Lundbergs Bolagsstämma

Lundbergs bolagsstämma Lundbergs ordinarie bolagsstämma fastställde på torsdagen styrelsens förslag till utdelning för verksam-hetsåret 2002 på 6:00 kronor/aktie, en höjning från 5:75 kronor/aktie föregående år. Avstämningsdag för utdelning är den 8 april 2003 och utbetalningsdag den 11 april 2003. Till styrelseledamöter omvaldes Lennart Bylock, Ulf Lundahl, Fredrik Lundberg, Sten Peterson, Bengt Pettersson, Per Welin och Christer Zetterberg och till revisorer valdes för en period om fyra år auktoriserade revisorerna Bo Ribers och Hans Wilhelmsson med auktoriserade revisorerna Carl Lindgren och Hans Åkervall som suppleanter. Vid det efterföljande konstituerande styrelsesammanträdet omvaldes Per Welin till ordförande. Bolagsstämman godkände det beslut som styrelsen fattade i augusti 2002 om erbjudande av köpoptioner till ledande befattningshavare i Holmen AB, samt de överlåtelser av aktier i Holmen AB som kan komma att ske vid utnyttjandet av dessa och tidigare köpoptioner. I enlighet med styrelsens förslag fattades dessutom beslut om ett bemyndigande för styrelsen att under perioden fram till nästa ordinarie bolagsstämma besluta om förvärv av B-aktier i bolaget. Förvärv skall ske på Stockholmsbörsen och begränsas av att bolagets innehav inte får överstiga 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Styrelsen beslöt vid sitt konstituerande sammanträde att utnyttja det förnyade bemyndigandet. Innehavet av egna B-aktier uppgår för närvarande till 70.400 aktier. Verkställande direktören Fredrik Lundberg höll för tjugonde året i rad sitt bolagsstämmotal till aktieägarna. Där kunde han bland annat konstatera att aktieägarnas beskattade egna kapital ökat med 13 procent i genomsnitt per år under den gångna 20-årsperioden, att därutöver 3,7 procent per år erhållits i form av utdelning och att utdelningstillväxten varit 17 procent per år. Vidare redovisades att substansvärdet per den 2 april 2003 uppgick till 243 kronor per aktie och efter uppskjuten skatt till 220 kronor per aktie. Sedan sommaren 2002 har aktier i Industrivärden förvärvats för cirka 1,2 miljarder kronor. Ägarandelen uppgår till 5,8 procent och röstandelen till 8 procent. - Genom föreslagna utdelningshöjningar i våra aktieinnehav, inkluderande extrautdelning på cirka 322 Mkr från Cardo, bedöms affärsområde Invests resultat öka väsentligt under 2003. Resultatet i affärsområde Fastighet bedöms ligga på samma nivå som förra året, sade Fredrik Lundberg i en avslutande kommentar. Stockholm den 3 april 2003 L E Lundbergföretagen AB (publ) ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/03/20030403BIT01480/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/03/20030403BIT01480/wkr0002.pdf

Om oss

Lundbergs är ett investeringsföretag som, genom att vara aktiv och långsiktig ägare, förvaltar och utvecklar ett antal företag. I portföljen av tillgångar finns det helägda fastig­hetsbolaget Fastighets AB L E Lundberg och de börsnoterade dotterföretagen Hufvudstaden och Holmen. Lundbergs har också betydande aktieinnehav i Industri­värden, Handelsbanken, Sandvik, Skanska, Indutrade och Husqvarna. Lundbergs målsättning är att över tid skapa avkastning som med god marginal över­stiger avkastningen på riskfria räntebärande placeringar.

Prenumerera

Dokument & länkar