KCI KONECRANES FÖRSTA HALVÅRET 2004:

KCI KONECRANES ABP         BÖRSMEDDELANDE     1 (16)
                  12.8.2004 kl. 10.00

KCI KONECRANES FÖRSTA HALVÅRET 2004: orderingången fortsätter växa

Andra kvartalets orderingång ökade med 21,6 % jämfört med samma period
ifjol. Orderingången för första halvåret ökade därmed till 18 % över
samma period ifjol.
Räknat i lokala valutor ökade Orderingången för första halvåret med 22
%.
Motsvarande omsättningstillväxt har ännu inte kommit igång, men kommer
under andra halvåret 2004.
Rörelsevinsten före strukturkostnader - bäst synliggjord i rullande 12
mån. siffror - ökade med 8,2 %. Valutasituationen var oförändrat
ogynnsam.
Orderstocken, nu 268 MEUR, ökade med 24,9 % jämfört med samma period
ifjol och 26,9 % jämfört med slutet av år 2003.

          Första halvåret   Senaste 12 mån.  helår
MEUR       1-6/04 1-6/03 Förän 7/03- 7/02- Förän 1-12/
OMSÄTTNING           dr. %  6/04  6/03 dr. %   03
 Underhålls-                           
 tjänster     157.8 156.1  1.1 340.6 342.8  -0.7 338.8
 Standardlyft-                          
 utrustningar   99.2  97.7  1.5 213.8 217.2  -1.6 212.3
 Specialkranar   88.3  91.1  -3.1 175.8 193.7  -9.3 178.6
 Intern                             
 omsättning    -27.8 -32.4 -14.1 -60.7 -74.5 -18.5 -65.2
Omsättning                            
totalt      317.5 312.5  1.6 669.5 679.3  -1.4 664.5
Rörelsevinst                           
före struktur-                          
kostnader      7.8  7.5  4.7  34.4  31.8  8.2  34.1
                                 
Struktur-                            
kostnader      0.0  -7.0     -5.6  -7.0     -12.6
                                 
Rörelsevinst    7.8  0.5     28.8  24.8  16.2  21.5
                                 
Finansiella                           
intäkter och                           
kostnader     -1.0  -1.0     -2.7  -1.5     -2.6
Vinst före                            
skatt och                            
extraordinära                          
poster       6.8  -0.5     26.2  23.3  12.4  18.9
                                 
Extraordinära                          
poster       0.0  0.0     -8.1  0.0     -8.1
Skatter      -2.2  0.0     -6.3  -7.7     -4.0
Nettoresultat    4.6  -0.5     11.7  15.6 -24.5  6.7
Vinst per aktie                         
(EUR)       0.32 -0.04     1.24  1.08     0.88
                                                               2 (16)


ORDERINGÅNG                           
 Underhålls-                           
 tjänster     154.0 145.3  6.0 277.8 278.2  -0.2 269.0
 Standardlyft-                          
 utrustningar   123.6 110.6  11.7 233.2 218.9  6.5 220.3
 Specialkranar  104.1  74.0  40.7 215.1 137.7  56.2 184.9
 Intern                             
 orderingång   -29.2 -31.2  -6.4 -60.4 -64.5  -6.4 -62.4
Orderingång                           
totalt      352.5 298.7  18.0 665.7 570.3  16.7 611.9
                                 
ORDERSTOCK                            
30.6.       268.0 214.6  24.9   -   -   - 211.2


Resultatkommentar, första halvåret:

Andra kvartalet var i linje med förväntningarna. Ökningen i nya
beställningar som började för ett år sedan fortsatte och
tillväxttakten ökade. Med en 21,6 %:s tillväxt för andra kvartalet,
höjdes tillväxten för första halvåret till 18 % (22 % räknat i lokala
valutor). Inom Underhållstjänster ökade orderingången med 11 % för
andra kvartalet jämfört med samma period 2003 (i lokala valutor).
Antalet uppsagda underhållsavtal är nu 7 % på årsbasis, vilket är en
betydligt lägre nivå jämfört med föregående år. De två övriga
affärsområdena redovisade stark tillväxt: 11,9 %
(Standardlyftutrustningar) och 53,9 % (Specialkranar).
Ökningen i omsättningen och vinsten förväntas accelerera under
kommande kvartal. Strukturåtgärderna framskrider enligt plan och
budget.

Resultatkommentar, helåret:

Efter fyra kvartal av stigande orderingång kommer omsättningen nu att
börja öka.
Vid slutet av året förväntas koncernen redovisa en organisk
tillväxttakt på över tio procent.
Vinsten förväntas öka i takt med omsättningen. Den belastas av en
ogynnsam valutasituation men stöttas av inbesparingar från
framgångsrika strukturåtgärder.


Stig Gustavson, VD och koncernchef

Balanserad tillväxt

Koncernen har återkommit till tvåsiffriga tillväxtsiffror.

