Kungsledens första halvår: Fortsatt vinstökning

Report this content

Kungsledens första halvår: Fortsatt vinstökning · Resultatet före skatt ökade med 37 procent till 261 (191) Mkr vilket motsvarar ett resultat före skatt per aktie om 13,7 (10,1) kr. · Driftsöverskottet ökade med 31 procent till 401 (305) Mkr. · Under delårsperioden har 33 fastigheter avyttrats för 467 Mkr med ett resultat om 64 (30) Mkr och 9 fastigheter förvärvats för 344 Mkr. · Prognos för verksamhetsåret 2002 om ett resultat före skatt på 450 Mkr kvarstår. · - Resultatet för första halvåret är enligt våra förväntningar. Vår affärsidé om en hög och stabil direktavkastning sätts nu också för första gången på prov i ett kärvt affärsklimat. Hittills har vi klarat oss mycket bra - vi lyckas upprätthålla en stor fastighetshandel med gott resultat samtidigt som direktavkastningen ligger stabil, säger Jens Engwall, VD i Kungsleden i en kommentar. För ytterligare information, kontakta: Jens Engwall, VD Kungsleden, tfn 08-503 052 04, mobil 070-690 65 50 Johan Risberg, vVD Kungsleden, tfn 08-503 052 06, mobil 070-690 65 65 The press release and the interim report are available in English at www.kungsleden.se [REMOVED GRAPHICS] Kungsledens affärsidé är att äga och förvalta fastigheter med långsiktigt hög och stabil direktavkastning. Kungsleden deltar aktivt i de förändringar som den svenska fastighetsmarknaden genomgår genom att utnyttja och vidareutveckla bolagets kompetens att strukturera heterogena fastighetsbestånd. Detta innebär att Kungsledens fastighetsbestånd ofta förändras genom köp och försäljningar. Kungsledens fastighetsportfölj består av 431 fastigheter med ett bokfört värde om cirka 9,5 miljarder kronor. Beståndet finns i totalt 123 kommuner men är koncentrerat till Götaland och Svealand. Kungsleden noteras på O-listan vid OM Stockholmsbörsen sedan den 14 april 1999. vi står starka i snålblåsten Förutsättningarna för goda fastighetsaffärer har inte varit de bästa under årets första sex månader. Trots detta står Kungsleden starkt, med ett resultat för det första halvåret 2002 om 261 Mkr, vilket kan jämföras med 191 Mkr för motsvarande period förgående år. Detta innebär att vi ökat vinsten med 37 procent under en period där det ekonomiska klimatet lämnat mycket övrigt att önska. Vår affärsidé om en hög och stabil direktavkastning sätts nu också för första gången på prov i ett kärvt affärsklimat. Hittills har vi klarat oss mycket bra - vi lyckas upprätthålla en stor fastighetshandel med gott resultat, direktavkastningen ligger på goda 8,7 procent och vakanserna på låga 6,5 procent. Detta samtidigt som andelen äldreboende, som vi uppfattar som fastigheter med mycket låg risk, har ökat till 14 procent av koncernens bokförda värde. När det gäller fastighetsförvaltning har vi också kunnat gneta vidare. Detta har gett resultat; driftsöverskottet har stigit med 31 procent i jämförelse med motsvarande period föregående år. Det är värt att påpeka att vi dessutom är av uppfattningen att beståndets kvalitet ökat under perioden. När det gäller köp och försäljningar har inte marknadsläget varit det mest gynnsamma. Trots detta har vi förvärvat 9 fastigheter för sammantaget 344 Mkr och vi har avyttrat sammanlagt 33 fastigheter med en sammanlagd köpeskilling om 467 Mkr. Sammantaget har fastighetshandeln genererat ett överskott om 64 Mkr. Vi arbetar dock naturligtvis vidare för att möjliggöra nya affärer. Analyser och förhandlingar är en del av vår vardag och vi tror fortfarande att det finns betydande möjligheter för förvärv och avyttringar. Givet att marknadsförutsättningarna finns, har vi kapacitet att förvärva fastigheter för upp till en miljard kronor under hösten. För första gången särredovisar vi vårt affärsområde äldreboende, då det börjar bli en betydande del av verksamheten. Om möjligheter ges, kommer ytterligare förvärv att ske under hösten. Målet är att bli marknadsledande både vad gäller storlek och kunnande inom området. Första halvåret har affärsområdet genererat en direktavkastning om 8,3 procent. Detta skall ställas i relation till att fastigheterna hyrs ut på långa kontrakt med kommunala motparter och att äldreboende är en del av fastighetsmarknaden med mycket stark tillväxt. Rapportperioden har även i icke-monetära termer varit en framgång. Jag vill gärna framhålla den organisation som vi byggt upp i Kungsleden, med en bred bas av kompetens, kombinerat med högt engagemang och en fin sammanhållning. Det är först när ett fastighetsbolag kan kombinera balansräkningen och fastighetsportföljen med affärsmannaskap och obändig vilja till framgång, som de riktigt bra resultaten visar sig. Det första halvåret har just visat fördelen med vår strategi, med en kombination av hög direktavkastning och aktiv handel. Även när det inte finns förutsättningar för omfattande affärer, kan vi leverera ett gott resultat. Vi ser också framtiden an med tillförsikt. Bland våra hyresgäster står näringsliv och offentlig förvaltning för en stor del av hyresintäkterna. Beståndet är dessutom beläget i områden med förutsättningar för tillväxt. Vår proforma redovisning visar att beståndet framöver kommer att generera ett mycket starkt driftsöverskott, och vi ser fram emot att kunna komplettera denna intjäning med en eller flera större affärer under hösten. Ovanstående sammanfattar rubriken, att vi står starka i snålblåsten. Kanske gillar vi till och med lite snålblåst - då är vi som bäst! Vår prognos om ett resultat före skatt om 450 Mkr eller 24 kronor per aktie kvarstår. Med vår utdelningspolicy betyder detta en utdelning om minst 12 kronor per aktie för innevarande år. Stockholm i augusti 2002 Jens Engwall Verkställande direktör HALVåRSRAPPORT 1 JANUARI - 30 JUNI 2002 · Resultat före skatt uppgick till 261 (191) Mkr, motsvarande 13,7 (10,1) kr per aktie. · Driftsöverskottet ökade med 31 procent till 401 (305) Mkr. · Under delårsperioden har 33 fastigheter avyttrats för 467 Mkr med ett resultat på 64 (30) Mkr och 9 fastigheter förvärvats för 344 Mkr. Kungsledens affärsidé Kungsledens äger och förvaltar fastigheter med långsiktigt hög och stabil avkastning. Kungsledens vision Visionen är att genom gott entreprenörskap och hög kompetens bli Sveriges mest lönsamma och framgångsrika fastighetsbolag. Kungsledens strategi Vi ska nå våra mål genom att · vidareutveckla en kompetent och affärsmässig organisation · med aktiv förvaltning och förädling av fastighetsbeståndet sträva efter att ha nöjda kunder · med utgångspunkt i befintligt bestånd och genom köp och försäljningar säkerställa en långsiktigt hög avkastning. Resultat Resultat före skatt uppgick till 261 (191) Mkr, motsvarande 13,7 (10,1) kr per aktie. Driftsöverskottet uppgick till 401 (305) Mkr. Ökningen på 31 procent förklaras främst av volymökningen i fastighetsbeståndet genom föregående års stora förvärv. Enligt beräkningen av intjäningskapacitet i fastighetsbeståndet per den 30 juni 2002 uppgick momentan direktavkastning till 8,7 procent. Överskottsgraden uppgick till 61,6 (61,2) procent. Den förhållandevis låga aktivitetsnivån i ekonomin har främst gett upphov till låga räntekostnader. De komponenter i driftsöverskottet som är beroende av konjunkturläget som hyresnivåer, vakanser och hyresförluster fortsätter att utvecklas väl. Kungsledens diversifiering med en spridning mot olika kategorier av fastigheter och orter minskar påverkan från såväl generella som specifika händelser. Hyreskontrakten är väl fördelade över tiden. Under 2002 omförhandlas kommersiella hyreskontrakt för 119 Mkr motsvarande 10 procent av de kommersiella kontrakten. Fastighetshandeln medförde att 33 (49) fastigheter avyttrades för 467 (447) Mkr med ett resultat om 64 (30) Mkr. Finansnettot uppgick till -188 (-130) Mkr. Räntetäckningsgraden var 2,4 (2,5). Redovisad skattekostnad var 74 (53) Mkr motsvarande 28 (28) procent. Skattekostnaden bestod av uppskjuten skatt. Kassaflödet från rörelse uppgick till 266 (296) Mkr motsvarande 14,0 (15,6) kr per aktie. Fastighetsbeståndet och intjäningskapaciteten Fastighetsbeståndet per den 30 juni 2002 bestod av 431 fastigheter med en yta om 1 837 tkvm och ett bokfört värde om 9 479 Mkr. Fastigheterna var belägna i 123 kommuner. I de tre storstadsregionerna Storstockholm, Storgöteborg och Öresundsregionen återfanns 60 (56) procent av fastigheternas bokförda värde. Under delårsperioden förvärvades fastigheter för 344 (1 937) Mkr och investeringar i befintliga fastigheter uppgick till 54 (50) Mkr. Fastigheter har avyttrats för 395 (406) Mkr i bokfört värde. I affärsområdet äldreboende, som redovisar sin första halvårsperiod, har utvecklingen väl svarat upp mot förväntningarna vid förvärvet. Momentan direktavkastning per den 30 juni uppgick till 8,3 procent och bokfört värde efter periodens förvärv till 1 290 Mkr. Kungsleden är inriktat på att skapa hög och stabil avkastning. Genom fastighetshandel och höjd förvaltningseffektivitet sker en kontinuerlig förbättring av fastighetsbeståndets riskjusterade avkastning. Under rubriken fastighetsbeståndet och intjäningskapaciteten redovisas en beräkning av momentan direktavkastning. Beräkningen baseras på följande förutsättningar · fastigheter som avyttrats till och med balansdagen ingår ej och · fastigheter som förvärvats senast på balansdagen ingår som om de ägts i 12 månader. Principen för beräkningen har ändrats så att utfallet för de ingående fastigheternas senaste 12 månader ligger till grund för intjäningskapaciteten vid varje rapporttillfälle. För fastigheter som ägts kortare tid används en kombination av utfall och förvärvskalkyl. Tidigare uppdaterades utfallet för de ingående fastigheterna endast efter ett fullt räkenskapsår. Principförändringen medför att förändrad portföljsammansättning och förvaltningseffektivitet slår igenom jämnare och snabbare samt att informationsvärdet i beräkningen av intjäningskapaciteten ökar. Sedan etablerandet av affärsområde äldreboende har den tidigare kategoriindelningen blivit inaktuell. Presentationen av fastighetsbeståndet har därför förändrats genom att äldreboendet brutits ut ur kategorin bostäder och bildat en egen kategori äldreboende. Övriga bostäder samt de mindre kategorierna hotell och mark har samlats i kategorin övrigt. Fastighetshandel Under delårsperioden har 9 (44) fastigheter med en yta om 86 (262) tkvm förvärvats för 344 (1 937) Mkr. Förvärven har skett till en beräknad direktavkastning på 11,0 (7,6) procent. Samtidigt har 33 (49) fastigheter avyttrats för totalt 467 (447) Mkr med ett resultat på 64 (30) Mkr. Fastigheterna har avyttrats till en beräknad direktavkastning på 7,5 (5,7) procent. Avyttringarna har skett 7 respektive 27 Mkr över externa och interna värderingar per den 31 december 2001. Försäljningsvärdet för 25 av fastigheterna understeg 10 Mkr. I följande tabell redovisas fördelningen mellan fastigheter som avyttrats med vinst respektive förlust. Personal Medelantalet anställda uppgick till 79 (77) personer. Moderbolaget Moderbolagets resultat efter finansnetto uppgick till -9 (-10) Mkr. Likvida medel uppgick per 30 juni 2002 till 0 (0) Mkr. Redovisningsprinciper Kungsledens redovisningsprinciper har varit oförändrade jämfört med föregående år. Bolaget följer Redovisningsrådets rekommendationer samt Redovisningsrådets Akutgrupps uttalanden. Prognos 2002 Prognosen för 2002 om ett resultat före skatt på 450 Mkr, motsvarande 23,7 kr per aktie kvarstår. Stockholm den 15 augusti 2002 Jens Engwall Verkställande direktör Kungsleden AB (publ) Kommande rapporttillfällen · Delårsrapport januari - september, 23 oktober. · Bokslutskommuniké i februari 2003. · Årsredovisning för verksamhetsåret 2002 i mars 2003. Granskningsrapport för Kungsleden AB Jag har översiktligt granskat denna halvårsrapport enligt den rekommendation som FAR utfärdat. En översiktlig granskning är väsentligt begränsad jämfört med en revision. Det har inte kommit fram något som tyder på att halvårsrapporten inte uppfyller kraven enligt börs- och årsredovisningslagarna. Stockholm den 15 augusti 2002 Thomas Thiel Auktoriserad revisor För ytterligare information, kontakta: Jens Engwall, VD Kungsleden, tel 08-503 052 04, mobil 070-690 65 50 Johan Risberg, vVD ekonomi- och finansdirektör, tel 08-503 052 06, mobil 070-690 65 65 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/15/20020815BIT00550/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/15/20020815BIT00550/wkr0002.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar