Regeringen stärker kultur- och demokratiområdet

De omfattande kultursatsningar som i dag presenteras visar att regeringen prioriterar kulturen. Ett levande kulturliv – tillgängligt för alla – ger bildning samt kulturell och intellektuell stimulans, och bidrar till att vår demokrati fördjupas. Det säger kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke med anledning av att regeringens budgetproposition överlämnats till riksdagen i dag.

Kulturbudgeten ökar med 252 miljoner kronor
Regeringen föreslår i budgetpropositionen att kulturbudgeten för 2015 ökar med 252 miljoner kronor i jämförelse med 2014. Detta inklusive anslagens pris- och löneomräkning som uppgår till cirka 41 miljoner kronor. Hela kulturbudgeten omfattar 7,1 miljarder kronor.

– Regeringens kulturpolitik är tydlig - den ska skapa förutsättningar, en bra jordmån, för den fria kulturen att utvecklas i, säger Alice Bah Kuhnke.

Fri entré på statliga museer
Fri entré införs på de statliga museer som är myndigheter. Regeringen föreslår i budgetpropositionen att 80 miljoner kronor avsätts för reformen från och med 2015.

Regeringens avsikt är att fri entré ska införas på de berörda museerna under våren 2015. Exakt tidpunkt för införandet är ännu inte fastslagen.

Mer information om vilka statliga museer där fri entré ska gälla finns på regeringens webbplats http://www.regeringen.se/sb/d/119/a/248267

En nationell biblioteksstrategi tas fram
Regeringen föreslår att en nationell biblioteksstrategi tas fram för att främja samverkan och kvalitetsutveckling inom hela biblioteksväsendet. Under 2015–2018 avsätts totalt 10 miljoner kronor årligen i detta syfte. Av dessa medel beräknar regeringen att 6 miljoner kronor avsätts till Kungl. biblioteket för framtagandet av en nationell biblioteksstrategi och för att tillgängliggöra e-böcker via den nationella katalogen Libris.

– Med en nationell biblioteksstrategi kan samverkan mellan landets alla bibliotek fördjupas. Det är viktigt för att alla människor, i såväl stad som land, ska få god tillgång till våra samlade biblioteksresurser, säger Alice Bah Kuhnke.

Fyra miljoner kronor avsätts till Kulturrådets läsfrämjande arbete i samarbete med biblioteken.

400 miljoner kronor satsas på musik- och kulturskolan
Regeringen vill ge barn och unga likvärdig tillgång till kultur och kulturutövande. Därför föreslår regeringen att sammanlagt 400 miljoner kronor ska avsättas under 2015-2018 för att bland annat stärka den kommunala musik- och kulturskolan. Bidraget ska möjliggöra sänkta taxor i kultur- och musikskolan. Regeringen avser att återkomma om formerna för satsningen.

– Musik- och kulturskolan är central för att barn och unga ska få möjlighet att ägna sig åt estetik och skapande. Därför ska den vara av hög kvalitet och tillgänglig för alla. Mot denna bakgrund är jag mycket glad att regeringen nu gör omfattande satsningar på musik- och kulturskolan, säger Alice Bah Kuhnke.

Regeringen avser även att tillsätta en utredning med uppdrag att ta fram förslag till en nationell strategi för musik- och kulturskolorna.

Samverkan för kultur i skolan
Regeringen föreslår att Skapande skola-insatsen förstärks med 25 miljoner kronor för 2015 till att omfatta 199 miljoner kronor. Därefter tillförs 30 miljoner årligen mellan 2016-2018. Regeringen föreslår att Skapande skola-insatsen breddas och fördjupas, och att det skapas möjlighet för den kommunala kulturskolan att fungera som samarbetspart till exempelvis grundskolan.

– Bildning och kultur hör samman. Därför bör samverkan mellan kulturskolan och grundskolan stärkas. Större möjligheter för samverkan gör att kulturskolans förtjänster även kommer grundskolan till del. Estetik och skapande i skolan främjar lärande, utveckling och kreativitet, säger Alice Bah Kuhnke.

230 miljoner kronor till kultursatsning i miljonprogramsområden
Regeringen satsar under perioden 2015-2018 totalt 230 miljoner kronor på kulturverksamhet i miljonprogramsområden och konstnärlig gestaltning av områdenas boendemiljöer, varav 50 miljoner kronor avsätts 2015. Satsningen ska främja lokala civilsamhällesorganisationers initiativ för att utveckla kulturell verksamhet.

– Alla människor, oavsett bakgrund, bostadsort eller skede av livet, har rätt till ett rikt och mångfacetterat kulturliv. Denna satsning är ett uttryck för vår ambition att göra kulturen tillgänglig för fler, säger Alice Bah Kuhnke.

Scenkonstallianser tillförs 20 miljoner kronor
Scenkonstallianserna bidrar till att öka den sociala och ekonomiska tryggheten för frilansande kulturarbetare.

