Kungsleden AB (publ) delårsrapport 1 januari - 30 september 2000

Kungsleden redovisar vinst om 263 Mkr för årets första nio månader Fastighetsbolaget Kungsleden avger idag delårsrapport för årets första nio månader. * Resultatet efter skatt uppgår till 263 (255) Mkr vilket motsvarar ett resultat per aktie om 14,2 (13,7) kr. * Driftsöverskottet har ökat med 13 % till 346 (305) Mkr. * Under perioden har 72 fastigheter avyttras för 240 (836) Mkr med ett resultat om 20 (107) Mkr. * Direktavkastningen proforma uppgår till Kungsledens mål om 8,5 % * Styrelsen avser att föreslå en utdelning om 9 kr/aktie för räkenskapsåret. "Ännu ett kvartal där vi tjänar pengar både på fastighetsförvaltning och fastighetshandel. Totalt har 72 fastigheter avyttras under året. Dessa har tillsammans med gjorda förvärv klart förbättrat portföljens struktur och avkastning. Glädjande är att vi nu uppnått vårt mål om 8,5 % direktavkast- ning i fastighetsportföljen" säger Jens Engwall VD i Kungsleden i en kom- mentar. För ytterligare information, kontakta: Jens Engwall, VD, tfn 08-503 052 04, mobil 070 - 690 65 50 Johan Risberg, vVD, ekonomi- och finansdirektör, tfn 08-503 052 06, mobil 070-690 65 65 Kungsledens affärsidé är att äga och förvalta fastigheter med långsiktigt hög och stabil direktavkastning. Kungsleden deltar aktivt i de förändring- ar som den svenska fastighetsmarknaden genomgår genom att utnyttja och vi- dareutveckla bolagets kompetens att strukturera heterogena fastighetsbe- stånd. Detta innebär att Kungsledens fastighetsbestånd ofta förändras ge- nom köp och försäljningar. Kungsledens fastighetsportfölj består av 484 fastigheter med ett bokfört värde på drygt 6,1 miljarder kronor. Beståndet finns i totalt 142 kommuner men kommer på sikt att koncentreras till Göta- land och Svealand. Kungsleden noteras på O-listan vid OM Stockholmsbörsen sedan den 14 april 1999 Kungsleden AB (publ) delårsrapport 1 januari - 30 september 2000 *Resultatet efter skatt uppgår till 263 (255) Mkr vilket motsvarar ett resultat per aktie om 14,2 (13,7) kr. *Driftsöverskottet i fastighetsförvaltningen har ökat med 13 % till 346 Mkr. *Under perioden har 72 fastigheter avyttrats för 240 (836) Mkr med ett resultat om 20 (107) Mkr. *Direktavkastningen proforma uppgår till Kungsledens mål om 8,5 %. *Styrelsen avser att föreslå en utdelning om 9 kr/aktie för räkenskapsår- et. Kungsledens affärsidé, vision och verksamhet Kungsledens affärsidé är att äga och förvalta fastigheter med en långsik- tigt hög och stabil direktavkastning. Kungsledens vision är att utnyttja och vidareutveckla bolagets kompetens att strukturera heterogena fastig- hetsbestånd. Verksamhetens två huvudinriktningar är förvaltning och handel med fastigheter. Bolaget ser fastighetens avkastning som det mest centrala måttet, viktigare än både fastighetskategori och geografiskt läge. Kungs- leden är ett transaktionsintensivt företag vars fastighetsinnehav ofta förändras genom köp och försäljningar. Resultat Kungsleden redovisar ett resultat efter skatt om 263 (255) Mkr för perio- den januari - september 2000. Reavinster vid försäljning av fastigheter uppgår till 20 (107) Mkr och driftsöverskottet till 346 (304) Mkr. Vinst per aktie uppgår till 14,2 kr. Driftöverskottsökningen jämfört med föregående år beror på att årets fas- tighetsportfölj har haft en högre direktavkastning samt att några förvär- vade fastigheter har bedömts ha ett ekonomiskt tillträde under tredje kvartalet, vilka har bidragit med 24 Mkr. Fastighetshandeln har genererat ett lägre resultat än motsvarande period föregående år. Detta beror bla på att föregående års försäljningsresultat var över det normala samt att årets försäljningar innehåller många små fastigheter på mindre orter. I resultatet ingår återförda SPP-medel om 8 Mkr, samt en reservering för kostnader i samband med genomförd organisationsförändring om 4 Mkr. Dessa poster ingår i fastighets- och central administration. Kungsleden har även avyttrat ett antal ränteswappar vilket haft en posi- tiv resultatpåverkan om 75 Mkr. Kassaflödet under perioden uppgår till 216 Mkr motsvarande 11,6 kr per aktie. Finansnetto och skuldsättning Finansnettot, exklusive försäljning av ränteswappar, uppgick till -156 (- 131) Mkr inklusive räntebidrag. Räntebidragen uppgick till 1 Mkr. Ränte- täckningsgraden, justerat för försäljningsresultat av ränteswappar, upp- gick till 2,2 (3,0). Under perioden har finansnettot belastats med 10 Mkr avseende engångs- kostnader i samband med att Kungsleden ingått ett syndikerat låneavtal med ett antal svenska och tyska banker, samt tagit upp ett obligationslån. Det syndikerade låneavtalet har en total låneram om 4,2 miljarder kronor och en löptid på fem år. Kungsleden har därmed nått en finansiering som är flexibel och anpassad till verksamheten och skapat utrymme för tillväxt. Per den sista september var 3.606 Mkr utnyttjat av lånearmen. Under perioden har Kungsleden även tagit upp ett obligationslån om totalt 500 Mkr fördelat på 200 Mkr med en löptid på tre år med en kupong på 8,75 procent samt 300 Mkr med en löptid på fem år med en kupong på 9,75 pro- cent. Initialt har halva lånebeloppet utnyttjats. Under perioden har Kungsleden även justerat låneportföljens räntebind- ningstid. Förändringen som innebär en förkortning av den genomsnittliga räntebindningstiden har genomförts mot bakgrund av att Kungsledens solidi- tet översteg den långsiktiga nivå Kungsleden söker. Om soliditetsnivån ändras kan räntebindningsstrategin justeras ytterligare. Förändringarna som genomförts via stängning av ränteswapkontrakt har resulterat i en rea- vinst om 75 Mkr. Kungsledens räntebärande skulder uppgick den 30 september till 4.365 (3.599) Mkr. Medelräntan i låneportföljen, inklusive upptaget obligations- lån, uppgick till 5,60 procent. Medelräntan exklusive upptaget obliga- tionslån uppgick till 5,48 procent. Den genomsnittliga räntebindningstiden var 2,5 år. Kungsleden äger inga fastigheter i utlandet och har inga lån i utländsk valuta. Räntebindningstid, inklusive obligationslån, per 30 september 2000 . Lån, Snittränta, Mkr % Rörlig 3.065 5,15 ränta 2006 350 6,06 2008 150 6,08 2010 800 7,07 Totalt 4.365 5,60 Skatt Periodens skatt om 4 Mkr är till sin helhet hänförlig till förvärvet av Ericssons fastighet i Huddinge, eftersom det skedde genom ett bolagsför- värv. Kungsleden räknar med låg skattebelastning under 2000 på grund av stora outnyttjade underskottsavdrag. Fastighetsskatten uppgick till 25 (23) Mkr och ingår i driftöverskottet. Köp och försäljningar Under perioden har 10 fastigheter med en yta om 187 tkvm förvärvats för en total köpeskilling om 1.085 Mkr. Förvärven har skett till en beräknad di- rektavkastning proforma om 9,2 procent. Under samma period har 72 fastig- heter med en yta om 69 tkvm avyttrats för totalt 240 Mkr med ett resultat om 20 Mkr. Beräknat på försäljningspriset har sålda fastigheter avyttrats till en direktavkastning proforma om 6,2 procent. Samtliga beräkningar av direktavkastning proforma har skett i enlighet med de förutsättningar som anges i årsredovisningen för 1999. Följande större affärer har genomförts: ¤Förvärv av Diametern 1 i Kungens Kurva, Huddinge, utanför Stockholm av LM Ericsson. Köpeskillingen uppgick till 235 Mkr och innehåller 41 tkvm, i huvudsak, kontorslokaler. Tillträde ägde rum den 1 juni 2000. ¤Förvärv av två fastigheter i Mölndal, Göteborg, av LM Ericsson. Köpeskil- lingen uppgick till 640 Mkr och innehåller 77 tkvm, i