagsstämman hålls den 6.3.2003. Kallelsen till
bolagsstämma publiceras i Helsingin Sanomat, i Hufvudstadsbladet och
genom ett särskilt meddelande den 13.2.2003.


Styrelsens förslag till dividendutdelning

KCI Konecranes styrelse kommer att föreslå för ordinarie bolagsstämman
den 6.3.2003 att 13.593.198,50 euro utdelas till aktieägarna så, att
envar av de 14.308.630 aktierna berättigar till en dividendutdelning
på 0,95 euro och att den återstående delen 48.002.035,68 överförs i ny
räkning.


Ändring av bolagsordningens § 1, § 2, § 6, § 11 och § 12

Styrelsen föreslår att bolagsordningen ändras partiellt enligt
följande:
1 §: Bolagets nya firma är KCI Konecranes Abp, på finska KCI
Konecranes Oyj och på engelska KCI Konecranes Plc.
2 §: Fabriksunderhåll och underhållstjänster inkluderas i föremålet
för bolagets verksamhet.
6 §: Antalet ordinarie styrelsemedlemmar är minst fem och högst åtta
(5-8). I samband med valet kan beslutas om kortare mandattid för
styrelsemedlem (styrelsemedlems tur att avgå).
11 §: Tidpunkten för att utfärda kallelse till bolagsstämma ändras
till att motsvara aktiebolagslagen i dess ändrade form.
12 §: Omnämnande beträffande beslut om styrelsemedlems mandattid
tilläggs.


Fullmakt för styrelsen att förvärva egna aktier

Styrelsen föreslår att bolagsstämman befullmäktigar styrelsen att
besluta om förvärv av bolagets egna aktier med medel som kan användas
för vinstutdelning. Egna aktier kan förvärvas för att användas av
bolaget för incentivprogram för nyckelpersoner i bolaget eller som
vederlag för tjänster, som vederlag vid eventuella företagsförvärv och
andra omstruktureringar, för utveckling av bolagets kapitalstruktur,
för att transporteras vidare eller för att ogiltigförklaras. Högst
                              2 (15)

715.431 aktier kan förvärvas, dock med iakttagande av de bestämmelser
i aktiebolagslagen gällande det högsta antalet egna aktier som bolaget
kan inneha.

Fullmakten är i kraft ett år från bolagsstämmans beslut den 6.3.2003
till och med den 5.3.2004.

Fullmakt för styrelsen att avyttra de egna aktier som innehas av
bolaget

Styrelsen föreslår att bolagsstämman befullmäktigar styrelsen att
besluta om att avyttra de egna aktier som förvärvats av bolaget. Högst
715.431 aktier omfattas av fullmakten. Styrelsen befullmäktigas att
besluta om till vem, i vilken ordning och på vilket sätt egna aktier
avyttras. Aktierna kan användas som vederlag vid eventuella
företagsförvärv och andra omstruktureringar eller som incentiv för
nyckelpersoner i bolaget eller som vederlag för tjänster. Vid
avyttring av egna aktier kan användas sedvanliga derivativavtal, avtal
om aktielån eller andra avtal inom ramen för gällande lag och övriga
bestämmelser. Aktierna kan också avyttras vid offentlig handel.

Fullmakten är i kraft ett år från bolagstämmans beslut den 6.3.2003
till och med den 5.3.2004.

Styrelsens förslag att emittera optionsrätter till nyckelpersoner i
KCI Konecranes –koncernen

Styrelsen föreslår att optionsrätter emitteras till nyckelpersoner i
KCI Konecranes -koncernen och till ett av KCI Konecranes International
Abp helägt dotterbolag. Optionsrätternas antal är 600.000 stycken. Av
optionsrätterna betecknas 200.000 med signumet 2003A, 200.000 med
signumet 2003B och 200.000 med signumet 2003C. Optionsrätterna
berättigar till teckning av sammanlagt högst 600.000 aktier i KCI
Konecranes International Abp.

Beträffande samtliga optionsrätter är teckningspriset för en aktie den
med handelsvolym vägda medelkursen för aktien i KCI Konecranes
International Abp på Helsingforsbörsen 1.4. – 30.4.2003 ökat med tio
(10) procent.

Styrelsen kan dock besluta att höja aktieteckningspriset i stöd av
optionsrätterna 2003B och 2003C från det ovannämnda före det att
aktieteckningstiden enligt ifrågavarande optionsrätter inletts.

