Kommuniké från extra bolagsstämma i Labs2 Group AB

Report this content

Kommuniké från extra bolagsstämma i Labs2 Group AB (tidigare ConNova Group AB) den 8 november 2002 Beslut vid bolagsstämman Riktad nyemission och nedsättning av överkursfonden Bolagets aktiekapital skall ökas med högst 11.900.000 kronor genom riktad emission av högst 23.800.000 nya aktier. Rätt att teckna de nya aktierna skall tillkomma Northzone III AS, Northzone Ventures III AS, Venture Partners Multimedia Fund III (Delaware) L.P., Jonas Birgersson, Ken Ceder, Anders Ericsson, WireEdge B.V.B.A., Bo Håkansson, Fantasiutveckling, Interium HB, JE Fiske Management AB, Peter Lindell, Warehouse Magasinet i Motala AB, Ingvar Bladh, Krister Nilsson, Koncept Kapital AB, SP Uthyrnings AB, samt ett fåtal övriga institutionella investerare enligt styrelsens bestämmande. Vid överteckning skall tilldelning ske enligt styrelsens bestämmande. Teckning av aktier skall ske på teckningslista senast den 11 november 2002 eller den senare dag som styrelsen beslutar. Betalning om 30 öre per tecknad aktie skall erläggas senast den 10 december 2002. För varje nytecknad aktie skall överkursfonden sättas ned med 20 öre för överföring till Bolagets aktiekapital. Skälen bakom emissionens genomförande och till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att Bolaget är i omedelbart behov av nytt kapital och att en emission med företrädesrätt för aktieägarna på grund av tidsbrist och med hänsyn till Bolagets finansiella situation inte har bedömts vara ett realistiskt alternativ. Rättelse av uppgift i delårsrapporten Januari-September 2002: I delårsrapoorten anges "Värderingen av bolagens och koncernens balansräkningar baseras på fortlevnadsprincipen vilket dock förutsätter att moderbolaget tillförs ytterligare minst 4.000 MSEK genom den föreslagna nyemissionen som en extra bolagsstämma ska fatta beslut om den 8 november 2002." Rätt uppgift skall givetvis vara 4 MSEK (4 miljoner) istället för 4.000 MSEK (4 miljarder). Motala den 8 november 2002 Labs2 Group AB (publ) Styrelsen För ytterligare information vänligen kontakta: Jörgen Bladh, styrelseordförande i Labs2 Group AB (publ) Tel: +46 707 30 70 50, E-mail: bladh@northzone.com, www.connova.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/08/20021108BIT00350/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/08/20021108BIT00350/wkr0002.pdf

Dokument & länkar