Tillväxten är välbalanserad. Vi är inte enbart beroende av tillväxten
i fjärran Östern och Kina. Vi är inte totalt beroende av att
världshandeln har börjat öka och hamnarna investerar i ny utrustning.
Vi är inte helt beroende av den amerikanska ekonomin och amerikanernas
investeringsvilja.


                              3 (16)

Vi ser framför oss en mycket bredare uppgång. Visst har amerikanerna
börjat investera mer. Men dessutom skapar strukturförändringarna inom
den amerikanska industrin tillväxt inom vår underhållsverksamhet. Det
är samma strukturförändringar som tidigare gjorde att vi tappade stora
delar av vår amerikanska serviceverksamhet.

I Europa håller den tyska investeringsviljan på att återvända. Vi
skördar nu resultatet av vårt strategiska beslut att ge oss in på den
svåra tyska marknaden, som är den största industrimarknaden i Europa.

Våra FoU-investeringar ger nu en betydande draghjälp. Nya produkter
och lösningar gör att vi nu kan dra nytta av tillväxten inom de
industrier som först har börjat visa tillväxt, såsom
försvarsindustrin, stålindustrin och bilindustrin.

Nu när industrin på nytt har börjat visa intresse för s.k. resurssnål
tillverkning, har vår kombination av modern utrustning och
professionella underhållstjänster blivit en vinnare. Vi har envist
hållit fast vid vår strategi.

Vi har tagit oss igenom en period av långsam och t.o.m. negativ
tillväxt. Jag anser att vi har använt tiden väl. Istället för att
sträva efter tillväxt till vilket pris som helst, har vi slagit vakt
om lönsamheten och hållit fast vid vårt eget sätt att arbeta. Vi har
inte sparat inom produktutveckling och utbildning.

Nu är det vi som är först på plan när konjunkturen svänger. Vårt
kassaflöde är starkt (vår gearing och våra nettoskulder minskar trots
att verksamhetens volym växer snabbt) och vårt sortiment stärks hela
tiden.

Hyvinge den 12 augusti 2004
Stig Gustavson


Första halvåret 2004
Allmän översikt

Första halvårets koncernomsättning uppgick till 317,5 (1-6/2003:
312,5) miljoner euro med 1,6 % i tillväxt. (Siffrorna inom parentes
utgör motsvarande belopp under samma period för ett år sedan om inte
annat anges.) Räknat med oförändrade valutakurser var tillväxten 4,5
%. Omsättningen ökade inom affärsområdena Underhållstjänster och
Standardlyftutrustningar, men beroende på tidpunkten av vissa
utleveranser resulterade detta i en lägre omsättning inom
Specialkranar.

Koncernens orderingång för första halvåret uppgick till 352,5 (298,7)
miljoner euro med 18,0 % i tillväxt. Räknat med oförändrade
valutakurser var tillväxten 22 %. Alla affärsområden redovisade
tillväxt och tillväxttakten ökade under andra kvartalet. Orderingången
för andra kvartalet ökade med 21,6 % jämfört med samma period 2003.
Räknat med oförändrade valutakurser var ökningen 23,9 %. I Asien och
Australien fortsatte orderingången att öka mycket snabbt.
Orderingången ökade också i Tyskland och i Amerika inom service och
kran- och telferverksamheten.
                              4 (16)

Orderstockens totala värde vid slutet av juni uppgick till 268,0
(214,6) miljoner euro. Orderstocken ökade med 24,9 % jämfört med samma
period föregående år och med 26,9 % jämfört med slutet av år 2003.
Orderstocken ökade inom alla affärsområden.

Koncernens rörelsevinst för första halvåret uppgick till 7,8 (0,5)
miljoner euro. I rörelsevinsten för samma period 2003 ingick en
reservering för strukturkostnader på 7,0 miljoner euro. Lönsamheten
förbättrades inom alla affärsområden. Koncernkostnaderna ökade en
aning som en följd av högre utvecklingskostnader. Koncernens
rörelsevinst före goodwillavskrivningar, EBITA, var 8,8 (2,0) miljoner
euro. Rörelsemarginalen (EBITA) uppgick till 2,8 (0,6) %.
Rörelsevinsten före alla avskrivningar, EBITDA, var 15,1 miljoner
euro. Motsvarande marginal var 4,7 (2,7) %.

Utvecklingen under andra kvartalet 2004 jämfört med samma period 2003
i ett nötskal:


(MEUR)            Q2/04  Q2/03 Förändr. %
Orderingång         181,5  149,2    +21,6
Omsättning          165,3  161,7    +2,2
Rörelsevinst          5,3   -0,9      
Rörelsevinst före                   
strukturkostnader       5,3   5,7
Vinst före skatt och                  
extraordinära poster      4,9   -1,4
Nettoresultatet        3,3   -1,1      


Den lägre rörelsevinsten (före strukturkostnader) beror på i vilken
takt vissa Specialkrans- och moderniseringsprojekt redovisas som
omsättning.

