750 miljoner kronor till folkbibliotek i hela landet

Report this content

Regeringen beslutade idag om en ny förordning om statsbidrag till folkbibliotek som kommer ligga till grund för Statens kulturråds fördelning av medel. Regeringen avsätter 250 miljoner kronor extra årligen under tre år, sammanlagt 750 miljoner kronor.

- Våra bibliotek är hjärtat som pumpar ut bildning i hela vårt land. Där finns kunskap och en enorm kompetens. För att kunna fullgöra sin uppgift behövs det ökade resurser, biblioteken ska vara bibliotek och inget annat, säger kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

Syftet med stödet är att öka utbudet av och tillgängligheten till folkbibliotek i hela landet. I förordningen föreslås att Statens kulturråd vid sin fördelning av statsbidrag särskilt ska ta hänsyn till kommunernas olika förutsättningar att bedriva folkbiblioteksverksamhet och om medlen kan få långsiktiga effekter. Förordningen har anpassats till bibliotekslagen (2013:801).

Den nya förordningen ändrar inte de förutsättningar som tidigare har gällt för fördelning av bidrag till inköp av litteratur vid folk- och skolbibliotek.

Förordningen träder i kraft den 15 mars 2018.

Bakgrund
Biblioteket är en viktig mötesplats där människor med olika bakgrund och förutsättningar kan mötas och ta del av kunskap, litteratur och kultur. Varje kommun ska, enligt bibliotekslagen, ha folkbibliotek. Sett över tid har antalet folkbibliotek och biblioteksfilialer minskat, vilket är en oroväckande trend som framförallt slår mot människor som lever på landsbygden.

Regeringens satsning i BP 2018
Bibliotek ska finnas tillgängliga för alla. Regeringen satsar 250 miljoner kronor årligen 2018-2020 för att öka utbudet av och tillgängligheten till biblioteksverksamhet i hela landet.

Totalt avsätts 750 miljoner kronor på tre år. Statens kulturrådet har fått i uppdrag i regleringsbrevet för 2018 att genomföra satsningen och fördela pengarna. Satsningen ska genomföras i samverkan med Kungl. biblioteket utifrån nationella strategiska överväganden och i dialog med andra berörda aktörer. En del av satsningen, 25 miljoner kronor per år, tillförs kultursamverkansmodellen där bl.a. medel till bibliotek, läs-och litteraturfrämjande fördelas.

Budgetpropositionen för 2018 bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Vänsterpartiet.

Kristoffer Talltorp
Pressekreterare hos Alice Bah Kuhnke
072-542 80 32

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

- Våra bibliotek är hjärtat som pumpar ut bildning i hela vårt land. Där finns kunskap och en enorm kompetens. För att kunna fullgöra sin uppgift behövs det ökade resurser, biblioteken ska vara bibliotek och inget annat, säger kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.
Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke