Statens kulturråd får bidrag för hbtq-konferens

Regeringen har beslutat att ge Statens kulturråd bidrag för att senare i år anordna en konferens om hur hbtq-frågorna kan synliggöras inom kulturområdet.

– Konst- och kulturområdet är ett område med unik förmåga att synliggöra och utmana normer. Genom att stötta denna konferens hoppas jag att medvetenheten om hbtq-frågor inom kulturen stärks och att normbrytande, modiga konst- och kulturuttryck uppmärksammas, säger kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

Statens kulturråd är en av de strategiska myndigheterna som pekas ut i regeringens strategi för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck som presenterades i januari 2014. Strategins fokusområden är våld, diskriminering och andra kränkningar, unga hbt-personer, hälsa, vård och sociala tjänster, privat- och familjeliv, kulturområdet samt det civila samhället.

Inom ramen för genomförandet av strategin pågår en rad insatser på kulturområdet:

  • I egenskap av strategisk myndighet har Kulturrådet arbetat aktivt med hbtq-frågor och för alla människors rätt att delta i kulturlivet på lika villkor. Myndigheten har tagit fram en treårsplan för arbetet med hbtq-frågor och hållit dialogmöten, samråd och samverkan för att inhämta kunskap och goda exempel. Inom ramen för kultursamverkansmodellen har också ett flertal regionala aktörer sökt och fått utvecklingsbidrag för särskilda hbtq-satsningar.

  • Forum för levande historia, som 2014 fick i uppdrag att särskilt arbeta för att motverka homofobi och transfobi bland unga, har utvecklat ett utbildningsmaterial som nu ska spridas i grund-och gymnasieskolan.

  • Riksutställningar har nyligen presenterat en kartläggning av hur hbtq-perspektivet belyses inom utställningsområdet och även gett exempel på hur hbtq-perspektivet kan utveckas på museiområdet.

Kulturrådet, Riksutställningar och Forum för levande historia finns på plats i Regeringskansliets tält i Pride Park mellan den 27 juli och 2 augusti.

Politiken mot diskriminering, rasism och intolerans

En strategi för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck

Karl-Johan Bondesson
Tf. Pressekreterare hos Alice Bah Kuhnke
072-529 50 81

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Konst- och kulturområdet är ett område med unik förmåga att synliggöra och utmana normer. Genom att stötta denna konferens hoppas jag att medvetenheten om hbtq-frågor inom kulturen stärks och att normbrytande, modiga konst- och kulturuttryck uppmärksammas.
Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke