Lundbergs årsstämma

Report this content

Lundbergs årsstämma fastställde på onsdagen styrelsens förslag till utdelning för verksamhetsåret 2016 till 5:60 kronor per aktie. Avstämningsdag för utdelning är den 7 april 2017 och utbetalningsdag är den 12 april 2017.

Till styrelseledamöter omvaldes Carl Bennet, Lilian Fossum Biner, Mats Guldbrand, Louise Lindh, Fredrik Lundberg, Katarina Martinson, Sten Peterson och Lars Pettersson. Mats Guldbrand valdes till styrelsens ordförande. KPMG AB valdes till revisor för en mandattid om ett år.  

Stämman beslöt vidare att arvode skall utgå till styrelsen med totalt 2 340 000 kronor, varav 780 000 kronor till ordföranden och 260 000 kronor till var och en av övriga av årsstämman valda ledamöter, förutom verkställande direktören. Stämman beslöt även om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag.

I enlighet med styrelsens förslag fattades beslut om ett bemyndigande för styrelsen att under perioden fram till nästa årsstämma besluta om förvärv av B-aktier i bolaget. Förvärv skall ske på Nasdaq Stockholm och begränsas av att bolagets innehav inte får överstiga 10 procent av samtliga aktier i bolaget.

Verkställande direktören Fredrik Lundberg redogjorde i sitt stämmotal för bolagets utveckling.

Vidare redovisades att substansvärdet efter uppskjuten skatt per den 3 april 2017 uppgick till 563 kronor per aktie, att jämföra med 546 kronor per aktie den 31 december 2016.

Stockholm den 5 april 2017

L E Lundbergföretagen AB (publ)

Prenumerera

Dokument & länkar