Aktieägarna i Labs2 Group AB (publ) kallas härmed till ordinarie bolagsstämma

Aktieägarna i Labs2 Group AB (publ) kallas härmed till ordinarie bolagsstämma måndagen den 14 april 2003, klockan 14.00, i The Summit, Hightech Building, Sveavägen 9-11, Stockholm Anmälan m.m. För att äga rätt att deltaga vid stämman skall aktieägare dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken fredagen den 4 april 2003, dels senast torsdagen den 10 april 2003, klockan 16.00, anmäla sig hos bolaget för deltagande på bolagsstämman under adress Labs2 Group AB, Winstrupsgatan 1, 222 22 Lund eller per fax 046-540 01 50 eller via e- post daniel.krook@labs2.com. Vid anmälan skall uppges namn, person- /organisationsnummer, aktieinnehav, adress och telefonnummer dagtid, samt uppgift om eventuella biträden. Förvaltarregistrerade aktier Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom banks notariatavdelning eller enskild fondhandlare, måste, för att äga rätt att deltaga på bolagsstämman, genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera sina aktier i eget namn hos VPC AB. Sådan inregistrering skall vara verkställd fredagen den 4 april 2003, och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid före nämnda dag. Ombud m.m. Aktieägare som avser att låta sig företrädas genom ombud skall utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande ("registreringsbevis") för den juridiska personen bifogas. Fullmakten och registreringsbeviset får inte vara äldre än ett år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid innan stämman insändas per brev till bolaget på ovan angivna adress. Förslag till dagordning 1. Stämmans öppnande. 2. Val av ordförande vid stämman. 3. Upprättande och godkännande av röstlängd. 4. Godkännande av dagordning. 5. Val av två justeringsmän. 6. Prövning av frågan om stämman blivit behörigen sammankallad. 7. Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse. 8. Fastställande av resultaträkning, balansräkning, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning. 9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen (se nedan). 10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören. 11. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt av antalet revisorer och revisorssuppleanter (se nedan). 12. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna (se nedan). 13. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter (se nedan). 14. Val av revisorer och revisorssuppleanter (se nedan). 15. Styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier (se nedan). 16. Styrelsens förslag om antagande av ny bolagsordningen (se nedan). 17. Styrelsens förslag om nedsättning av aktiekapitalet (se nedan). 18. Sveriges Aktiesparares Riksförbunds framställan om att få följande frågor behandlade på bolagsstämman: a) beslut av bolagsstämman att bolagsstämman skall utse en nomineringskommitté b) beslut av bolagsstämman att ge styrelsen i uppdrag att utse en ersättningskommitté c) beslut av bolagsstämman att ge styrelsen i uppdrag att utse en revisionskommitté 19. Stämmans avslutande. Styrelsens förslag till beslut Beslut om dispositioner beträffande bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen (ärende 9) Styrelsen och verkställande direktören föreslår att utav bolagets ansamlade förlust skall 14.679.532 kronor och 50 öre täckas genom nedsättning av aktiekapitalet i enlighet med styrelsens förslag i ärende 17 nedan. Styrelsen föreslår att återstående förlust täcks genom nedsättning av överkursfonden. Styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier (ärende 15) Styrelsen föreslår bolagsstämman att besluta om bemyndigande för styrelsen att, intill nästa ordinarie bolagsstämma, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om emission av högst 20.000.000 nya aktier, vilket beslut skall kunna innehålla villkor om att betalning för de tecknade aktierna skall ske genom kvittning eller eljest med annan egendom än pengar samt att styrelsen skall kunna föreslå annat villkor enligt aktiebolagslagen 4 kap 6 §. Styrelsens förslag om antagande av ny bolagsordningen (ärende 16) Styrelsen föreslår bolagsstämman att besluta om antagande av ny bolagsordningen varigenom (i) styrelsens säte skall vara Lund (§ 2), (ii) kallelse endast skall ske genom Post- och Inrikes Tidningar och Dagens Nyheter (§ 8), (iii) ordinarie bolagsstämma kan hållas i Lund eller Stockholm (11 §), (iv) gränserna för aktiekapitalet justeras till lägst 9.500.000 och högst 38.000.000 (§ 4) och (v) nominellt belopp minskas från 50 öre till 20 öre (§ 5). Styrelsens förslag om nedsättning av aktiekapitalet (ärende 17) Styrelsen föreslår bolagsstämman att besluta om nedsättning av aktiekapitalet med sammanlagt 14.679.532 kronor och 50 öre genom minskning av aktiernas nominella belopp för omedelbar täckning av förlust enligt den fastställda balansräkningen, varefter aktiekapitalet kommer att uppgå till 9.786.355 kronor fördelat på 48.931.775 aktier, vardera om nominellt 20 öre. Övriga förslag till beslut Aktieägare, representerande mer än 10 procent av rösterna i bolaget, har informerat bolaget om att de kommer att stödja nedan angivna förslag avseende ärendena 11-12 och 14. · Antalet styrelseledamöter skall vara fyra (4) styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter. · Arvode till styrelseledamöterna skall utgå med sammanlagt maximalt 200.000 kronor att fördelas enligt styrelsens bestämmande. · Antalet revisorer skall vara en (1) revisor utan revisorssuppleanter. · Revisionsarvode skall utgå enligt löpande räkning. · Val av auktoriserade revisor Hans Åkervall som revisor samt omval av Kjell Bidenäs som revisorssuppleant. Aktieägare, representerande mer än 10 procent av rösterna i bolaget, har informerat bolaget om att de i god tid före bolagsstämman kommer att meddela förslag avseende val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter (ärende 13). * * * Stockholm i mars 2003 Labs2 Group AB (publ) Styrelsen ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/17/20030317BIT00030/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/17/20030317BIT00030/wkr0002.pdf

Om oss

Labs² verkar på marknaden för affärsstödsystem som används för att sälja, leverera, fakturera, administrera och övervaka bredbandstjänster. Det har vi gjort i snart tio år. I Bredbandsbolaget byggde vi upp styrsystemen som gjorde det möjligt för oss att först i världen leverera symetriska bredbandsförbindelser om först 10/10 Mbps och kort därefter 100/100 Mbps.

Dokument & länkar