Vilka länder är redo för den självkörande revolutionen?

Självkörande fordon kommer inte bara att innebära en transportrevolution. De kommer att förändra hur människor världen över lever och arbetar. Men hur väl rustade står världens länder för en framtid med självkörande fordon? KPMG har utvärderat 20 länders beredskap inför introduktionen av självkörande fordon och Sverige är ett av de länder som ligger i framkant.

KPMG:s studie, som är den första undersökningen i sitt slag, studerar var länderna befinner sig utvecklings- och kapacitetsmässigt när det gäller att anpassa sig till teknologin för självkörande fordon. Varje enskilt land bedöms inom fyra områden som är avgörande för ett lands förmåga att ta till sig och börja använda självkörande fordon. Dessa områden är: politik & lagstiftning, teknologi & innovation, infrastruktur och konsumentacceptans.

Områdena består av ett antal variabler som återspeglar de olika faktorer som påverkar ett lands beredskap inför självkörande fordon, från tillgången till laddstationer för elfordon, FoU inom området och regelverk, till befolkningens benägenhet att ta till sig ny teknik.

  • Den mobila frihet som självkörande fordon ger kommer att ha en stor inverkan på samhället. Men den här enorma möjligheten kommer också att innebära avsevärda utmaningar som måste lösas för att länder ska kunna dra nytta av fördelarna med självkörande fordon, säger Björn Hallin, ordförande för KPMG i Sverige.

Länder med bäst beredskap för självkörande fordon

De 10 länder (av de 20 som undersökts) som enligt KPMG står bäst rustade inför en framtid med självkörande transporter är:

1.                   Nederländerna                                          6.                   Tyskland

2.                   Singapore                                                 7.                   Kanada

3.                   USA                                                          8.                   Förenade Arabemiraten

4.                   Sverige                                                     9.                   Nya Zeeland

5.                   Storbritannien                                           10.                 Sydkorea

Nederländerna placerar sig genomgående högt – bland de fyra främsta inom samtliga fyra områden. Landets styrkor är bland annat en bred acceptans för elbilar och god tillgång till laddstationer, ett stabilt telekommunikationsnät, viket är avgörande för att kunna styra självkörande fordon, och planer på storskalig testning av självkörande fordon på väg. Övriga länder på de fem topplatserna uppvisar olika styrkor. Singapore ligger högst inom politik & lagstiftning och konsumentacceptans. USA och Sverige rankas etta respektive tvåa inom teknologi & innovation, och Storbritannien ligger bland de fem bästa inom tre områden.

Accelererande framsteg inom självkörande fordon

Det finns generellt en stark koppling mellan ett lands ekonomiska utveckling och dess beredskap för självkörande fordon. Men studien går djupare och lyfter fram vissa gemensamma attribut hos de länder som har högst beredskap. Dessa innefattar myndigheter som är engagerade i och främjar utvecklingen av självkörande fordon, väl utbyggda vägar och mobilnät, samt investeringar och innovation från den privata sektorn.

  • Vi måste redan nu planera för en framtid med självkörande fordon. För frågan är inte om det här kommer att bli det dominerande transportsättet, utan när. Samarbeten mellan regeringen och den privata sektorn kan skynda på den tekniska utvecklingen och bidra till att införandet av självkörande fordon sker i linje med de politiska målen. Slutligen är det viktigt att alla intressenter – staten, näringslivet och allmänheten – engageras i planeringen. Vi måste förbereda oss på att självkörande fordon kommer att påverka alla delar av livet, inte bara transporter, säger Christoffer Sellberg, branschansvarig för tillverkning och fordonsindustri för KPMG i Sverige.

Om rapporten

KPMG:s Autonomous Vehicles Readiness Index (AVRI) är avsedd att skapa förståelse för olika länders beredskap och öppenhet inför teknologin för självkörande fordon. Tjugo länder har ingått i AVRI, baserat på deras ekonomiska storlek och framsteg inom användning av självkörande fordon. Länderna bedöms på 26 olika punkter inom fyra områden: politik & lagstiftning, teknologi & innovation, infrastruktur och konsumentacceptans. Varje område tillmäts lika stor vikt vid beräkningen av ett lands totalpoäng, och består av en kombination av primär- och sekundärdata. Läs mer om AVRI och de individuella ländernas resultat i den fullständiga rapporten på kpmg.com/AVRI

För mer information, vänligen kontakta:

Björn Hallin, Ordförande KPMG Sverige, bjorn.hallin@kpmg.se, 08-723 91 00

Christoffer Sellberg, Branschansvarig tillverkning och fordonsindustri KPMG Sverige, christoffer.sellberg@kpmg.se, 070-597 47 97

Björn Bergman, Kommunikationsdirektör KPMG Sverige, bjorn.bergman@kpmg.se,
070-876 24 53
 

Om KPMG
På KPMG arbetar vi tillsammans med våra kunder för att skapa trygghet och bidra i förändring. Vi drivs av att förmedla affärsmässiga insikter och erbjuder branschspecifika och kvalificerade tjänster inom revision, skatt och rådgivning. Genom vårt globala nätverk är vi ett av världens ledande kunskapsföretag med 189 000 specialister i 152 länder. I Sverige har vi stark lokal förankring med 1 700 medarbetare på ett 50-tal orter.

Följ oss:
kpmg.se
twitter/KPMGsweden
facebook/KPMGSverige
linkedIn/KPMGSverige

Om oss

På KPMG arbetar vi tillsammans med våra kunder för att skapa trygghet och bidra i förändring. Vi drivs av att förmedla affärsmässiga insikter och erbjuder branschspecifika och kvalificerade tjänster inom revision, skatt och rådgivning. Genom vårt globala nätverk är vi ett av världens ledande kunskapsföretag med 207 000 specialister i 154 länder. I Sverige har vi stark lokal förankring med 1 500 medarbetare över hela landet. KPMG AB, a Swedish limited liability partnership and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity.

Prenumerera