KCI KONECRANES INTERNATIONAL ABP BOLAGSS

KCI KONECRANES INTERNATIONAL ABP  BÖRSMEDDELANDE      1 (5)
                  6.3.2003 kl. 16.15

KCI KONECRANES INTERNATIONAL ABP BOLAGSSTÄMMANS BESLUT

KCI Konecranes International Abp:s ordinarie bolagsstämma hölls
torsdagen den 6.3.2001, kl. 11.00 på bolagets huvudkontor i Hyvinge,
Finland.

Utdelning 0,95 euro

KCI Konecranes International Abp:s ordinarie bolagsstämma fastställde
bolagets resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2002.
Bolagsstämman beviljade ansvarsfrihet för styrelsens medlemmar och
verkställande direktören. Bolagsstämman godkände styrelsens förslag
att 13.342.303,50 euro utdelas till aktieägarna så, att envar av de
14.044.530 aktierna berättigar till en utdelning på 0,95 euro och att
den återstående delen 48.252.930,68 euro överförs i ny räkning.
Bolaget innehar 264.100 egna aktier till vilka ingen dividend skall
utdelas. Avstämningsdagen för utdelningen är den 11.3.2001.
Utdelningen betalas den 18.3.2001.

VD’s tal

Stig Gustavson inledde sitt tal vid stämman med en översikt av året
2002 och konstaterade att året var ett besvärligt år för koncernen.
Varken omsättningen eller vinsten nådde det föregående årets nivå. I
denna situation där marknaden fortsätter att backa och våra kunder har
en låg beläggningsgrad i sina tillverkningsprocesser vilket minskar
också på servicebehovet, var Stig Gustavson stolt att trots det svåra
marknadsläget kunna rapportera framgångar på många områden inom
koncernen:

“Vårt största affärsområde, Underhållet fortsatte att växa bra, vi
röjde nya marknader i Kina och Japan, vi utvecklade nya produkter,
speciellt inom containerhantering. Vi förvärvade tre mindre
konkurrenter och vi skapade ett flertal strategiska allianser.

Vår interna effektivitet blev bättre. Vi frigjorde kapital och vårt
kassaflöde var urstarkt. Vinsten blev lägre, men vi är fortfarande ett
av Finlands mest lönsamma verkstadsföretag, och helt i en egen klass i
vår bransch.“

De finansiella siffrorna presenterades enligt affärsområdena.

Om framtiden kommenterade Stig Gustavson att vi inte har någon klar
bild av hur marknadsläget kommer att se ut, inte ens på kort sikt. Vi
får emellertid räkna med en fortsatt dålig marknad. I det följande gav
Stig Gustavson exempel på aktiviteter inom koncernen som siktar på
tillväxt:
                               2 (5)
“Med en snabb tillväxt inom Fältverksamheten och de tre förvärven
under år 2002 och ett förvärv som redan gjorts i år kan vi förvänta
oss en fin utveckling inom underhållsverksamheten. Våra nya
aktiviteter i Kina, Japan och Korea skapar intressanta
tillväxtutsikter. Inom containerhantering ökar vår konkurrenskraft med
den nya BoxHunter -teknologin. I Nordamerika fortsätter vi vår
expansion och vi räknar med att öka antalet serviceorter från 73 till
80 under år 2003. I Europa ökar investeringsaktiviteten i de nya EU
kandidatländerna och vi är välpositionerade för att dra fördel av
denna utveckling. Stig Gustavson redogjorde även för strategin inom
Fabriksunderhåll. Fabriksunderhållet gör att vi inte ser några
begränsningar för vår framtida tillväxt inom underhållssektorn. I år
hoppas vi på att kunna börja utveckla denna affär också utanför
Finland. “

Avslutningsvis konstaterade Stig Gustavson att trots mörka moln på
himlen ser vi trots allt fler möjligheter än hot.

Huvudpunkterna i VD Stig Gustavsons tal på engelska inför
bolagsstämman kan avlyssnas på bolagets webbplats:
www.kcigroup.com/agm2003 (Netscape 3.0+ eller Microsoft Internet
Explorer 3.0+, med Java).


Ändring av bolagsordningens § 1, § 2, § 6, § 11 och § 12

Bolagsstämman godkände styrelsens förslag att bolagsordningen ändras
partiellt enligt följande:
1 §: Bolagets nya firma är KCI Konecranes Abp, på finska KCI
Konecranes Oyj och på engelska KCI Konecranes Plc.
2 §: Fabriksunderhåll och underhållstjänster inkluderas i föremålet
för bolagets verksamhet.
6 §: Antalet ordinarie styrelsemedlemmar är minst fem och högst åtta
(5-8). I samband med valet kan beslutas om kortare mandattid för
styrelsemedlem (styrelsemedlems tur att avgå).
11 §: Tidpunkten för att utfärda kallelse till bolagsstämma ändras
till att motsvara aktiebolagslagen i dess ändrade form.
12 §: Omnämnande beträffande beslut om styrelsemedlems mandattid
tilläggs.

Styrelsens sammansättning

Bolagsstämman fastställde antalet styrelsemedlemmar till 6.

Till styrelsemedlemmar omvaldes Timo Poranen, VD i Skogsindustrins rf
och bergsrådet Stig Gustavson, VD i koncernen.

De övriga styrelsemedlemmarna är Björn Savén, VD i Industri Kapital,
Juha Rantanen, generaldirektör i Ahlstrom Abp, bergsrådet Matti
Kavetvuo och Stig Stendahl.
                               3 (5)

Vid sitt första möte omvalde styrelsen Björn Savén som ordförande.