Netto av finanskostnader och -intäkter var 1,0 (1,0) miljoner euro och
vinsten före extraordinära poster och skatt var 6,8 (-0,5) miljoner
euro. Koncernens skattekostnad var 2,2 (0,0) miljoner euro motsvarande
en estimerad effektiv skattesats på 33 % för helåret.

Koncernens nettoresultat var 4,6 (-0,5) miljoner euro och vinst per
aktie var 0,32 (-0,04) euro.

Affärsverksamhetens kassaflöde var 19,9 (-10,1) miljoner euro.
Kassaflödet efter kapitalinvesteringar och omorganiseringar var 16,2 (-
22,1) miljoner euro. Siffran för föregående år inkluderar kostnaden
för förvärv av egna aktier som uppgår till 5,48 miljoner euro.

Koncernens totala räntebärande skulder uppgick till 64,5 (85,6)
miljoner euro. Koncernens räntebärande nettoskulder uppgick till 42,7
(72,4) miljoner euro, vilket motsvarar en gearing på 28,6 (47,4) %.
Koncernens soliditet var 41,0 (40,0) %.

Avkastningen på sysselsatt kapital uppgick till 8,5 (1,5) % och
avkastningen på eget kapital var 5,9 (-0,6) %.


                              5 (16)


Koncernens lönsamhetsutveckling under årets enskilda kvartal har
aldrig varit jämn. Lönsamheten är vanligen svag i början av året och
förbättras mot slutet. Denna säsongsvariation upprepar sig även under
innevarande år.


Översikt enligt affärsområdena

Förändringar i rapporteringen

För att förbättra noggrannhet och relevans i rapporteras
industrikransförsäljningen inom vår amerikanska serviceverksamhet från
och med januari 2004 under Standardlyftutrustningar (se
delårsrapporten över januari-mars). Siffrorna för helåret 2003 har
korrigerats för att möjliggöra jämförelse med år 2004. Orderingången
inom Underhållstjänster år 2003 korrigerades ner med 23,8 miljoner
euro, och omsättningen med 22,5 miljoner euro och rörelsevinsten steg
med 0,4 miljoner euro. Motsvarande ändringar har gjorts inom
Standardlyftutrustningar.


Underhållstjänster

Omsättningen för första halvåret 2004 inom Underhållstjänster ökade
med 1,1 % till 157,8 (156,1) miljoner euro. Räknat i oförändrade
valutor ökade omsättningen med 4,7 %. Omsättningen för andra kvartalet
2004 uppgick till 83,3 miljoner euro med 6 % i tillväxt jämfört med
föregående år (räknat i oförändrade valutor).

Det första halvårets rörelsevinst uppgick till 7,1 (6,8) miljoner euro
med 4,0 % i tillväxt jämfört med föregående år. Lönsamheten
förbättrades snabbast inom fältverksamheten främst som en följd av
lägre avtalsomsättning och personalminskningar. Antalet uppsagda
underhållsavtal minskade värdet av avtalsbasen med 7,0 % p.a. medan de
nya underhållsavtalen ökade värdet med 17,0 % p.a. Nettoökningen i
värdet av avtalsbasen var 10 %. Avtalsomsättningen ligger på en mycket
lägre nivå jämfört med helåret 2003 (nya avtal ökade med 21 %,
uppsagda avtal med 16 %, nettoökningen 5 %) men är fortfarande på en
historiskt hög nivå.

Lönsamheten påverkades negativt av lägre omsättning inom
moderniserings- och uppgraderingsprojekt. Lönsamheten kommer att bli
bättre när de innestående beställningarna kan redovisas som
omsättning. Den förstärkta euron hade en liten negativ valutaeffekt på
vinstkonsolideringen.

Halvårets orderingång uppgick till 154,0 (145,3) miljoner med 6,0 % i
tillväxt. Räknat i oförändrade valutor var tillväxten 9,8 %.
Avtalsbasen utvecklades väl. Avtalsomsättningen minskade jämfört med
senaste år och antalet kranar i avtalsbasen fortsatte att öka. Antalet
kranar och telfrar i avtalsbasen uppgick till 223 000 med 6,4 % i
tillväxt jämfört med slutet av år 2003. Orderingången accelererade
under det andra kvartalet 2004. Räknat i oförändrade valutor var
ökningen 11 % över samma period föregående år.

Affärsområdet sysselsatte i slutet av juni 2 619 (2 667) personer.
                              6 (16)

Standardlyftutrustningar

Omsättningen för det första halvåret inom Standardlyftutrustningar
uppgick till 99,2 (97,7) miljoner euro med 1,5 % i tillväxt. Räknat
med oförändrade valutor var tillväxten 4,6 %. Tillväxten var mycket
snabb i Asien och Stillahavsområdet, men de viktiga marknaderna
Nordamerika och Tyskland visade också tillväxt.

Det första halvårets rörelsevinst var 7,7 (6,4) miljoner euro med en
rörelsemarginal på 7,8 (6,6) %. Jämfört med föregående år ökade
rörelsevinsten med 20,3 %. Lönsamhetsförbättringen är en följd av
högre omsättning och lägre produktkostnader. De effektivitetshöjande
åtgärderna (tillverkning/inköp i Kina, outsourcing av
motortillverkning m.fl.) framskrider planenligt.

Den negativa valutaeffekten av den förstärkta euron uppgick till ca
2,5 miljoner euro under första halvåret 2004 jämfört med samma period
2003. Effekten av de högre råmaterialpriserna på lönsamheten var liten
och beaktades i försäljningspriserna.

Det första halvårets orderingång uppgick till 123,6 (110,6) miljoner
euro med 11,7 % i tillväxt. Räknat med oförändrade valutor var
tillväxten 15,8 %. Orderingången för andra kvartalet var 62,8 (56,1)
miljoner euro med 11,9 % i tillväxt jämfört med föregående år.

Orderstocken ligger nu en tredjedel högre jämfört med nivån för ett år
sedan och 74 % högre jämfört med nivån vid slutet av år 2003. Detta
understöder en positiv utveckling för omsättning och lönsamhet under
andra halvåret 2004.

I slutet av juni sysselsatte affärsområdet 1006 (1001) personer.
Bortsett från personalökningar i Kina kommer antalet anställda att
minska ytterligare.


Specialkranar

Omsättningen för det första halvåret inom Specialkranar minskade med
3,1 % till 88,3 (91,1) miljoner euro. Omsättningen varierar starkt
mellan enskilda kvartal beroende på hur utleveranserna infaller.
Rörelsevinsten var 4,8 (4,5) miljoner euro med en rörelsemarginal på
5,4 (4,9) %.

Kostnadsreduceringarna bidrog till den positiva lönsamhetsutvecklingen
och kompenserade för den negativa valutaeffekten och den lägre
omsättningen jämfört med senaste år.

Första halvårets orderingång uppgick till 104,1 (74,0) miljoner euro
med 40,7 % i tillväxt jämfört med föregående år. Räknat i oförändrade
valutor var ökningen 43,8 %. Geografiskt sett var tillväxten snabbast
i Asien, men orderingången ökade också snabbt inom våra enheter i USA
och i Storbritannien. Tillväxten var snabbast inom området kranar för
den tunga processindustrin, inom kraftverk, bilindustri, hamnar och
skeppsvarv.


                              7 (16)

Orderstocken inom Specialkranar fortsatte att öka, nu med 34,1 % i
tillväxt jämfört med föregående år. Orderstocken är tillräcklig för
att säkra en god beläggning under det andra halvåret 2004.

Kostnadsreduceringarna i Europa fortsätter planenligt och vi har
börjat bygga en ny produktionslinje för Specialkranar i Kina. Den nya
fabriken kommer att ligga bredvid vår nuvarande fabrik för
Standardlyftutrustningar i Shanghai.

Affärsområdet sysselsatte i slutet av juni 594 (663) personer.
Bortsett från personalökningar i Kina kommer antalet anställda att
minska ytterligare.


Koncernkostnader och konsolideringsposter

Koncernkostnaderna uppgick till 10,3 (16,0) miljoner euro.
Koncernkostnaderna som utgörs främst av kostnader för FoU, juridiska
ärenden, koncernfinansiering och administration inkluderade senaste år
strukturkostnader om 7 miljoner euro. Exklusive dessa engångskostnader
ökade koncernkostnaderna under det första halvåret 2004 med 1,3
miljoner euro pga av olika utvecklingsprojekt (FoU, marknadsföring och
förvärvsaktivitet).

Koncernens konsolideringsposter ökade något jämfört med senaste år,
främst pga av en ökning i eliminering av koncernens interna vinst.


