Delårsrapport Januari - Juni 2002

Report this content

CONNOVA GROUP AB (publ) under namnändring till Labs2 Group AB Delårsrapport Januari - Juni 2002 Koncernens verksamhet i sammandrag ConNova är idag ett helt omgjort företag. Basen för den framtida verksamheten är Labs2s plattform Brikks, som kompletterad med Billiant produkten för betalningstjänster, erbjuder en komplett tjänsteinfrastruktur för bredbandsaktörer. Eftersom utvecklingen i branschen är långsam kommer lönsamhet att ges högsta prioritet, med en kombination av fortsatt kraftigt minskande kostnader och ökade intäkter. Ambitionen är att kontinuerligt minska de negativa månadsresultaten, för nå lönsamhet på månadsbasis senast under första halvåret 2003. Vägen till dagens situation har under året varit snabb och dramatisk. Positiv inledning på året. ConNova förvärvade i slutet av 2001 Billiant AB. Detta, i kombination med en kraftig nerjustering av det sammanslagna bolagets kostnadsnivå, medförde att orderboken för 2002 täckte mer än 50% av de intäkter bolaget behövde för att nå lönsamhet för helåret 2002. Till detta kommer den nyemission som påbörjades i november och slutfördes i februari. Kraftigt försenad marknad. Utvecklingen för ConNova's traditionella kundsegment har varit allt annat än positiv. Oberoende, medelstora operatörer har haft en mycket tuff period på världens börser (t.ex. Song Networks och amerikanska Global Crossing). Den europeiska marknaden för marksänd digital TV (DTT - Digital Terrestrial Television) lider av stor ekonomisk och politisk osäkerhet. Detta märks bl.a. på större konkurser i England och Tyskland. Därtill kommer under periodens senare del problemen kring bokföringen hos vissa större operatörerna (t.ex. Worldcom). Allt detta har inneburit att de flesta kundgrupper i ConNovas traditionella segment har varit mycket försiktiga med att investera i ny programvara för "Betalning och Kundhantering". Total omdaning av ConNova. För låga intäkter har tvingat styrelsen till att kraftigt reducera kostnaderna och omstrukturera koncernen. De viktigaste åtgärderna har varit: · ConNova Systems AB, ConNovas största dotterföretag, försattes i likvidation och senare i konkurs (April) · Labs2 i Lund AB förvärvades (Maj) · Efter periodens utgång har ConNova TVX, inklusive produkten AccessManager, sålts (Aug) · Efter periodens utgång har en parallelllicens för produkten BizManager sålts (Aug) · Det nya ConNova heter Labs2. Ett helt nytt ConNova har börjat ta form. Transformeringen beräknas vara helt klar i slutet av tredje kvartalet 2002. Det nya ConNova kännetecknas av att: · Hela gruppens verksamhet består av Labs2 i Lund ABs verksamhet, kompletterad med produkten Billiant. Detta visas bl.a. i att gruppen har beslutat byta namn (firma) till Labs2 Group AB. · Labs2 har, trots sin ringa storlek, redan idag en tydlig position på marknaden gällande tjänsteinfrastruktur för bredbandsaktörer. · Antal framtida anställlda beräknas bli 20 personer, varav 16 är direkt involverade i Labs2 i Lund AB. Detta kan t.ex. jämföras med att ConNova per 1 januari 2002 hade 42 medarbetare (exklusive Labs2). · Försäljningen av ConNova TVX och parallellicensen för BizManager förstärker under september kassan med 1,7 MSEK (kassan per 30 juni var 3,5 MSEK), och senare med ytterligare 0,9 MSEK. · Resultat och likviditet Intäkterna för första halvåret uppgick till 8,3 MSEK (8,9 MSEK), varav 2,6 MSEK hänförs till ConNova Systems AB. Resultatet före skatt i koncernen uppgick till -17,3 MSEK (-22,3 MSEK). Årets resultat i moderbolaget har belastats med en nedskrivning av aktier i dotterbolag om 6,7 MSEK. Den extra nedskrivningen motiveras av en ändrad värdering av dotterbolagen i samband med pågående omstrukturering. Denna omvärdering har även föranlett en extra nedskrivning av koncernmässig goodwill om 5,2 MSEK i koncernens resultaträkning. Periodens resultat för koncernen exklusive nedskrivning av goodwill uppgår till -12,1 MSEK (-35,4 MSEK). Effekterna på moderbolagets resultat- och balansräkning av beslutet att sätta dotterbolaget ConNova Systems AB i likvidation är redovisade i årsredovisningen (per 2001-12-31) varför detta inte påverkar periodens räkenskaper. ConNova Systems AB:s resultaträkning för perioden januari - konkursdagen den 15 april har dock konsoliderats i delårsrapporten för koncernen. Detta tillsammans med att ConNova Systems AB efter konkursen inte längre är ett dotterbolag påverkar utvecklingen av koncernens eget kapital vilket redovisas i posten "Förändrad koncernstruktur". Likvida medel i koncernen per den 30 juni uppgår till 3,5 MSEK. Bolagets kostnadsmassa har sänkts väsentligt till tredje kvartalet. Dessutom stärks kassan under tredje kvartalet genom de avtal om försäljningar som under-tecknades efter periodens utgång (i augusti). Styrelsen har dessutom vid en extra bolagsstämma den 7 augusti bemyndigats att