Allianserna inom teater-, dans- och musikområdena tillförs ytterligare 20 miljoner kronor från och med 2015, vilket innebär en höjning från 62 miljoner kronor till 82 miljoner kronor. Förstärkningen möjliggör bland annat att antalet anställda kan öka.

Arbetsmarknaden för yrkesverksamma inom teater, dans- och musikområdet kännetecknas av få fasta anställningar och en stor andel tidsbegränsade uppdrag. För att förbättra förutsättningarna för scenkonstnärerna har scenkonstallianser inrättats där professionella skådespelare, dansare och musiker kan få anställning och ersättning under perioder då de saknar anställningar inom scenkonstområdet.

– De fria kulturarbetarna arbetar ofta under tuffa förhållanden. Regeringens satsning gör att fler kulturskapare får möjlighet att arbeta under förbättrade villkor, säger Alice Bah Kuhnke.

25 miljoner kronor till utbildningsinsats om rasism
Regeringen beräknar att Forum för levande historia tillförs totalt 25 miljoner kronor under perioden 2015–2017 för att i samarbete med Skolverket genomföra en stor utbildnings­insats om olika former av rasism i historien och i dag. Satsningen ska vara riktad till samtliga grund- och gymnasieskolor. 2015 tillförs 10 miljoner kronor.

Värna demokratin mot våldsbejakande extremism
16 miljoner kronor avsätts per år under perioden 2015-2018 för insatser för att värna demokratin och arbeta förebyggande mot våldsbejakande extremism.

Insatserna handlar bland annat om att förebygga radikalisering och rekrytering till strider i utlandet, stärka den nationella samordnarens uppdrag samt ge stöd till det civila samhället. Flera av det civila samhällets organisationer bedriver ett viktigt arbete för att främja demo­kratisk medvetenhet, motverka radikalisering samt främja avhopp från våldsbejakande extremistiska rörelser.

– Långsiktigt och enträget demokratiarbete behövs för att extremism ska kunna förebyggas och motverkas. När människor känner mening och delaktighet minskar risken att människor attraheras av extrema budskap, säger Alice Bah Kuhnke.

Mer information om budgeten
Mer om kulturbudgeten på regeringens webbplats:
http://www.regeringen.se/sb/d/13574/a/153116

Ladda ner budgeten som pdf på regeringens webbplats:
http://www.regeringen.se/sb/d/18202/a/248343

Hanna Lidström
Presskontakt för intervjuförfrågningar till Alice Bah Kuhnke
072-542 80 32

Eleonor Johansson
Pressassistent / Pressinformatör för hänvisning av faktafrågor
08-405 42 15
072-517 13 30

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

De omfattande kultursatsningar som i dag presenteras visar att regeringen prioriterar kulturen. Ett levande kulturliv – tillgängligt för alla – ger bildning samt kulturell och intellektuell stimulans, och bidrar till att vår demokrati fördjupas.
Alice Bah Kuhnke, kultur- och demokratiminister
Regeringens kulturpolitik är tydlig - den ska skapa förutsättningar, en bra jordmån, för den fria kulturen att utvecklas i.
Alice Bah Kuhnke, kultur- och demokratiminister
Med en nationell biblioteksstrategi kan samverkan mellan landets alla bibliotek fördjupas. Det är viktigt för att alla människor, i såväl stad som land, ska få god tillgång till våra samlade biblioteksresurser.
Alice Bah Kuhnke, kultur- och demokratiminister
Musik- och kulturskolan är central för att barn och unga ska få möjlighet att ägna sig åt estetik och skapande. Därför ska den vara av hög kvalitet och tillgänglig för alla. Mot denna bakgrund är jag mycket glad att regeringen nu gör omfattande satsningar på musik- och kulturskolan.
Alice Bah Kuhnke, kultur- och demokratiminister
Alla människor, oavsett bakgrund, bostadsort eller skede av livet, har rätt till ett rikt och mångfacetterat kulturliv. Denna satsning är ett uttryck för vår ambition att göra kulturen tillgänglig för fler.
Alice Bah Kuhnke, kultur- och demokratiminister
Långsiktigt och enträget demokratiarbete behövs för att extremism ska kunna förebyggas och motverkas. När människor känner mening och delaktighet minskar risken att människor attraheras av extrema budskap.
Alice Bah Kuhnke, kultur- och demokratiminister
De fria kulturarbetarna arbetar ofta under tuffa förhållanden. Regeringens satsning gör att fler kulturskapare får möjlighet att arbeta under förbättrade villkor.
Alice Bah Kuhnke, kultur- och demokratiminister
Bildning och kultur hör samman. Därför bör samverkan mellan kulturskolan och grundskolan stärkas. Större möjligheter för samverkan gör att kulturskolans förtjänster även kommer grundskolan till del. Estetik och skapande i skolan främjar lärande, utveckling och kreativitet.
Alice Bah Kuhnke, kultur- och demokratiminister