Omsättning enligt marknadsområde

Omsättningen inom de olika regionerna utvecklades enligt följande:

       1-6/2004    1-6/2003    Förändr. %
       MEUR  Andel MEUR  Andel Officiellt Räknat i
           %       %         lokala
                            valutor
Europa    151,8  47,8  162,9  52,2     -6,8    -6,7
Amerika    96,7  30,5  108,6  34,8    -11,0    -3,7
Asien-                              
Stilla-                             
havsområdet  69,0  21,7  41,0  13,1    +68,3   +69,1
TOTALT    317,5 100,0  312,5 100,0     +1,6    +4,5


Valutautveckling

De genomsnittliga konsolideringskurserna för viktiga valutor
utvecklades enligt följande:
       juni 2004   juni 2003  Förändr. %
USD      1,22711    1,10504    -9,95
CAD       1,6426    1,6049    -2,30
GBP      0,67326    0,68572     1,85
CNY      10,2543    9,2022    -10,26
SEK       9,1659    9,1625    -0,04
NOK       8,4497    7,7615    -8,14
AUD       1.6627    1.7924     7.80
                              8 (16)

Koncernstruktur och viktiga händelser

29.4.2004 förvärvade Koncernens amerikanska dotterbolag, Konecranes,
Inc. tillgångarna i Dwight Foote, Inc., en kran- och serviceleverantör
baserad i Hartford, Connecticut, USA. Efter detta förvärv är KCI
Konecranes klar marknadsledare inom industrikranar och
underhållstjänster i nordöstra USA.

11.5.2004 offentliggjorde KCI Konecranes i ett pressmeddelande sin
avsikt att fördubbla produktionskapaciteten i Kina. KCI Konecranes
utvidgar verksamheten i Shanghai till att omfatta även komponenter för
Specialkranar. Den nya fabriken byggs bredvid KCI Konecranes nuvarande
fabrik i Shanghai och utökar fabriksgolvet med 4 000 m2. Fabriken blir
färdig före medlet av år 2005. I utvidgningen ingår även en ny denna
monteringshall för Specialkranar nära Peking i Tianjin. Verksamheten
vid monteringshallen drivs av en extern partner. Utvidgningen
förstärker koncernens ställning inom den kinesiska telfer- och
kranmarknaden och skapar ytterligare förutsättningar för
kostnadseffektiv tillverkning. Utvidgningen skapar till en början ca
100 nya arbetsplatser.

I maj 2004 startade KCI Konecranes ett helägt italienskt dotterbolag,
Konecranes s.r.l. Italien är en viktig marknad för kranar. KCI
Konecranes har tidigare verkat på marknaden främst via distributörer,
jointventure och licenstagare. Nu kommer KCI Konecranes att erbjuda
ett komplett produktsortiment och bygga upp ett underhållsnätverk i
Italien.

3.6.2004 etablerade KCI Konecranes och Kanoo-koncernen ett joint
venture, Crane Industrial Services LLC, i Arabemiraterna. KCI
Konecranes äger 49 % av det nya bolaget. Det nya bolaget kommer att
erbjuda kunder kring persiska viken ett komplett produktprogram av
lytfdon och underhållstjänster för alla industrier och hamnar.

I kvartalet beslöt KCI Konecranes att sammanföra tre finska
dotterbolag inom affärsområdet Specialkranar till ett juridiskt bolag.
Omorganiseringen strävar främst till en förenkling av
koncernstrukturen och snabbare beslutsfattning men leder också till
vissa administrativa besparingar. Efter förändringen kommer också den
nya juridiska koncernstrukturen att bättre spegla den operativa
organisationen.

Viktiga beställningar

Här några exempel på nya beställningar under det andra kvartalet 2004.
Förteckningen illustrerar vår spännvidd, både i fråga om kundbas och
geografisk täckning.

Pappersindustrin

Metso Paper Inc. beställde tre pappersbrukskranar med över 120 ton i
lyftkapacitet och flera industrikranar till Stora Enso Kvarnsveden
projektet i Borlänge i Sverige.

Stora Enso beställde modernisering av en vedhanteringskran till
pappersbruket i Skoghall, Sverige.
                              9 (16)

UPM beställde modernisering av fem pappersbrukskranar vid
pappersbruken Kaipola, Jämsänkoski och Jakobstad i Finland.

Stålindustrin

Genombrottet för Konecranes teknologi inom amerikanska stålverk
fortsätter. Structural Metals Inc. (SMI) i Seguin, Texas, USA
beställde en 230-tons skänkkran med växelströmstyrssystem och en 65-
tons tillägstelfer till sitt nya stålverk. SMI:s skänkkran har en
liknande baskonfiguration som den 200-tons skänkkran som tidigare
beställts till Nucors nya stålverk i Jewett, Texas.

SSAB i Sverige beställde en helautomatisk processkran för hantering av
stålplåt med vakuumok till stålverket i Oxelösund i Sverige.

Ryska stålproducenten OAO Zapadno-Sibirskij metallurgicheskij kombinat
(Zapsib) beställde av ZAO Konecranes Russia nio högkapacitetskranar
för utvidgningen av sitt stålverk i västa Sibirien.

Sheffield Steel beställde en 50 ton processkran för hantering av
billets till ett stålverk i Sand Springs, Oklahoma, USA.

Voest alpine Stahl Dinawitz GmbH beställde flere processkranar för
hantering av skenor vid sin anläggning i Donawitz, Österrike.

Outokumpu Stainless B.V. beställde en delvis automatiserad processkran
till sin fabrik i Sas van Gent, Netherlands.

