Delårsrapport januari - september 2004

Lundbergs redovisas på sidorna 2-5 ur ett kassaflödes- och substansperspektiv (se redovisnings-principer sidan 3) och på sidorna 7-11 enligt Årsredovisningslagen (ÅRL). Då kassaflödes- och substansperspektivet ger en mer rättvisande bild av Lundbergs redovisas detta först i delårs-rapporten både vad gäller inledande sammanfattande punkter (”bullets”) och i den övriga sammanställningen.

· Substansvärdet efter uppskjuten skatt uppgick den 30 september 2004 till 19,0 mdr kronor (306 kronor per aktie) jämfört med 18,0 mdr kronor (290 kronor per aktie) den 31 december 2003. Den 19 november 2004 var motsvarande värde 20,4 mdr kronor (329 kronor per aktie). · Nettoomsättningen uppgick till 2 603 Mkr (2 095). Resultatet efter skatt ökade till 1 648 Mkr (759), vilket motsvarar en vinst per aktie på 26:57 kronor (12:23). Redovisning enligt ÅRL · Nettoomsättningen uppgick till 14 112 Mkr (14 196). Resultatet efter skatt ökade till 838 Mkr (770), vilket motsvarar en vinst per aktie på 13:51 kronor (12:40).

Om oss

Lundbergs är ett investeringsföretag som, genom att vara aktiv och långsiktig ägare, förvaltar och utvecklar ett antal företag. I portföljen av tillgångar finns det helägda fastig­hetsbolaget Fastighets AB L E Lundberg och de börsnoterade dotterföretagen Hufvudstaden och Holmen. Lundbergs har också betydande aktieinnehav i Industri­värden, Handelsbanken, Sandvik, Skanska, Indutrade och Husqvarna. Lundbergs målsättning är att över tid skapa avkastning som med god marginal över­stiger avkastningen på riskfria räntebärande placeringar.

Prenumerera

Dokument & länkar