Bokslutskommuniké januari - december 2002

Bokslutskommuniké januari - december 2002 Koncernens verksamhet i sammandrag Intäkterna för fjärde kvartalet uppgick till 4,7 MSEK (4,4 MSEK för samma period 2001). Rörelsens kostnader uppgick till 6,9 MSEK (15,2 MSEK), och resultatet före skatt blev - 2,3 MSEK (- 10,9 MSEK). Eftersom mycket stora förändringar har skett är dock siffrorna till stor del missvisande för framtiden. Intäkterna för helåret uppgick till 17,6 MSEK (15,0 MSEK). Rörelsens kostnader uppgick till 40,7 MSEK (60,9 MSEK), inklusive "av- och nedskrivningar på materiella och immateriella anläggningstillgångar" om - 9,0 MSEK. Resultatet före skatt uppgick till - 23,4 MSEK (- 45,6 MSEK). Också dessa siffror är missvisande för framtiden. Följande större strukturförändringar har genomförts under 2002: * I februari fulltecknades ConNova Group ABs emission om ca 11,3 M aktier. * I april försattes dotterbolaget ConNova Systems AB i likvidation och senare i konkurs. * I maj förvärvades Labs2 i Lund AB för 6,3 M aktier. En tilläggsköpeskilling om maximalt 6,3 M aktier kan komma att utfalla under 2003. * I augusti såldes dotterbolaget ConNova TVX AB. De nya ägarna har fortsatt satsa på TVX verksamhet. * I augusti såldes alla rättigheter till ConNovas produkt AccessManager, samt en parallell licens till ConNovas produkt BizManager. Under september såldes en parallell licens av Billiant programvaran (dock med vissa restriktioner på hur köparen får använda programvaran). Dessutom såldes i oktober rättigheterna till ConNovas produkt StationManager. * I november fulltecknades ConNova Group ABs emission om ca 23,8 aktier. * I november bytte Jonas Birgersson befattning från vice VD till VD för moderbolaget. * I november tillträdde Daniel Krook som Finanschef för moderbolaget. * I december blev namnbytet från ConNova Group AB till Labs2 Group AB registrerat. Under fjärde kvartalet har förändringen av koncernens verksamhet och struktur fortsatt och avslutats. Labs2s verksamhet är nu helt förlagd till Lund och basen för verksamheten är tjänsteinfrastrukturen TI Brikks 2.7 (vilket inkluderar Billiantprogramvaran som numera i anpassad version kallas Brikks Generic Billing). Brikks är ett system som skapar stora möjligheter för användaren, valfrihet mellan olika operatörer och möjligheten att själv välja och skapa digitala tjänster. Likvida medel per den 31 december uppgår till 2,8 MSEK. Koncernens kostnadsmassa har fortsatt att sänkas väsentligt och understiger 0,9 MSEK per månad från januari 2003. Orderstocken vid årets slut var drygt 1 MSEK. Labs2 i Lund AB levererar idag tjänsteinfrastrukturen TI Brikks 2.7 (på ASP basis) till bl.a. följande kunder: * HSB Skåne. Den första installationen är av begränsad storlek, men avtalet ger utrymme för ett större samarbete. HSB Skåne omfattar cirka 22 000 lägenheter och har valt Brikks bland annat därför att systemet ger möjlighet till ökad konkurrens mellan olika leverantörer av innehåll och tjänster. I den aktuella installationen i Lund får HSB´s hyresgäster äkta 10 mb/s för 250 SEK per månad. * Ulricehamns Energi. Avtalet är flerårigt och gäller en projekterad utbyggnad till alla orter inom kommunen. Projektet är i flera avseenden unikt, t.ex. är detta det första skarpa nätet som går drift som har fått del av de sk "bredbandspengarna" från näringsdepartementet. Detta innebär att Ti Brikks 2.7 ASP är godkänt enligt de hårda krav som ställs kring b la operatörsneutralitet. * Sandviken Energi. Projektet är i flera avseenden unikt; t.ex. har Sandnet valt en kombination av xDSL och Ethernet för att under kort tid bygga en stor användare bas. Projektet är för Labs2 ytterligare ett bevis på att ledande pionjärer inom bredbandsområden uppskattar värdet som Ti Brikks och andra Labs2 produkter skapar. Rent konkret så innebär det att Labs2 nu har en referens för att vidare arbete mot alternativa uppkopplingsmetoder. Detta öppnar för en större marknad. Ytterligare information För ytterligare information kontakta: Jonas Birgersson, Verkställande direktör Daniel Krook, Finanschef Telefon: 0705-15 27 62 Telefon: 046-540 01 39 E-mail: jonas.birgersson@labs2.com E-mail: daniel.krook@labs2.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/04/20030204BIT00810/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/04/20030204BIT00810/wkr0002.pdf Hela rapporten

Om oss

Labs² verkar på marknaden för affärsstödsystem som används för att sälja, leverera, fakturera, administrera och övervaka bredbandstjänster. Det har vi gjort i snart tio år. I Bredbandsbolaget byggde vi upp styrsystemen som gjorde det möjligt för oss att först i världen leverera symetriska bredbandsförbindelser om först 10/10 Mbps och kort därefter 100/100 Mbps.

Dokument & länkar