Styrelsen har rätt att besluta att aktieteckningspriset i stöd av
optionsrätterna på avstämningsdagen för var och en dividend som
bestäms efter att perioden för fastställande av teckningspriset har
inletts men före aktieteckning nedsätts med högst beloppet av de av
styrelsen definierade särskilda dividender som överskrider utdelning
enligt sedvanlig dividend.Aktiens teckningspris uppgår dock alltid
till minst aktiens nominella värde.

                              3 (15)

Teckningstiden för aktier är 2.5.2005 – 31.3.2007 i stöd av
optionsrätterna 2003A, 2.5.2006 – 31.3.2008 i stöd av optionsrätterna
2003B och 2.5.2007 – 31.3.2009 i stöd av optionsrätterna 2003C.

KCI Konecranes International Abp:s aktiekapital kan till följd av
aktieteckningar som görs i stöd av 2003 års optionsrätter öka med
högst 1.200.000 euro och aktiernas antal med högst 600.000 nya aktier.

Genom optionsrätterna sporras nyckelpersonerna till långsiktiga
arbetsinsatser för att öka ägarvärdet. Genom optionsrätterna strävar
man även till att binda nyckelpersonerna till arbetsgivaren i och med
att nyckelpersonen, ifall hans/hennes anställnings- eller
tjänsteförhållande upphör före 2.5.2007, är skyldig att erbjuda
bolaget sina optionsrätter utan kompensation för en eventuell
värdestegring hos optionsrätterna.

I samband med 2003 års optionsrätter kommer styrelsen att förutsatta
att mottagaren av optionsrätter äger aktier i bolaget. Ytterligare
avser styrelsen utreda möjligheterna att återförvärva optionsrätterna
1999B, 2001A och 2001B som emitterats av bolaget.


Bilagor:

1. Styrelsens förslag att ändra bolagordningens § 1, § 2, § 6, § 11
och § 12
2. Fullmakt för styrelsen att förvärva egna aktier
3. Fullmakt för styrelsen att avyttra de egna aktier som innehas av
bolaget
4. Styrelsens förslag att emittera optionsrätter till nyckelpersoner i
KCI Konecranes –koncernen (villkor för optionsprogrammet bifogat)

Styrelsens förslag finns också i sin helhet tillgängliga på bolagets
hemsidor http://www.kcigroup.com/agm2003.
KCI Konecranes International Abp            BILAGA 1

Bolagsstämma 6.3.2003


STYRELSENS FÖRSLAG ATT ÄNDRA BOLAGSORDNINGENS § 1, § 2, § 6, § 11 OCH
§ 12

Gällande paragrafer:
1 § Bolagets firma och hemort
Bolagets firma är KCI Konecranes International Abp.


                              4 (15)

Bolagets firma på finska är KCI Konecranes International Oyj och på
engelska KCI Konecranes International Plc.

Bolagets hemort är Hyvinge.

2 § Föremålet för bolagets verksamhet
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva köp, försäljning,
import, export, tillverkning, reparation, uthyrning och leasing av
utrustning för materialhantering, samt att erbjuda konsult-,
forsknings- och marknadsföringstjänster. För sitt ändamål kan bolaget
äga och hyra fastigheter samt äga värdepapper och idka handel med
värdepapper och fastigheter. Verksamheten kan idkas direkt i bolaget,
i dotter- och intressebolag och i samföretag. Bolaget kan som
moderbolag handha koncernes förvaltning, finansiering, marknadsföring
och övriga för koncernen gemensamma uppgifter.


Styrelsens förslag:
1 § Bolagets firma och hemort
Bolagets firma är KCI Konecranes Abp.

Bolagets firma på finska är KCI Konecranes Oyj och på engelska KCI
Konecranes Plc.

Bolagets hemort är Hyvinge.


2 § Föremålet för bolagets verksamhet
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva köp, försäljning,
import, export, tillverkning, reparation, uthyrning och leasing av
utrustning för materialhantering, samt att erbjuda konsult-,
forsknings- och marknadsföringstjänster. Föremålet för bolagets
verksamhet är också att idka fabriksunderhåll och underhållstjänster.
För sitt ändamål kan bolaget äga och hyra fastigheter samt äga
värdepapper och idka handel med värdepapper och fastigheter.
Verksamheten kan idkas direkt i bolaget, i dotter- och intressebolag
och i samföretag. Bolaget kan som moderbolag handha koncernes
förvaltning, finansiering, marknadsföring och övriga för koncernen
gemensamma uppgifter.