Bolagets revisor

Deloitte & Touche Ab fortsätter som revisor.

Fullmakt för styrelsen att förvärva egna aktier

Bolagsstämman godkände styrelsens förslag att ge en fullmakt till
styrelsen att besluta om förvärv av bolagets egna aktier med medel som
kan användas för vinstutdelning. Egna aktier kan förvärvas för att
användas av bolaget för incentivprogram för nyckelpersoner i bolaget
eller som vederlag för tjänster, som vederlag vid eventuella
företagsförvärv och andra omstruktureringar, för utveckling av
bolagets kapitalstruktur, för att transporteras vidare eller för att
ogiltigförklaras. Högst 715.431 aktier kan förvärvas, dock med
iakttagande av de bestämmelser i aktiebolagslagen gällande det högsta
antalet egna aktier som bolaget kan inneha.

Fullmakten är i kraft ett år från bolagsstämmans beslut den 6.3.2003
till och med den 5.3.2004.

Fullmakt för styrelsen att avyttra de egna aktier som innehas av
bolaget

Bolagsstämman godkände styrelsens förslag att ge en fullmakt till
styrelsen att besluta om att avyttra de egna aktier som förvärvats av
bolaget. Högst 715.431 aktier omfattas av fullmakten. Styrelsen
befullmäktigas att besluta om till vem, i vilken ordning, på vilka
villkor, hur stort antal och på vilket sätt egna aktier avyttras.
Aktierna kan användas som vederlag vid eventuella företagsförvärv och
andra omstruktureringar eller som incentiv för nyckelpersoner i
bolaget eller som vederlag för tjänster. Vid avyttring av egna aktier
kan användas sedvanliga derivativavtal, avtal om aktielån eller andra
avtal inom ramen för gällande lag och övriga bestämmelser. Aktierna
kan också avyttras vid offentlig handel.

Fullmakten är i kraft ett år från bolagsstämmans beslut den 6.3.2003
till och med den 5.3.2004.

Styrelsens förslag att emittera optionsrätter till nyckelpersoner i
KCI Konecranes –koncernen

Bolagsstämman godkände styrelsens förslag att optionsrätter emitteras
till nyckelpersoner i KCI Konecranes -koncernen och till ett av KCI
Konecranes International Abp helägt dotterbolag. Optionsrätternas
antal är 600.000 stycken. Av optionsrätterna betecknas 200.000 med
signumet 2003A, 200.000 med signumet 2003B och 200.000 med signumet

                               4 (5)

2003C. Optionsrätterna berättigar till teckning av sammanlagt högst
600.000 aktier i KCI Konecranes International Abp.

Beträffande samtliga optionsrätter är teckningspriset för en aktie den
med handelsvolym vägda medelkursen för aktien i KCI Konecranes
International Abp på Helsingforsbörsen 1.4. – 30.4.2003 ökat med tio
(10) procent.

Styrelsen kan dock besluta att höja aktieteckningspriset i stöd av
optionsrätterna 2003B och 2003C från det ovannämnda före det att
aktieteckningstiden enligt ifrågavarande optionsrätter inletts.

Styrelsen har rätt att besluta att aktieteckningspriset i stöd av
optionsrätterna på avstämningsdagen för var och en dividend som
bestäms efter att perioden för fastställande av teckningspriset har
inletts men före aktieteckning nedsätts med högst beloppet av de av
styrelsen definierade särskilda dividender som överskrider utdelning
enligt sedvanlig dividend. Aktiens teckningspris uppgår dock alltid
till minst aktiens nominella värde.

Teckningstiden för aktier är 2.5.2005 – 31.3.2007 i stöd av
optionsrätterna 2003A, 2.5.2006 – 31.3.2008 i stöd av optionsrätterna
2003B och 2.5.2007 – 31.3.2009 i stöd av optionsrätterna 2003C.

KCI Konecranes International Abp:s aktiekapital kan till följd av
aktieteckningar som görs i stöd av 2003 års optionsrätter öka med
högst 1.200.000 euro och aktiernas antal med högst 600.000 nya aktier.

Genom optionsrätterna sporras nyckelpersonerna till långsiktiga
arbetsinsatser för att öka ägarvärdet. Genom optionsrätterna strävar
man även till att binda nyckelpersonerna till arbetsgivaren i och med
att nyckelpersonen, ifall hans/hennes anställnings- eller
tjänsteförhållande upphör före 2.5.2007, är skyldig att erbjuda
bolaget sina optionsrätter utan kompensation för en eventuell
värdestegring hos optionsrätterna.

I samband med 2003 års optionsrätter kommer styrelsen att förutsatta
att mottagaren av optionsrätter äger aktier i bolaget. Ytterligare
avser styrelsen utreda möjligheterna att återförvärva optionsrätterna
1999B, 2001A och 2001B som emitterats av bolaget.

Villkoren för optionsprogrammet 2003 tillgängliga på bolagets
webbplats http://www.kcigroup.com/agm2003.


                               5 (5)KCI KONECRANES INTERNATIONAL ABP


Franciska Janzon
Chef för investerarrelationer
VIDARE INFORMATION
KCI Konecranes International Abp
Sirpa Poitsalo, chefsjurist, tel. +358-20 427 2011
Franciska Janzon, chef för investerarrelationer, tel. +358-20 427 2043
DISTRIBUTION
Helsingforsbörsen
Medierna

Prenumerera