Kraftverk

Energitekniska Konstruktioner AB (ETK) i Luleå, Sverige, beställde två
helautomatiska specialkranar till två nya kommunala
sopförbränningsanläggningar: Skövde Värme AB och Eksjö Energi AB i
Sverige.

Shanghai Pudong Engineering and Construction Management Ltd, Changshu

Pufa Thermoelectric Energy Ltd. beställde två helautomatiska
specialkranar med ok för hantering av sopor till anläggningen i
Changshu city i Jiangsu provinsen, Kina.

Alstom beställde sex 70 tons kraftverkskranar inklusive telfrar och
industrikranar av lägre lyftkapacitet till ett projekt i Cartagena i
Spanien.

Hamnar

Port of Houston Authority i Texas, USA, beställde ytterligare sju
Konecranes gummihjulsportalkranar (RTG-kranar).

Terminal de Contenidores de Valencia (TCV), som hör till spanska GRUP
TCB beställde de tre första Konecranes RTG-kranarna till Spanien.

South Carolinas hamnverk i Charleston, USA, beställde ytterligare fyra
RTG-kranar till Wando Welch- terminalen i hamnen i Charleston.
Beställningen inkluderar en option på ytterligare fyra kranar.

                              10 (16)

Bristol Port Company beställde en bulklossare till Royal Portbury-
terminalen i Bristol i Storbritannien.

Bilindustrin

General Motors beställde en 50-tons specialkran till ett pressverk i
Shanghai i Kina.

Volvo beställde en processkran för hantering av stålrullar till en
fabrik i Olofström i Sverige.

BMW beställde en 80/40-tons industrikran som används vid tillverkning
av gjutgods, fälgar och stötdämpare vid fabriken i Landshut i
Tyskland.

Övrig industri

Fluor Intercontinental, Inc. i Houston, Texas, USA beställde flera
explosionsskyddade industrikranar till Exxon Mobil Sakhalin Island-
projektet i Ryssland.


Kursutveckling och aktieomsättning

KCI Konecranes aktiekurs steg med 10,51 % under januari-juni 2004.
Slutkursen för perioden var 30,50 euro. Den högsta kursen under
perioden var 33,16 euro och den lägsta var 27,20 euro. Under samma
period sjönk HEX general index med 2,88 %, HEX portföljindex steg med
4,02 % och HEX sektorindex (Metallindustri) med 14,05 %.

Vid slutet av juni hade bolaget ett börsvärde på 436 miljoner euro
(inkl. bolagets egna aktier), det 36. största bland bolagen på
Helsingforsbörsen.

Den totala handelsvolymen för KCI Konecranes aktie var 7 794 552
aktier, vilket motsvarar 55,50 % av antalet utestående aktier (exkl.
bolagets egna aktier). Uttryckt i pengar uppgick handelsvolymen för
KCI Konecranes aktie till 229 miljoner euro, den 27. största bland
bolagen på Helsingforsbörsen.

Andelen aktieägare utanför Finland svarade för 52,95 (56,20) % av
kapitalet vid slutet av juni år 2004.

I slutet av juni ägde KCI Konecranes Abp 264 100 av sina egna aktier
med ett sammanlagt nominellt värde av 528 200 euro, vilket motsvarar
1,85 % av de totala 14 308 630 aktierna och rösterna.

5.5.2004 meddelade Franklin Resources, Inc. att de kontrollerar 15,32
% av rösterna i KCI Konecranes Plc., dels via Franklin Resources
placeringsfonder och dels vis enskilda kunder vars aktieplaceringar
förvaltas av Franklin Resources investeringsbolag.

30.4.2004 minskade KCI Konecranes Abp på börspartiets storlek för KCI
Konecranes-aktien (handelskod KCI1V) från 100 till 50 aktier.


                              11 (16)

Hyvinge den 12 augusti 2004
Styrelsen


Formell anmärkning

Vissa uttalanden i denna rapport berör framtiden. Uttalandena grundar
sig på företagsledningens bästa omdöme vid den tidpunkt då uttalandet
ifråga gjordes. På grund av att förändringar i det allmänna ekonomiska
klimatet eller inom branschen är möjliga, innehåller dessa uttalanden
risk och osäkerhet.


FINANSIELL STÄLLNING

Resultaträkning (MEUR)

               1-6/2004   1-6/2003  1-12/2003
Omsättning            317,5    312,5    664,5
Andel av intresseföretags                    
resultat             -0,3     -0,2     -0,3
Avskrivningar           -7,2     -8,1    -16,5
Övriga rörelsekostnader     -302,2    -303,7    -626,3
Rörelsevinst            7,8     0,5     21,5
Räntor,netto           -1,4     -1,4     -3,1
Övriga finansiella                       
intäkter och kostnader       0,4     0,4     0,5
                                
Extraordinära poster        0,0     0,0     -8,1
                                
Vinst före skatter         6,8     -0,5     10,7
Skatter            -2,2 (1     0,0     -4,0
Räkenskapsperiodens                       
vinst/förlust           4,6     -0,5     6,7
Resultat/aktie (EUR)       0,32    -0,04     0,88

1) Enligt beräknad skattesats


Balansräkning (MEUR)

               6/2004    6/2003    12/2003
Anläggningstillgångar      94,8     97,8     98,0
Omsättningstillgångar      89,6     84,4     72,4
Fordringar           196,6    211,8     218,6
Kassa och bank         21,8     13,0     13,2
Aktiva totalt         402,8    407,0     402,2
Eget kapital          154,4    158,2     163,4
Minoritetsandel         0,1     0,1      0,1
Avsättningar          19,4     17,5     20,3
Långfristigt främmande                     
kapital             32,2     33,7     32,5
Kortfristigt främmande                     
kapital            196,8    197,6     185,9
Passiva totalt         402,8    407,0     402,2

                              12 (16)

Gearing (Räntebärande                      
lånenetto jämfört med eget                    
kapital)            28,6%     47,4%     27,8%
Soliditet           41,0%     40,0%     42,6%
Avkastning på             LTM 04    LTM 03    
sysselsatt kapital (1      8,5%  13,7% 1,5%  11,7% 10,8%
Eget kapital/aktie(EUR)    10,60     10,88     11,24

1) Kalkylerad på årsnivå


Räntebärande nettoskuld (MEUR)

               6/2004    6/2003    12/2003
Lång-och kortfristig                      
räntebärande skuld       -64,5    -85,6     -57,1
Kassa och                           
banktillgodohavanden och                    
övriga räntebärande                      
fordringar           21,8     13,2     13,3
Totalt             -42,7    -72,4     -43,8


Koncernens finansieringsanalys (MEUR)

                1-6/2004  1-6/2003  1-12/2003
Rörelsevinst             7,8    0,5     21,5
 Avskrivningar            7,2    8,1     16,5
 Finansiella intäkter och                    
 kostnader             -1,9    -1,2     2,6
 Skatter              -1,9    0,0     -8,6
 Övriga justeringar         0,4    0,1     0,7
Nettorörelsekapitalets                     
förändring              8,3   -17,6     -8,4
Affärsverksamhetens                       
kassaflöde             19,9   -10,1     24,2
Investeringarnas                        
kassaflöde             -3,6   -12,1    -17,3
Kassaflöde före                         
finansiering            16,2   -22,1     6,9
Förändring av skulder,                     
ökning(+), minskning (-)       6,2    33,8     5,5
Utdelning             -14,0   -13,3    -13,3
Korrigeringsposter (1        0,2    -0,6     -1,1
Förändring i likvida medel                   
enligt denna beräkning        8,6    -2,2     -2,0
Kassa och bank i början av                   
period               13,2    15,2     15,2
Kassa och bank i slutet av                   
period               21,8    13,0     13,2
Förändring i likvida medel                   
enligt balansräkningen        8,6    -2,2     -2,0

1) Omräkningsdifferenser i kassa och bank


                              13 (16)

Ställda panter och ansvarförbindelser (MEUR)

               6/2004   6/2003   12/2003
Inteckningar och ställda                  
panter
 Inteckningar för                     
 egna skulder          5,9     5,9     5,9
 Panter för kommersiella                  
 förbindelser          0,4     0,7     0,8
Garantier för egna                     
kommersiella förbindelser    95,1    141,4    159,5
Garantier                          
 För intresseföretags                   
 skulder            0,8     0,8     0,8
 För övriga           0,1     0,1     0,1
Leasingansvar          16,4    17,1    18,3
Övriga ansvar          1,3     1,4     1,3
Totalt             120,0    167,4    169,1


Nominellt värde av derivat (MEUR)

               6/2004    6/2003   12/2003
Terminalavtal         507,0    445,9    441,7
Avtal om ränteutbyte      25,0     25,0    25,0
Valutaoptioner          0,0    187,3     0,0
Totalt             532,0    658,2    466,7


Derivat används enbart som skydd mot valuta- och ränterisker. Det
totala nominella värdet ger inte en rättvis bild av exponeringen
därför att största delen av transaktionerna tar ut varandra. Den
skyddade orderstocken och det valutabaserade egna kapitalet utgör ca
hälften av derivatens ackumulerade värde.Investeringar

                1-6/2004  1-6/2003  1-12/2003
Totalt (exkl. förvärv av                    
dotterföretag) (MEUR)        5,5     7,7     12,4


                              14 (16)

UTVECKLING ENLIGT AFFÄRSOMRÅDE OCH REGIONER

Omsättning enligt affärsområde (MEUR)

