Tjänstenäringarna tappar fart

Barometerindikatorn föll 1,9 enheter i september och ligger nu 1,1 enheter över det historiska genomsnittet. Konfidensindikatorn för tillverkningsindustri backade 3,7 enheter medan indikatorn för den privata tjänstesektorn sjönk 3 enheter. Indikatorerna för bygg- och anläggningsverksamhet samt detaljhandel steg båda 1,3 enheter. Konfidensindikatorn för hushåll ökade hela 5,7 enheter efter att ha minskat de tre föregående månaderna. Endast indikatorn för de privata tjänstenäringarna ligger för närvarande under det historiska genomsnittet.

Konfidensindikatorn för näringslivet har ändrat riktning varje månad sedan april

Konfidensindikatorn för tillverkningsindustri föll 3,7 enheter i september efter en uppgång på närmare 5 enheter i augusti. Indikatorn ligger nu knappt 3 enheter över det historiska genomsnittet. Två av de tre ingående frågorna bidrog till nedgången. Bedömningen av färdigvarulagren blev mer negativ och produk-tionsplanerna justerades ned något. Bedömningen av orderstockens storlek var oförändrad och är något mer positiv än normalt.

Konfidensindikatorn för bygg- och anläggningsverksamhet steg 1,3 enheter i september och ligger drygt 5 enheter över det historiska genomsnittet. Omdömena om orderstockens storlek blev mindre negativa och de sedan tidigare expansiva sysselsättningsplanerna justerades upp ytterligare en aning jämfört med månaden innan.

Konfidensindikatorn för detaljhandeln steg 1,3 enheter i september och ligger närmare 8 enheter över det historiska genomsnittet. Två av de tre ingående frågorna bidrog positivt. Såväl försäljningsutfallet som förväntningarna på försäljningen de kommande månaderna var mer positiva än månaden innan, medan bedömningen av varulagren var något mer negativ.

Konfidensindikatorn för de privata tjänstenäringarna backade 3 enheter i september och ligger därmed drygt 2 enheter under det historiska medelvärdet. Med undantag för uppgången i augusti har indikatorn minskat varje månad sedan februari i år. Den ligger nu drygt 10 enheter lägre än i januari. Alla de tre ingående frågorna bidrog i negativ riktning. Utfallet för efterfrågan var sämre jämfört med i augusti och förväntningarna på efterfrågan var mer negativ. Också bedömningen av utvecklingen för företagets verksamhet var mer negativ.

Ökat förtroende för ekonomin bland hushållen

Hushållens konfidensindikator steg hela 5,7 enheter i september efter en minskning på 3,3 enheter månaden innan. Den ligger därmed återigen över det historiska genomsnittet. Fyra av de fem ingående frågorna bidrog positivt i september. Inställningen till både egen ekonomi i nuläget och köp av kapitalvaror i nuläget blev betydligt mer positiv och även synen på svensk ekonomi i nuläget bidrog i positiv riktning. Förväntningarna på egen ekonomi på 12 månaders sikt blev mindre negativa, medan bedömningen av svensk ekonomi på ett års sikt blev mer negativ.

Läs hela Konjunkturbarometern på www.konj.se

För ytterligare information:

Roger Knudsen, chef för Konjunkturbarometern 08-453 59 06 (även mobil)
Maria Billstam, Uppdrag, metoder och urval 08-453 59 04 (även mobil)
Sarah Hegardt Grant, informationschef 08-453 59 11 (även mobil)

Taggar:

Om oss

Konjunkturinstitutet tar fram prognoser som används som beslutsunderlag för den ekonomiska politiken i Sverige. Vi analyserar den ekonomiska utvecklingen både i Sverige och internationellt och bedriver forskning med anknytning till detta. Institutet, som grundades 1937, är en statlig myndighet under Finansdepartementet. I likhet med andra myndigheter har KI en självständig ställning. Vårt analysarbete och forskning bedrivs utan politisk hänsyn. Vi är cirka 60 anställda.