Kulturrådet stödjer nyskapande projekt och konstnärlig förnyelse

Kulturrådet fördelar den här omgången 30 miljoner kronor i utvecklingsbidrag till regional kulturverksamhet. Nyskapande projekt som utvecklar den kulturella infrastrukturen och projekt av internationell och interkulturell karaktär prioriteras.

Av 70 beviljade projekt är ungefär hälften relaterade till museer samt området bild och form, en stor del kopplas till musik, teater och dans. Övriga projekt handlar om arkiv, bibliotek, film eller musikteater eller är av mer övergripande karaktär.

Flera av regionerna vill satsa på infrastrukturen inom den professionella dansen, bland annat genom residens och gästspel. Kulturrådet bedömer att projekten leder till konstnärlig förnyelse och ökad tillgänglighet till danskonst av hög kvalitet. Norrbottens läns landsting, Scenkonst Sörmland, Regionförbundet Östsam, Region Värmland, Musik Gävleborg och Regionförbundet Jämtlands län beviljas utvecklingsmedel.

– Det är en helt ny karta för den professionella dansen som håller på att växa fram, säger Lisa Poska, regional koordinator på Kulturrådet.

Många regioner arbetar aktivt för att stärka bild- och formområdet. I Halland pågår arbetet med att utveckla konstmuseet i Halmstad till ett resurscentrum, även i Västernorrland pågår arbetet med att utveckla ett resurscentrum för konst. Barents Art Biennal 2013 i Luleå, Rovaniemi och Severomansk i Ryssland är ett projekt som får stöd inom bild- och formområdet. Biennalen har en stark internationell prägel med konstnärer från bland annat Europa, Sydamerika och Afrika. Konstmuseet i norr är ett annat projekt i Norrbotten som kommer att stärka möjligheterna att uppleva konst.

– Det finns ett stort intresse för att stärka bild- och formområdet, vilket kommer att ge nya möjligheter till konstupplevelser och för konstnärer att ställa ut, säger Erik Åström, regional koordinator på Kulturrådet. Det är också en tydlig prioritering i de regionala kulturplanerna.

Region Västerbotten beviljas medel för att stärka den internationella dimensionen i hela länet inför kulturhuvudstadsåret Umeå 2014. Norrlandsoperan får stöd för berättarprojektet River stories, som involverar kulturlivets aktörer i Västerbottens samtliga kommuner inför kulturhuvudstadsåret.

Kulturrådet har fått resursförstärkningar av regeringen för insatser i samband med kultursamverkansmodellen. Det handlar om 25 miljoner kronor årligen.

– Det är positivt med det extra tillskottet som gör det möjligt för oss att satsa ännu mer på konstnärlig utveckling och ökad tillgänglighet till kulturutbudet, säger Kennet Johansson, generaldirektör Kulturrådet.

Bakgrund: Kulturrådet fördelar bidrag till strategiska utvecklingsinsatser av nationellt intresse. Vid fördelningen tar Kulturrådet hänsyn till de nationella kulturpolitiska målen som rör kvalitet, konstnärlig förnyelse och tillgänglighet för kulturutbudet. Av 130 ansökningar har 70 beviljats. Bland de som inte beviljats finns exempelvis projekt som bör rymmas inom institutionernas ordinarie verksamhet. Ett annat motiv för avslag är att ansökningarna inte fyller kravet på medfinansiering från kommuner och landsting.

Läs mer: www.kulturradet.se/sv/verksamhet/Modell-for-kultursamverkan/

Läs mer om fördelningen: www.kulturradet.se/sv/bidrag/beviljade_bidrag/2012/

Ytterligare information
Erik Åström
Koordinator för regionala frågor
Telefon: 08-519 264 40
erik.astrom@kulturradet.se

Helene Oljons
Pressekreterare
Telefon: 08-519 264 25
helene.oljons@kulturradet.se

 

 

 

 

 

Om oss

Kulturrådets övergripande uppdrag är att förverkliga den nationella kulturpolitik som regering och riksdag beslutar om. Inom ramen för detta uppdrag finns tre huvuduppgifter: fördela bidrag, sammanställa underlag för kulturpolitiska beslut samt att informera om kultur och kulturpolitik. Kulturrådet leds av en styrelse och har ca 90 anställda.

Prenumerera