Gällande paragrafer:
6 § Styrelsens sammansättning och mandattid
Bolaget har en styrelse som består av minst sex (6) och högst sju (7)
ordinarie medlemmar. Styrelsemedlemmarnas mandattid utgår vid slutet
av den tredje ordinarie bolagsstämman som följer efter valet.

Styrelsen väljer bland sig ordförande att verka ända till att följande
ordinarie bolaggstämman avslutas.

Bolagets verkställande direktör kan inte väljas till styrelsens
ordförande.
                              5 (15)

Verkställande direktören kan vara styrelsemedlem.

11 § Bolagsstämma
Styrelsen skall införa kallelse till bolagsstämman i två (2) av
styrelsen utsedda rikstidningar tidigast två (2) månader och senast en
(1) vecka före den i kallelsen nämnda sista anmälningsdagen.

Aktieägare bör för att få deltaga i bolagsstämma anmäla sig till
bolaget på det sätt och inom den tid som anges i kallelsen. Den sista
anmälningsdagen, som kan vara tidigast tio (10) dagar före den
ifrågavarande bolagsstämman, får inte vara lördag, söndag eller annan
helgdag.

Bolagsstämma kan förutom på bolagets hemort även hållas i Helsingfors.


Styrelsens förslag:
6 § Styrelsens sammansättning och mandattid
Bolaget har en styrelse som består av minst fem (5) och högst åtta (8)
ordinarie medlemmar. Mandattiden för styrelsemedlem utgår vid slutet
av den tredje ordinarie bolagsstämman som följer efter valet såvida
inte bolagsstämman har beslutat om en kortare mandattid.

Styrelsen väljer bland sig ordförande att verka ända till att följande
ordinarie bolaggstämman avslutas.

Bolagets verkställande direktör kan inte väljas till styrelsens
ordförande.

Verkställande direktören kan vara styrelsemedlem.

11 § Bolagsstämma
Styrelsen skall införa kallelse till bolagsstämma i två (2) av
styrelsen utsedda rikstidningar tidigast två (2) månader före den i
kallelsen nämnda sista anmälningsdagen och senast en (1) vecka före
den dag som anges i 3 a kap. 11 § 1 mom. aktiebolagslagen.

Aktieägare bör för att få deltaga i bolagsstämma anmäla sig till
bolaget på det sätt och inom den tid som anges i kallelsen. Den sista
anmälningsdagen, som kan vara tidigast tio (10) dagar före den
ifrågavarande bolagsstämman, får inte vara lördag, söndag eller annan
helgdag.

Bolagsstämma kan förutom på bolagets hemort även hållas i Helsingfors.


Gällande paragraf:
12 § Ordinarie bolagsstämma
Ordinarie bolagsstämma skall hållas årligen på den av styrelsen
fastställda dagen inom sex månader efter utgången av
räkenskapsperioden.

                              6 (15)

Vid ordinarie bolagsstämma skall föredras:
1. bokslutet omfattande resultaträkning, balansräkning och
verksamhetsberättelse samt koncernbokslutet omfattande
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
2. revisionsberättelsen och koncernrevisionberättelsen;

beslutas:
3. om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
4. om åtgärd som föranleds av vinst eller förlust enligt den
fastställda balansräkningen;
5. om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsemedlemmarna och
verkställande direktören;
6. om styreslemedlemmarnas arvode och grunderna för ersättning av
deras resekostnader;
7. om fastställande av revisorernas arvode;
8. om fastställande av antalet styrelsemedlemmar samt antalet
revisorer;

väljas:
9. styrelsemedlemmarna;
10. revisorn eller revisorerna och vid behov suppleant;

behandlas:
11. övriga i kallelsen upptagna ärenden.


Styrelsens förslag:
12 § Ordinarie bolagsstämma
Ordinarie bolagsstämma skall hållas årligen på den av styrelsen
fastställda dagen inom sex månader efter utgången av
räkenskapsperioden.

