Lundbergs delårsrapport för januari - juni 2018

  • Substansvärdet efter uppskjuten skatt uppgick den 30 juni 2018 till 73,7 mdkr (297 kronor per aktie) jämfört med 75,4 mdkr (304 kronor per aktie) den 31 december 2017. Den 21 augusti 2018 var motsvarande värde 78,2 mdkr (315 kronor per aktie).

  • Koncernens nettoomsättning uppgick till 10 649 mnkr (10 856).

  • Resultat efter finansiella poster blev 5 995 mnkr (7 237). Resultat efter finansiella poster exklusive orealiserade värdeförändringar uppgick till 3 400 mnkr (4 791). 

  • Koncernens resultat efter skatt blev 5 901 mnkr (6 214) varav hänförligt till innehav utan bestämmande inflytande 2 263 mnkr (1 483). 

  • Resultat per aktie hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till 14,67 kronor (19,08). 

Om oss

Lundbergs är ett investeringsföretag som, genom att vara aktiv och långsiktig ägare, förvaltar och utvecklar ett antal företag. I portföljen av tillgångar finns det helägda fastig­hetsbolaget Fastighets AB L E Lundberg och de börsnoterade dotterföretagen Hufvudstaden och Holmen. Lundbergs har också betydande aktieinnehav i Industri­värden, Handelsbanken, Sandvik, Skanska, Indutrade och Husqvarna. Lundbergs målsättning är att över tid skapa avkastning som med god marginal över­stiger avkastningen på riskfria räntebärande placeringar.