       1-6/2004 1-6/2003   LTM*  LTM   1-12/2003
                      Senaste
                        år
Underhålls-                          
tjänster     157,8   156,1   340,6   342,8   338,8
Standardlyft-                         
utrustningar   99,2   97,7   213,8   217,2   212,3
Specialkranar   88,3   91,1   175,8   193,7   178,6
./. Intern    -27,8   -32,4   -60,7   -74,5   -65,2
Totalt      317,5   312,5   669,5   679,3   664,5


Rörelsevinst enligt affärsområde (MEUR)

        1-6/2004   1-6/2003  1-12/2003  LTM*  LTM
                              Senaste
                               år
        MEUR  %  MEUR  %  MEUR  %  MEUR  MEUR
Underhålls-                            
tjänster     7,1 4,5  6,8  4,4  22,4 6,6  22,7  23,0
Standardlyft-                           
utrustningar   7,7 7,8  6,4  6,6  17,6 8,3  18,9  17,5
Specialkranar   4,8 5,4  4,5  4,9  13,1 7,3  13,4  13,8
Koncern-                             
kostnader    -10,3    -16,0    -29,5    -23,9  -28,3
Konsoliderings                          
poster      -1,5    -1,2     -2,0    -2,3  -1,2
Totalt      7,8 2,5  0,5  0,2  21,5 3,2  28,8  24,8

* LTM = senaste 12 månader (hela året 2003 ./. sex månader 2003 + sex
månader 2004)


Anställda enligt affärsområde (vid slutet av perioden)

               6/2004    6/2003   12/2003
Underhållstjänster      2.619     2.667    2.622
Standardlyft-                         
utrustningar         1.006     1.001    1.000
Specialkranar          594      663     614
Koncernens gemensamma                     
personal            123      112     114
Totalt            4.342     4.443    4.350
                               
Totalt i genomsnitt      4.330     4.457    4.423


                              15 (16)

Orderingång enligt affärsområde (exkl. årsavtal inom Underhåll) (MEUR)

         1-6/2004 1-6/2003   LTM*  LTM    1-12/
                        Senaste   2003
                          år
Underhålls-                           
tjänster      154,0   145,3  277,8   278,2   269,0
Standardlyft-                          
utrustningar    123,6   110,6  233,2   218,9   220,3
Specialkranar    104,1   74,0  215,1   137,7   184,9
./. Intern     -29,2   -31,2  -60,4   -64,5   -62,4
Totalt       352,5   298,7  665,7   570,3   611,9


Orderstock (MEUR) (exkl. årsavtal inom Underhållstjänster)

              6/2004   6/2003   12/2003
Totalt (MEUR)        268,0    214,6    211,2


Omsättning enligt region (MEUR)

         1-6/2004 1-6/2003   LTM*  LTM   1-12/2003
                        Senaste
                          år
Norden och                            
Östra Europa     56,5   77,1  144,5   169,9   165,1
EU (exkl.                            
Norden)       95,3   85,8  188,0   205,2   178,6
Amerika       96,7   108,6  209,4   221,9   221,3
Fjärran Östern    69,0   41,0  127,6   82,4    99,6
Totalt       317,5   312,5  669,5   679,4   664,5


* LTM = senaste 12 månader (hela året 2003 ./. sex månader 2003 + sex
månader 2004)


Informationstillfälle för analytiker och pressen

KCI Konecranes håller en träff med media och analytiker idag 12.00 i
Marski salen på World Trade ( 2.vån. Alexandersgatan 17) i
Helsingfors.


Telefonkonferens

En internationell telefonkonferens ordnas idag 16.00 finsk tid (kl.
14.00 i London), telefon +44-(0)20 7162 0189. Vänligen ring in redan
kl. 15.50. Grafer för presentationen finns som bilaga till rapporten
på Internet. Konferensen bandas och kan avlyssnas under påföljande 48
timmar per telefon +44-(0)20 8288 4459, kod 713782.
                              16 (16)

Internet

Denna rapport finns också på Internet: www.kcigroup.com. En bandad
version av Stig Gustavsons presentation på engelska vid
telekonferensen kommer att finnas tillgänglig via Internet senare den
12 augusti.


Nästa rapport

Delårsrapport, januari-september 2004, publiceras 5.11.2004 kl. 10.00.


Bilagor

En grafisk presentation av rapporten finns tillgänglig på webbplatsen
www.kcigroup.com.


KCI KONECRANES ABP


Franciska Janzon
Chef för investerarrelationer
VIDARE INFORMATION
Stig Gustavson, VD, tel. +358-20 427 2000
Teuvo Rintamäki, finansdirektör, tel. +358-20 427 2040
Franciska Janzon, chef för investerarrelationer, tel. +358-20 427 2043
DISTRIBUTION
Helsingforsbörsen
Medierna


Prenumerera