genomföra nyemission om maximalt 15 miljoner nya aktier. Redovisningsprinciper Denna rapport har upprättats i enlighet med Redovisningsrådets Rekommendation nr 20, Delårsrapporter. Bolaget följer i övrigt de redovisningsprinciper och beräkningsmetoder som använts i den senaste årsredovisningen. Organisation Antalet anställda var vid periodens utgång 32 personer, varav 20 personer i Labs2 i Lund AB, vilket skall jämföras med 52 personer vid motsvarande tidpunkt förra året. Vid ordinarie stämma den 26 mars omvaldes Jörgen Bladh och Thomas Lifvendahl samt nyvaldes Jonas Birgersson och Jan-Erik Fiske som styrelseledamöter. Thomas Lifvendahl har därefter på egen begäran utträtt ur styrelsen under juni. Vid en extra bolagsstämma den 7:e augusti valdes VD Anders Ericsson in i styrelsen. Omstrukturering och Nyemission Under januari 2002 offentliggjordes prospekt för den i december beslutade nyemissionen. Emissionen har under 2002 blivit fulltecknad och moderbolagets aktiekapital har ökats med 5 650 TSEK vilket motsvarar 11 299 065 nya aktier. Då emissionskursen var fastställd till 2,25 SEK per aktie innebar det att ConNova tillfördes totalt ca 25 423 TSEK före emissionskostnader. Den snabba marknadsförändringen, och den därmed dåliga orderingången, utmynnade i att ConNova vid extra bolagsstämma i ConNova Systems AB den 10 april 2002 beslutade att ConNova Systems AB skulle träda i likvidation. Den 15 april försattes bolaget i konkurs. Förvärvet av Labs2 har skett genom en apportemission om 6 300 000 stycken nya aktier, vilket ökade det det egna kapitalet med 6,8 MSEK. En tilläggsköpeskilling i form av ytterligare aktier i ConNova gör att den maximala köpeskillingen kan bli 50 % av ConNova. Tilläggsköpeskillingen hanteras genom två villkorade optionsprogram om maximalt 6 250 000 respektive 6 300 000 teckningsoptioner. Totalt finns, efter att apportemissionen exklusive teckningsoptioner blivit registrerad, 25 131 775 aktier och det totala aktiekapitalet uppgår till 12 566 TSEK. En extra bolagsstämma den 7:e augusti beslutade bl.a. följande: · Antagande av ny bolagsordning innebärande (i) firmaändring från ConNova Group AB till Labs2 Group AB samt (ii) ökning av kapitalgränserna · Bemyndigande styrelsen att, intill nästa ordinarie bolagsstämma, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om emission av högst 15 000 000 nya aktier, vilket beslut skall kunna innehålla villkor om att betalning för de tecknade aktierna skall ske genom kvittning eller eljest med annan egendom än pengar. Försäljningar efter periodens utgång För att frigöra kapital för att satsa på utvecklingen av Labs2 har styrelsen den 29e augusti beslutat att underteckna två försäljningsavtal. Bägge avtalen är villkorade av att vissa nyckelkunder skall godkänna ägarförändringen. Affärerna beräknas vara helt genomförda i september. · ConNova TVX AB och produkten AccessManager säljs för en total köpeskilling om 2,3 MSEK varav 1,0 MSEK betals kontant på tillträdesdagen. Köpeskillingen motsvarar bokfört värde. De nya ägarna har uttalat att de ämnar fortsätta satsa på TVX verksamhet i Motala, och att inga större förändringar av verksamheten är planerade. · En parallellicens till BizManager, plus ett leveransavtal till en existerande kund, säljs för 0,8 MSEK. Därav betalas 0,7 MSEK kontant på tillträdesdagen. Köpeskillingen ger upphov till en mindre reavinst. Även om ägarbanden nu klipps, kommer ConNova forsätta att arbeta med dessa tjänster genom samarbetsavtal med de nya ägarna. Resten av året Genom att kombinera Labs2s plattform Brikks med Billiant produkten för betalningstjänster, kan ConNova erbjuda en komplett tjänsteplattform för bredbandsaktörer. Lönsamhet kommer att ges högsta prioritet, med en kombination av fortsatt kraftigt minskande kostnader och ökade intäkter. Det är styrelsens nuvarande bedömning att befintilig finansiering, inklusive kontanter från de i augusti under-tecknade avtalen om försäljningar, skall täcka förväntat kapitalbehov fram till positivt kassaflöde, förutsatt att försäljningen når budgeterade volymer. Lönsamhet förväntas uppnås på månadsbasis senast under första halvåret 2003. Motala den 30 augusti 2002 Styrelsen ConNova Group AB (publ) Delårsrapporten har inte granskats av bolagets revisorer. ConNova Group AB (publ.) är sedan 1997 noterat på Stockholms Fondbörs O- lista. Adresser och bolagsuppgifter ConNova Group AB Tel:0141/23 76 00 Box 231 Fax:0141/564 24 Platensgatan 1 E-mailinfo@connova.se 591 23 MOTALA www.ConNova.se Org nr 556423-7716 www.Labs2.com Ytterligare information För ytterligare information, kontakta: Jörgen Bladh, Styrelseordförande Telefon: 08 566 150 78 Mobil: 0707 307050 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/30/20020830BIT00770/wkr0001.doc Hela Rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/30/20020830BIT00770/wkr0002.pdf Hela Rapporten

Dokument & länkar