Bokslutskommuniké för 2002

Bokslutskommuniké för 2002 · Resultatet efter full skatt uppgick till 597 Mkr (1 986), vilket mot-svarar 9:62 kronor (31:48) per aktie. I resultatet för 2001 ingick extrautdelning från Holmen med 1 307 Mkr samt en positiv skatt om 88 Mkr. · Substansvärdet uppgick den 31 december 2002 till 246 kronor per aktie (247) och efter uppskjuten skatt till 221 kronor per aktie (220). Den 19 februari 2003 var motsvarande värde 240 respektive 217 kronor per aktie. · Fastighetsrörelsens resultat ökade med 27 procent till 400 Mkr (315). · Sedan sommaren 2002 har aktier i Industrivärden förvärvats för cirka 1 miljard kronor. Ägarandelen uppgår till 5 procent och röstandelen till 7 procent. · Utdelningen föreslås höjd till 6:00 kronor (5:75) per aktie. L E Lundbergföretagen AB (publ) Telefon: 08-463 06 00 eller 011-21 65 00 Telefax: 08-611 66 09 eller 011- 21 65 65 E-post: lundbergs@lundbergs.se Hemsida: www.lundbergs.se Org nr: 556056-8817 Styrelsens säte: Stockholm ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/20/20030220BIT00670/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/20/20030220BIT00670/wkr0002.pdf Hela rapporten

Om oss

Lundbergs är ett investeringsföretag som, genom att vara aktiv och långsiktig ägare, förvaltar och utvecklar ett antal företag. I portföljen av tillgångar finns det helägda fastig­hetsbolaget Fastighets AB L E Lundberg och de börsnoterade dotterföretagen Hufvudstaden och Holmen. Lundbergs har också betydande aktieinnehav i Industri­värden, Handelsbanken, Sandvik, Skanska, Indutrade och Husqvarna. Lundbergs målsättning är att över tid skapa avkastning som med god marginal över­stiger avkastningen på riskfria räntebärande placeringar.

Prenumerera

Dokument & länkar