KF-koncernens bokslut 2002

KF-koncernens bokslut 2002: Stärkt finansiell ställning Och betydande lönsamhetsförbättring KF-koncernens verksamhet har under 2002 genomgått en omfattande förändring. Som ett led i en utökad samverkan inom nordisk konsumentkooperation har KFs detaljhandel med dagligvaror under 2002 överlåtits till nybildade Coop Norden AB, där KF äger 42 procent. I Coop Norden ingår bland annat dotterbolaget Coop Sverige med detaljhandelskedjorna Coop Konsum och Coop Forum. · KF-koncernens finansiella ställning stärktes avsevärt. Skuldsättningsgraden uppgick till 0,5 (1,1) och soliditeten till 39 procent (27) vid utgången av året. Likviditeten har förbättrats och är god. KF är därmed oberoende av lån i det externa banksystemet. · KF visade ett positivt resultat på 90 miljoner kronor efter finansnetto för helägda företag (KappAhl, KF Media, KF Fastigheter och KF Invest). Motsvarande utfall för intresseföretagen blev -370 miljoner kronor. Koncernens samlade resultat efter finansnetto uppgick till -280 miljoner kronor (-662). · Koncernens försäljning uppgick till 18 494 miljoner kronor. · Antalet medlemmar i konsumentkooperationen ökade med 110 000 och uppgår därmed till 2,8 miljoner totalt. - Den finansiella ställningen har stärkts avsevärt. Detta innebär att verksamheten till helt övervägande del finansieras av medlemmarna. Lönsamheten är ännu så länge oacceptabel, men trenden har vänt och utvecklingen följer den 24-månadersplan som fastlagts med siktet inställt på ett positivt resultat 2003, säger Börje Fors, vd och koncernchef i KF. Helägda verksamheter KF Kort KF Kort ansvarar för MedMera-konceptet kring det för konsumentföreningarna gemensamma medlemskortet. De 2,8 miljoner medlemmarna gjorde under året 155 miljoner poängregistrerade köp. Totalt lämnades premiecheckar och rabatter för sammanlagt cirka 420 miljoner kronor till medlemmarna. Genomsnittsköpet ökade med 5 procent jämfört med föregående år. KF Sparkassa KF Sparkassa förvaltar inlåning från medlemmarna med konkurrenskraftig ränta. Den sammanlagda inlåningen ökade och uppgick vid årsskiftet till 3 049 miljoner kronor (2 679). KF Media Verksamheten omfattar bokhandel, bokförlag, interaktiva media och tidningar. Genom förvärvet av Bokus AB tillkom internetbokhandel som ytterligare ett affärsområde från och med 2003. Koncernens lönsamhet var fortsatt god. KappAhl KappAhl lyckades bryta den vikande trenden och redovisar från och med andra hälften av 2002 en stigande försäljning och lönsamhet. KF Fastigheter Verksamheten innehåller dels en egen fastighetsportfölj med 80 fastigheter till ett marknadsvärde av 3,6 miljarder kronor, dels ett utbud av fastighetsrelaterade tjänster till företag inom kooperationen. Lönsamhetsutvecklingen var fortsatt god med en direktavkastning på 5,8 procent och en totalavkastning på drygt 10 procent. KF Invest Efter en avyttring i början av året uppgick innehavet av omsättningsaktier vid årets utgång till ett marknadsvärde på 123 miljoner kronor (488). Investeringarna i riskkapitalbolag och onoterade aktier hade ett bokfört värde på 126 miljoner kronor (188). Intresseföretag Inom Coop Norden (42%), som startade sin verksamhet under 2002, fortsätter samordningsarbetet mellan de konsumentkooperativa verksamheterna i Danmark, Norge och Sverige. Syftet är att genom fortsatt integration utveckla en väl fungerande koncern för att uppnå synergivinster och lönsamhet. Höga strukturkostnader för bildandet av koncernen belastade rörelseresultatet under det första verksamhetsåret. Coop Bank bildades under hösten 2001 och har sedan hösten 2002 bedrivits som pilotverksamhet med cirka 1 000 kunder. Marknadsförutsättningarna har förändrats sedan starten och bankens fortsatta utveckling är under utvärdering. Coop Elektro genomgick en omfattande strukturomvandling och inköps- och grossistfunktionen har under året samordnats med Coop Norden. Nybildade Power Hemelektronik AB, med butiker på den svenska marknaden, ägs av den norska konsumentkooperationen genom Coop NKL och KF samt den nytillkomne ägaren norska Expert A/S. KF-koncernens resultaträkning i sammandrag MSEK 2002 2001 Försäljning 18 494 32 198 Rörelseresultat helägda företag 249 -164 Finansnetto -159 -228 Resultat efter finansnetto 90 -392 helägda företag Resultat från intresseföretag/ -370 -270 joint ventures Resultat efter finansnetto -280 -662 KF-koncernens balansräkning i sammandrag MSEK 2002-12-31 2001-12-31 Anläggningstillgångar 6 847 10 006 Varulager och kortfristiga fordringar 3 6655 505 Kassa o. Bank/kortfristiga placeringar 6511 495 Summa tillgångar 11 163 17 006 Eget kapital 4 361 4 396 Förlagslån/garantikapital 20 120 Långfristiga skulder inkl. avsättningar 3 2173 207 Kortfristiga skulder 3 565 9 283 Summa eget kapital, avsättningar 11 16317 006 och skulder Soliditet % 39,2 26,5 Skuldsättningsgrad ggr 0,53 1,10 KF-koncernen [REMOVED GRAPHICS] - - - Ytterligare upplysningar: Börje Fors, vd och koncernchef, 08-743 1710 Gunilla Dahlqvist, presschef, 08-743 2113, 0707-940 940 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/04/20030404BIT00840/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/04/20030404BIT00840/wkr0002.pdf

Om oss

KOOPERATIVA FÖRBUNDETS medlemmar består av 31 konsumentföreningar, Folksam Sak och Liv, Fonus och OK. Genom föreningarnas medlemskap i Kooperativa Förbundet, KF, äger dessa detaljhandelskoncernen KF med Coop Sverige som kärnverksamhet. KF äger genom Coop Sverige 241 av Coopbutikerna runt om i Sverige. De detaljhandelsdrivande föreningarna inom konsumentkooperationen äger 414 butiker. KF äger dessutom MedMera Bank, KF Fastigheter, Vi Media samt Vår Gård Saltsjöbaden. COOP SVERIGE ansvarar för utveckling och inköp av varusortimentet, logistik, marknadsföring samt affärsstöd till Sveriges totalt 655 Coopbutiker. Därutöver ansvarar Coop Sverige för drift av 241 av dessa butiker.

Prenumerera

Dokument & länkar