Kreatel kan som första företag leverera en IP-baserad bredbandsbox för TV

Kreatel kan som första företag leverera en IP-baserad bredbandsbox för TV * Omsättningen uppgick till 65,2 Mkr, vilket var en ökning med 68,4 % eller 26,5 Mkr jämfört med samma period Delårsrapport föregående år. Januari - Sep- * Resultatet utvecklades enligt tember 2000 plan och blev -22,8 Mkr. Totalt inve- sterades 38,3 Mkr i produktutveckling Kreatel Communi- vilket i sin helhet kostnadsförts. cations AB * Tornado/K5, marknadens första IP- Teknikringen 4C baserade bredbandsbox, premiärvisades Mjärdevi Science under september och planeras nå markna- Park den under fjärde kvartalet 2000. SE-583 30 Linkö- * Kreatel har inlett samarbete med ping, Sweden Utfors rörande utveckling av bredbands- tjänster för TV. Tel. +46 13 36 * Kreatel avser att ansöka om no- 76 00 tering vid OM Stockholmsbörsens O-lista Fax. +46 13 36 under 2001. 76 99 Info@kreatel.se www.kreatel.se Delårsrapport Januari - Juni 2000 Kreatel Communications AB utvecklar och marknadsför intelligenta tjänste- terminaler (Service Gateways) som gör det möjligt att utnyttja det snabbt växande utbudet av tjänster på de nya telekom- och bredbandsnäten. Företa- get har på kort tid etablerat sig som en ledande leverantör av produkter för samtalsrouting, dvs för dirigering av telefonsamtal till alternativa teleoperatörer. Produktportföljen innehåller ett brett spektrum av produk- ter som möjliggör mervärdestjänster på det fasta telenätet, GSM-nätet och de nya bredbandsnäten. Marknad Den nya marknaden för bredbandig överföring av information är ännu bara i början av sin utveckling. I takt med att kapaciteten i nätverken ökar, kommer efterfrågan på nätverksdistribuerade, interaktiva digitala tjänster att öka. Flera bredbandsoperatörer kommer inom kort att erbjuda högkvali- tativa tjänster inom områden som underhållning, multimedia och hemautoma- tion. Marknaden för intelligenta tjänsteterminaler förutspås, av flera samstämmiga bedömare inom telekom-, datakom- och mediabranchen, komma att överträffa PC-marknaden i storlek inom ett antal år. Kreatel kan som första företag leverera en IP-baserad bredbandsbox för TV:n. Produkten, Tornado/K5 som premiärvisades på IT-mässa Networks Tele- com under september, kompletterar bredbandsoperatörernas utbyggnad av in- frastruktur genom att binda samman bredbandsnätet med TV:n och därmed göra tjänsterna i bredbandsnäten tillgängliga för marknaden. Efterfrågan på produkter för samtalsrouting fortsätter att vara bra. Fram- förallt i södra Europa finns ett stort intresse för Kreatels produkter inom smalbandsområdet. Tydliga tecken på motsvarande utveckling kan också noteras i Östeuropa och Sydamerika, något som hänger samman med den påbör- jade avregleringen inom telekomområdet i dessa regioner. Samtidigt finns tendenser till mättnad på mer mogna marknader såsom Norden, Nederländerna och Tyskland. Produktutveckling Kreatel har under perioden genomfört en omfattande satsning på utveckling av den IP-baserade bredbandsboxen Tornado/K5. Boxen gör det möjligt att via TV surfa på Internet, sända och ta emot e-mail, hålla videokonferen- ser, få tillgång till ett stort antal TV-kanaler, lyssna på radio, beställa filmer och musik, handla varor via nätet samt utnyttja andra be- fintliga eller kommande interaktiva nättjänster. Utvecklingen av systemet har bedrivits i nära samarbete med andra aktörer som är verksamma inom an- gränsade specialområden såsom: * Technology Nexus AB - rörande säkerhetslösningar i bredbandsboxar. * AU-system AB - rörande integration av bredbandsboxar gentemot op- eratörer. Kreatel har under årets första nio månader även gjort omfattande invester- ingar i utveckling av nya produkter samt i vidareutveckling av befintliga produkter för fasta telenätet och GSM-nätet. De produkter som presen- terades för marknaden på CeBIT-mässan i Hannover i mars erbjuds nu till försäljning: * Dialix GSM, marknadens första produkt som erbjuder Least Cost Rout- ing i mobiltelefonen. * Matrix, en produkt för visuella och