Labs2 tecknar avtal med HSB Skåne.

Report this content

Labs2 tecknar avtal med HSB Skåne. Pressmeddelande, Lund, 15 oktober 2002 - "Det är mycket glädjande att återigen samarbeta med HSB", säger Jonas Birgersson VD för Labs2 i Lund. "Förra gången var när HSB och Bredbandsbolaget slöt avtal, och då tog den svenska bredbandsdebatten fart. Det är tack vare nytänkande kunder som moderna lösningar kan införas och priserna pressas. HSB är verkligen en sådan kund." - "HSB har alltid legat långt framme när det gäller att förbättra för hyresgästerna", säger Roy Hanson, VD för HSB Skåne. "Systemet ger möjlighet till ökad konkurrens mellan olika leverantörer vilket gör att vi kommer få fler tjänster till bättre priser för våra medlemmar" - "Det är just med nyskapande tekniska lösningar som ger slutkunden mer utbud för mindre kostnad som vi kommer att få fart på den svenska ekonomin igen" menar Jonas Birgersson. "Detta leder till ökad konkurrens och sänkta bredbandspriser. I den aktuella installationen i Lund får kunderna äkta 10 mb/s för 250 SEK per månad. Ett pris som är ledande på den svenska marknaden." Den första installation av tjänsteinfrastrukturen Brikks 2.7 är av begränsad storlek, men avtalet ger utrymme för ett större samarbete. HSB Skåne omfattar cirka 22 000 lägenheter. För ytterligare information, vänligen kontakta Jonas Birgersson, VD Labs2, tel 070-515 27 62, e-post jonas.birgersson@labs2.com, eller Roy Hansson, VD HSB Skåne, tel 046-16 08 00, e-post roy.hansson@skane.hsb.se. ConNova Group AB måste genomföra nyemission. Styrelsen i O-listenoterade ConNova Group AB, uät Labs2 Group AB, har tidigare gjort följande bedömning (t.ex. i halvårsrapporten 2002 som publicerades i slutet av augusti): "Det är styrelsens bedömning att befintlig finansiering, inklusive kontanter från de i augusti undertecknade avtalen om försäljningar, skall täcka förväntat kapitalbehov fram till positivt kassaflöde, förutsatt att försäljningen når budgeterade volymer. Lönsamhet förväntas uppnås på månadsbasis senast under första halvåret 2003." Trots ett antal tecknade order, har försäljningen inte uppnått budgeterade volymer. Detta gör att styrelsen ej längre tror att verksamheten kan fortsätta utan en kapitalinjektion. Dock ändrar detta inte målsättningen att "lönsamhet förväntas uppnås på månadsbasis senast under första halvåret 2003". En nyemission kan antingen göras med stöd av det bemyndigande styrelsen fick vid den extra bolagsstämman som hölls den 7 augusti (styrelsen bemyndigas att, med avvikelse från aktieägarnas före-trädesrätt, besluta om emission av högst 15 000 000 nya aktier), eller genom att styrelsen kallar till ny bolagsstämma. Styrelsen förhandlar med några intresserade investerare, men några garantier är ännu inte avgivna. Varken kurs eller exakt storlek av emission är bestämda. För ytterligare information, vänligen kontakta Jonas Birgersson, VD i Labs2 och styrelseledamot i ConNova Group AB, tel 070-515 27 62, e-post jonas.birgersson@labs2.com, eller Torbjörn Ullman, CFO ConNova Group AB, tel 070-213 78 40, e-post toul@connova.se. * * * Labs2 är ett lundabaserat mjukvaruföretag som levererar en unik digital tjänsteinfrastruktur, Ti Brikks 2.7. Detta system skapar stora möjligheter för användaren, valfrihet mellan olika operatörer och möjligheten att själv välja och skapa digitala tjänster. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/15/20021015BIT00920/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/15/20021015BIT00920/wkr0002.pdf

Dokument & länkar