• news.cision.com/
  • Labs 2 Group/
  • ConNova Group AB unät Labs2 Group AB kallar till extra bolagsstämma den 8 november 2002 samt senarelägger delårsrapporte

ConNova Group AB unät Labs2 Group AB kallar till extra bolagsstämma den 8 november 2002 samt senarelägger delårsrapporte

Report this content

ConNova Group AB unät Labs2 Group AB kallar till extra bolagsstämma den 8 november 2002 samt senarelägger delårsrapporten för kvartal 3. Styrelsen i ConNova Group AB unät Labs2 Group AB har beslutat att kalla till extra bolagsstämma den 8 november 2002 enligt kallelse nedan. På den extra bolagsstämman ska ett förslag till riktad nyemission behandlas. Styrelsen bedömer att bolaget är i omedelbart behov av nytt kapital. På grund av tidsbrist och med hänsyn till bolagets finansiella situation är det styrelsens uppfattning att en emission med företrädesrätt för aktieägarna inte är ett realistiskt alternativ. Då frågan om fortsatt finansiering är av vikt vid värdering av vissa balansposter har bolaget beslutat att flytta fram offentliggörandet av delårsrapporten för kvartal 3 till senast den 8 november 2002. Aktieägarna i ConNova Group AB (publ) (under namnändring till Labs2 Group AB) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 8 november 2002 klockan 09.00 i The Summit, Hightech Building, Sveavägen 9-11, Stockholm. Anmälan mm Aktieägare som vill deltaga i bolagsstämman skall dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken tisdagen den 29 oktober 2002, dels senast klockan 16.00 onsdagen den 6 november 2002 anmäla sig hos bolaget under adress ConNova Group AB, Box 231, 591 23 Motala eller per fax 0141-564 24 eller via e-post toul@connova.se. Namn, person-/organisationsnummer, aktieinnehav, adress och telefonnummer skall uppges. Förvaltarregistrerade aktier Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom banks notariatavdelning eller enskild fondhandlare, måste, för att äga rätt att deltaga i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos VPC AB. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta före tisdagen den 29 oktober 2002, då sådan omregistrering skall vara verkställd. Ombud mm Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande ("registreringsbevis") för den juridiska personen bifogas. Fullmakten och registreringsbeviset får inte vara äldre än ett år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör före stämman insändas per brev till bolaget. Förslag till dagordning 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4. Godkännande av dagordningen 5. Val av två justeringsmän 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 7. Förslag till beslut om nyemission och nedsättning av överkursfonden 8. Stämmans avslutande Förslag till beslut om nyemission och nedsättning av överkursfonden (ärende 7) Aktieägare representerande cirka 40 procent av aktierna i bolaget föreslår att bolagsstämman beslutar att bolagets aktiekapital skall ökas med högst 11.900.000 kronor genom emission av högst 23.800.000 nya aktier. Skillnaden mellan de nya aktiernas sammanlagda nominella belopp och teckningslikviden föreslås tillföras aktiekapitalet genom nedsättning av överkursfonden. Rätt att teckna de nya aktierna skall endast tillkomma ett begränsat antal investerare. Vissa av bolagets styrelseledamöter och större aktieägare kan komma att höra till gruppen teckningsberättigade. Det fullständiga förslaget om nyemission och handlingar enligt 4 kap 4 § aktiebolagslagen kommer från och med fredagen den 1 november 2002 att hållas tillgängliga hos bolaget på ovan angiven adress samt sändas till aktieägare som så begär och uppger sin postadress. Motala i oktober 2002 ConNova Group AB (publ) Styrelsen För ytterligare information, vänligen kontakta Anders Ericsson, styrelseledamot och VD i ConNova Group AB, tel 070-594 16 74, e-post aner@connova.se, eller Torbjörn Ullman, CFO ConNova Group AB, tel 070-213 78 40, e-post toul@connova.se. Labs2 är ett lundabaserat mjukvaruföretag som levererar en unik digital tjänsteinfrastruktur, Ti Brikks 2.7. Detta system skapar stora möjligheter för användaren, valfrihet mellan olika operatörer och möjligheten att själv välja och skapa digitala tjänster. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/23/20021023BIT01580/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/23/20021023BIT01580/wkr0002.pdf

Dokument & länkar