Vid ordinarie bolagsstämma skall föredras:
1. bokslutet omfattande resultaträkning, balansräkning och
verksamhetsberättelse samt koncernbokslutet omfattande
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
2. revisionsberättelsen och koncernrevisionberättelsen;

beslutas:
3. om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
4. om åtgärd som föranleds av vinst eller förlust enligt den
fastställda balansräkningen;
5. om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsemedlemmarna och
verkställande direktören;
6. om styreslemedlemmarnas arvode och grunderna för ersättning av
deras resekostnader;
7. om fastställande av revisorernas arvode;
8. om fastställande av antalet styrelsemedlemmar och vid behov deras
mandattid samt antalet revisorer;

                              7 (15)

väljas:
9. styrelsemedlemmarna;
10. revisorn eller revisorerna och vid behov suppleant;

behandlas:
11. övriga i kallelsen upptagna ärenden.KCI Konecranes International Abp         BILAGA 2

Bolagsstämma 6.3.2003


FULLMAKT FÖR STYRELSEN ATT FÖRVÄRVA EGNA AKTIER

Styrelsen föreslår att bolagsstämman befullmäktigar styrelsen att
besluta om förvärv av bolagets egna aktier med medel som kan användas
för vinstutdelning på följande villkor:

Egna aktier kan förvärvas för att användas av bolaget för
incentivprogram för nyckelpersoner i bolaget eller som vederlag för
tjänster, som vederlag vid eventuella företagsförvärv och andra
omstruktureringar, för utveckling av bolagets kapitalstruktur, för att
transporteras vidare på annat sätt eller för att ogiltigförklaras.

Högst 715.431 aktier kan förvärvas, dock med iakttagande av de
bestämmelser i aktiebolagslagen gällande det högsta antalet egna
aktier som bolaget kan inneha.

Aktierna förvärvas vid offentlig handel på Helsingforsbörsen.
Förvärvspriset för aktierna skall grunda sig på aktiens marknadspris
vid offentlig handel. Vid förvärv av egna aktier kan användas
sedvanliga derivativavtal, avtal om aktielån eller andra avtal inom
ramen för gällande lag och övriga bestämmelser. Förvärvspriset för
aktierna erläggs till säljarna inom den tidsperiod som anges i
reglerna för Helsingforsbörsen och Finlands Värdepapperscentral Ab.

Aktierna förvärvas inte i förhållande till aktieägarnas aktieinnehav i
och med att aktierna förvärvas vid offentlig handel.

Aktieförvärven minskar bolagets utdelningsbara fria egna kapital.

I och med att det högsta antal aktier som kan förvärvas utgör högst 5
% av bolagets aktiekapital och högst 5 % av aktiernas sammanlagda
röstetal har förvärven inte väsentlig inverkan på fördelningen av
aktieägande och röster i bolaget.

Andelen aktier som innehas av personer som tillhör bolagets i 1 kap. 4
§ 1 mom. aktiebolagslagen avsedda närmaste krets utgör tillsammans med
aktier som kan tecknas av nämnda personer i stöd av tidigare
emitterade optionsrätter cirka 25,2 procent av bolagets aktiekapital
                              8 (15)

och det sammanlagda röstetalet. Om nämnda personers innehav inte
ändras under den tid vilken fullmakten är i kraft och om bolaget
förvärvar det enligt fullmakten tillåtna maximala antalet egna aktier,
uppgår motsvarande andel efter aktieförvärven till cirka 25,2 procent
av bolagets aktiekapital och till cirka 26,5 procent av det
sammanlagda röstetalet.

Fullmakten är i kraft ett år från bolagstämmans beslut den 6.3.2003
till och med den 5.3.2004.


KCI Konecranes International Abp         BILAGA 3

Bolagsstämma 6.3.2003


FULLMAKT FÖR STYRELSEN ATT AVYTTRA AV DE EGNA AKTIER SOM INNEHAS AV
BOLAGET

Styrelsen föreslår att bolagsstämman befullmäktigar styrelsen att
besluta om att avyttra de egna aktier som förvärvats av bolaget på
följande villkor:

Högst 715.431 aktier omfattas av fullmakten. Aktiebeloppet som
fullmakten avser motsvarar högst 5 % av bolagets aktiekapital och
aktiernas sammanlagda röstetal. Aktierna kan avvyttras i en eller
flere partier.

Styrelsen befullmäktigas att besluta om till vem, i vilken ordning, på
vilka villkor, hur stort antal och på vilket sätt de egna aktierna
avyttras. Aktierna kan användas som vederlag vid eventuella
företagsförvärv och andra omstruktureringar eller som incentiv för
nyckelpersoner i bolaget eller som vederlag för tjänster. Vid
avyttring av egna aktier kan användas sedvanliga derivativavtal, avtal
om aktielån eller andra avtal inom ramen för gällande lag och övriga
bestämmelser. Aktierna kan också avyttras vid offentlig handel.

Styrelsen kan besluta om att avyttra egna aktier med avvikelse från
det förhållande enligt vilket aktieägarna har företrädesrätt att
förvärva bolagets aktier om det finns ett vägande ekonomiskt skäl för
bolaget att avvika från företrädesrätten. Förverkligande eller
finansiering av företagsförvärv eller andra omstuktureringar eller
incentivprogram för nyckelpersoner eller vederlag för tjänster kan
anses utgöra vägande ekonomiska skäl för bolaget.

Styrelsen är berättigad att besluta om avyttringspris, om grunderna
för avyttringspriset samt om avyttring av aktierna mot annat vederlag
än penningersättning.

Fullmakten föreslås inte omfatta rätten att avyttra aktier till förmån
för personer som tillhör bolagets närmaste krets som avses i 1 kap. 4
§ 1 mom. aktiebolagslagen.
                              9 (15)

Fullmakten är i kraft ett år från bolagstämmans beslut den 6.3.2003
till och med den 5.3.2004.


KCI Konecranes International Abp         BILAGA 4

Bolagsstämma 6.3.2003


STYRELSENS FÖRSLAG ATT EMITTERA OPTIONSRÄTTER TILL NYCKELPERSONER I
KCI KONECRANES -KONCERNEN


Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om emittering av
optionsrätter till nyckelpersoner i KCI Konecranes -koncernen och till
ett av KCI Konecranes International Abp helägt dotterbolag i enlighet
med bifogade villkor.

Optionsrätterna erbjuds med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt
till nyckelpersoner i KCI Konecranes -koncernen och till ett av
bolaget helägt dotterbolag. Avvikelsen från aktieägarnas
företrädesrätt till teckning föreslås på grund av att optionsrätterna
är avsedda som en del av incentivprogrammen för nyckelpersoner. Genom
optionsrätterna sporras nyckelpersonerna till långsiktiga
arbetsinsatser för att öka ägarvärdet. Genom optionsrätterna strävar
man även till att binda nyckelpersonerna till arbetsgivaren.

Optionsrätterna är indelade i 2003A, 2003B och 2003C optionsrätter,
vilka samtligautges vederlagsfritt enligt styrelsebeslut till
nyckelpersoner anställda i KCI Konecranes -koncernen eller till
nyckelpersoner som rekryteras. I samband med emissionen ges
optionsrätterna 2003B och 2003C till Konecranes Finance Oy, ett av KCI
Konecranes International Abp helägt dotterbolag.

Beträffande samtliga optionsrätter är teckningspriset för en aktie den
med handelsvolym vägda medelkursen för aktien i KCI Konecranes
International Abp på Helsingforsbörsen 1.4.-30.4.2003 ökat med tio
(10) procent.

Styrelsen kan dock besluta att höja aktieteckningspriset i stöd av
optionsrätterna 2003B och 2003C från det ovannämnda före det att
aktieteckningstiden enligt ifrågavarande optionsrätter inletts.

Styrelsen har rätt att besluta att aktieteckningspriset i stöd av
optionsrätterna på avstämningsdagen för var och en dividend som
bestäms efter att perioden för fastställande av teckningspriset har
inletts men före aktieteckning nedsätts med högst beloppet av de av
styrelsen definierade särskilda dividender som överskrider utdelning
enligt sedvanlig dividend. Aktiens teckningspris uppgår dock alltid
till minst aktiens nominella värde.


                              10 (15)

Teckningstiden för aktier är 2.5.2005 – 31.3.2007 i stöd av
optionsrätterna 2003A, 2.5.2006 – 31.3.2008 i stöd av optionsrätterna
2003B och 2.5.2007 – 31.3.2009 i stöd av optionsrätterna 2003C.

KCI Konecranes International Abp:s aktiekapital kan till följd av
aktieteckningar som görs i stöd av 2003 års optionsrätter öka med
högst 1.200.000 euro och aktiernas antal med högst 600.000 nya aktier.

En del av de personer som är berättigade till teckning hör till
bolagets närmaste krets. De till denna grupp hörande och till teckning
berättigade personerna äger sammanlagt under 5,0 % av bolagets aktier
och det sammanlagda röstetalet .