huvudsak, kontorslo- kaler. ¤Förvärv av en fastighet i Angered, Göteborg, av Skandia. Köpeskillingen uppgick till 125 Mkr och innehåller 26 tkvm, i huvudsak, kontorslokaler. Fastighetsbeståndet Fastighetsbeståndet per den 30 september 2000 omfattar 484 fastigheter med en yta om 1.384 tkvm med ett bokfört värde om 6.142 Mkr. Fastigheterna är belägna i 142 kommuner vilket är 19 färre än vid årsskiftet. Kungsledens inriktning mot handel och omstruktureringar innebär att fas- tighetsbeståndet är klassificerat som omsättningstillgång. Som en följd härav belastas resultatet inte med planmässiga avskrivningar, utan fastig- heterna värderas individuellt med utgångspunkt från det förväntade för- säljningspriset i enlighet med lägsta värdets princip. Värdereglering sker vid varje årsskifte. Intjäningskapacitet Kungsleden fokuserar på att skapa stabil och hög avkastning. Det innebär att bolagets fastighetsbestånd kontinuerligt förändras genom köp och för- säljningar. För att åskådliggöra beståndets intjäningskapacitet redovisa- des i årsredovisningen för 1999 en proformaredovisning. En redovisning i enlighet med samma principer för det bokförda beståndet per 30 september 2000 lämnas på sidan 5. Noteras kan att från årsskiftet genomförda köp och försäljningar ökat di- rektavkastningen i fastighetsportföljen från 8,3 till 8,5 procent, vilket gör att direktavkastningen på fastighetsportföljen ligger i nivå med Kungsledens mål om 8,5 procent. Finansiell struktur Det egna kapitalet per den 30 september 2000 uppgår till 1.862 Mkr. Under perioden har det bundna egna kapitalet tillförts 42 Mkr genom förvärv av bolag med latent skatteskuld, vilken har kvittats mot Kungsledens under- skottsavdrag. Av det totala egna kapitalet uppgår aktiekapitalet till 46 Mkr. Aktieka- pitalet är fördelat på 18.558.620 aktier med ett nominellt belopp om 2,50 kr per aktie. Eget kapital vid periodens utgång uppgick till 1.862 (1.674) Mkr eller 100,3 (90,2) kr per aktie motsvarande en soliditet på 28,8 (29,8) procent. Ledande befattningshavare innehar sedan 1997 teckningsoptioner i bolaget, vilka har en löptid till december 2000. Totalt kan antalet aktier öka med 400.000 genom utnyttjande av dessa teckningsoptioner. Teckningskursen är 75 kr per aktie. Om dessa optioner kommer att konverteras kommer antalet aktier att uppgå till 18.958.620, vilket motsvarar ett eget kapital per aktie om 99,8 kr. Investeringar Investeringar i befintliga fastigheter samt förvärv av fastigheter uppgår till 1.133 (1.808) Mkr. Personal Medelantalet anställda uppgick under perioden till 77 (77) personer. Moderbolaget Moderbolagets resultat efter finansnetto uppgick för perioden till 216 (- 25,1) Mkr. Likvida medel uppgick per 30 september 2000 till 0,5 (0) Mkr. Utsikter Bolagets prognos om ett resultat efter skatt om 300 Mkr kvarstår. Med nu- varande utdelningspolicy motsvarar detta en utdelning om minst 8,10 kr per aktie. Styrelsen avser att mot bakgrund av årets resultat och att målet för pro- forma avkastningen uppnåtts, föreslå en utdelning om 9 kr/aktie. Stockholm den 24 oktober 2000 Jens Engwall Verkställande direktör Kungsleden AB (publ) Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets re- visorer. Kommande rapporttillfällen ¤Bokslutskommuniké 15 februari 2001. ¤Årsredovisning för verksamhetsåret 2000, lämnas i mars 2001. För ytterligare information, kontakta: Jens Engwall, VD Kungsleden, tel 08-503 052 04, mobil 070-690 65 50. Johan Risberg, vVD ekonomi- och finansdirektör, tel 08-503 052 06, mobil 070-690 65 65. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/24/20001024BIT00840/bit0002.pdf Hela rapporten http://www.bit.se/bitonline/2000/10/24/20001024BIT00840/bit0001.doc Hela rapporten

Prenumerera

Dokument & länkar