Kallelse till Bolagsstämma i Kungsleden AB (publ

Kallelse till Bolagsstämma i Kungsleden AB (publ) Kungsleden AB (publ) kallar till ordinarie bolagsstämma torsdagen den 5 april 2001 kl. 14.00. Kallelsen innehåller de ärenden som ankommer på ordinarie stämma enligt bolagsordningen samt - förslag till ändring av bolagsordningen innebärande ändring av högsta antalet ordinarie styrelseledamöter från 5 till 6 och, - val av ledamöter till nomineringskommittén. Nomineringskommittén har vad gäller val av ny styrelse föreslagit, vilket stöds av aktieägare representerande ca 25% av samtliga aktier och röster i bolaget, omval av Jochum Beck-Friis, Jens Engwall, Mats Israelsson och Bengt Kjell samt nyval av Jonas Nyrén och Ole Oftedal. Jonas Nyrén, född 1951, är vVD och finansdirektör i Bonnier AB, styrelseledamot i TV4 AB, Skandiabanken AB, Frango AB, Duni AB och Alma Media OY. Ole Oftedal, född 1954, är VD i i2i Venture AB, styrelseledamot i CGEA Northern Europe S.A., Corus AB och Capanova AB. Christer Bergquist har avböjt omval. Kungsleden AB (publ) Jens Engwall Bilaga: Kallelse till bolagsstämma För ytterligare information, kontakta: Jens Engwall, VD Kungsleden, tfn 08-503 052 04, mobil 070-690 65 50 Kungsledens affärsidé är att äga och förvalta fastigheter med långsiktigt hög och stabil direktavkastning. Kungsleden deltar aktivt i de förändringar som den svenska fastighetsmarknaden genomgår genom att utnyttja och vidareutveckla bolagets kompetens att strukturera heterogena fastighetsbestånd. Detta innebär att Kungsledens fastighetsbestånd ofta förändras genom köp och försäljningar. Kungsledens fastighetsportfölj består av 460 fastigheter med ett bokfört värde på drygt 6,5 miljarder kronor. Beståndet finns i totalt 138 kommuner och är koncentrerat till Götaland och Svealand. Kungsleden noteras på O-listan vid OM Stockholmsbörsen sedan den 14 april 1999 ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA I KUNGSLEDEN Aktieägarna i Kungsleden AB (publ) kallas härmed till ordinarie bolagsstämma torsdagen den 5 april 2001 kl. 14.00 på Folkets Hus, Barnhusgatan 12-14, Stockholm. Deltagande Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken senast måndagen den 26 mars 2001, dels anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman till bolaget senast kl. 16.00 måndagen den 2 april 2001, under adress Kungsleden AB (publ), Att: Åke Theblin, Box 70414, 107 25 Stockholm, per e-post: ake.theblin@kungsleden.se, per telefon 08-503 052 00 eller per telefax 08-503 052 02. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 26 mars 2001 genom förvaltarens försorg tillfälligt registrera aktierna i eget namn för att erhålla rätt att delta i stämman. Förslag till dagordning 1. Val av ordförande vid stämman. 2. Upprättande och godkännande av röstlängd. 3. Godkännande av dagordning. 4. Val av en eller flera justeringsmän. 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredo visning och koncernrevisionsberättelse för 2000. 7. Verkställande direktörens anförande. 8. Beslut om a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för 2000. b) dispositioner av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen för 2000. c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören för 2000. 9. Bestämmande av antal styrelseledamöter och suppleanter som skall väljas av stämman - under förutsättning av bolagsstämmans beslut enligt punkten 12 nedan. 10. Fastställande av arvode åt styrelsen och revisorerna. 11. Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter. 12. Styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen innebärande ändring av högsta gräns för antalet ordinarie ledamöter. Nuvarande lydelse: Föreslagen lydelse: § 6 § 6 Styrelsen skall bestå av 3- Styrelsen skall bestå av 3- 5 ledamöter med högst två 6 ledamöter med högst två suppleanter. Styrelsens suppleanter. Styrelsens ledamöter och suppleanter ledamöter och suppleanter utses årligen på ordinarie utses årligen på ordinarie bolagsstämma för tiden bolagsstämma för tiden intill slutet av nästa intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma. ordinarie bolagsstämma. 13. Val av ledamöter till nomineringskommittén. 14. Avslutning. Beslutsförslag Den av bolagsstämman valda nomineringskommittén har lagt fram följande förslag till beslut såvitt avser punkterna 9-11: Punkt 9 Styrelsen föreslås bestå av sex ledamöter utan någon suppleant. Punkt 10 Arvode till styrelsen föreslås utgå med ett belopp per år om 100.000 kronor för icke anställd ledamot och med 200.000 kronor per år till den, icke anställda ledamot, som utses till ordförande. Punkt 11 Omval föreslås av Jochum Beck-Friis, Jens Engwall, Mats Israelsson och Bengt Kjell samt nyval av Jonas Nyrén och Ole Oftedal. Christer Bergquist har avböjt omval. Styrelsen har lagt fram följande förslag till beslut: Punkt 8 b) Styrelsen föreslår en utdelning om 9 kronor per aktie. Som avstämningsdag för utdelning har styrelsen beslutat föreslå bolagsstämman den 10 april 2001. Beslutar bolagsstämman i enlighet med förslaget, beräknas utdelningen kunna utsändas av VPC den 17 april 2001. Övrigt Aktieägare representerande ca 25 % av samtliga aktier och röster har meddelat bolaget att de stöder nomineringskommitténs förslag till beslut enligt punkterna 9-11samt ställer sig bakom förslaget att revisors arvode skall utgå enligt godkänd räkning. Vid bolagsstämman 1999 omvaldes Tomas Thiel som ordinarie revisor med Björn Flink som revisorssuppleant för tiden intill den ordinarie bolagsstämman 2003. Bolagsstämmans beslut under punkten 12 är giltigt endast om det biträds av aktieägare med tvåtredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädda aktierna. Personuppgifter Jonas Nyrén, född 1951, vVD och finansdirektör i Bonnier AB, styrelseledamot i TV4 AB, Skandiabanken AB, Frango AB, Duni AB och Alma Media OY. Ole Oftedal, född 1954, VD i i2i Venture AB, styrelseledamot i CGEA Northern Europe S.A., Corus AB och Capanova AB. Bolagets årsredovisning och revisionsberättelsen avseende räkenskapsåret 2000 samt fullständiga förslag enligt punkten 12 ovan hålles tillgängliga hos bolaget under ovan angiven adress från och med den 21 mars 2001. Stockholm i februari 2001 KUNGSLEDEN AB (publ) Styrelsen ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/27/20010227BIT00660/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/27/20010227BIT00660/bit0001.pdf

Om oss

Kungsleden är en långsiktig fastighetsägare och vår vision är att skapa attraktiva och hållbara platser som berikar människors arbetsdag. Vi skapar värde genom att äga, förvalta och utveckla kontor och andra kommersiella fastigheter i Stockholm och Sveriges övriga tillväxtregioner. En stor del av våra fastigheter ligger samlade i attraktivt belägna kluster där vi även är med och påverkar hela områdets utveckling. Kungsledens mål är att leverera attraktiv totalavkastning på våra fastigheter och till aktieägarna. Kungsleden (KLED) är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap.

Prenumerera

Dokument & länkar