KCI KONECRANES 1-9/2004: ORDERINGÅNGEN FORTSÄTTER ÖKA

KCI KONECRANES ABP   BÖRSMEDDELANDE  5.11.2004 kl. 10.00  1 (14)

KCI KONECRANES 1-9/2004: ORDERINGÅNGEN FORTSÄTTER ÖKA

Orderingången för årets första 9 månader ligger 13,7 % över nivån 2003 (+17,0 %
volymökning).
Flera stora specialkransbeställningar på kommande som ännu inte är bokade som
beställningar.
Omsättningsökningen accelererar. Kvartalsomsättningen ökade med 7,1 %, från
årsskiftet är ökningen 3,5 %.
Lönsamheten stabil. Produkter-i-arbete ökar snabbt (+72 % från årsskiftet) och
kommer att leda till framtida marginalförstärkningar och förbättrad lönsamhet.
Den allt starkare euron belastar rörelsevinsten med ca 5 MEUR
Orderstocken upp med 19,3 % (+22.5 % räknat i lokala valutor).
Förvärvet av SMV Lifttrucks AB slutfördes 29.10.2004 och utgör det första steget
mot ökad närvaro i hamnar.


           nio månader      senaste 12 månader   2003  
 MEUR        1-9/ 1-9/ Förändr 10/3-9 10/2-0 Förändr 1-12/ 
 OMSÄTTNING     04  03  %    /04  9/03  %    03   
  Underhållstjänste 239,5 239,2 0,1   339,1 337,9 0,4   338,8 
  r                                  
  Standardlyft-utru                          
  stningar     157,8 147,9 6,7   222,2 212,2 4,7   212,3 
  Specialkranar   132,4 133,5 -0,9  177,5 194,8 -8,9   178,6 
  Intern omsättning -42,1 -49,3 -14,7  -58,0 -70,2 -17,4  -65,2 
 Omsättning totalt  487,6 471,3 3,5   680,8 674,7 0,9   664,5 
                                    
 Rörelsevinst fore                           
 strukturkostnader  16,8 17,2 -2,2  33,7  34,3  -1,7   34,1  
 Strukturkostnader  0,0  -7,0     -5,6  -7,0      -12,6 
                                    
 Rörelsevinst    16,8 10,2 65,0  28,1  27,3  2,9   21,5  
 Finansiella                              
 intäkter och    -1,6 -1,8     -2,4  -2,0      -2,6  
 kostnader                               
                                    
 Vinst fore skatt                           
 och extraordinära  15,3 8,4  81,2  25,7  25,2  1,8   18,9  
 poster                                
 Extraordinära    0,0  -8,2     0,1  -8,2      -8,1  
 poster                                
 Skatter       -5,0 -0,1     -9,0  -5,5      -4,0  
                                    
 Nettoresultat    10,2 0,2  6718,0 16,8  11,5  45,6   6,7  
 Vinst per aktie                            
 (EUR)        0,73 0,43 69,0  1,18  1,21  -2,5   0,88  
                                    
 ORDERINGÅNG                              
  Underhållstjänste 226,9 209,2 8,5   286,7 274,4 4,5   269,0 
  r                                  
  Standardlyft-utru                          
  stningar     187,7 164,3 14,2  243,7 218,4 11,6   220,3 
  Specialkranar   157,6 134,3 17,4  208,3 164,6 26,5   184,9 
  Intern      -47,9 -46,8 2,3   -63,4 -64,2 -1,2   -62,4 
  orderingång                             
 Orderingång totalt 524,3 461,0 13,7  675,2 593,2 13,8   611,9 
                                    
 ORDERSTOCK     281,5 236,0 19,3              211,2 
   2 (14)

Resultatkommentar, de första nio månaderna:

Orderingången inom Underhållstjänster och Standardlyftutrustningar accelererade
under det tredje kvartalet, och nådde en tillväxt på 8,5 % och 14,2 % för Q1-Q3
(12 % och 18 % räknat i lokala valutor). Förväntade nya storbeställningar inom
affärsområdet Specialkranar är rekordmånga. Vissa redan undertecknade
beställningar har ännu inte bokats i orderingången, trots att handpenning
mottagits och KCI Konecranes offentligt noterats som leverantör.
Tillfälliga svårigheter med komponentleveranser och råmaterial har haft en viss
negativ inverkan. Nu ökar emellertid omsättningen snabbt inom alla affärsområden.
Den starkaste utvecklingen ser vi i Standardlyftutrustning. Omsättningen under
tredje kvartalet var 17 % högre jämfört med samma period år 2003.