De aktier som kan tecknas i stöd av de optionsrätter som nu emitteras
representerar högst 4,1 % av bolagets aktier och det sammanlagda
röstetalet efter en eventuell ökning av aktiekapitalet.

BILAGA: Villkor för 2003 års optionsrätterKCI Konecranes International Abp         BILAGA 4a

Bolagsstämma 6.3.2003


VILLKOR FÖR KCI KONECRANES INTERNATIONAL ABP:S 2003 ÅRS OPTIONSRÄTTER

KCI Konecranes International Abp:s styrelse (styrelsen) har 12.2.2003
beslutat att för den ordinarie bolagsstämman 6.3.2003 föreslå
emittering av optionsrätter till nyckelpersoner i KCI Konecranes
International Abp (KCI eller bolaget) och dess dotterbolag
(tillsammans med KCI benämnt KCI Konecranes –koncernen) samt till ett
av KCI helägt dotterbolag enligt följande villkor:

I. VILLKOR FÖR OPTIONSRÄTTERNA

1. Antalet optionsrätter

Optionsrätter emitteras till ett antal om 600.000 st, vilka berättigar
till att teckna sammanlagt 600.000 aktier i KCI.

2. Optionsrätterna

Av optionsrätterna betecknas 200.000 med signumet 2003A, 200.000 med
signumet 2003B och 200.000 med signumet 2003C. Bolaget sänder ett
skriftligt meddelande om erbjudande av optionsrätter till mottagarna
av optionsrätter. Optionsrätterna utges efter att ett godkännande av
bolagets erbjudande erhållits av mottagaren av optionsrätter. Efter
att aktieteckningstiden i stöd av optionsrätterna inletts ges
optionsinnehavaren på begäran optionsbevis om inte optionsrätterna
registrerats i värdeandelssystemet.
                              11 (15)

3. Riktadet av optioner

Optionsrätterna emitteras med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt till teckning till nyckelpersoner i KCI Konecranes
–koncernen och till Konecranes Finance Oy (Konecranes Finance), ett av
KCI helägt dotterbolag. Avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt
till teckning föreslås på grund av att optionsrätterna är avsedda som
en del av incentivprogrammet för nyckelpersonerna.

4. Utdelning av optionsrätter

Styrelsen beslutar om utdelning av optionsrätter. Konecranes Finance
tilldelas optionsrätter till den del som de inte utdelas till
nyckelpersoner i KCI Konecranes -koncernen. I samband med emissionen
ges optionsrätterna 2003B och 2003C till Konecranes Finance. KCI:s
styrelse besluter senare om utdelning av de till Konecranes Finance
givna optionsrätterna på ett sätt som stöder optionsprogrammets
syfte.

5. Överlåtelse av optionsrätter och skyldighet att erbjuda
optionsrätter

Optionsrätterna är fritt överlåtbara då aktieteckningstiden för deras
vidkommande inletts. Bolaget förvarar optionsrätterna för
optionsinnehavarnas räkning tills dess aktieteckningstiden inletts. Då
aktieteckningstiden beträffande optionsrätter inleds har
optionsinnehavaren rätt att få ifrågavarande optionsrätter i sin
besittning. Optionsinnehavaren är skyldig att utan dröjsmål meddela
bolaget om han ellerhon överlåter sina optionsrätter. Styrelsen kan
dock med avvikelse från det ovannämnda bevilja tillstånd att överlåta
optionsrätter redan tidigare.

Skulle optionsinnehavarens anställnings- eller tjänsteförhållande i
KCI Konecranes -koncernen upphöra före 2.5.2007 av annan orsak än den
anställdas död eller den anställdes pensionering enligt lag eller
arbetsavtal eller annan av bolaget definierad grund skall
optionsinnehavaren utan dröjsmål och utan vederlag erbjuda de
optionsrätter till bolaget eller annan av bolaget anvisad mottagare
beträffande vilka den i punkt II.2 nämnda aktieteckningstiden inte
inletts den dag anställnings- eller tjänsteförhållandet upphörde.
Styrelsen kan dock i dessa fall besluta att optionsinnehavaren helt
eller delvis får behålla optionsrätter han eller hon annars vore
skyldig att erbjuda bolaget.

Oberoende om optionsinnehavaren erbjudit eller inte erbjudit bolaget
sina optionsrätter eller inte kan bolaget skriftligen anmäla till
optionsinnehavaren att denne på grund av ovannämnd orsak förlorat sina
optionsrätter. Ifall optionsrätterna överförts till
värdeandelssystemet har bolaget utan optionsinnehavarens tillstånd och
oberoende av om optionsinnehavaren erbjudit bolaget sina optionsrätter
eller inte, rätt att ansöka om och få alla de optionsrätter
beträffande vilka skyldighet att erbjuda till bolaget föreligger
                              12 (15)

överförda från optionsinnehavarens värdeandelskonto till ett av
bolaget anvisat värdeandelskonto utan optionsinnehavarens samtycke.
Därutöver har bolaget rätt att på optionsinnehavarens värdeandelskonto
utan dennes samtycke registrera överlåtelse- och andra motsvarande
restriktioner gällande optionsrätterna.


II. VILLKOR FÖR AKTIETECKNING

1. Rätt att teckna nya aktier

Varje optionsrätt berättigar till teckningen av en (1) aktie i KCI.
Aktiens nominella värde är 2,00 euro. Till följd av aktieteckningarna
kan KCI:s aktiekapital öka med högst 1.200.000 euro och aktiernas
antal med högst 600.000 nya aktier.

Konecranes Finance kan inte i egenskap av KCI:s dotterbolag teckna
aktier i KCI i stöd av optionsrätterna.

2.  Teckning samt betalning av aktier

Teckningstiden för aktierna är

optionsrätt 2003A    2.5.2005 – 31.3.2007,
optionsrätt 2003B    2.5.2006 – 31.3.2008 och
optionsrätt 2003C    2.5.2007 – 31.3.2009.

Teckningen av aktier sker på KCI:s huvudkontor och eventuellt på någon
annan senare angiven plats. Tecknaren skall överlämna till bolaget det
optionsbevis i stöd av vilket aktieteckning sker. I fall
optionsrätterna har överförts till värdeandelssystemet skall de

optionsrätter i stöd av vilka aktieteckning sker avlägsnas från
tecknarens värdeandelskonto. Aktierna bör betalas vid teckningen till
ett av bolaget anvisat bankkonto. Bolaget bestämmer om alla åtgärder
gällande aktieteckning.

3. Teckningspris för aktie

Beträffande samtliga optionsrätter är teckningspriset för en aktie den
med handelsvolym vägda medelkursen för aktien i KCI på
Helsingforsbörsen 1.4. - 30.4.2003 ökat med tio (10) procent.

Styrelsen kan dock besluta att höja aktieteckningspriset i stöd av
optionsrätterna 2003B och 2003C från det ovannämnda före det att
aktieteckningstiden enligt ifrågavarande optionsrätter inletts.

Styrelsen har rätt att besluta att aktieteckningspriset i stöd av
optionsrätterna på avstämningsdagen för var och en dividend som
bestäms efter att perioden för fastställande av teckningspriset har
inletts men före aktieteckning nedsätts med högst beloppet av de av
styrelsen definierade särskilda dividender som överskrider utdelning

                              13 (15)

enligt sedvanlig dividend.Aktiens teckningspris uppgår dock alltid
till minst aktiens nominella värde.

4. Registrering av aktier

Tecknade och till fullo betalda aktier antecknas på tecknarens
värdeandelskonto.

5. Aktieägarrättigheter

Rätt till dividend och andra aktieägarrättigheter hänförande sig till
aktierna träder i kraft då ökningen av aktiekapitalet införts i
handelsregistret.

6. Aktieemissioner, konvertibla skuldebrevslån och optionsrätter före
aktieteckning.

Om bolaget före aktieteckningen ökar sitt aktiekapital genom
nyemission, upptar lån mot konvertibla skuldebrev eller emitterar
optionsrätter har innehavarna av optionsrätter samma rätt som
aktieägarna eller en därmed jämbördig rätt. Denna jämbördighet
förverkligas på ett av styrelsen beslutat sätt, varvid antalet aktier
som kan tecknas, teckningspriset eller bägge dessa justeras.

Skulle bolaget före aktieteckningen öka sitt aktiekapital genom
fondemission ändras teckningsförhållandet så att den proportionella
andelen av aktiekapitalet för de aktier, vilka kan tecknas i stöd av
optionsrätterna, förblir oförändrad. Ifall det antal aktier en
optionsrätt i stöd av det nya förhållandet skulle berättiga till är
ett bråktal, beaktas bråkdelen genom en sänkning av teckningspriset.