interaktiva tjänster som gör meddelandehantering (t ex e-mail och talsvar), nummerpresentation med tillhörande telefonbok och samtalsrouting möjlig i en och samma produkt. * Phonix ISDN, en samtalsrouter för ISDN-anslutningar. Omsättning och Resultat Omsättningen för de tre första kvartalen 2000 ökade med 68,4 % jämfört med samma period föregående år och uppgick till 65,2 Mkr (få 38,7). Ökningen kan i huvudsak hänföras till produkter för samtalsrouting riktade till företagsmarknaden. Rörelsens kostnader ökade med 183,6 % och blev för perioden planenliga 95,7 Mkr (33,8). Av kostnaderna avsåg 33,5 Mkr (19,1) kostnader för till- verkning och leverans av Kreatels produkter. Tillverkningen är utlagd på externa samarbetsparter. Totalt investerade Kreatel 58,7 % av omsättnin- gen, eller 38,3 Mkr (7,8), i nyutveckling och vidareutveckling av befint- liga produkter. Samtliga investeringar i produktutveckling kostnadsförs löpande. Resultatet före dispositioner och skatt för perioden utvecklades enligt plan och blev -22,8 Mkr (5,3 Mkr). Resultatet är en naturlig konsekvens av de omfattande investeringar i produktutveckling som Kreatel för närvarande genomför. Finansiell ställning och investeringar Bolagets egna kapital uppgick vid periodens slut till 94,7 Mkr (8,9). So- liditeten var 80,3 % (39,4 %) och som tillgänglig likviditet exklusive kreditlöften fanns 82,1 Mkr (0,0). Investeringarna uppgick till 5,5 Mkr (1,4) och bestod främst av utrustning som används inom utvecklingsverksamheten samt av investeringar relaterade till det ökade antalet anställda. Kassaflödet efter investeringar blev - 28,2 Mkr (-2,4). Nyemission och Ägande Under mars/april genomförde Kreatel en nyemission i vilken bl a ABN AMRO Ventures BV, Investment AB Bure, Sjätte AP-fonden, SEB Företagsinvest och Innovationskapital tecknade sig. Antalet aktier ökade med 1 960 000 eller 21,9% efter genomförd nyemission. Emissionen tillförde Kreatel 105,1 Mkr. Vid extra bolagsstämma 22 juni beslutade ägarna om ett andra optionspro- gram riktat till anställda och styrelseledamöter i bolaget. Utspädningsef- fekten vid fullt utnyttjande av optionerna uppgår för detta program till 5,1 % och till 8,4 % sammantaget för de två optionsprogram som Kreatel ut- givit. Medarbetarna Kreatel fortsätter att öka antalet medarbetare i snabb takt. Under perio- den har antalet medarbetare ökat med 29 personer för att vid utgången av september 2000 uppgå till 61 personer. Personalomsättningen har under fö- retagets historia varit mycket i låg och uppgick de tre första kvartalen 2000 till 0 %. I syfte att säkerställa snabbhet i produktutvecklingen har Kreatel även använt sig av inhyrda konsulter. Totalt har ett 20-tal kon- sulter varit verksamma i Kreatel under perioden. Organisation, styrelse och infrastruktur Under perioden har företaget stärkt organisation och managementkapacitet bl a genom rekryteringar till ett antal nyckelbefattningar såsom finan- schef och försäljningschef. Vid extra bolagsstämma invaldes Johan Bjurström, Alfred Berg ABN AMRO Capital Investments AB, som ny ledamot i Kreatels styrelse. Under perioden har ett nytt affärsstödsystem implementerats. Framtid Kreatel har inlett samarbete med Utfors AB rörande utveckling av bred- bandstjänster för TV:n. Förhandlingar har inletts med flera ledande svens- ka operatörer inom bredbandsområdet avseende försäljning av Tornado/K5. Till följd av företagets starka expansion, föreligger ett fortsatt stort rekryteringsbehov. Kreatel räknar med att under helåret 2000 totalt ha an- ställt ett 50-tal nya medarbetare. Styrelsen för Kreatel har beslutat att ansöka om notering av aktien vid OM Stockholmsbörsens O-lista. Noteringen planeras ske under 2001. I samband med noteringen avser bolaget att genomföra en nyemission. Linköping, 17 oktober 2000 Lars Bengtsson Verkställande direktör ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/17/20001017BIT00920/bit0001.doc Hela rapporten http://www.bit.se/bitonline/2000/10/17/20001017BIT00920/bit0002.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar