Lundbergs substansvärde per 10 april 2018

I sitt tal vid dagens årsstämma i Lundbergs kommer VD Fredrik Lundberg redovisa ett beräknat substansvärde efter uppskjuten skatt per den 10 april 2018 på 600 kronor per aktie, att jämföra med 608 kronor per aktie den 31 december 2017.

Lundbergs årsstämma äger rum idag, torsdagen den 12 april kl. 14.00 på Grand Hôtel, Stockholm.

Stockholm den 12 april 2018

L E Lundbergföretagen AB (publ)

Denna information är sådan som L E Lundbergföretagen AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kommunikationsdirektör Roger Ekströms försorg, för offentliggörande den 12 april 2018 kl. 07.30 CET.

Om oss

Lundbergs är ett investeringsföretag som, genom att vara aktiv och långsiktig ägare, förvaltar och utvecklar ett antal företag. I portföljen av tillgångar finns det helägda fastig­hetsbolaget Fastighets AB L E Lundberg och de börsnoterade dotterföretagen Hufvudstaden och Holmen. Lundbergs har också betydande aktieinnehav i Industri­värden, Handelsbanken, Sandvik, Skanska, Indutrade och Husqvarna. Lundbergs målsättning är att över tid skapa avkastning som med god marginal över­stiger avkastningen på riskfria räntebärande placeringar.