Resultatkommentar, helåret:

Omsättning kommer att öka i linje med tidigare uttalanden och planer.
Vinstutvecklingen stöds av den snabba volymtillväxten. Den omstrukturering som
tidigare meddelats framskrider väl och kommer att slutföras enligt ursprungliga
planer inom 2005. De flaskhalsar som funnits inom materialförsörjningen förväntas
vara eliminerade inom innevarande år samtidigt som en viss kapacitetsutvidgning
genomförs. I Shanghai fördubblar vi vår produktionskapacitet vilket leder till
ökade utleveranser fr.o.m. andra halvåret 2005.
Både nivån av produkter-i-arbete och den stora orderstocken betyder att
utvecklingen under det fjärde kvartalet blir stark. Vid slutet av året förväntas
koncernen redovisa en organisk tillväxttakt på över tio procent.
Nyförvärv, speciellt det svenska SMV som hänför sig till modern materialhantering
i hamnar, kommer att bidra till koncernomsättningen för hela räkenskapsåret 2005.
Förvärven understöder också en ökade närvaro inom marknaden för
Underhållstjänster. Koncernen fortsätter sin förvärvsstrategi.Stig Gustavson, VD och koncernchef:

Under det tredje kvartalet tog koncernen ett stort steg mot en utökad närvaro i
hamnar. Vi förvärvade SMV Lifttrucks AB (under namnbyte till SMV Konecranes) i
Sverige i en affär som på ett perfekt sätt kompletterar koncernens
produktstrategi.

Vi har alltid använt teknisk innovationskraft och överlägsna produktprestanda som
konkurrensmedel när vi har erövrat marknadspositioner inom mogna marknader. Goda
exempel på denna strategi hittar vi i form av vår helt digitalstyrda,
hydraulikfria RTG-maskin, vår snabba "BoxHunter" containerkran och bulklossaren
med beteckningen "AGD".

SMV grundades av en grupp företagsamma tekniker med entreprenöranda för tio år
sedan. Företaget har skapat en plattform som leverantör av hanteringsutrustning
för hamnar uttryckligen på samma sätt med ett sortiment av högpresterande
maskiner.

Förvärvet har också andra intressanta aspekter. Som ett ungt företag har SMV inte
byggt upp en tung, integrerad tillverkningsapparat. Istället fungerar SMV i en
nätverksmodell, med omfattande legotillverkning, också hos
lågkostnadsleverantörer där så kräves. Företaget koncentrerar sin egen
   3 (14)

verksamhet till teknik och konstruktion, och, för att vara säkra på utgående
kvalitet, på slutmontage av alla levererade maskiner.

SMV förfogar också över ett omfattande nätverk av återförsäljare och agenter som
finns på strategiskt välvalda platser i närheten av hamnar över hela världen.
Detta kompletterar på ett utmärkt sätt KCI Konecranes existerande distribution.
KCI Konecranes har huvudsakligen arbetat via sina serviceverkstäder för att nå
kunderna. Nu kan vi ytterligare förstärka SMV:s distributionsapparat genom att
erbjuda produkter ur KCI Konecranes sortiment också via den här kanalen. Våra
servicekontor kommer dessutom att kunna erbjuda en värdefull service uppbackning.

Vårt mål är att i hamnarna upprepa den framgång vi haft inom
tillverkningsindustrin, dvs. att bygga en närvaro både som leverantör av erkänt
högpresterande utrustning och som en leverantör av effektivt underhåll. När vi
säljer utrustning banar vi också väg för våra underhållsavtal; när vi sköter
underhållet lär vi oss att bygga utrustningen exakt så som våra kunder vill ha
den.


Första nio månaderna 2004
Allmän översikt

Koncernomsättningen för januari-september uppgick till 487,6 (471,3) miljoner
euro vilket innebär 3,5 % i tillväxt. (Siffrorna inom parentes utgör motsvarande
belopp under samma period för ett år sedan om inte annat anges.) Räknat med
oförändrade valutakurser var tillväxten 6,1 %. Omsättningen ökade inom
Standardlyftutrustningar, stannade på fjolårsnivån inom Underhållstjänster och
sjönk något inom Specialkranar.

Koncernens orderingång för årets första nio månader uppgick till 524,3 (461,0)
miljoner euro med 13,7 % i tillväxt. Räknat med oförändrade valutakurser var
tillväxten 17 %. Alla affärsområden redovisade tillväxt. Inom Underhållstjänster
och Standardlyftutrustningar ökade tillväxttakten under tredje kvartalet. Under
tredje kvartalet bokades bara några stora Specialkransbeställningar och
orderingången förblev under fjolårsnivån, men ett stort antal projekt befinner
sig i slutförhandlingsstadiet.

Orderstockens totala värde vid slutet av perioden uppgick till 281,5 (236,0)
miljoner euro. Orderstocken ökade med 19,3 % jämfört med samma period föregående
år och 22,5 % räknat i lokala valutor. Orderstocken ligger nu en tredjedel högre
än vid årsskiftet och har ökat inom alla affärsområden.

