Jönköpings län får sex statliga miljoner till kultur i skolan

Alla 13 kommuner och 4 friskolor i Jönköpings län har sökt och beviljats Skapande skola-bidrag från Kulturrådet för nästa läsår. Drygt sex miljoner kronor går till olika kulturprojekt för elever i förskoleklass och grundskola. 28 000 elever beräknas ta del av insatserna.

Kulturrådet har valt att prioritera kulturinsatser som syftar till att fler barn som står långt ifrån kultur får möta det professionella kulturlivet genom Skapande skola-insatser på eller utanför skolan. Som tidigare år återkommer både enskilda kulturaktörer och kulturinstitutioner i föreslagna aktiviteter.

– Många kommuner har reflekterat vidare över identitet, språk, demokrati och integration. Genom kulturinsatser kan alla mötas, lära och förstå varandras likheter och olikheter, säger Nardin Crisbi, handläggare för Skapande skola på Kulturrådet.

Gislaveds kommun beviljas 675 000 kronor för att arbeta med skolor med som ett stort antal elever med migrationserfarenheter samt med skolor i småorter med stora avstånd till centralorten Kommunen vill föra in nya konstformer i det arbete som hela tiden pågår både för att stärka språket och även integrationen. Samverkan kommer att ske med professionella kulturaktörer, musikskolan, skolbiblioteken med flera.

Jönköpings kommun vill bland annat för årskurserna 3 och 4 visa en klassrumsföreställning med fokus på dans och teater. Kommunen har vissa riktade insatser utifrån socioekonomiska faktorer. Jönköping beviljas 2,25 miljoner och runt 12 000 elever kan involveras.

Tillgången till kultur för elever i hela landet är inte självklar. På mindre orter finns inget brett utbud av olika kulturyttringar. I glesbygd kan det vara långa avstånd till konst- och kulturupplevelser. Där kan Skapande skola-pengar vara ett välkommet tillskott för att möjliggöra att eleverna får ta del av professionell kultur. Resekostnader är vanligt förekommande i de flesta ansökningar.

I år sökte 394 skolhuvudmän, fördelade över hela landet, bidrag till aktiviteter för cirka 860 000 elever. Totalt fördelar Kulturrådet cirka 177 miljoner kronor i bidrag till insatser inom Skapande skola.

Hela bidragslistan finns här.

Kontakt Kulturrådet
Nardin Crisbi, handläggare för Skapande skola
Telefon: 08 519 264 65
nardin.crisbi@kulturradet.se

Lokala kontakter
Gislaved
Pia Adolfsson, utvecklingsstrateg
Telefon: 0371 829 13
pia.adolfsson@edu.gislaved.se

Jönköping
Lisbeth Hultberg, kulturskolechef
Telefon: 036 105 604
lisbeth.hultberg@jonkoping.se

Om oss

Kulturrådets övergripande uppdrag är att förverkliga den nationella kulturpolitik som regering och riksdag beslutar om. Inom ramen för detta uppdrag finns tre huvuduppgifter: fördela bidrag, sammanställa underlag för kulturpolitiska beslut samt att informera om kultur och kulturpolitik. Kulturrådet leds av en styrelse och har ca 90 anställda.

Prenumerera