Aktieägarna i Labs2 Group AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 4 november 2003

Aktieägarna i Labs2 Group AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 4 november 2003 klockan 16.00 i The Summit, Hightech Building, Sveavägen 9-11, Stockholm. Anmälan m.m. För att äga rätt att deltaga vid stämman skall aktieägare dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken fredagen den 24 oktober 2003, dels senast torsdagen den 30 oktober 2003, klockan 16.00, anmäla sig hos bolaget för deltagande på bolagsstämman under adress Labs2 Group AB, Winstrupsgatan 1, 222 22 Lund eller per fax 046-540 01 50 eller via e- post daniel.krook@labs2.com. Vid anmälan skall uppges namn, person- /organisationsnummer, aktieinnehav, adress och telefonnummer dagtid, samt uppgift om eventuella biträden. Förvaltarregistrerade aktier Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom banks notariatavdelning eller enskild fondhandlare, måste, för att äga rätt att deltaga på bolagsstämman, genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera sina aktier i eget namn hos VPC AB. Sådan inregistrering skall vara verkställd fredagen den 24 oktober 2003, och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid före fredagen den 24 oktober 2003. Ombud m.m. Aktieägare som avser att låta sig företrädas genom ombud skall utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande ("registreringsbevis") för den juridiska personen bifogas. Fullmakten och registreringsbeviset får inte vara äldre än ett år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid innan stämman insändas per brev till bolaget på ovan angivna adress. Förslag till dagordning 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4. Godkännande av dagordningen 5. Val av två justeringsmän 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 7. Godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier med betalning genom överlåtelse av aktier i Port It ASA (se nedan) 8. Styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier (se nedan) 9. Styrelsens förslag om riktade emissioner av skuldebrev förenade med avskiljbara optionsrätter till nyteckning (se nedan) 10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som skall utses av stämman (se nedan) 11. Fastställande av arvoden åt styrelsen (se nedan) 12. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter (se nedan) 13. Stämmans avslutande Godkännande av styrelsen beslut om nyemission av aktier (ärende 7) Styrelsen beslutade den 14 oktober 2003, under förutsättning av bolagsstämmans godkännande, att bolagets aktiekapital skall ökas med högst 9.839.534 kronor och 20 öre genom emission av högst 49.197.671 nya aktier. Rätt att teckna nya aktier skall endast tillkomma huvudaktieägare i Port It ASA med rätt och skyldighet att betala de nya aktierna genom överlåtelse av sammanlagt högst 19.364.907 aktier i Port It ASA representerande 98,40 % av det totala antalet aktier i Port It ASA, efter full utspädning. Teckning och betalning av de nya aktierna skall ske senast den 4 november 2003. Styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier (ärende 8) Styrelsen föreslår bolagsstämman att besluta om bemyndigande för styrelsen att, intill nästa ordinarie bolagsstämma, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta, vid ett eller flera tillfällen, om emission av högst 20.000.000 nya aktier, vilket beslut skall kunna innehålla villkor om att betalning för de tecknade aktierna skall ske genom kvittning eller eljest med annan egendom än pengar samt att styrelsen skall kunna föreslå annat villkor enligt aktiebolagslagen 4 kap 6 §. Bemyndigandet kan komma att utnyttjas för emission till sådana aktieägare i Port It ASA som inte tecknar aktier i enlighet med styrelsens beslut den 14 oktober 2003, vare sig sådana aktieägare tillhör kretsen teckningsberättigade eller ej. Styrelsens förslag om riktade emissioner av skuldebrev förenade med avskiljbara optionsrätter till nyteckning (ärende 9) Till uppfyllande av det kontraktuella åtagande som bolaget har enligt avtal träffat under år 2000 föreslår styrelsen bolagsstämman att besluta att bolaget skall upptaga (i) ett förlagslån om nominellt 1 krona genom en riktad emission till en av bolaget tidigare anställd, av ett skuldebrev om nominellt 1 krona förenat med 60.000 teckningsoptioner, varvid varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie i bolaget. Teckning av aktier i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna kan ske under tiden fr o m registrering hos Patent- och registreringsverket till och med den 31 december 2003. Lösenkursen skall vara 30 kronor per aktie; och (ii) ett förlagslån om nominellt 1 krona genom en riktad emission till en av bolaget tidigare anställd, av ett skuldebrev om nominellt 1 krona förenat med 60.000 teckningsoptioner, varvid varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie i bolaget. Teckning av aktier i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna kan ske under tiden fr o m registrering hos Patent- och registreringsverket till och med den 31 december 2003. Lösenkursen skall vara 22 kronor per aktie. Övriga förslag till beslut Aktieägare, representerande mer än 10 procent av rösterna i bolaget, har informerat bolaget om att de kommer att stödja nedan angivna förslag avseende ärendena 10-12 · Antalet styrelseledamöter skall vara fem (5) styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter. · Arvode till styrelseledamöterna skall utgå med sammanlagt maximalt 200.000 kronor att fördelas enligt styrelsens bestämmande. · Nyval av Dag Honningsvåg som styrelseledamot i bolaget, varefter styrelsen består av Jonas Birgersson, Jörgen Bladh, Anders Ericsson, Jan Fiske och Dag Honningsvåg. · Styrelsens fullständiga beslut enligt ärende 7, fullständiga förslag enligt ärende 8-9 och handlingar enligt 4 kap 4 och 6 §§ och 5 kap 3 § aktiebolagslagen kommer från och med tisdagen den 28 oktober 2003 att hållas tillgängliga hos bolaget på ovan angiven adress samt sändas till aktieägare som så begär och uppger sin postadress. Lund i oktober 2003 Labs2 Group AB (publ) Styrelsen ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/21/20031021BIT00340/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/21/20031021BIT00340/wkr0002.pdf

Om oss

Labs² verkar på marknaden för affärsstödsystem som används för att sälja, leverera, fakturera, administrera och övervaka bredbandstjänster. Det har vi gjort i snart tio år. I Bredbandsbolaget byggde vi upp styrsystemen som gjorde det möjligt för oss att först i världen leverera symetriska bredbandsförbindelser om först 10/10 Mbps och kort därefter 100/100 Mbps.

Dokument & länkar