Koncernens rörelsevinst för de första nio månaderna uppgick till 16,8 (10,2)
miljoner euro. I rörelsevinsten för samma period 2003 ingick en reservering för
strukturkostnader på 7,0 miljoner euro. Lönsamheten förbättrades inom alla
affärsområden trots den starkare euron. Den förstärkta euron hade en negativ
valutaeffekt på rörelsevinsten för årets första 9 månader (ca 5,0 miljoner euro).
Koncernens utvecklingssatsningar ökade och koncernens operativa lönsamhet låg
kvar på samma nivå som ifjol. Utvecklingssatsningarna hör främst ihop med
produktionen och inköpsaktiviteter, försäljning och marknadsföring samt förvärv.
Utvecklingskostnaderna under januari-september var 2,5 miljoner euro högre
jämfört med samma period föregående år.   4 (14)

Koncernens rörelsevinstmarginal var 3,4 (2,2) %, rörelsemarginalen (EBITA)
uppgick till 3,7 (2,6) %. Marginalen för rörelsevinsten före alla avskrivningar
var 5,7 (4,7) %.


Utvecklingen under tredje kvartalet 2004 jämfört med samma period 2003 i ett
nötskal:


 (MEUR)        Q3/04 Q3/03 Förändr.% 
 Orderingång     171,8 162,3 +5,8   
 Omsättning      170,1 158,8 +7,1   
 Rörelsevinst     9,0  9,7  -7,5   
 Vinst före skatt och             
 extraordinära poster 8,5  8,9  -5,2   
 Nettoresultat    5,7  0,7  +764,5  
 Vinst per aktie   0,40  0,47  -13,5   
 (EUR)                    


Rörelsevinsten steg inom affärsområdena med 0,7 miljoner euro jämfört med samma
period föregående år, men koncernens totala rörelsevinst minskade något som en
följd av högre utvecklingskostnader. Även elimineringen av koncernens interna
vinst ökade som en följd av den snabba tillväxten i produkter-i-arbete.

Netto av finanskostnader och -intäkter under januari-september var 1,6 (1,8)
miljoner euro. Minskningen är en följd av lägre räntebärande skulder i koncernen.

Vinsten före extraordinära poster och skatt var 15,3 (8,4) miljoner euro.
Koncernens skattekostnad under januari-september var 5,0 (0,1) miljoner euro
motsvarande en uppskattad effektiv skattesats på 33 % för helåret.

Koncernens nettoresultat var 12,7 (-11,4) miljoner euro och vinst per aktie var
0,73 (0,43) euro.

Affärsverksamhetens kassaflöde var 12,7 (-11,4) miljoner euro. Kassaflödet per
aktie var 0,91 (-0,81) euro. Kassaflödet efter kapitalinvesteringar och
omorganiseringar var 8,2 (-25,3) miljoner euro. Siffran för föregående år
inkluderar kostnaden för förvärv av egna aktier som var 5,5 miljoner euro.
Kassaflödet understöddes av förbättrad lönsamhet och belastades av ökningen i
rörelsekapitalet.

Vid slutet av perioden uppgick koncernens totala räntebärande nettoskulder till
50,6 (74,6) miljoner euro. Detta motsvarar en gearing på 32,8 (48,9) %.
Koncernens soliditet var 40,7 (39,5) %.

Avkastningen på sysselsatt kapital uppgick till 11,3 (6,8) % och avkastningen på
eget kapital var 8,7 (-5,0) %.

Koncernens lönsamhetsutveckling under årets enskilda kvartal har aldrig varit
jämn. Lönsamheten är vanligen svag i början av året och förbättras mot slutet.

   5 (14)

Översikt enligt affärsområdena

Förändringar i rapporteringen

För att förbättra noggrannhet och relevans rapporteras industrikransförsäljningen
inom vår amerikanska serviceverksamhet från och med januari 2004 under
Standardlyftutrustningar. Jämförelsesiffrorna för helåret 2003 har korrigerats
för att möjliggöra jämförelse med år 2004. Orderingången inom Underhållstjänster
år 2003 korrigerades ner med 23,8 miljoner euro, och omsättningen med 22,5
miljoner euro och rörelsevinsten upp med 0,4 miljoner euro. Motsvarande
korrigeringar har gjorts inom Standardlyftutrustningar.

Underhållstjänster

Omsättningen för årets första nio månader inom Underhållstjänster var 239,5
(239,2) miljoner euro. Efter konvertering till euro var omsättningen på samma
nivå som föregående år men räknat i oförändrade valutor ökade omsättningen med
3,4 %. Omsättningen för det tredje kvartalet 2004 uppgick till 81,7 (83,2)
miljoner euro. Omsättningen ökade inom fältverksamheten, medan den minskade inom
moderniseringar och hamnkransservice på grund av timingen av vissa stora projekt.

Rörelsevinsten under januari-september uppgick till 12,5 (12,3) miljoner euro.
Motsvarande marginal var 5,2 (5,1) %. Lönsamheten förbättrades ytterligare inom
fältverksamheten främst som en följd av lägre avtalsomsättning och högre
försäljning. Räknat i lokala valutor ökade fältverksamheten med 5,0 %. Som en
följd av vissa moderniseringsprojekt som slutförs först under slutet av året
minskade omsättningen och rörelsevinsten under tredje kvartalet jämfört med samma
period föregående år. Lönsamheten kommer att bli bättre när de innestående
beställningarna kan redovisas som omsättning.

Den starkare euron hade en negativ valutaeffekt vid vinstkonsolideringen.

Orderingången januari-september uppgick till 226,9 (209,2) miljoner vilket
motsvarar 8,5 % i tillväxt. Räknat i oförändrade valutor var tillväxten 12,1 %.
Orderingången ökade med 14 % under tredje kvartalet. Orderingången ökade både
inom fältverksamheten och inom moderniseringar.

Orderstocken stod 22,5 % högre jämfört med slutet av september 2003. Avtalsbasen
utvecklades också väl. Värdet av avtalsbasen ökade med 6 % och antalet kranar och
telfrar i avtalsbasen ökade med 8 % jämfört med slutet av år 2003.
Den snabba orderingången, ordestocken och den positiva utveklingen i avtalsbasen
stöder en god lönsamhet i framtiden.

Affärsområdet sysselsatte i slutet av september
2 623 (2 661) personer.

Standardlyftutrustningar

Omsättningen för årets första nio månader inom Standardlyftutrustningar uppgick
till 157,8 (147,9) miljoner euro motsvarande 6,7 % i tillväxt. Räknat med
oförändrade valutor var tillväxten 9,8 %. Tillväxten var snabbast i Asien och
Stillahavsområdet, Australien och Tyskland. Utvecklingen var också positiv på den
Nordamerikanska marknaden.

   6 (14)

Rörelsevinsten januari-september var 13,4 (11,2) miljoner euro med en
rörelsemarginal på 8,5 (7,6) %. Jämfört med föregående år ökade rörelsevinsten
med 19,6 %. Lönsamhetsförbättringen är en följd av högre omsättning och lägre
produktionskostnader. De effektivitetshöjande åtgärderna inom produktion och
inköpsaktiviteter framskrider planenligt.

Den negativa valutaeffekten av den starkare euron (speciellt gentemot dollarn) på
rörelsevinsten uppgick till ca 4 miljoner euro. Vissa svårigheter noterades inom
komponentförsörjning och materialförsörjning. Inköpspriserna steg. De högre
råmaterialpriserna har beaktats i våra försäljningspriser. Följaktligen var
effekten av högre råmaterialpriser på lönsamheten liten.

Orderingången januari-september uppgick till 187,7 (164,3) miljoner euro med 14,2
% i tillväxt. Räknat med oförändrade valutor var tillväxten 17,9 %. Orderingången
accelererade under det tredje kvartalet med 19 % i tillväxt jämfört med
föregående år.

Orderstocken ligger nu en tredjedel högre jämfört med nivån för ett år sedan och
80 % högre jämfört med nivån vid slutet av år 2003. Tillsammans med en fortsatt
hög orderingång betyder detta att omsättningen nu kommer att börja öka.
Lönsamheten kommer att förbättras i takt med omsättningen och
effektiveringsåtgärdena förstärker utvecklingen ytterligare.

I slutet av september sysselsatte affärsområdet 1 023 (984) personer. Bortsett
från personalökningar i Kina minskade antalet anställda.

Specialkranar

Omsättningen för årets första nio månader inom Specialkranar minskade med 0,9 %
till 132,4 (133,5) miljoner euro. Räknat i lokala valutor ökade omsättningen
något.

Tillverkningsvolymerna för komponenter och kranar har dock ökat kraftigt.
Produkter-i-arbete har ökat med 75 % jämfört med slutet av september 2003. Den
snabba ökningen i produktionsvolymer, förändringar i produktionen och
inköpsverksamheten, svårigheter med tillgång till vissa komponenter har fört med
sig att vi inte ännu kunnat redovisa en ökad omsättning. Omsättningen kommer att
öka snabbt under årets sista kvartal.

Rörelsevinsten ökade med 2,4 % till 7,7 (7,5) milj. euro med en rörelsemarginal
på 5,8 (5,6) %.

Kostnadsbesparingarna bidrog till den positiva lönsamhetsutvecklingen och
kompenserade den negativa valutaeffekten. De högre råmaterialpriserna har
hanterats antingen via fasta inköpsprisavtal eller med prishöjningsklausuler i
säljkontrakten.

Orderingången januari-september uppgick till 157,6 (134,3) miljoner euro med 17,4
% i tillväxt jämfört med föregående år. Räknat i oförändrade valutor var ökningen
19,3 %. Geografiskt sett var tillväxten snabbast i Nordamerika, Storbritannien
och Kina, men orderingången ökade också i Skandinavien och Tyskland. Tillväxten
var speciellt snabb inom metallsektorn. Betydande Specialkransbeställningar har
erhållits från stålverk.   7 (14)

Orderstocken inom Specialkranar fortsatte att öka under tredje kvartalet och
säkrar en utomordentligt god beläggning under det fjärde kvartalet och ger en god
start på 2005.

De effektivitetshöjande åtgärderna framskrider planenligt. Fabriksutvidgningen i
Shanghai avancerar. De första specialkranskomponenterna tillverkas i Shanghai
under det andra halvåret 2005.
Lönsamheten förbättras allteftersom omsättningen ökar på basen av den stora
orderstocken och effektivitetsåtgärderna avancerar.

Affärsområdet sysselsatte i slutet av september 574 (634) personer.


Koncernkostnader och konsolideringsposter

Koncernkostnaderna januari-september minskade med 4,5 miljoner euro till 14,7
(19,2) miljoner euro. I dessa kostnader ingick senaste år strukturkostnader om 7
miljoner euro. Utvecklingskostnaderna ökade med 2,5 miljoner euro och antalet
anställda med 12 personer. Utöver FoU-satsningar pågår många utvecklingsprojekt
inom produktion, inköp, försäljning och marknadsföring.

Förvärvskostnaderna ökade också jämfört med samma period föregående år.

Koncernens konsolideringsposter var 2,1 (1,6) miljoner euro. Ökningen förklaras
av en ökning i eliminering av koncernens interna vinst, som är en följd av
ökningen i produkter-i-arbete i koncernen.


Omsättning enligt marknadsområde

Omsättningen inom de olika regionerna utvecklades enligt följande:

         1-9/04 1-9/03 förändr.% förändr.%   
         MEUR  MEUR  Officiellt Räknat i    
                      lokala valutor 
 Europa     235,4  245,1  -4,0    -4,1      
 Amerika     149,2  162,9  -8,4    -1,4      
 Asien-Stilla-ha                      
 vsområdet    103,0  63,4  +62,5   +63,9     
 TOTALT     487,6  471,3  +3,5    +6,1      

Valutautveckling

De genomsnittliga konsolideringskurserna för viktiga valutor utvecklades enligt
följande:

    sept 2004   sept 2003  förändr. % 
 USD  1,2256    1,11233   -9,24    
 CAD  1,6278    1,5883   -2,43    
 GBP  0,67302    0,6904   +2,58    
 CNY  10,227    9,2626   -9,43    
 SGD  2,0855    1,9447   -6,75    
 SEK  9,1625    9,1691   +0,07    
 NOK  8,4281    7,9333   -5,87    
 AUD  1.6829    1.7644   +4,84    

   8 (14)

Viktiga händelser

KCI Konecranes Abp:s styrelse utnämnde Dipl.ing. Pekka Lundmark, 40, till vice vd
i KCI Konecranes-koncernen fr.o.m. den 10 augusti 2004. Styrelsen meddelade
vidare sin avsikt att senare utnämna Pekka Lundmark till Stig Gustavsons
eftertädare som koncernchef och vd för koncernen. Enligt Stig Gustavsons
arbetsavtal har han rätt till pension vid 60 års ålder, vilken han uppnår i juni
2005. Pekka Lundmark har tidigare bl.a. arbetat som vd för Hackman Oyj Abp och
har haft olika chefsbefattningar inom Nokia Oyj Abp.

Den 8 september i år avtalade KCI Konecranes Abp om förvärv av samtliga aktier i
SMV Lifttrucks AB (SMV) i Markaryd, Sverige. Förvärvet slutfördes 29.10.2004 och
det totala förvärvspriset för aktierna i SMV Lifttrucks var ca 25 MEUR. KCI
Konecranes övertog också SMV:s nettoskulder, ca 8 MEUR. SMV:s omsättningen för år
2004 förväntas bli betydligt högre än omsättningen 2003 som var ca 40 MEUR.
Förvärvet förväntas bidra med ca 5 cent till vinsten per aktie (EPS) år 2005. SMV
Lifttrucks konsoliderades i koncernen från 29.10.2004.


Viktiga beställningar

Här några exempel på nya beställningar under det tredje kvartalet 2004.
Förteckningen illustrerar vår spännvidd, både i fråga om kundbas och geografisk
täckning.

Baoding Transformer beställde två kraftverkskranar till sin anläggning i
Qinghuangdao City i Kina.

PSA Peugeot France beställde två processkranar till sin pressverkstad i Mulhouse
i Frankrike.

General Motors USA beställde tre processkranar till pressverkstäderna i Flint,
Michigan och Indianapolis, Indiana, USA.

Bluescope Steel Suzhou, som är en del av BHP koncernen, beställde fem
processkranar och flera CXT industrikranar till stålverket i Suzhou i Kina.

Bowling Green Metalforming beställde flera stålverkskranar för hantering av
pressformar och stållrullar samt flera CXT industrikranar för
underhållsfunktioner till sin nya bilpressverkstad i Kentucky i USA.

SMI Steel South Carolina beställde en 180-tons skänkkran till utvidgningen av sin
smältverkstad i Cayce, SC i USA. Kranen liknar den 230-tons skänkkranen som de
nyligen beställde till sitt stålverk i Sequin, Texas i USA.

Imatra Steel beställde en ny 110-tons chargeringskran till stålverket i Imatra,
Finland.

Ilsenburger Grobblech, som hör till Salzgitter AG, beställde två stålverkskranar
med magnetok till stålverket i Ilsenburg, Germany.

Brambles Ltd beställde en ny processkran för hantering av skrot och modernisering
på tre skrothanteringskranar till sin anläggning i Port Talbot, South Wales i
Storbritannien.


   9 (14)

Thyssen Krupp Umformtechnik beställde tre processkranar och en CXT industrikran
till sin fabrik i Bielefeld i Tyskland.

Société des ciments de ZAHANA beställde två processkranar till sitt cementbruk i
Algeriet.

Lurgi Lentjes beställde fyra sopförbränningskranar till SLECO's
sopförbränningsanläggning i Beveren i Belgien.

KCI Konecranes fick en beställning på totalt sju varvskranar inklusive en 700-
tons portalkran och fyra traverskranar med 100- och 50-tons lyftkapaciteter.
Kunden har önskat att namnet inte offentliggörs.

APM Terminals beställde ytterligare fyra RTG-kranar till terminalen i Elizabeth,
New Jersey i USA.

Maritima Valenciana beställde tre RTG-kranar som drivs med 8-hjul till terminalen
i Valencia i Spanien.

Hamnen i Koper beställde en ny containerkran för kajmontage (STS) till Luka Koper
containerterminalen i Slovenien.


Kursutveckling och aktieomsättning

KCI Konecranes aktiekurs steg med 13,41 % under januari-september 2004.
Slutkursen för perioden var 31,30 euro. Den högsta kursen under perioden var
33,16 euro och den lägsta var 27,20 euro. Under samma period sjönk HEX general
index med 4,13 %, HEX portföljindex steg med 5,41 % och HEX sektorindex
(Metallindustri) med 17,48 %.

Vid slutet av september hade bolaget ett börsvärde på 448 miljoner euro (inkl.
bolagets egna aktier), det 35. största bland bolagen på Helsingforsbörsen.

Den totala handelsvolymen för KCI Konecranes aktie var 9 993 210 aktier, vilket
motsvarar 71,15 % av antalet utestående aktier (exkl. bolagets egna aktier).
Uttryckt i pengar uppgick handelsvolymen för KCI Konecranes aktie till 296
miljoner euro, den 26. största bland bolagen på Helsingforsbörsen.

Andelen aktieägare utanför Finland svarade för 50,04 % av kapitalet vid slutet av
september år 2004.

Efter en överlåtelse av 53 450 av bolagets egna aktier som en delbetalning vid
förvärvet av aktierna i SMV Lifttrucks AB 29.10.2004, äger KCI Konecranes Abp 210
650 av sina egna aktier med ett nominellt värde på 421 300 euro, vilket motsvarar
1,47 % av de totala 14 308 630 aktierna och rösterna.

15.10.2004 meddelade Andelsbankscentralen Anl KCI Konecranes att dess sammanlagda
ägande via dotterbolag och övriga bolag där Andelsbankscentralen har
bestämmanderätt uppgick till 5,07 % av aktierna och rösterna i KCI Konecranes
Abp.

19.8.2004 meddelade Franklin Resources, Inc. att de kontrollerar 14,17 % av
rösterna i KCI Konecranes Abp, dels via Franklin Resources placeringsfonder (3,33
%) och dels via enskilda kunder vars aktieplaceringar förvaltas av Franklin
Resources investeringsbolag (10,84 %).
   10 (14)

Hyvinge den 5 november 2004
Styrelsen

Formell anmärkning

Vissa uttalanden i denna rapport berör framtiden. Uttalandena grundar sig på
företagsledningens bästa omdöme vid den tidpunkt då uttalandet ifråga gjordes. På
grund av att förändringar i det allmänna ekonomiska klimatet eller inom branschen
är möjliga, innehåller dessa uttalanden risk och osäkerhet.


FINANSIELL STÄLLNING

Resultaträkning (MEUR)
                 1-9/2004  1-9/2003  1-12/2003 
 Omsättning            487,6   471,3   664,5   
 Andel av intresseföretags                     
 resultat             -0,4    -0,2    -0,3    
 Avskrivningar          -10,8   -12,0   -16,5   
 Övriga rörelsekostnader     -459,6   -448,9(1  -626,3   
 Rörelsevinst           16,8    10,2    21,5    
 Räntor,netto           -2,0    -2,3    -3,1    
 Övriga finansiella intäkter och                  
 kostnader            0,5    0,5    0,5    
                                  
 Extraordinära poster       0,0    -8,2    -8,1    
                                  
 Vinst före skatter        15,3    0,2    10,7    
 Skatter             -5,0 (2  -0,1 (2  -4,0    
 Räkenskapsperiodens       10,2    0,2    6,7    
 vinst/förlust                           
 Resultat/aktie (EUR)       0,73    0,43    0,88    

Balansräkning (MEUR)
                9/2004   9/2003     12/2003    
 Anläggningstillgångar     91,7    101,0     98,0     
 Omsättningstillgångar     101,6   89,0      72,4     
 Fordringar           211,2   208,8     218,6     
 Kassa och bank         21,3    14,9      13,2     
 Aktiva totalt         425,8   413,7     402,2     
 Eget kapital          159,7   159,1     163,4     
 Minoritetsandel        0,1    0,1      0,1      
 Avsättningar          18,6    17,2      20,3     
 Långfristigt främmande kapital 31,9    33,1      32,5     
 Kortfristigt främmande kapital 215,6   204,3     185,9     
 Passiva totalt         425,8   413,7     402,2     
 Gearing (Räntebärande                         
 lånenetto jämfört med eget   32,8%   48,9%     27,8%     
 kapital)                                
 Soliditet           40,7%   39,5%     42,6%     
 Avkastning på               LTM 04     LTM 03    
 sysselsatt kapital (3     11,3 %   13,0%  6,8%     10,8% 
                             12,8 %    
 Eget kapital/aktie(EUR)    10,98   10,94     11,24     

1) Innehåller 7,0 MEUR omstrukturering kostnader
2) Enligt beräknad skattesats
3) Kalkylerad på årsnivå

   11 (14)

Räntebärande nettoskuld (MEUR)

                9/2004  9/2003   12/2003  
 Lång-och kortfristig                     
 räntebärande skuld      -71,9   -90,2   -57,1   
 Kassa och                           
 banktillgodohavanden och                   
 övriga räntebärande      21,3   15,6    13,3    
 fordringar                          
 Totalt            -50,6   -74,6   -43,8   

Koncernens finansieringsanalys (MEUR)

                   1-9/2004   1-9/2003  1-12/2003 
 Rörelsevinst            16,8     10,2    21,5    
 Avskrivningar           10,8     12,0    16,5    
 Finansiella intäkter och kostnader -1,6     -1,9    2,6    
 Skatter              -4,8     -1,7    -8,6    
 Övriga justeringar         0,1     0,3    0,7    
 Nettorörelsekapitalets förändring  -8,6     -30,3   -8,4    
 Affärsverksamhetens kassaflöde   12,7     -11,4   24,2    
 Investeringarnas kassaflöde     -4,5     -13,9   -17,3   
 Kassaflöde före finansiering    8,2     -25,3   6,9    
 Förändring av skulder, ökning(+),                   
 minskning (-)            13,8     38,8    5,5    
 Utdelning              -14,0    -13,3   -13,3   
 Korrigeringsposter (1        0,2     -0,5    -1,1    
 Förändring i likvida medel                       
 enligt denna beräkning       8,1     -0,3    -2,0    
 Kassa och bank i början av period  13,2     15,2    15,2    
 Kassa och bank i slutet av period  21,3     14,9    13,2    
 Förändring i likvida medel enligt                   
 balansräkningen           8,1     -0,3    -2,0    

1) Omräkningsdifferenser i kassa och bank


Ställda panter och ansvarförbindelser (MEUR)

                9/2004   9/2003   12/2003  
 Inteckningar och ställda                    
 panter                             
  Inteckningar för egna                     
 skulder            5,9    5,9     5,9    
  Panter för kommersiella                    
 förbindelser         0,4    0,6     0,8    
 Garantier för egna                       
 kommersiella förbindelser   107,3   149,8    159,5   
 Garantier                            
 För intresseföretags skulder 0,8    0,8     0,8    
 För övriga          0,1    0,1     0,1    
 Leasingansvar         18,1    16,9    18,3    
 Övriga ansvar         0,9    0,9     1,3    
 Totalt            133,4   174,9    186,7      12 (14)

Nominellt värde av derivat (MEUR)

              9/2004   9/2003    12/2003  
 Terminalavtal       556,0    523,7     441,7   
 Avtal om ränteutbyte    25,0    25,0     25,0    
 Valutaoptioner       0,0     156,6     0,0    
 Totalt           581,0    705,3     466,7   

Derivat används enbart som skydd mot valuta- och ränterisker. Det totala
nominella värdet ger inte en rättvis bild av exponeringen därför att största
delen av transaktionerna tar ut varandra. Den skyddade orderstocken och det
valutabaserade egna kapitalet utgör ca hälften av derivatens ackumulerade värde.


Investeringar
              1-9/2004  1-9/2003  1-12/2003 
 Totalt (exkl. förvärv av                   
 dotterföretag) (MEUR)   7,6     9,1     12,4    


UTVECKLING ENLIGT AFFÄRSOMRÅDE OCH REGIONER

Omsättning enligt affärsområde (MEUR)

           1-9/2004 1-9/2003 LTM*  LTM    1-12/ 2003 
                        Senaste år      
 Underhållstjänster  239,5   239,2  339,1 337,9   338,8   
 Standardlyft-utrustn                         
 ingar        157,8   147,9  222,2 212,2   212,3   
 Specialkranar    132,4   133,5  177,5 194,8   178,6   
 ./. Intern      -42,1   -49,3  -58,0 -70,2   -65,2   
 Totalt        487,6   471,3  680,8 674,7   664,5   

Rörelsevinst enligt affärsområde (MEUR)

         1-9/2004  1-9/2003   1-12/2003  LTM*  LTM   
                                Senaste 
                                år   
         MEUR %   MEUR  %  MEUR  %  MEUR  MEUR  
 Underhålls-tjäns                           
 ter       12,5 5,2  12,3  5,1 22,4  6,6 22,6  21,4  
 Standardlyft-utr                           
 ustningar    13,4 8,5  11,2  7,6 17,6  8,3 19,8  17,1  
 Specialkranar  7,7  5,8  7,5   5,6 13,1  7,3 13,3  15,4  
 Koncernkostnader -14,7    -19,2(1   -29,5    -25,0 -25,5  
 Konsoliderings-p                           
 oster      -2,1    -1,6     -2,0    -2,6  -1,0  
 Totalt      16,8 3,4  10,2  2,2 21,5  3,2 28,1  27,3  

* LTM = senaste 12 månader (hela året 2003 ./. nio månader 2003 + nio månader
2004)

1) Innehåller 7,0 MEUR omstrukturering kostnader

   13 (14)

Anställda enligt affärsområde (vid slutet av perioden)

              9/2004    9/2003   12/2003   
 Underhållstjänster    2.623    2.661    2.622    
 Standardlyftutrustningar 1.023    984     1.000    
 Specialkranar       574     634     614     
 Koncernens gemensamma                     
 personal         125     113     114     
 Totalt          4.345    4.392    4.350    
 Totalt i genomsnitt    4.334    4.441    4.423    

Orderingång enligt affärsområde (exkl. årsavtal inom Underhåll) (MEUR)

          1-9/2004 1-9/2003  LTM*   LTM     1-12/  
                         Senaste år 2003  
 Underhållstjänster 226,9  209,2   286,7  274,4    269,0  
 Standardlyft-utrus                         
 tningar      187,7  164,3   243,7  218,4    220,3  
 Specialkranar   157,6  134,3   208,3  164,6    184,9  
 ./. Intern     -47,9  -46,8   -63,4  -64,2    -62,4  
 Totalt       524,3  461,0   675,2  593,2    611,9  

Orderstock (MEUR) (exkl. årsavtal inom Underhållstjänster)

            9/2004   9/2003   12/2003   
 Totalt (MEUR)     281,5   236,0   211,2    

Omsättning enligt region (MEUR)

          1-9/2004 1-9/2003  LTM*   LTM    1-12/  
                         Senaste år 2003   
 Norden och Östra                          
 Europa       76,9   117,4   124,6  170,2   165,1  
 EU (exkl. Norden) 158,5  127,7   209,4  189,6   178,6  
 Amerika      149,2  162,9   207,5  227,0   221,3  
 Fjärran Östern   103,0  63,4    139,3  88,0    99,6   
 Totalt       487,6  471,3   680,8  674,8   664,5  

* LTM = senaste 12 månader (hela året 2003 ./. nio månader 2003 + nio månader
2004)


Informationstillfälle för analytiker och pressen

KCI Konecranes håller en träff med media och analytiker idag kl. 12.00 i Marski
salen på World Trade ( 2.vån. Alexandersgatan 17) i Helsingfors.


Telefonkonferens

En internationell telefonkonferens ordnas idag 16.00 finsk tid (kl. 14.00 i
London), telefon +44-(0)20 7162 0189. Vänligen ring in redan kl. 15.50. Grafer
för presentationen finns som bilaga till rapporten på Internet. Konferensen
bandas och kan avlyssnas under påföljande 48 timmar per telefon +44-(0)20 8288
4459, kod 713782.

   14 (14)

Internet

Denna rapport finns också på Internet: www.kcigroup.com. En bandad version av
Stig Gustavsons presentation på engelska vid telekonferensen kommer att finnas
tillgänglig via Internet senare den 5 November.


Nästa rapport

KCI Konecranes offentliggör sin finansiella kalender för 2005 under vecka 46,
2004.

Bilagor

En grafisk presentation av rapporten finns tillgänglig på webbplatsen
www.kcigroup.com.


KCI KONECRANES ABP


Franciska Janzon
Chef för investerarrelationer
VIDARE INFORMATION
Stig Gustavson, VD, tel. +358-20 427 2000
Pekka Lundmark, Vice VD i koncernen, tel. +358-20 427 2005
Teuvo Rintamäki, finansdirektör, tel. +358-20 427 2040
Franciska Janzon, chef för investerarrelationer, tel. +358-20 427 2043
DISTRIBUTION
Helsingforsbörsen
Allmänna medier

Prenumerera