Bokslutsinformation från Länsförsäkringsgruppen

Bokslutsinformation från Länsförsäkringsgruppen 2000 i korthet · Positivt tekniskt resultat i sakförsäkring · Stark marknadsandelsutveckling inom sakförsäkring - 140 000 fler konsumentförsäkringar · Premievolymen för första gången större i liv- och fondförsäkring (9 361 Mkr) än i sakförsäkring (9 121 Mkr) · Genombrott i varumärkesbreddningen - 420 000 valde Länsförsäkringar i PPM-valet · Återigen Sveriges nöjdaste sak- och livförsäkringskunder Sakförsäkring 1) 2) · Sakförsäkringsverksamhetens tekniska resultat, före återbäring, uppgick till 62 (527) Mkr. Rörelseresultatet uppgick till -212 (5 981) Mkr. Resultatet är helt hänförligt till negativ utveckling på finansmarknaderna · Premieintäkterna ökade till 8 925 (8 744) Mkr · Ökade marknadsandelar inom alla konsumentområden - den marknadsledande positionen förstärktes Liv- och fondförsäkring2 · Premieinkomsten, netto, ökade med 23 procent och uppgick till 9 361 (7 633) Mkr. · Kraftigt försämrat resultat på grund av utvecklingen på de finansiella marknaderna. Totalavkastningen 12,4 procent i genomsnitt de senaste 15 åren, 0,6 procent 2000 Bankverksamhet · Länsförsäkringar etablerar sig som huvudbank för privatpersoner och lantbrukare · 40 000 nya kunder, totalt 273 000, varav 115 000 Internetbankskunder · Kraftig utbyggnad av antalet bankkontor, totalt nu på drygt 60 orter · Förbättrat resultat, 67 (13) Mkr Fondförvaltning · Marknadsandelarna fortsatte att öka. Andelen av nyförsäljning uppgick till 7,0 (6,5) procent. Total marknadsandel ökade till 3,5 (3,2) procent · Det förvaltade fondkapitalet ökade till 31 670 (27 039) Mkr Kapitalförvaltning · Utsågs till näst bästa ränteförvaltare och tredje bästa aktieförvaltare av Tidningen Sparöversikt · Länsförsäkringar Kapitalförvaltning fortsätter vinna uppdrag från institutionella placerare. Volymen förvaltat kapital utanför Länsförsäkringsgruppen ökade med 2,2 miljarder kr till 2,6 miljarder kr · De totala tillgångarna i Länsförsäkringsgruppen uppgick vid årsskiftet till 193 (183) miljarder kr Kommentar av Tommy Persson, VD Länsförsäkringar AB "2000 var ett bra år för Länsförsäkringar. Satsningen inom det finansiella området fick en flygande start genom resultatet i premiepensionsvalet. Beslut fattades om att etablera Länsförsäkringar som fullsortimentbank för privatpersoner och lantbruk. Premievolymen inom liv- och fondförsäkring blev för första gången större än i sakförsäkring. Sakförsäkringsverksamheten fortsatte att växa och försäkringsrörelsens _______________________________ tekniska resultat var positivt och ett tydligt styrkebesked. Resultatet beror på en kombination av förbättrat riskurval och premiehöjningar. Inom livförsäkring har Länsförsäkringar en tradition att ligga i topp vad gäller avkastning och återbäringsränta. Återbäringsräntan var i genomsnitt 17 procent, vilket placerade oss i den absoluta toppen. Totalavkastningen i livförsäkringsbolaget var dock en besvikelse och uppgick till 0,6 (17,7) procent, vilket i huvudsak beror på de finansiella marknadernas utveckling. Pensionssparande är mycket långsiktigt och det är i det perspektivet vi ska se avkastning i livförsäkringsbolag när vikten av resultatet ett enskilt år bedöms. Den senaste tioårsperioden har Länsförsäkringar haft en totalavkastning och återbäring som legat i den absoluta toppen. Där har vi för avsikt att ligga kvar. Länsförsäkringar intensifierar satsningen inom bankområdet och ska etableras som det naturliga huvudbankalternativet för privatpersoner. Länsförsäkringars stora kundbas inom sak- och livförsäkring med cirka 2,5 miljoner kunder är en viktig förutsättning för att nå målet. Erbjudandet till kunderna kommer att bli: Samla hela hushållsekonomin hos Länsförsäkringar. Genom det lokala länsförsäkringsbolaget kan man spara, låna, betala räkningar och försäkra sig och sin familj. Förutsättningarna att under de kommande åren växa rejält inom bank och övriga finansiella tjänster är stora." Sakförsäkring1 Sakförsäkringsverksamheten i Länsförsäkringsgruppen uppvisar ett positivt tekniskt resultat och uppgick, före återbäring, till 62 (527) Mkr. Rörelseresultatet före dispositioner och skatt inkluderar kapitalavkastning till försäkringsrörelsen och uppgick till -212 (5 981) Mkr. Resultatet beror uteslutande på utvecklingen på de finansiella marknaderna. Länsförsäkringsgruppen befäster och ökar sin ledande ställning inom svensk sakförsäkring. Antalet försäkringar ökar inom samtliga sakförsäkringsområden. Störst är ökningen inom trafikförsäkring, 1,8 procent, och marknadsandelen uppgick till 33,7 (31,9) procent av antalet försäkringar. Den kraftiga ökningen har bland annat möjliggjorts genom förändring av personbilstariffen och ett nytt bonussystem. Premierna har anpassats till de faktiska kostnaderna, vilket mottagits väl av kunderna och samtidigt stärkt lönsamheten. Marknadsandelarna växer även för samtliga boendeförsäkringar. Marknadsandelen, mätt i antal försäkringar, ökade inom villahem med 0,8 procent och uppgick till 40,7 (33,9) procent. Inom hemförsäkring var ökningen 0,4 procent och marknadsandelen uppgick totalt till 23,8 (23,4) procent. Liknande ökningar har skett inom fritidshusförsäkring och båtförsäkring. Länsförsäkringar är också Sveriges största företags- och fastighetsförsäkrare. Under året genomfördes en risksanering inom industri- och kommunaffär. Marknadsandelen, mätt som inbetald premie, minskade därmed och uppgick till 32,5 (35,7) procent. Premierna ökade inom små och medelstora företag där lönsamheten förstärktes. Länsförsäkringar är Sveriges största försäkrare av djur och gröda. Verksamheten bedrivs inom det helägda försäkringsbolaget Agria. Marknadsandelen ökade och uppgick till 70 (68) procent. Premieintäkterna ökade och uppgick till 527 (508) Mkr. Översvämningarna i Västernorrnorrland och Värmland 2000 liksom stormskadorna i Skåne 1999 understryker behovet av ett effektivt återförsäkringsskydd. De skadekostnader som dessa år drabbade Länsförsäkringars kunder uppgick totalt brutto, före återförsäkring, till cirka 720 Mkr. Genom återförsäkringsskyddet var Länsförsäkringars kostnad netto 40 Mkr. Återförsäkringsskyddet begränsar Länsförsäkringars nettoexponering vid skador till mindre än 1 procent av konsolideringskapitalet. Tack vare den mycket goda konsolideringen har Länsförsäkringar inte samma behov av premiehöjningar som konkurrenterna. Detta förklarar den marginella ökningen av premieintäkterna och således att den totala marknadsandelen, mätt som premieintäkt, i princip var oförändrad och uppgick till 26,3 (26,4) procent. Resultatet är de sammanlagda resultaten i de 24 lokala och självständiga länsförsäkringsbolagen och i Länsförsäkringar AB som tillsammans bildar Länsförsäkringsgruppen Länsförsäkringar tillämpar löpande marknadsvärdering av tillgångar. Orealiserade vinster och förluster i portföljerna ingår i resultaten. Det ger stora variationer i nettoresultaten mellan åren. Därför är det viktigt att den underliggande lönsamheten utvecklas på ett tillfredsställande sätt. Såväl sakverksamheten med positivt tekniskt resultat som livförsäkringsbolagets effektivitet, förvaltningskostnadsprocent om 0,9 (0,8) procent, uppfyller detta mål. 1. Resultatet är de sammanlagda resultaten i de 24 lokala och självständiga länsförsäkringsbolagen och i Länsförsäkringar AB som tillsammans bildar Länsförsäkringsgruppen ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/21/20010221BIT00750/bit0001.doc Hela bokslutskommunikén http://www.bit.se/bitonline/2001/02/21/20010221BIT00750/bit0002.pdf Hela bokslutskommunikén

Om oss

Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna en helhet av bank- och försäkringstjänster. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring, genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär och genom Wasa Kredit finansieringstjänster som leasing, avbetalning och lån.

Prenumerera

Dokument & länkar