Kooperativa Förbundet delårsrapport jan-aug 2003

Kooperativa Förbundet (KF) Delårsrapport för perioden januari - augusti 2003: Vändning i KappAhl bidrar till kraftig resultatförbättring i KF Kooperativa Förbundet (KF) redovisar en resultatförbättring med 426 Mkr för årets första åtta månader. Resultat efter finansnetto var -142 Mkr att jämföras med -568 Mkr motsvarande period förra året. På rullande tolv månader är resultatet efter finansnetto +146 Mkr. Försäljningen under perioden januari-augusti uppgick till 19 767 Mkr. Den finansiella ställningen är fortsatt stark och soliditeten har ökat till 40,0% (33,5%). KF är praktiskt taget helt oberoende av lån i bankerna. - Under de gångna två åren har KF genomfört omfattande omstruktureringar i samtliga verksamheter och börjar nu skörda resultatet av dessa ansträngningar. Vi ligger bra till inför det sista tertialet. Med sedvanlig säsongseffekt och normal julhandel hoppas vi kunna visa positivt resultat i år, säger Börje Fors, vd och koncernchef i KF. I och med bildandet av dagligvarukoncernen Coop Norden i januari 2002 har KFs fokus skiftat från att driva dagligvaruhandel till att vara ett ägarföretag till bland annat Coop Norden samt ett förbund för landets konsumentföreningar. Coop Sverige, inklusive butiker, apporterades in i Coop Norden mot en ägarandel för KF om 42% . I KF-koncernen ingår dotterbolagen KappAhl, KF Media, KF Fastigheter och KF Invest samt minoritetsintressen i Power Hemelektronik (24%) och Coop Bank, som är under avveckling. KFs andel (25%) i Bibliotekstjänst avyttrades under andra tertialet. KFs dotter- och intressebolag uppvisar överlag resultatförbättringar jämfört med föregående år. · KappAhl utvecklades positivt under året och genererar ett rörelseresultat om -88 Mkr, vilket är 89 Mkr bättre än föregående år. På rullande tolv månader är rörelseresultatet positivt sedan i maj och per augusti är det +70 Mkr, justerat för jämförelsestörande poster. Liksom under 2002 kommer KappAhl, med normal julhandel, att skapa ett positivt resultat för tredje tertialet och därtill för helåret 2003. Försäljningen i jämförbara enheter/länder ökade med 10 procent, vilket är avsevärt bättre än branschen som helhet. Den totala försäljningen uppgick till 2 288 Mkr. Den positiva utvecklingen beror framförallt på ett tydligare marknadsfokus på kvinnor i åldern 30-50 år, betydande sortimentsframgångar för dam och barn samt stark ökning av försäljningen, kopplad till Coop MedMera-kortet. · KF Media visar ett resultat på -31 Mkr, vilket är bättre än föregående år. I gruppen ingår Akademibokhandeln, förlaget P A Norstedt & Söner, PAN Vision, verksamt inom interaktiv media samt Bokus och Tidningen Vi. På rullande tolv månader är rörelseresultatet +44 Mkr, justerat för jämförelsestörande poster. Samtliga dessa verksamheter väntas skapa positiva årsresultat under tredje tertialet. · Intresseföretaget Coop Norden förbättrade sitt andra tertial och redovisar ett rörelseresultat om 326 Mkr (föregående år 190 Mkr). Rörelseresultatet under andra tertialet uppgick till 411 Mkr jämfört med 165 Mkr under motsvarande period i fjol. Butiksförsäljningen har ökat och några av de omedelbara åtgärder som vidtagits för att förbättra lönsamheten börjar ge resultat. De mer långsiktiga besparingsprogram som nu genomförs inom koncernen väntas ge successiv effekt inom de närmaste 18 månaderna. · KF Fastigheter uppvisar ett starkt rörelseresultat, +105 Mkr under de två första tertialen, och kommer planenligt att visa ett betydande överskott också under det sista tertialet. På rullande tolv månader är rörelseresultatet +133 Mkr, justerat för jämförelsestörande poster. · Intresseföretaget Power Hemelektronik uppvisar en resultatförbättring under året hittills. Detta beror på lägre overheadkostnader och delvis nytt varusortiment genom inköpssamarbetet med norska Expertgruppen som under förra året trädde in som 49 procentig delägare. Kvarvarande andel ägs av den norska kooperationen, Coop NKL. · Coop Bank är sedan i juni under avveckling och beräknas upphöra helt under senhösten 2003. [REMOVED GRAPHICS] Ytterligare upplysningar: Börje Fors, vd och koncernchef i KF, 08-743 1710 Gunilla Dahlqvist, presschef, 08-743 2113, 0707 940 940, gunilla.dahlqvist@coop.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/27/20031027BIT00680/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/27/20031027BIT00680/wkr0002.pdf Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/27/20031027BIT00680/wkr0003.xls

Om oss

KOOPERATIVA FÖRBUNDETS medlemmar består av 31 konsumentföreningar, Folksam Sak och Liv, Fonus och OK. Genom föreningarnas medlemskap i Kooperativa Förbundet, KF, äger dessa detaljhandelskoncernen KF med Coop Sverige som kärnverksamhet. KF äger genom Coop Sverige 241 av Coopbutikerna runt om i Sverige. De detaljhandelsdrivande föreningarna inom konsumentkooperationen äger 414 butiker. KF äger dessutom MedMera Bank, KF Fastigheter, Vi Media samt Vår Gård Saltsjöbaden. COOP SVERIGE ansvarar för utveckling och inköp av varusortimentet, logistik, marknadsföring samt affärsstöd till Sveriges totalt 655 Coopbutiker. Därutöver ansvarar Coop Sverige för drift av 241 av dessa butiker.