7. Optionsrättsinnehavarens rättigheter i vissa specialfall

Skulle bolaget nedsätta sitt aktiekapital före aktieteckningen, ändras
optionsrätternas teckningsrätt mutatis mutandis på det som
specificeras i nedsättningsbeslutet.

Skulle bolaget före aktieteckningen försättas i likvidation skall
innehavarna av optionsrätterna beredas tillfälle att använda sin
teckningsrätt inom en av styrelsen utsatt tidsperiod innan
likvidationsförfarandet börjar.

Om bolaget fattar beslut om att som överlåtande bolag fusioneras med
ett annat bolag eller att fusioneras med ett bolag som bildas genom
kombinationsfusion eller om bolaget fattar beslut om delning, skall
innehavarna av optionsrätterna ges rätt att teckna aktier i stöd
avsina optionsrätter inom en av styrelsen utsatt tid före fusionen
eller delningen. Därefter existerar inte någon teckningsrätt.
Optionsinnehavarna har inte i dylika situationer rätt att kräva att
bolaget löser in optionsrätterna till gängse pris.


                              14 (15)

Om bolaget efter att teckningstiden för aktier inletts beslutar
förvärva egna aktier genom ett erbjudande som riktas till alla
aktieägare, skall innehavare av optionsrätterna ges ett likvärdigt
erbjudande. I övriga fall förutsätter inte förvärv av egna aktier
några åtgärder av bolaget beträffande optionsrätterna.

Om det innan teckningstiden för aktier upphört, uppstår en situation
som avses i14 kap. 19 § aktiebolagslagen i vilken en aktieägare äger
mer än 90 % av aktierna i bolaget och sålunda har en inlösningsrätt
och -skyldighet avseende övriga aktieägares aktier, en situation som
avses i 6 kap. 6 § värdepappersmarknadslagen eller en situation som
avses i bolagsordingens 13 § , skall innehavarna av optionsrätterna
beredas tillfälle att använda sin rätt till teckning av aktier inom en
av styrelsen utsatt tid.

Skulle aktiens nominella värde ändras så, att aktiekapitalet förblir
oförändrat, justeras teckningsvillkoren så, att det sammanlagda
nominella värdet och det sammanlagda teckningspriset för de aktier som
kan tecknas i stöd av optionsrätterna förblir oförändrat.

Ombildande av bolaget från ett publikt aktiebolag till ett privat
aktiebolag medför inte förändringar i villkoren för optionsrätterna.


III. ÖVRIGT

På dessa villkor tillämpas finsk lag. Tvister som hänför sig till
optionsrätterna avgörs genom skiljeförfarande i enlighet med reglerna
för Centralhandelskammarens skiljenämnd.

Bolagets styrelse kan senare besluta att optionsrätterna överförs till
värdeandelssystemet och om de tekniska förändringar i villkoren som
detta föranleder, inklusive sådana förändringar och specifikationer i
villkoren, som inte anses väsentliga. Styrelsen beslutar om övriga
omständigheter i anslutning till optionsrätterna.

Bolaget kan skicka all information gällande detta optionsprogram per
post eller per elektronisk post. Om optionsrätterna börslistas kan
bolaget distribuera informationen som börsmeddelanden. De handlingar
som gäller optionsrätterna finns till påseende på KCI:s huvudkontor.

Om optionsinnehavaren bryter mot dessa villkor, mot bestämmelser givna
av bolaget på basis av dessa villkor, mot gällande lag eller mot
myndigheternas direktiv har bolaget rätt att vederlagsfritt frånta
honom eller henne sådana optionsrätter som inte tidigare överlåtits
eller med vilka aktieteckning inte skett.

Dessa villkor har uppgjorts på finska, engelska och svenska. Skulle de
finskspråkiga, engelskspråkiga och svenskspråkiga villkoren avvika
från varandra skall de svenskspråkiga villkoren vara gällande.


                              15 (15)

KCI KONECRANES INTERNATIONAL ABP


Franciska Janzon
Chef för investerarrelationer
VIDARE INFORMATION
KCI Konecranes International Abp
Sirpa Poitsalo, chefsjurist
Tel. +358-20 427 2011
DISTRIBUTION
Helsingforsbörsen
Medierna


Prenumerera